Veroilmoituksen 6A sisältö - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Veroilmoituslomakkeella 6A avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ilmoittaa verovuosittain kaikki yhtiön elinkeinotoiminnan verotukseen vaikuttavat tiedot. Veroilmoituksen lisäksi on annettava tarpeelliset liitelomakkeet. Lomakkeen esitäytetyt tiedot on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava.

Veroilmoitus täytyy aina antaa täytettynä varallisuus- ja velkatiedoilla, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi verovuonna ollutkaan. Tällä sivulla kerrotaan veroilmoituksen 6A sisällöstä yleisesti.

Katso tarkemmat täyttöohjeet veroilmoituslomakkeen 6A yhteydestä.

Yleiset tiedot

Tarkista veroilmoituksen etusivulla olevat yksilöintitiedot.  Jos yrityksen tiedoissa tai toiminnassa tapahtuu muutoksia, ilmoita niistä muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5. Muutosilmoituksen voi antaa myös ytj.fi-verkkopalvelussa.

Ilmoita yhtiösopimuksen muutokset aina myös kaupparekisteriin

Ilmoitus on tehtävä 3 kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoituksesta muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5 tai ytj.fi-verkkopalvelussa. Ilmoitus on annettava mm. toimialatietojen sekä yhtiömiesten osakkuustietojen muutoksista.

Tuloverolaskelma

Tuloverolaskelmassa ilmoitetaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Tuloverolaskelmassa on kaksi saraketta lukujen merkitsemistä varten.

Verotus-sarakkeeseen merkitään elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Kirjanpito-sarake on varattu niitä tuotto- ja kulueriä varten, joissa kirjanpitoon kirjattu määrä saattaa erota verotuksessa huomioon otettavasta määrästä. Molemmat sarakkeet on täytettävä, vaikka luvut olisivat yhtä suuret. Esimerkiksi osingot ovat usein vain osittain veronalaisia, joten kirjapidon osinkotuotot saattavat poiketa veronalaisista osingoista.

Veroilmoituksella ilmoitetaan myös elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen ja maatalouden tulolähteiden tuotto- ja kulutiedot.

Selvitykset

Veroilmoituksella on annettava selvitys yhtiön omistamien tai vuokraamien ajoneuvojen yksityiskäytöstä kuluineen, selvitys yhtiön ja yhtiömiesten välisistä raha- ja muista suorituksista, yhtiömiesten käytössä olleista huoneistoista sekä negatiivisen pääoman vaikutuksista vähennyskelpoisten korkojen määrään.

Varallisuuslaskelma

Varallisuuslaskelmalla ilmoitetaan elinkeinoyhtymän verovuoden viimeisen päivän varat ja velat tulolähteittäin.

Kunkin tulolähteen varojen arvoksi merkitään verotuksessa poistamaton osuus, ellei veroilmoituksen täyttöohjeissa ole sanottu muuta. Varallisuuslaskelmaan merkittävät arvot voivat poiketa tasearvoista. Esimerkiksi käyttöomaisuuden verotuksessa poistamaton arvo saattaa poiketa tasearvosta verotuksen ja kirjanpidon jaksotuserojen vuoksi.

Muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen, rakennusten tai rakennelmien sekä arvopapereiden arvona käytetään varallisuuslaskelmassa joko verotuksessa poistamatonta hankintamenoa tai vertailuarvoa sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Jokaisen kiinteistön, rakennuksen ja rakennelman arvoa vertaillaan erikseen. Julkisesti noteerattujen arvopapereiden, sijoitusrahasto-osuuksien ja noteeraamattomien osakkeiden arvona käytetään vertailuarvoa, jos niiden yhteenlaskettu vertailuarvo on suurempi kuin yhteenlaskettu poistamaton hankintameno.

Kunkin tulolähteen velkojen määräksi merkitään yleensä velkojen jäljellä oleva nimellisarvo. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteiden nettovarallisuus saadaan vähentämällä tulolähteen varojen yhteismäärästä tulolähteen velkojen yhteismäärä. Henkilökohtaisen tulolähteen nettovarallisuutta ei lasketa, koska henkilökohtaisen tulolähteen tulos verotetaan yhtiömiehen pääomatulona.

Veroilmoituslomakkeella pyydetään myös erittelyä omasta pääomasta, tiedot verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määristä sekä tiedot käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitoista.

Tilintarkastus

Kohdassa ilmoitetaan tiedot tilintarkastuksen suorittamisesta ja siitä, sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 15 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja.

Tappioiden vähentäminen

Kohdassa ilmoitetaan avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuuksien vaihtuminen. Osuuksien vaihtuminen vaikuttaa tappioiden vähentämisoikeuteen.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tappiot vahvistetaan yhtiölle tulolähteittäin. Tappioita ei jaeta osakkaille. Vahvistetut tappiot vähennetään saman tulolähteen tuloksista seuraavien kymmenen vuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy. Jos yhtiön osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muuten kuin perintönä tai testamentilla, vahvistettuja tappioita ei enää voi vähentää.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voi hakea Verohallinnolta poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseksi omistajanvaihdoksista huolimatta.

Lue lisää poikkeuslupahakemuksesta sivulta Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemus.

Veroilmoitus kannattaa antaa sähköisesti

Veroilmoitus on kätevintä antaa sähköisesti. Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitaan Katso-tunniste. 1.11.2018 jälkeen asiointi onnistuu henkilökohtaisella tunnisteella Suomi.fi-valtuuksia hyödyntäen.

Voit hakea Katso-tunnistetta osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

Voit valtuuttaa Suomi.fi-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

Lisätietoa elinkeinoyhtymän sähköisestä veroilmoituksesta.

Paperisen veroilmoituksen voi postittaa tai jättää verotoimistoon. Postiosoite on Verohallinnon lähettämässä veroilmoituslomakkeessa. Paperinen veroilmoitus on aina päivitettävä ja allekirjoitettava. Elinkeinoyhtymän veroilmoituksen allekirjoittaa veroilmoituksen antamisesta vastuussa oleva henkilö, kuten avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Veroilmoituksen liitteet

  • Lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista) on annettava aina, kun elinkeinoyhtymällä on kuluvaa käyttöomaisuutta, kuten koneita ja kalustoa.
  • Lomake 35 (Elinkeinoyhtymän osakasselvitys) palautetaan Verohallinnolle vain, jos lomakkeen esitäytettyihin tietoihin on korjattavaa tai lomakkeella kysyttyihin tietoihin on ilmoitettavaa.
  • Veroilmoituksessa mainitut liitelomakkeet(7B, 7C, 8B, 12A, 18B, 70A, 73B, 79, 79A, 81) annetaan tarpeen mukaan.
  • Tilintarkastuskertomus liitetään veroilmoitukseen vain silloin, kun tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastuslain 15 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja.

Avainsanat: