Varallisuuslaskelma – liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Ilmoita yrityksen varat, velat ja muut tiedot ja vaatimukset sekä mahdollisen kansainvälisen toiminnan tiedot.

Sisällysluettelo

Elinkeinotoiminnan varat

Ilmoita varallisuustiedot viimeksi päättyneen tilikauden tietojen perusteella. Merkitse varat laskelmaan sen suuruisina kuin niiden verotuksessa poistamatta oleva hankintameno on. Poikkeukset on erikseen mainittu tässä ohjeessa.

Nettovarallisuuslaskelmassa kirjanpitolain (5. luvun 18 §) mukaisia laskennallisia verosaamisia ei pidetä varoina eikä laskennallisia verovelkoja velkoina. Nettovarallisuuslaskelman ulkopuolelle jäävät myös mahdolliset tuloverovelat, joita ei ole määrätty maksettavaksi.

Käyttöomaisuus

Erittele tiedot elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, rakennuksista ja rakennelmista lomakkeella 18B. Kiinteistöön kuuluvat maapohja ja sillä olevat rakennukset. Kiinteistönä pidetään myös sellaista toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa tai muuta laitosta, joka voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle niin, että myös hallintaoikeus maahan siirtyy (tuloverolaki 6§). Käytä kunkin kiinteistön arvona käytetään joko verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa tai vuoden 2019 vertailuarvoa sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Vertailu tehdään ja arvo valitaan kiinteistökohtaisesti. Siirrä kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo lomakkeesta 18B veroilmoituksen tähän alakohtaan "Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat". Omaverossa hoituu automaattisesti

Ilmoita käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden ja kaluston arvo. Koneiden ja kaluston arvo on se osa hankintamenosta, joka on poistamatta tuloverotuksessa. Jos olet täyttänyt poistoerittelyn irtaimesta käyttöomaisuudesta, arvo siirtyy tähän automaattisesti.

Ilmoita muuhun käyttöomaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden arvo. Muuta käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi soran- ja savenottopaikat, malmi- ja mineraaliesiintymät, kivilouhokset, turvesuot, rautatiet, padot, sillat ja altaat.

Tavarat ja muu vaihto-omaisuus

Ilmoita elinkeinotoiminnan varallisuuteen kuuluvien tavaroiden arvo ja muun vaihto-omaisuuden arvo erikseen. Tavaroita ovat ulkopuoliselta tavarantoimittajalta hankitut, myytäväksi tarkoitetut hyödykkeet.

Jos harjoitat tukku- tai vähittäiskauppaa, laske tavaroihin myös tavaroiden myyntiä varten hankitut pakkaustarvikkeet.

Muuta vaihto-omaisuutta ovat muun muassa aineet, tarvikkeet ja itse valmistettavat tuotteet.

Arvopaperit

Erittele käyttö- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit lomakkeelle 6B. Ilmoita niistä sekä tuloverotuksessa poistamaton hankintameno että vertailuarvo. Ilmoittamiesi tietojen perusteella OmaVero laskee automaattisesti varallisuuslaskelmassa käytettävän arvon. Paperi-ilmoittaja: Lomakkeella verrataan, kumpi on suurempi: käyttöomaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta oleva yhteenlaskettu hankintameno vai yhteenlaskettu vertailuarvo. Vertaa lomakkeen 8B viimeisen rivin (Käyttö- ja rahoitusomaisuus yhteensä) lukuja. Jos tuloverotuksessa poistamaton hankintameno on suurempi, ilmoita veroilmoituksen tässä alakohdassa (Käyttöomaisuusarvopaperit) poistamattomien hankintamenojen summa lomakkeen 8B riviltä "Käyttöomaisuus yhteensä". Jos vertailuarvo on suurempi, ilmoita samalla rivillä oleva vertailuarvojen yhteismäärä.

Listatun arvopaperin vertailuarvo on 70% siitä päätöskurssista, joka arvopaperilla oli liikkeen- ja ammatinharjoittajan tilinpäätöspäivänä. Sijoitusrahasto-osuuden vertailuarvo on 70% käyvästä arvosta verovuoden lopussa. Listaamattoman osakkeen vertailuarvo on kyseisen yhtiön verotuspäätöksessä ilmoitettu verotusarvo.

Rahoitusomaisuus 

Ilmoita myyntisaamiset, käteisvarat ja muu rahoitusomaisuus erikseen.

Myyntisaamisia ovat esimerkiksi pitkä- ja lyhytaikaiset myyntisaamiset sekä osamaksusaamiset. Käteisvaroihin kuuluu liike- ja ammattitoiminnan käteiset kassavarat. Muuta rahoitusomaisuutta ovat esimerkiksi elinkeinotoimintaan liittyvät muut kuin tavaroiden tai palveluiden myyntiin perustuvat saamiset.

Älä laske pankkitalletuksia elinkeinotoiminnan rahoitusomaisuuteen. Pankkitilille kertyvää korkotuloa ei veroteta tuloverolain vaan lähdeverosta annetun lain mukaisesti, joten pankkitilin pääomaakaan ei lasketa elinkeinotoiminnan varallisuuteen.

Paperilomakkeella: Muu rahoitusomaisuus

Elinkeinotoiminnan velat

Velkaa pidetään pitkäaikaisena, jos se erääntyy maksettavaksi pidemmän ajan kuin yhden vuoden kuluttua. Velkaa pidetään lyhytaikaisena, jos se erääntyy maksettavaksi vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa.

Ilmoita sekä lyhytaikaiset että pitkäaikaiset velat. Kun nettovarallisuutta lasketaan, kirjanpitolain mukaisia laskennallisia verovelkoja ei pidetä velkoina (kirjanpitolaki 5 luvun 18§).

OmaVerossa tieto oikaistusta negatiivisesta pääomasta siirtyy tähän kohtaan Taustatiedot-vaiheen erittelystä. Jos sen määrä on suurempi kuin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen yhteismäärä, elinkeinotoiminnan velkojen määrä on 0.

Paperi-ilmoittaja:

Ilmoita oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä, jonka olet laskenut veroilmoituksen osassa 11 (Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista), ei kuitenkaan enempää kuin elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä on.

Muut tiedot ja vaatimukset

Ilmoita luovutusvoitot, jotka olet saanut käyttöomaisuuteen kuuluneista arvopapereista ja kiinteistöistä. Laske luovutusvoittojen määrä mukaan tuottoihin, jotka ilmoitat veroilmoituksen Tuotot-vaiheessa.

Pääomatuloa on aina vähintään käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopaperien luovutusvoittoja vastaava määrä. Näistä luovutusvoitoista on siksi annettava erillinen selvitys. Jos osa luovutusvoitoista on siirretty jälleenhankintavaraukseen, älä ilmoita siirrettyä osuutta tässä.

Paperilomakkeella: Kohta 16 Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitot