Yleisimpiä tilanteita kuntien velvollisuudesta antaa rakentamisilmoitus

1. Kunnan projektiluonteiset rakentamistyöt

Kunta tilaa uudis- tai korjausrakentamisurakan, esimerkiksi koulurakennuksen rakentamisen tai saneeraamisen. Urakan toteuttaa osin ulkopuolinen yritys ja osin kunnan oma henkilöstö. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen. Työ on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua ja urakan arvo on yli 15 000 euroa.

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Kunta ilmoittaa tilaamansa urakan tiedot.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Rakennustyömaa on yhteinen rakennustyömaa, koska siellä toimii samanaikaisesti sekä kunnan palveluksessa että ulkopuolisen yrityksen palveluksessa olevaa henkilöstöä.
 • Koska päätoteuttajaa ei ole nimetty, kunta rakennuttajana ilmoittaa Verohallinnolle rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden tiedot.Kunta ilmoittaa kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien tiedot, riippumatta siitä onko heidän työnantajansa kunta vai ulkopuolinen yritys. Tiedonantovelvollisuus alkaa heti rakentamistyön alettua.

2. Kunnan maa- ja vesirakentaminen

Kunta tilaa tie- tai verkostourakan, esimerkiksi tienpäällystysurakan. Työ on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua. Urakan toteuttaa ulkopuolinen yritys. Urakkasopimus koskee kokonaisurakkaa, joka sisältää 50 eri kohdetta Sopimuksessa on mainittu kokonaisurakkasumma, joka ylittää 15 000 euroa. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen.

 1. Kunta (rakennuttajana) määrittelee työmaan urakka-alueeksi koko kunnan alueen, jolloin työkohteet muodostavat yhden työmaan.
 2. Kunta (rakennuttajana) määrittelee viisikymmentä eri rakennustyömaata, jokainen kohde muodostaa erillisen työmaan.

Tilanteessa A

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Kunta ilmoittaa urakkatiedot jokaisesta 50 työkohteesta yhtenä työmaana.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Kunta ilmoittaa työntekijätiedot, jos työmaasta syntyy yhteinen rakennustyömaa.
 • Tällaisessa tilanteessa, jossa maantieteellisesti laaja alue on määritelty yhdeksi työmaaksi, syntyy yleensä yhteinen rakennustyömaa. Näin tapahtuu siksi, että urakka-alueella toimii usein toinenkin yritys, joka tekee samankaltaista rakentamista (esim. muuta tienkorjaustyötä). Samalla urakka-alueella voi olla ainoastaan yksi päätoteuttaja, ja kaikkien urakka-alueen työntekijöiden tietojen tulee olla yhdessä työmaaluettelossa. Tässä tilanteessa päätoteuttajaa ei ole nimetty, ja silloin kunta rakennuttajana on velvollinen antamaan tiedot kaikista urakka-alueen työntekijöistä.

Tilanteessa B

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Kuntailmoittaa urakkatiedot eriteltynä työmaittain. Asiaan ei vaikuta se, että työmaan osuus jää alle 15 000 euroa, sillä koko urakkasumma on yli 15 000 euroa.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Tällaisessatilanteessa ei yleensä synny yhteistä rakennustyömaata, eikä työntekijätietoja tarvitse silloin ilmoittaa. Jos yhteinen rakennustyömaa syntyy ja työmaan osuus koko urakkasummasta on yli 15 000 euroa, kunta ilmoittaa työntekijätiedot työmaittain eriteltyinä.

3. Kunnan kiinteistöjen kunnossapito- ja huoltotyöt

Kunta tekee vuosisopimuksen kiinteistöjensä (100 kpl) hälytysjärjestelmien huollosta ja korjauksesta. Työ on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua. Työn tekee ulkopuolinen yritys. Yritys tekee kerran vuodessa huoltotyöt jokaisessa kiinteistössä. Korjaustöitä tehdään tarpeen mukaan.

 1. Huoltotöitä koskeva sopimussumma on kiinteä ja se ylittää 15 000 euroa. Sopimuksessa on määritelty työkohteet, toimenpiteiden lukumäärä ja sopimuksen voimassaoloaika. Sopimuksen arvo on selvillä sopimuksentekohetkellä.
 2. Kunta tilaa korjaustyöt erikseen. Korjauksia varten on sovittu tuntihinta ja sopimuksen lopullinen arvo määräytyy tehtyjen tuntien mukaan.

Tilanteessa A

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Kunta ilmoittaa urakkatiedot eriteltynä työkohteittain (100 kpl). Asiaan ei vaikuta se, että yksittäisen työmaan osuus jää alle 15 000 euroa, sillä koko sopimuksen arvo on yli 15 000 euroa.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Tällaisessa tilanteessa ei yleensä synny yhteistä rakennustyömaata, eikä työntekijätietoja tarvitse silloin ilmoittaa.

Tilanteessa B

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Tällaisessa tilanteessa jokaista korjaustoimenpiteen tilausta pidetään erillisenä sopimuksena. Jos tilauksen arvo jää alle 15 000 euroa, urakkatietoja ei tarvitse ilmoittaa. Jos jonkin tilauksen arvo ylittää 15 000 euroa, kunta ilmoittaa urakkatiedot kyseisen tilauksen työkohteista.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Tällaisessa tilanteessa ei yleensä synny yhteistä rakennustyömaata, eikä työntekijätietoja tarvitse silloin ilmoittaa.
 • Jos yhteinen rakennustyömaa syntyy ja sopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa, kunta ilmoittaa työntekijätiedot kyseisistä yhteisiksi rakennustyömaiksi muodostuneista työkohteista.

4. Kiinteistöllä samanaikaisesti tehtävät erilliset korjaukset

Kunta tilaa ulkopuoliselta yritykseltä koulun ilmanvaihtojärjestelmän korjauksen. Työ on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua ja urakan arvon on yli 15 000 euroa. Samaan aikaan toiselta yritykseltä on tilattu kellarin vesivahingon korjausurakka, jonka arvo on yli 15 000 euroa. Sen lisäksi kunnan oma tekninen henkilöstö tekee koulurakennuksessa tavanomaisia korjaustoimia. Opetus jatkuu koulurakennuksessa, samoin ruokailu. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen.

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Kunta ilmoittaa molempien tilaamiensa urakoiden tiedot.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Jos ilmanvaihtojärjestelmän korjaustyömaa on erotettavissa kellarin vesivahingon korjaustyömaasta, ei yhteistä rakennustyömaata synny, eikä työntekijätietoja tarvitse silloin ilmoittaa.
 • Jos ilmanvaihtojärjestelmän korjaustyömaa ja kellarin korjaustyömaa eivät ole erotettavissa toisistaan, niistä syntyy yhteinen rakennustyömaa. Jos tämä syntynyt yhteinen rakennustyömaa
  • on erotettavissa koulun muusta toiminnasta (esim. aidalla), kunta ilmoittaa kaikkien yhteisellä työmaalla työskentelevien henkilöiden tiedot. Kunta ilmoittaa tällöin myös kaikkien niiden omien työntekijöiden tiedot, jotka työskentelevät työmaa-alueella.
  • ei ole erotettavissa koulun muusta toiminnasta, kunta ilmoittaa vain rakennustyötä tekevien työntekijöiden tiedot, ei esimerkiksi opettajia tai ruokahuollon henkilöstöä.