Veroilmoituksen antaminen - asunto- ja kiinteistöyhteisö

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen ennakot ja tuloveroilmoitukset hoidetaan jatkossa OmaVerossa

Osakeyhtiöiden, muiden yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen on tullut useita muutoksia 1.11.2017. Ennakon täydennysmaksun on korvannut verovuoden jälkeen määrättävä lisäennakko, tuloverot maksetaan jatkossa verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero on korvannut Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Muutokset eivät koske liikkeen- ja ammatinharjoittajia eivätkä avoimia tai kommandiittiyhtiötä. Asioi OmaVerossa.

Ei-keskinäisen kiinteistöyhtiön on aina annettava veroilmoitus 6B. 

Muut asunto- ja kiinteistöyhteisöt käyttävät veroilmoitusta 4.

Ei-keskinäisen kiinteistöyhtiön on aina annettava veroilmoitus 6B

Niin sanotun tavallisen kiinteistöyhtiön (ei-keskinäinen kiinteistöyhtiö) on aina annettava veroilmoitus 6B. Ei-keskinäisellä kiinteistöyhtiöllä tarkoitetaan sellaista kiinteistöyhtiötä, jonka osakkeet eivät yhtiöjärjestyksen mukaan oikeuta minkään tietyn huonetilan hallintaan.

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta (Veroilmoituksen antaminen – osakeyhtiö ja osuuskunta)

Veroilmoitusta 4 ei aina tarvitse antaa

Seuraavien yhteisöjen ei kaikissa tapauksissa tarvitse antaa veroilmoitusta:

 • asunto-osakeyhtiö
 • keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
 • asunto-osuuskunta
 • muu yhteisö, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat tietyn huoneiston hallintaan.

Näiden yhteisöjen ei tarvitse antaa veroilmoitusta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Asunto- tai kiinteistöyhteisössä jokainen osake tai osuus yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuttaa vain vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun huoneiston tai asumiseen liittyvän tilan hallintaan. Asumiseen liittyvä tila tarkoittaa esimerkiksi autotallia, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet asukas omistaa. Vaikka yhteisön omistamassa rakennuksessa olisi myös muuhun kuin vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja asumiseen liittyviä tiloja, veroilmoitusta ei tarvitse antaa, kunhan asunto- tai kiinteistöyhteisö ei hallitse näihin tiloihin oikeuttavia osakkeita.
    
 2. Asunto- tai kiinteistöyhteisö on saanut vain yhtiövastikkeita, käyttökorvauksia (esim. autopaikkojen vuokria) tai rahoitustuottoja, ja rahoitustuottojen yhteenlaskettu määrä on enintään 5 000 euroa. Huom.! Kun rahoitustuottojen määrää lasketaan, pääomavastikkeita ei oteta huomioon. 
    
 3. Verotettava tulo on alle 30 euroa, kun edellisten vuosien tappiot on vähennetty. Asunto- tai kiinteistöyhteisö vähentää itse tappioitaan ja tarkistaa, että verotettava tulo on alle 30 euroa.
   
 4. Kyseessä ei ole yhteisön ensimmäinen tilikausi.

Jos asunto- tai kiinteistöyhteisö täyttää kaikki edellytykset ja voi jättää veroilmoituksen antamatta, se on kuitenkin aina kirjanpitovelvollinen.

Jos kaikki edellytykset täyttyvät, veroilmoitusta ei tarvitse antaa pelkästään sen vuoksi, että yhteisö

 • haluaa vahvistaa verovuoden tappion – tappio voidaan ottaa myöhemmin huomioon, vaikka sitä ei olisikaan erikseen vahvistettu
 • on muodostanut tai käyttänyt asuintalovarausta.

Missä tilanteissa asunto- ja kiinteistöyhteisön pitää antaa veroilmoitus?

Veroilmoitus 4 on annettava esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Yhteisössä on liike- tai konttorihuoneistoja tai ulkopuolisille vuokrattuja varastoja, joihin oikeuttavat osakkeet ovat yhtiön hallinnassa.
 • Yhteisö on saanut myyntituloja esimerkiksi maa-alueiden tai rakennusten luovutuksesta.
 • Yhteisö on saanut vuokratuloja.
 • Yhteisö on saanut rahoitustuottoja yhteensä yli 5 000 euroa.
 • Yhteisön verotettava tulo on 30 euroa tai enemmän.
 • Kyseessä on yhteisön ensimmäinen tilikausi.

Jos asunto- tai kiinteistöyhteisön on jonakin vuonna annettava veroilmoitus, siihen on liitettävä jäljennökset tulolaskelmasta ja taseesta myös niiltä aikaisemmilta tilikausilta, joilta ilmoitusta ei ole annettu. Jäljennökset on annettava enintään viideltä verovuotta edeltäneeltä tilikaudelta. Tässä tilanteessa yhteisön on tarpeellista liittää mukaan myös oma laskelma siitä, miten tappioita on vähennetty. Tiedot annetaan veroilmoituksen 4 liitteenä.

Veroilmoitus on lisäksi annettava aina, jos Verohallinto sitä erikseen pyytää.

Milloin asunto- tai kiinteistöyhteisön on annettava veroilmoitus?

Jos asunto- ja kiinteistöyhteisöllä on velvollisuus antaa veroilmoitus, se pitää antaa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden jälkeen.

Esimerkki: Asunto-osakeyhtiön on annettava veroilmoitus. Yhtiön tilikausi päättyy 31.12.2017. Veroilmoitus on annettava viimeistään 30.4.2018. Jos 30.4. olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saisi antaa seuraavana arkipäivänä.

Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat kuittauksen siitä, että lähettäminen onnistui. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään viimeisen jättöpäivän aikana.

Jos veroilmoitus myöhästyy tai jää kokonaan antamatta tai ilmoituksessa on puutteita, seurauksena on yleensä veronkorotus. Verohallinto kuulee kuitenkin aina yhtiötä, ennen kuin veronkorotus määrätään.

Veroilmoituksen antamiseen voi saada lisää aikaa poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. Katso lisätietoa: Veroilmoituksen antamisajan pidennys.

Näin annat veroilmoituksen

Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus 4 on annettava sähköisesti. Lähetä tiedot

OmaVero on korvannut yhteisöjen veroilmoituspalvelun. Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta: Veroilmoitus sähköisesti – asunto- ja kiinteistöyhteisö.

1.11.2017 alkaen asunto- ja kiinteistöyhteisön on annettava veroilmoitus sähköisesti. Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen tai ilmoittaa veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä. Paperilomake ja täyttöohje ovat sivulla Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus 4 (3059).

Paperinen veroilmoitus on annettu oikeaan aikaan, jos se on jätetty postiin viimeistään määräpäivänä.

Korjaa virheet – tee uusi veroilmoitus

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna tiedot uudestaan veroilmoituksella, joka korvaa aiemman ilmoituksen. Verotus päättyy 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on loppunut. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella (Muutoksen hakeminen tuloverotukseen – osakeyhtiö ja osuuskunta).

Asuntoyhteisön on ilmoitettava vastikkeettomat omistajanvaihdokset kuukausittain

Jos asunto-osakeyhtiössä, keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä tai asunto-osuuskunnassa tapahtuu omistajanvaihdoksia muuten kuin kaupan perusteella, yhtiön tai osuuskunnan on ilmoitettava asiasta Verohallinnolle. Tällaiset vastikkeettomat saannot kuten ositukseen, testamenttiin tai lahjaan perustuvat omistajanvaihdokset on ilmoitettava Verohallinnolle oma-aloitteisesti kuukausittain. Verohallinto ei enää lähetä esitäytettyä lomaketta tarkistettavaksi.

Ilmoitus on tehtävä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä sen jälkeen, kun omistajanvaihdos on merkitty osakeluetteloon. Jos tieto merkitään osakeluetteloon esimerkiksi 15.8., omistajanvaihdos on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään 30.9. Yleensä ilmoituksen tekee isännöitsijä.

Asioi verkossa

Ilmoitus omistajanvaihdoksista asuntoyhteisössä (lomake.fi)

Jos ilmoitat verkossa, saantoasiakirjaa (esim. perinnönjakokirjaa tai osituskirjaa) ei tarvitse liittää ilmoitukseen. Verkkopalvelussa tarvitset Katso-tunnisteen.

Tiedot voi ilmoittaa myös paperilomakkeella (Ilmoitus omistajavaihdoksista asuntoyhteisössä, lomake 3072). Paperilomakkeeseen on liitettävä kopiot saantoasiakirjoista. Lähetä ilmoitus ja liitteet osoitteeseen:
Pääkaupunkiseudun verotoimisto
PL 400
00052 VERO 

Avainsanat: