Kulut – liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Vähennyskelpoisia menoja ovat elinkeinotoiminnan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, merkitse elinkeinotoiminnan menot veroilmoitukseen ilman hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, merkitse menot arvonlisäverollisina.

Sisällysluettelo

Ostot ja varaston arvon muutos 

Ilmoita tilikauden aikana luovutettujen hyödykkeiden hankintamenot. Laske hankintameno niin, että oikaiset tilikauden ostojen määrää muutoksilla, joista valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastossa on tapahtunut.

Laske ostot ja varaston muutokset seuraavalla laskentakaavalla: alkuvarasto + ostot tilikauden aikana - loppuvarasto.

Paperilomake osa 2.3. kohta Ostot ja varastojen muutokset

Ulkopuoliset palvelut

Ilmoita hankkimiesi ulkopuolisten palvelujen kulut. Ulkopuolisia palveluja ovat muuan muassa varsinaiseen toimintaan liittyvät palvelut, työsuoritukset ja aliurakat, joista on maksettu ulkopuoliselle toimijalle.

Paperilomake osa 2.3

Palkka- tai henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot tilikauden aikana

Ilmoita maksamasi elinkeinotoiminnassa työskennelleiden henkilöiden palkat ja palkkiot. Et voi kuitenkaan vähentää sellaisia palkkoja, eläkkeitä tai muita etuuksia, jotka olet maksanut puolisolle tai verovuoden alussa alle 14-vuotiaalle perheenjäsenelle.

Ilmoita Maksamasi eläkkeet ja henkilösivukulut. Henkilösivukuluja ovat esimerkiksi vakuutusmaksut ja vastaavat maksut, jotka johtuvat työntekijöiden ja heidän omaistensa eläke-, sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksien tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja etujen järjestämisestä.

Yritystulon ansio- ja pääomatuloon jakautumiseen vaikuttavat palkat

Ilmoita ne ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka olet maksanut verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Yrityksen nettovarallisuuteen lisätään 30 % näistä palkoista, ja ne vaikuttavat yritystulon jakautumiseen ansio- ja pääomatuloksi.

Paperilomake osa 2.3 kohta Henkilöstökulut ja osa 15 Maksetut palkat

Poistot

Jos olet tehnyt poistoja vain irtaimesta käyttöomaisuudesta, ilmoita tiedot poistoista tässä. Irtain käyttöomaisuus käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

Jos teet poistoja muustakin kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta, ilmoita tiedot kaikista poistoista lomakkeella 62/ avaa erittely.  Paperilla: Jos olet tehnyt poistoja ainoastaan irtaimesta käyttöomaisuudesta, erittele poistot osassa 5 (Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot). Jos olet tehnyt poistoja muustakin kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta, erittele kaikki poistot lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot).

Et voi vähentää verotuksessa enempää poistoja kuin kirjanpidossa on verovuonna tai aikaisemmin vähennetty. Lue lisää: poistot käyttöomaisuudesta.

Merkitse tähän EVL:n mukaisten poistojen vähennyskelpoinen osuus (EVL 24 §, 30–34 § ja 36–41 §). Poistojen yhteismäärä ei saa ylittää EVL:ssa säädettyä poistojen enimmäismäärää. Leasingsopimuksella käyttöön otetusta omaisuudesta ei voi verotuksessa tehdä poistoja.

Laske kohtaan "Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa" mukaan verovuoden aikana käyttöön ottamasi käyttöomaisuus (kohta "Lisäys verovuoden aikana") ja vähennä summasta irtaimesta käyttöomaisuudesta saamasi luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset (kohta "Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset"). Näin saadusta menojäännöksestä voit tehdä verovuonna enintään 25 %:n poiston. Merkitse verovuoden poisto kohtaan "Verovuoden poistot". Merkitse mahdollinen lisäpoisto kohtaan "Lisäpoisto". Et voi kuitenkaan vähentää verotuksessa enempää poistoja kuin kirjanpidossa on verovuonna tai aikaisemmin vähennetty. 

Hyllypoistot

Ilmoita myös mahdolliset aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa (ns. hyllypoistot) ja jotka haluat vähentää verovuonna. Erittele hyllypoistot lomakkeella 12A (Vähentämättä jätetyt poistot).

Edustuskulut 

Ilmoita kirjanpidon mukaisten edustuskulujen yhteismäärä. Edustuskuluista saa vähentää 50%. OmaVero laskee automaattisesti vähennyskelpoisen osuuden edustuskuluista (50%), paperilla vähennyskelpoinen osuus pitää laskea itse. 

Vuokrakulut

Ilmoita koko vuoden aikana kirjanpidon mukaisten vuokrakulujen yhteismäärä. Kuluja voi syntyä esimerkiksi tilojen ja laitteiden vuokraamisesta.

