Tuotot – liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Elinkeinotoiminnan tuloa ovat kaikki tulot, jotka olet saanut liike- tai ammattitoiminnasta rahana tai rahanarvoisena etuutena. Erittele nämä tulot veroilmoituksessa sen mukaan, millaisesta tuotosta on kyse. Nämä tiedot ilmoitetaan:

  • OmaVerossa Tuotot-vaiheessa 
  • paperilomakkeessa osassa 2.1.

Sisällysluettelo

Liikevaihto

Liikevaihtoa ovat varsinaisen toiminnan myyntituotot. Ilmoita tuotot ilman niihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Vähennä tuotoista myös muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot (esimerkiksi apteekkareilla apteekkivero) ja asiakkaille myöntämäsi alennukset.

Elinkeinotoiminnan kalustoon kuuluvat ajoneuvot 

Ilmoita, kuinka pitkä matka elinkeinotoiminnan kalustoon kuuluvilla ajoneuvoilla on yhteensä ajettu. Ajoneuvo kuuluu elinkeinotoiminnan kalustoon, kun se on hankittu elinkeinotoiminnan käyttöön ja yli puolet verovuoden ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoja.

Yksityisajojen kuluja et voi vähentää yrityksen verotuksessa. Yksityisajoja ovat esimerkiksi kodin ja työpaikan (yrityksesi toimipaikan) väliset matkat. Ilmoita tällaisten matkojen kulut henkilökohtaisessa veroilmoituksessasi.

Jos olet kuitenkin vähentänyt myös yksityisajoja yrityksen kirjanpidossa, yrityksen tuottoihin pitää lisätä vastaava summa. Jaottele silloin ajokilometrit yrityksen eli elinkeinotoiminnan ajoihin ja yksityisajoihin ja ilmoita yksityisajot näin:

OmaVero: Täytä yksityisajojen kilometrit Yksityisajot-kohtaan ja valitse vaihtoehto "Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa." Ilmoita myös ajoneuvojen kokonaismenot, niin yksityisajojen osuus kuluista lasketaan automaattisesti ja lisätään yrityksen tuotoksi.

Paperilomake: Laske yksityiskäytön kulut lomakkeen osassa 6 ja rastita kohta "Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa". Ilmoita yksityisajojen kulut myös lomakkeen osassa 2.1. kohdassa Auton yksityiskäyttö.

Ilmoita kokonaismenoina kirjapidon mukaiset kulut. Laske niihin seuraavista ajoneuvoista aiheutuneet kulut: 

  • henkilö- ja pakettiautot, jos autot kuuluvat käyttöomaisuuteen
  • muut ajoneuvot kuin henkilö- ja pakettiautot, jos ajoneuvot ovat olleet verovuonna osittain yksityiskäytössä
  • vuokralle otetut ajoneuvot, jos leasingsopimus on tehty yli 3 kuukaudeksi

Laske kuluihin myös tehdyt poistot.

Älä ilmoita henkilöstön käytössä olevien työsuhdeautojen kuluja ja kilometrejä.

Lue lisää autokulujen vähentämisestä

Ilmoita elinkeinotoiminnan kalustoon kuuluvan auton kulut ja poistot veroilmoituksella omissa kohdissaan, OmaVerossa Kulut-vaiheessa kohdissa Poistot ja Muut vähennyskelpoiset kulut.

Ilmoita nämä tiedot

OmaVerossa Tuotot-vaiheen osassa "Autot, asunto, työmatkat ja yksityiskäyttö".

Paperilomakkeessa osassa 6. Kokonaismenot ilmoitetaan kohdassa "Kulut yhteensä".

Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö elinkeinotoiminnan ajoihin 

Voit saada lisävähennyksen yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä, jos on pidetty ajopäiväkirjaa tai siitä voi antaa muun vastaavan selvityksen.Lue lisää ajopäiväkirjasta. Älä lähetä ajopäiväkirjaa liitteenä, pyydämme jos tarvitsemme. 

Auto kuuluu yksityistalouteen, jos enintään puolet verovuoden ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoja. 

Lisävähennyksen enimmäismäärä on sama kuin palkansaajien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärä. Katso määrät Verohallinnon ns. kustannuskorvauspäätöksestä (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019).

Jos olet vähentänyt yksityisvaroihin kuuluvan auton kuluja kirjanpidossa ja kulujen yhteismäärä on suurempi kuin kustannuskorvauspäätöksen mukaan laskettu lisävähennyksen enimmäismäärä, verotuksessa vähennetään todelliset kustannukset. Lisävähennystä ei silloin enää voi tehdä, joten älä täytä tätä kohtaa.

Lue lisää autokulujen vähentämisestä

Jos ilmoitat paperilla, laske lisävähennyksen määrä näin: 

Vähennä enimmäismäärästä se osuus kuluista, jonka olet vähentänyt kirjanpidossa. Jos et ole vähentänyt lisääntyneitä elantokustannuksia lainkaan kirjanpidossa, tähän kohtaan tulee sama luku kuin kohtaan 5 (Enimmäismäärä yhteensä). Enimmäismäärä on vuonna 2019 0.43 e/km. Laske lisävähennys mukaan veroilmoituksen osaan 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut) kohtaan Lisävähennykset.

