Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus

Suomessa toimivalla ulkomaisella yhteisöllä voi olla velvollisuus antaa veroilmoitus Verohallinnolle. Rakennus- tai asennustoimintaa harjoittavien ulkomaisten yhteisöiden tulee kuitenkin antaa veroilmoitus vuosittain. Ulkomaisten yhteisöjen tulee antaa veroilmoitus myös Verohallinnon sitä vaatiessa.

Millaisessa tilanteessa ulkomaisen yhteisön on annettava veroilmoitus?

Ulkomaisen yhteisön on annettava veroilmoitus Suomessa veronalaisista tuloista ja verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy.

Yhteisöllä on

  • kiinteä toimipaikka Suomessa
  • kiinteää omaisuutta Suomessa (kiinteistö tai osakehuoneisto)
  • osuus yhtymätuloon Suomessa
  • kotipaikka valtiossa, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Anna veroilmoitus sähköisesti

Ulkomaisen yhteisön on annettava veroilmoitus 6U sähköisesti. Tähän on useita tapoja:

  • Ilmoita veroilmoituksen tiedot OmaVero-palvelussa (vero.fi/omavero).
  • Lähetä veroilmoitus taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.
  • Voit käyttää kaupallisia Tyvi-palveluja.

Ulkomainen yhteisö voi antaa paperilomakkeella veroilmoituksen 1.11.2017 alkaen vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. Postin kulkuun kannattaa varata aikaa. Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Veroilmoitus liitteineen pitää lähettää kokonaisuudessaan sähköisesti. Lähetä siis sähköisesti myös kaikki veroilmoituksen liitelomakkeet (esimerkiksi liitelomake 62) ja liitetiedostot (esimerkiksi tuloslaskelma ja tase). Jos sähköiseen veroilmoitukseen ei ole tullut muutoksia, mutta täydennät sitä jälkikäteen liitetiedostolla, lähetä pelkkä liite. Veroilmoitusta ei pidä lähettää uudestaan.

Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitset Katso-tunnisteen

Ulkomaiset yhteisöt tarvitsevat sähköiseen asiointiin Katso-tunnisteen. Sillä voit kirjautua sähköisiin asiointipalveluihin.

Lue lisää ulkomaisen yrityksen Katso-tunnisteesta.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden päättymiskuukausi on loppunut. Ulkomaisen yhteisön kiinteän toimipaikan tilikausi määräytyy pääliikkeen tilikauden mukaan.

Esimerkki: Osakeyhtiön tilikausi päättyy 15.3.2017. Veroilmoitus on annettava viimeistään 31.7.2018. Jos viimeinen palautuspäivä olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saa antaa seuraavana arkipäivänä.

Veroilmoituksella 6U annettavat tiedot

Ulkomainen yhteisö antaa veroilmoituksella 6U tiedot kaikista kiinteään toimipaikkaan kohdistuvista elinkeinotoiminnan tuotoista, kuluista, varoista ja veloista. Jos yhteisöltä on peritty lähdeveroa tällaisista tuloista, yhteisön pitää antaa veroilmoituksessa tiedot peritystä lähdeverosta. Verohallinto ottaa nämä tiedot huomioon lopullista tuloveroa laskettaessa.

Lomakkeen tuloverolaskelmassa (EVL) ilmoitetaan yhteisön kiinteään toimipaikkaan kohdistuvat tuotot ja kulut.

Elinkeinotoiminnan verotettava tulo lasketaan vähentämällä veronalaisista tuotoista (kohta 4 Elinkeinotoiminnan tuotot) elinkeinotoiminnan vähennyskelpoiset kulut (kohta 5 Elinkeinotoiminnan kulut). Verotettava tulos tai vahvistettava tappio ilmoitetaan kohdassa 6 (Verotettava tulos tai vahvistettava tappio).

Varallisuuslaskelmassa ilmoitetaan yhteisön kiinteään toimipaikkaan kohdistuvat varat, velat ja oma pääoma.

Vaikka ulkomaiselle yhteisölle ei muodostuisi Suomeen kiinteää toimipaikkaa, yhteisö on yleensä velvollinen maksamaan veroa tulosta, jonka se on saanut Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä ja osakehuoneistosta. Nämä tulot ilmoitetaan lomakkeella 7A (Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta).

Veroilmoitukseen on liitettävä jäljennös kiinteän toimipaikan tuloslaskelmasta ja taseesta. Tuloslaskelmaa ja tasetta laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin Suomen kirjanpitolakia.

Lisätietoa:

Jos kiinteää toimipaikkaa ei muodostu Suomeen

Ulkomaisen yhteisön ei tarvitse maksaa tuloveroja Suomeen, jos yhteisölle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Jos tällaista toimipaikkaa ei ulkomaisen yhteisön oman käsityksen mukaan muodostu, yhteisön on ilmoitettava tästä veroilmoituksen 6U kohdassa 2 ja liitettävä veroilmoitukseen lomake 80 (Selvitys toiminnasta - Ulkomainen yhteisö), jossa ulkomainen yhteisö antaa tiedot harjoitetusta toiminnasta. Veroilmoitus ja liitelomake 80 on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Selvitys toiminnasta - Ulkomainen yhteisö

Veroilmoitusta ja liitelomaketta 80 ei tarvitse antaa, jos yhteisö on saanut Verohallinnolta päätöksen, jossa on todettu, ettei yhteisölle muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Yhteisö on voinut saada tällaisen päätöksen aikaisemman vuoden tuloverotuksen yhteydessä tai sitovassa ennakkoratkaisupäätöksessä. Veroilmoitus ja liitelomake 80 on kuitenkin annettava päätöksestä huolimatta, jos yhteisön toiminnassa on tapahtunut muutoksia tai selvitystä on erikseen pyydetty. Muutoksesta on kyse esimerkiksi silloin, jos Suomessa harjoitettu toiminta jatkuu oletettua pidempään tai yhteisö aloittaa uudenlaisen liiketoiminnan.

Rakennus-, asennus- ja kokoonpanotoimintaa harjoittavien yhteisöjen on annettava selvitys joka vuosi

Suomessa rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimintaa harjoittavien ulkomaisten yhteisöjen on annettava veroilmoitus 6U ja liitelomakkeella 80 selvitys toiminnastaan ja urakoistaan Suomessa joka vuosi. Veroilmoitus ja liitelomake 80 on annettava, vaikka yhteisölle ei olisikaan edellisenä vuonna muodostunut Suomeen kiinteää toimipaikkaa.

Verotuspäätös kertoo veronpalautuksen tai jäännösveron määrän

Verohallinto laskee verovuoden lopullisen tuloveron veroilmoituksen tietojen perusteella.

Ulkomaiselle yhteisölle muodostetaan verotuspäätös sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt veroilmoituksella annetut tiedot ja verotus on toimitettu. Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Ulkomaisen yhteisön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä.

Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, verotus päättyy viimeistään 10 kuukauden kuluttua viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Kun verotus on valmistunut, Verohallinto lähettää yhteisölle verotuspäätöksen.

Esimerkki: Yhteisön tilikausi on 1.1.2018–31.12.2018. Verotus päättyy viimeistään 31.10.2019.

Esimerkki: Yhteisön tilikausi on 1.4.2017–31.3.2018. Verotus päättyy viimeistään 31.1.2019.

Verotuksen päättymispäivä voi muuttua verotuspäätöksessä ilmoitetusta ajankohdasta seuraavissa tilanteissa:

  • Ulkomainen yhteisö täydentää tai korjaa verotustietoja ennen kuin verotus päättyy.
  • Verohallinto jatkaa verotusta esimerkiksi valvontatoimen keskeneräisyyden takia. Tässä tapauksessa Verohallinto lähettää ulkomaiselle yhteisölle ilmoituksen verotuksen jatkamisesta ennen kuin verotus päättyy.

Jos verotuksen perusteena olevat tiedot muuttuvat ennen kuin verotus päättyy, Verohallinto lähettää ulkomaiselle yhteisölle uuden verotuspäätöksen. Jos ulkomainen yhteisö on täydentänyt tai korjannut verotustietoja tai jos Verohallinto on ilmoittanut verotuksen jatkamisesta, Verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, vaikka verotuksen lopputulos ei muuttuisi.

Uuteen verotuspäätökseen on merkitty verotuksen päättymispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin aiemmin ilmoitettu. Verotus päättyy kuitenkin viimeisimpään verotuspäätökseen merkittynä päivänä.

Verotuksen lopputulos käy ilmi viimeisestä verotuspäätöksestä.

Verotuspäätöksestä näkee, saako yhteisö veronpalautusta vai pitääkö sen maksaa jäännösveroa. Yhteisö voi joutua maksamaan jäännösveroa, jos se on maksanut ennakkoveroa liian vähän eikä lisäennakkoa ole maksettu. Yhteisön on maksettava jäännösverolle lisäksi huojennettua viivästyskorkoa.

Lisätietoa yhteisön jäännösveron maksamisesta

Mitä seurauksia veroilmoituksen puuttumisesta voi aiheutua?

Jos yhteisö jättää veroilmoituksen kokonaan antamatta, seurauksena on yleensä myöhästymismaksu tai veronkorotus ja ennakkoperintärekisteristä poistaminen. Lisäksi veroilmoituksen puuttuminen voi johtaa arvioverotukseen. Tällaisessa tapauksessa Verohallinto arvioi verotettavan tulon määrän. Kiinteän toimipaikan verotus voidaan toimittaa arvioimalla myös silloin, jos kiinteästä toimipaikasta ei ole pidetty erilliskirjanpitoa tai kirjanpito on epäluotettava.

Veronkorotuksen määrääminen, ennakkoperintärekisteristä poistaminen ja arvioverotus edellyttävät aina yhtiön kuulemista.