Korkokulut

Ilmoita kirjanpidossa vähennetty korkokulujen määrä sekä verotuksessa vähennyskelpoinen määrä.

Jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa, laske vähennyskelpoinen määrä vähentämällä kaikkien korkokulujen yhteismäärästä vähennyskelvottomien korkokulujen määrä, jonka olet ilmoittanut Taustatiedot-vaiheessa ja paperilla kohdassa 11. Vähennyskelvottomat korkokulut eivät voi koskaan olla suuremmat kuin korkokulut yhteensä.

Jos pidät yhdenkertaista kirjanpitoa, ilmoita tässä elinkeinotoimintaan kohdistuvien lainojen korkokulut, jotka olet vähentänyt kirjanpidossa.

Kaikkia korkokuluja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista. Korkoja ei voi vähentää, jos taseen oma pääoma on negatiivinen sen vuoksi, että yrittäjä on tehnyt yksityisottoja, joita on rahoitettu vieraalla pääomalla. Tällaisessa tapauksessa katsotaan, että osalla elinkeinotoimintaan otetuista lainoista on rahoitettu liikkeen- tai ammatinharjoittajan yksityisottoja. Tätä osaa koroista ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista. 

Tähän kohtaan ei merkitä veronlisäyksiä, viivekorkoja, myöhästymismaksuja eikä veroihin liittyviä viivästyskorkoja tai huojennettuja viivästyskorkoja, sillä niitä ei voi vähentää verotuksessa.

Rahoituskulut

Kirjanpidon mukaiset muut rahoituskulut. Tällaisia rahoituskuluja ovat esimerkiksi

 • lainojen hoitokulut
 • limiittipalkkiot
 • takausprovisiot
 • luottovakuutukset
 • kiinnityskulut
 • perimiskulut
 • kurssitappiot.

Muut vähennyskelpoiset kulut

Ilmoita tässä kohdassa sellaiset vähennyskelpoiset elinkeinotoiminnan muut kulut, jotka sisältyvät tilikauden tuloslaskelmaan ja joita ei ilmoiteta elinkeinotoiminnan kuluina tuloverolaskelman muissa kohdissa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • matkakulut 
 • ajoneuvokulut 
 • leasingmaksut.

Älä ilmoita matka- ja ajoneuvokulujen perusteella tekemiäsi lisävähennyksiä tässä kohdassa. OmaVerossa tiedot ilmoitetaan Kulut-vaiheessa (kohdassa Auto- tai matkakuluihin perustuvat lisävähennykset). Paperilla tiedot ilmoitetaan osassa 2.3 (Lisävähennykset) ja osissa 9 ja 10. 

Varausten lisäykset

Jos olet verovuonna tehnyt varausten lisäyksiä enemmän kuin varausten vähennyksiä, ilmoita nettolisäys.

OmaVero tuo automaattisesti toimintavarauksen lisäyksen. Jos et ole tehnyt muita varauksia, merkitse OmaVeron tuoma luku kohtaan Varausten lisäykset. Jos olet tehnyt myös muita varauksia (esimerkiksi jälleenhankintavarauksen), merkitse varausten lisäyksen yhteissumma tähän.

Paperilla: täytä 62. Erittele kirjanpitoon merkityt varaukset lisäksi lomakkeella 62 (Poistot-kohdassa, Erittelyn alla). Jos et ole tehnyt muita varauksia kuin toimintavarauksen, lomaketta 62 ei tarvitse täyttää.

Auto- tai matkakuluihin perustuvat lisävähennykset

Tiedot lisävähennyksistä on siirretty tähän Tuotot-vaiheessa antamiesi erittelyjen perusteella. Ilmoita lisävähennysten kokonaismäärä kentässä "Kaikki lisävähennykset yhteensä". Laske tarvittaessa mukaan korotetut kilometrikorvaukset.

Lue lisää auto- ja matkakuluihin perustuvasta lisävähennyksestä

Paperilla (kohta "Lisävähennykset): Lisävähennysten yhteismäärä. Erittele lisävähennykset veroilmoituksen osassa 9 (Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisestä työmatkasta) ja osassa 10 (Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa). Laske yhteen Yhteensä-rivin luku osan 9 sarakkeesta 6 (Lisävähennys) ja luku osan 10 sarakkeesta 7 (Lisävähennys). Ilmoita lisävähennysten summa tässä.

Muut kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut

Kaikki ne elinkeinotoimintaan liittyvät verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan.

Yksityisasunnon käyttö elinkeinotoiminnassa

Asiakkaan tulee valita, perustuuko yksityisasunnon käyttö: Todellisiin kuluihin vai Työhuonevähennykseen. Katso tarkemmin työtilasta aiheutuneiden kulujen vähentämisestä

OmaVero laskee automaattisesti työhuonevähennyksen määrän.

Paperi-ilmoittajalle:

Ilmoita esimerkiksi työhuonevähennys tai elinkeinotoiminnan osuus oman asunnon käytöstä aiheutuneista todellisista kuluista, jos et ole vähentänyt kuluja tuloslaskelmassa. Selvitä kulut veroilmoituksen osassa 8 (Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa).

Osaan 8 paperi-ilmoittajalle: Täytä osa vain, jos olet käyttänyt omaa asuntoasi elinkeinotoiminnassa.

Asunto kuuluu yksityisvaroihin, jos vähintään puolet asunnosta on ollut muussa kuin elinkeinotoiminnan käytössä. Ilmoita tällaisesta asunnosta

 • asunnon pinta-ala (m2)
 • oman elinkeinotoimintasi käytössä oleva pinta-ala (m2)
 • asunnon vuokra, vastike tai kiinteistön käyttökulut
 • oman elinkeinotoimintasi osuus näistä kuluista.

Laske elinkeinotoiminnan käytössä olleen pinta-alan perusteella, mikä osuus kuluista kohdistuu elinkeinotoiminnan käytössä olleeseen asunnon osaan.

Jos kuluja ei ole kirjattu kirjanpitoon, siirrä oman elinkeinotoiminnan osuus kuluista osan 2.3 kohtaan ”Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut”. Jos kulut sisältyvät kirjanpitoon, ilmoita ne osan 2.3 kohdassa ”Muut vähennyskelpoiset kulut”.

Yksityisvaroihin kuuluvaa asuntoa ei oteta huomioon, kun liikkeen- tai ammatinharjoittajan nettovarallisuutta lasketaan (KHO 1998/3248).

Koulutusvähennys

Koulutusvähennyksen voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka perustuu koulutussuunnitelmaan. Erittele koulutusvähennys lomakkeella 79.

Paperilla:

Ilmoita kohdassa Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut myös mm. elinkeinotoiminnan koulutusvähennys. Erittele tiedot ja selvitä vähennyksen edellytykset lomakkeella 79 (Koulutusvähennys – elinkeinotoiminta)

OmaVerossa pitää laskea kaikki vielä itse yhteen viimeiseen laatikkoon!

Vähennyskelvottomat kulut

Merkitse vähennyskelvottomiin kuluihin ne kirjanpidossa vähennetyt erät, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Nämä erät eivät saa sisältyä tuloverolaskelman vähennyskelpoisiin kulueriin.

Välittömät verot

Maksettujen tuloverojen ja veronpalautusten erotus.
Tähän kohtaan ei merkitä esimerkiksi kiinteistöveroa, joka kohdistuu elinkeinotoiminnan käytössä olevaan kiinteistöön. Kiinteistövero merkitään elinkeinotoiminnan kulujen kohtaan "Muut vähennyskelpoiset kulut".

Sakot ja muut rangaistusmaksut

Sakot, seuraamusmaksut ja muut rangaistusluoteiset maksut, joita ei voi vähentää verotuksessa. Esimerkiksi veronkorotuksia, veronlisäyksiä ja veroihin liittyvää viivekorkoa tai viivästyskorkoa ei voi vähentää verotuksessa. Sillä ei ole merkitystä, mihin veroon ne kohdistuvat. 

Muut vähennyskelvottomat kulut

Sellaiset kirjanpitoon sisältyvät muut kulut, joita ei voi verotuksessa vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. 

Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi yrittäjän tai puolison vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut. Niistä voi tehdä vähennyksiä henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Ilmoita pakolliset YEL-maksut tässä kohdassa silloin, kun ne sisältyvät kirjanpitoon, mutta niitä ei ole vähennetty elinkeinotoiminnan kuluissa vaan haluat vähentää ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä.

Huom. Jos näitä maksuja ei ole vähennetty elinkeinotoiminnan kuluissa, voit vaihtoehtoisesti siirtää ne vähennettäväksi puolisosi verotuksessa.

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvista osakkeista tehdyt arvonalennuspoistot tähän kohtaan, sillä niitä ei voi vähentää verotuksessa. Vähennyskelpoisia ovat ainoastaan muista arvopapereista kuin osakkeista tehty arvonalennus sekä muusta kulumattomasta käyttöomaisuudesta kuin maa-alueista tehty arvonalennus silloin, kun tällaisen omaisuuden käypä arvo on verovuoden päättyessä olennaisesti pienempi kuin poistamatta oleva hankintameno (EVL 42 §).

Tähän kohtaan ei merkitä kuluja, jotka on tuloutettu yksityiskäyttönä veroilmoituksen osassa 2.1 (Tuloutus yksityiskäytöstä).