Paperilomakkeella tiedot ilmoitetaan osassa 10.

Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset 

Voit saada verotuksessa lisävähennyksen, jos olet tehnyt elinkeinotoimintaan liittyvän tilapäisen työmatkan. Tilapäinen työmatka on matka, jonka olet tehnyt yrityksen tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi koulutusmatka, tavaroiden noutomatka tai tilapäinen tuotteiden myyntimatka tavallista kauemmas. Jos matkat on tehty yrityksen tavanomaisen toiminta-alueen sisällä, et voi saada lisävähennystä. Lue lisää työmatkakuluihin liittyvien kustannusten vähentämisestä. 

OmaVerossa sinun pitää täyttää vain matkapäivien lukumäärä.

Paperi-ilmoittajan ohjeita:

Lisävähennysten enimmäismäärä on sama kuin päivärahojen enimmäismäärä. Katso määrät Verohallinnon päätöksestä.

Jos olet vähentänyt lisääntyneitä elantokustannuksia kirjanpidossa ja kulujen yhteismäärä on suurempi kuin kustannuskorvauspäätöksen mukaan laskettu lisävähennyksen enimmäismäärä, verotuksessa vähennetään todelliset kustannukset. Lisävähennystä ei silloin enää voi tehdä, joten älä täytä tätä kohtaa.

Ilmoita kotimaanmatkojen vähennyksen enimmäismäärät matkapäivää kohti:

  • yli 10 tunnin matkasta 42,00 euroa
  • 6–10 tunnin matkasta 19,00 euroa

Myös ulkomaanmatkoilla vähennyksen enimmäismäärä päivää kohti on sama kuin ulkomaan päivärahan määrä. Koska päiväraha vaihtelee eri maissa, päiväkohtaista vähennyksen enimmäismäärää ei kuitenkaan merkitä näkyviin. Riittää, että täytät ulkomaanmatkoista kohdan Enimmäismäärä yhteensä.

Enimmäismäärä yhteensä

Laske ja ilmoita, mikä on vähennyksen enimmäismäärä kaikilta matkapäiviltä yhteensä. Ilmoita kukin matkatyyppi omalla rivillään.

Ulkomaanmatkojen vähennyksen enimmäismäärän saat, kun kerrot kunkin maan matkapäivät sen maan ulkomaanpäivärahalla ja lasket eri maiden luvut yhteen. Tarkista ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät Verohallinnon päätöksestä.

Kirjanpidossa vähennetty

Ilmoita kullakin rivillä se osuus kustannuksista, jonka olet vähentänyt kirjanpidossa.

Lisävähennys

Laske lisävähennyksen määrä: vähennä enimmäismäärästä se osuus kustannuksista, jonka olet vähentänyt kirjanpidossa.

Jos et vähentänyt tilapäiseen työmatkaan liittyviä kuluja kirjanpidossa

Jos et ole vähentänyt lisääntyneitä elantokustannuksia lainkaan kirjanpidossa, on lisävähennyksesi määrä sama kuin enimmäismäärä yhteensä.

Paperi: Laske lisävähennyksen yhteismäärä mukaan sivun 2 osaan 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut) kohtaan Lisävähennykset.

Paperilomakkeella tiedot ilmoitetaan osassa 9.

Tuloutus yksityiskäytöstä

Jos yrityksen tavaroita on otettu yksityistalouden käyttöön, ilmoita Tavaroiden yksityiskäyttö -kohdassa tällaisten tavaroiden alkuperäiset hankintamenot yhteensä. Ilmoita summa ilman arvonlisäveron osuutta.

Jos elinkeinotoimintaan kuuluvaa puhelinta, kiinteistöä, loma-asuntoa tai venettä on käytetty yksityiseen tarkoitukseen, ilmoita se Muu yksityiskäyttö -kohdassa. Jos ilmoitat kiinteistön yksityiskäyttöä, ilmoita yksityiskäyttöä vastaava osuus sekä kuluista että kiinteistön poistoista.

Älä ilmoita tässä kohdassa rahan nostoja. Ne ilmoitetaan OmaVeron vaiheessa Taustatiedot (ja paperilomakkeen osassa 7).

Lue lisää rahan nostoista ja yksityiskäytöstä

Saadut avustukset ja tuet 

Avustuksia ja tukia ovat muun muassa elinkeinotoimintaa varten saamasi avustukset, lisät ja tuet, kuten työllistämistuki. Jos olet saanut arvonlisäveron alarajahuojennusta, ilmoita myös se tässä kohdassa. Lue lisää alarajahuojennusta.

Ilmoita tässä kohdassa vain suoraan tuloutetut elinkeinotoimintaan liittyvät avustukset ja tuet (TEM, YM, Business Finland jne.). Jos olet saanut julkisyhteisöltä avustuksia käyttöomaisuuden hankkimiseksi älä ilmoita niitä tässä kohdassa, vaan tulouta ne epäsuorasti hankintamenon vähennyksenä.

