Veroilmoituksen 5 sisältö - liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Veroilmoituslomakkeella 5 liikkeen- ja ammatinharjoittajat ilmoittavat verovuosittain kaikki elinkeinotoimintansa tuloverotukseen vaikuttavat tiedot. Veroilmoituksen lisäksi on annettava tarpeelliset liitelomakkeet. Lomakkeen esitäytetyt tiedot on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava.

Tällä sivulla kerrotaan veroilmoituksen 5 sisällöstä yleisesti. Katso tarkemmat täyttöohjeet veroilmoituslomakkeen 5 yhteydestä.

Ilmoita muut henkilökohtaiset tulo- ja vähennystietosi henkilöasiakkaiden esitäytetyllä veroilmoituksella ja sen liitelomakkeilla. Jos harjoitat myös maa- tai metsätaloutta, niiden tiedot annetaan veroilmoituksilla 2 (maatalous) ja 2C (metsätalous) sekä niiden liitelomakkeilla.

Anna elinkeinotoiminnan veroilmoitus 5 verkossa

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen yleiset tiedot

Tarkista veroilmoituksen etusivulla olevat verovelvollisen yksilöintitiedot. Jos tiedot ovat muuttuneet tai niissä on puutteita, ilmoita tiedot  muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6. Muutosilmoituksen voi antaa myös ytj.fi-verkkopalvelussa.

Tuloverolaskelma

Tuloverolaskelmassa ilmoitetaan liikkeen- tai ammatinharjoittajan veronalaiset tuotot ja vähennyskelpoiset kulut. Laskelmassa on kaksi saraketta lukujen merkitsemistä varten.

Verotus-sarakkeeseen merkitään elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Kirjanpito-sarake on varattu niitä tuotto- ja kulueriä varten, joissa kirjanpitoon kirjattu määrä saattaa erota verotuksessa huomioon otettavasta määrästä. Molemmat sarakkeet on täytettävä, vaikka luvut olisivat yhtä suuret. Esimerkiksi osingot ovat usein vain osittain veronalaisia, joten kirjapidon osinkotuotot saattavat poiketa veronalaisista osingoista.

Vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista

Kohdassa ilmoitetaan se osa verovuoden elinkeinotoiminnan tappiosta, jonka liikkeen- tai ammatinharjoittaja haluaa siirtää vähennettäväksi pääomatuloistaan.

Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken

Jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, tässä kohdassa ilmoitetaan puolisoiden osuudet elinkeinotoiminnan tuloksesta ja elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta.

Osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta vaikuttaa puolisoiden elinkeinotoiminnan pääomatulo-osuuksien suuruuteen. Työskentely liikkeessä vaikuttaa ansiotulo-osuuksien suuruuteen.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajalla on elinkeinotoiminnan varallisuudessa vain irtainta käyttöomaisuutta, irtaimen käyttöomaisuuden poistot ilmoitetaan tässä kohdassa.

Erittelyt

Tässä kohdassa ilmoitetaan muun muassa tiedot elinkeinotoimintaan kuuluvien ajoneuvojen yksityiskäytöstä kuluineen, rahan nostoista ja sijoituksista elinkeinotoimintaan. Kohdassa annetaan myös lisäselvitykset tietyistä elinkeinotoiminnan kuluista, kuten lisävähennyksistä.

Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajan oma pääoma on negatiivinen yksityisottojen vuoksi ja yksityisottoja on jouduttu rahoittamaan vieraalla pääomalla, kohdistuu osa elinkeinotoiminnan lainoista yksityisottojen rahoittamiseen eikä elinkeinotoimintaan.

Yksityiskäyttöön tulleesta lainasta tai sen osasta aiheutuneita korkoja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluna. Tähän kohtaan merkitään nämä vähennyskelvottomat korot. Vähennyskelvottomien korkojen määrä on huomioitava tuloverolaskelmalla, kun ilmoitetaan korkokuluja.

Varallisuuslaskelma

Varallisuuslaskelmalla ilmoitetaan tilikauden viimeisen päivän varat ja velat.

Varojen arvoksi merkitään verotuksessa poistamaton osuus, ellei veroilmoituksen yksityiskohtaisissa täyttöohjeissa ole sanottu muuta. Varallisuuslaskelmaan merkittävät arvot voivat poiketa tasearvoista. Esimerkiksi käyttöomaisuuden verotuksessa poistamaton arvo saattaa poiketa tasearvosta verotuksen ja kirjanpidon jaksotuserojen vuoksi.

Muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen, rakennusten tai rakennelmien sekä arvopapereiden arvona käytetään varallisuuslaskelmassa joko verotuksessa poistamatonta hankintamenoa tai vertailuarvoa sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Jokaisen kiinteistön, rakennuksen ja rakennelman arvoa vertaillaan erikseen. Julkisesti noteerattujen arvopapereiden, sijoitusrahasto-osuuksien ja noteeraamattomien osakkeiden arvona käytetään vertailuarvoa, jos niiden yhteenlaskettu vertailuarvo on suurempi kuin yhteenlaskettu poistamaton hankintameno.

Elinkeinotoiminnan velkojen määräksi merkitään yleensä velkojen nimellisarvo. Elinkeinotoiminnan nettovarallisuuden määrä saadaan vähentämällä elinkeinotoiminnan varojen yhteismäärästä elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä.

Veroilmoituslomakkeella pyydetään myös erittelyä omasta pääomasta, tietoa verovuoden toimintavarauksen ja verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määristä sekä tiedot käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitoista. Veroilmoituslomakkeella liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi valita kolmesta vaihtoehdosta elinkeinotoiminnan pääomatulon enimmäismäärän suuruuden.

Veroilmoitus kannattaa antaa sähköisesti

Veroilmoitus on kätevintä antaa sähköisesti. Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi tunnistautua verkkopalveluissa joko verkkopankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella. Voit hakea Katso-tunnistetta osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

1.11.2018 lähtien OmaVero-palvelussa voi asioida vain henkilötunnisteen ja Suomi.fi-valtuuksien avulla.

Paperisen veroilmoituksen voi postittaa tai jättää verotoimistoon. Postiosoite on Verohallinnon lähettämässä veroilmoituslomakkeessa. Jos annat veroilmoituksen liitteineen paperilomakkeilla, on veroilmoitukseen ja sen liitteisiin merkittävä nimi ja henkilö- tai Y-tunnus ja veroilmoitus on aina päivättävä ja allekirjoitettava.  Liikkeen- tai ammatinharjoittajan veroilmoituksen allekirjoittaa joko liikkeen- tai ammatinharjoittaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Avainsanat: