Taustatiedot – liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen taustatiedot.

Sisällysluettelo

Asiakastiedot

Jos haluat muuttaa tilikautta tai toimialatietoa, tee muutokset ytj.fi:ssä.

Jos verovuoden aikana on päättynyt useampia tilikausia, ilmoita kaikkien tilikausien tiedot yhdellä veroilmoituksella ja liitelomakkeilla.

Yritystulon jako puolisoiden kesken

Jos puolisosi työskentelee yrityksen hyväksi, yrityksestä saatu tulo jaetaan verotuksessa teidän molempien kesken, vaikka  puolisosi työskentely yrityksessä olisi vähäistäkin.
 
Yritystulo jaetaan ansiotuloon ja pääomatuloon.
 
Pääomatulo jaetaan verotuksessa sinun ja puolisosi kesken sen mukaan, kuinka suuren osuuden yrityksen nettovarallisuudesta kumpikin omistaa. Ansiotulo-osuus taas jaetaan sen mukaan, minkä osuuden yrityksen hyväksi tehdystä työstä kumpikin on tehnyt. Ilmoita osuudet veroilmoituksessa.

Kahdenkertainen kirjanpito ja oman pääoman erittely

Jos pidät kahdenkertainen kirjanpitoa:

Oma pääoma tilikauden alussa

Ilmoita tässä kohdassa mm. edellisten tilikausien voitto tai tappio. Jos oma pääoma on ollut negatiivinen tilikauden alussa, merkitse luvun eteen miinusmerkki (–).

Yksityisnostot tai -sijoitukset

Tilikauden aikana tehtyjen yksityissijoitusten ja yksityisnostojen erotus. Merkitse erotuksen eteen miinusmerkki (–), jos tilikauden yksityisotot ovat olleet suuremmat kuin yksityissijoitukset.

Tilikauden voitto tai tappio (kirjanpito)

Ilmoita tässä kohdassa tilikauden tulos tuloslaskelman mukaan: Merkitse tilikauden voitto plusmerkillä (+) ja tappio miinusmerkillä (–).

Oma pääoma tilikauden lopussa

Oman pääoman positiivinen tai negatiivinen määrä tilikauden lopussa. Merkitse negatiivisen oman pääoman eteen miinusmerkki (–).

Laskelma korkokuluista, joita ei voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluina

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajan oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen ja yksityisottoja on jouduttu rahoittamaan vieraalla pääomalla, kohdistuu osa lainoista yksityisottojen rahoittamiseen eikä elinkeinotoimintaan. Tällaisesta lainasta aiheutuneita korkoja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluna.

Laske tässä kohdassa, mitä osaa korkokuluista et voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista negatiivisen oman pääoman vuoksi. Laske ja ilmoita vähennyskelvottomat korkokulut seuraavasti:

  • Ilmoita tilikauden lopun taseen mukainen negatiivinen oma pääoma (ilman etumerkkiä).
  • Lisää omaan pääomaan sisältyvät arvonkorotukset tilikauden lopun taseen negatiiviseen omaan pääomaan. 
  • Tämän jälkeen vähennä saadusta summasta tilikauden tappio sekä ne aikaisempien tilikausien tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja.
  • Merkitse tulos kohtaan "Oikaistu negatiivinen oma pääoma" ja siirrä oikaistu negatiivinen oma pääoma varallisuuslaskelman osan 12.2 (Elinkeinotoiminnan velat) alakohtaan "Oikaistu negatiivinen oma pääoma" (ei kuitenkaan enempää kuin elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä on).
  • Kerro oikaistu negatiivinen oma pääoma tilinpäätöshetken mukaisella peruskorolla, johon on lisätty yksi prosenttiyksikkö. Ilmoita kertolaskun tulos kohdassa "Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta". Peruskorko oli -0,25 % ajalla 1.1.2019–30.6.2019 ja 0,00 % ajalla 1.7.2019–31.12.2019.
  • Vähennä tämä vähennyskelvoton korko elinkeinotoiminnan korkojen kokonaismäärästä lomakkeen osan 2.3 kohdassa Korkokulut. Ilmoita erotus alakohdassa "Vähennyskelpoinen osuus". Vähennyskelvottomia korkoja ei voi olla enempää kuin korkokuluja yhteensä.

Korkojen vähennysoikeuteen voi liittyä rajoituksia myös silloin, kun oma pääoma on arvonkorotuksen vuoksi positiivinen. Lue lisää korkojen vähennysoikeuden rajoituksesta (Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin, 1531/345/2003).

Jos negatiivisen oman pääoman jäännöksen perusteella lasketun koron voi tuloverolain säännösten mukaan vähentää henkilökohtaisessa tulolähteessä, voit tehdä vähennyksen esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä pääomatuloista.

Rahan nostot ja sijoitukset rahana

Tietoa rahan nostoista