Osingot elinkeinotoimintaan kuuluvista osakkeista 

Ilmoita listautuista ja listaamattomista yhtiöistä saamasi osingot erikseen. Veronalainen  osuus lasketaan OmaVerossa automaattisesti.

Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien osinkojen veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko osingon maksaja julkisesti noteerattu yhtiö vai ei. Yhtiö on listattu esimerkiksi silloin, kun sen arvopapereilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä.  (Paperi-ilmoittaja: Laske veronalainen osuus.)

Paperi-ilmoittajalle: 

Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saamiesi osinkojen kokonaismäärä.

Veronalainen osuus

Julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä saaduista osingoista 85 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Merkitse veronalainen osuus tähän.

Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saatujen osinkojen kokonaismäärä.

Veronalainen osuus

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista 75 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 25 % verovapaata tuloa. Merkitse veronalainen osuus tähän. 

Paperilomakkeella tiedot ilmoitetaan osassa 2.1.

Ylijäämät elinkeinotoimintaan kuuluvista osuuksista  

Ilmoita listatuista osuuskunnista ja listaamattomista osuuskunnista saamasi ylijäämät erikseen.

Veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko ylijäämän maksaja listattu vai listaamaton osuuskunta. Osuuskunta on listattu eli julkisesti noteerattu esimerkiksi silloin, kun sen osuuksilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä.

Listatun osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 85 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Suomessa ei tällä hetkellä ole listattuja osuuskuntia.

Listaamattoman osuuskunnan ylijäämästä 25 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 75 % verovapaata tuloa. Suomessa ei tälle hetkellä ole listattuja osuuskuntia.

Listaamattoman osuuskunnan ylijäämästä 25 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 75 % verovapaata tuloa, kun ylijäämän määrä vuodessa on enintään 5000 euroa. Sen ylittävästä ylijäämän määrästä veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa on 75 % ja verovapaata tuloa 25 %.

Ylijäämiä verotetaan siis lievemmin 5 000 euron yhteismäärään saakka. Veronalaiseksi ilmoittamasi summa saattaa muuttua, koska Verohallinto tarkistaa lievennyksen käytettävissä olevien tietojen perusteella ja päivittää lukua tarvittaessa.

Jos sinulla on useaan eri tulolähteeseen kuuluvia ylijäämiä, katso ohjeet

Jos harjoitat elinkeinotoimintaa yhdessä puolisosi kanssa, voit käyttää elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa myös puolison 5 000 euron lievennyksestä jäljellä olevan osan.

Huomioithan, että osuuskunnalle vähennyskelpoinen ylijäämänpalautus on aina ylijäämän saajalle kokonaan veronalaista tuloa, kun palautus kuuluu elinkeinotoimintaan.

Paperilomakkeessa kohta Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja sellaisista ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus

Korko- ja rahoitustuotot

Ilmoita esimerkiksi korkotuotot saamisista ja valuuttakurssivoitot.

Varaukset 

Toimintavarauksen voi vähentää verotuksessa, jos varaus on tehty kirjanpidossa. Varauksen enimmäismäärä lasketaan vuosittain maksettujen palkkojen määrän mukaan. Lue lisää toimintavarauksesta.

Ilmoita edeltäneen verovuoden lopussa jäljellä olleen toimintavarauksen määrä ja verovuonna tekemäsi toimintavarauksen määrä. 

Ilmoita "Tulona ilmoitettava varausten vähennys yhteensä" kohdassa laskennallinen toimintavarauksen vähennys ja lisää siihen mahdolliset muiden varausten vähennykset (esim. käyttämättömänä tuloutettu jälleenhankintavaraus).

Erittele kirjanpitoon merkityt varaukset lisäksi lomakkeella 62 (Poistot-kohdassa, Erittelyn alla). Jos et ole tehnyt muita varauksia kuin toimintavarauksen, lomaketta 62 ei tarvitse täyttää.

Paperilomakkeella tiedot ilmoitetaan osassa 2.1. kohdassa Varausten vähennys ja osassa 14.

Muut veronalaiset tuotot 

Ilmoita sellaiset veronalaiset tuotot, jotka eivät sisälly muihin kohtiin. Liiketoiminnan muita tuottoja ovat esimerkiksi käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja saamasi vahingonkorvaukset. Ilmoita muuna veronalaisena tuottona sellaiset veronalaiset tuotot, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan.

Paperilomakkeella tiedot ilmoitetaan osassa kohdassa Muut veronalaiset tuotot.

Verovapaat tuotot 

Tuloslaskelmaan sisältyvien muiden verovapaiden tuottojen yhteismäärä.

Muita verovapaita tuottoja ovat esimerkiksi saamasi palautukset sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkon liittymismaksuista, jotka olet maksanut verkkoa ylläpitävälle yhteisölle.

Ilmoita tässä kohdassa myös ne talletustilien korot, joihin sovelletaan lakia korkotulon lähdeverosta.

Älä sisällytä verovapaita eriä muihin tuloverolaskelman tuottoeriin.

Paperilomakkeella tiedot ilmoitetaan osassa 2.2 kohdassa Tuloslaskelman verovapaat tuotot.