Hakeutuminen valinnaiseen verokauteen

Oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, verokausi on lähtökohtaisesti kalenterikuukausi.

Valinnaiseen, pidennettyyn verokauteen on mahdollista hakeutua. Valittu verokausi sitoo verovelvollista yhden vuoden ajan. Ennakonpidätyksillä, lähdeveroilla ja työnantajan sairausvakuutusmaksulla verokausi on kuitenkin aina yhtä pitkä, neljänneskalenterivuosi tai kalenterikuukausi.

Jos kyseessä on alkutuottajan ja kuvataiteilijan verotus ja hän ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, verokausi on lähtökohtaisesti kalenterivuosi.

Esimerkki 1: Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet voivat olla eripituiset. Esimerkiksi jos arvonlisäverovelvollinen yritys on velvollinen maksamaan myös työnantajasuorituksia, se voi valita arvonlisäverotuksessa neljänneskalenterivuosimenettelyn.

Tiedot palkoista ja työnantajasuorituksista pitää kuitenkin ilmoittaa erikseen tulorekisteriin verokaudesta riippumatta. Työnantajasuoritukset pitää maksaa kuukausittain, jos työnantajasuoritusten verokausi on kuukausi.

Pidennettyyn verokauteen voi hakeutua, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

 1. Arvonlisäverovelvollisen kalenterivuoden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään 30 000 euroa. Tällöin verokaudeksi voi hakemuksesta valita kalenterivuoden tai neljänneskalenterivuoden, jolloin arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan kalenterivuosittain tai neljänneskalenterivuosittain.
   
 2. Arvonlisäverovelvollisen, säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan tai muun suorituksen maksajan liikevaihto tai sitä vastaava tuotto kalenterivuodelta on enintään 100 000 euroa. Tällöin verokaudeksi voi hakemuksesta valita neljänneskalenterivuoden, jolloin arvonlisäveron tiedot ilmoitetaan ja verot maksetaan neljänneskalenterivuosittain. Palkat ja työnantajasuoritukset täytyy ilmoittaa verokaudesta riippumatta tulorekisteriin. Työnantajasuoritukset maksetaan neljänneskalenterivuosittain.
 3. Asiakas ei ole laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutta tai jättänyt veroja maksamatta.

Satunnainen työnantaja ei voi hakeutua valinnaiseen pidennettyyn verokauteen, vaan työnantajasuoritusten verokausi on kalenterikuukausi. Verokausi ei kuitenkaan vaikuta työnantajasuoritusten ilmoittamiseen 1.1.2019 alkaen. Lue lisää: Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset 

Miten valinnaiseen verokauteen hakeudutaan tai verokautta muutetaan?

Uusi yrittäjä voi hakeutua valinnaiseen verokauteen perustamisilmoituksella (Y1–Y3) tai lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi (4071).

Verohallinnon rekistereihin aiemmin rekisteröity yritys voi hakeutua valinnaiseen verokauteen

 • OmaVerossa
 • lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi (4071)
 • muutosilmoituksella (Y4–Y6), jos yritys ilmoittaa samalla muistakin muutoksista.

Verohallinto lähettää ilmoituksen verokaudesta ja tiedon, mistä alkaen verokausi on voimassa. Siihen asti yritys toimii voimassa olevan verokautensa mukaisesti. Jos yrityksen liikevaihto ylittää pidennettyä verokautta koskevan liikevaihtorajan, asiakkaalle lähetetään ilmoitus hakemuksen hylkäämisestä. Hylkäämispäätös lähetetään myös, jos yritys on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuden tai jättänyt veroja maksamatta.

Verokauden on oltava sama vähintään yhden vuoden ajan. Yritys voi hakea muutosta verokauden pituuteen, kun toiminnan aloittamisesta tai edellisestä muutoksesta on vähintään 12 kuukautta.

Pidempää verokautta sovelletaan hakemuksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Esimerkki 1: Yrityksen verokausi on kalenterikuukausi. Yritys hakeutuu neljänneskalenterivuoden verokauteen lokakuussa 2018. Yritys siirretään uuteen, valinnaiseen verokauteen tammikuusta 2019 alkaen.

Lyhyempää verokautta sovelletaan sen lyhyemmän verokauden alusta, joka seuraa hakemuksen tekemistä.

Esimerkki 2: Yrityksen verokausi on neljänneskalenterivuosi. Yritys hakeutuu kalenterikuukauden mittaiseen verokauteen toukokuussa. Yritys siirretään uuteen verokauteen kesäkuusta alkaen. Arvonlisäveroilmoitus muutosta edeltäneeltä verokaudelta (1.4.-31.5.) pitää antaa viimeistään heinäkuun yleisenä eräpäivänä. Arvonlisäveron tiedot kesäkuulta ilmoitetaan ja maksetaan viimeistään 12.8.

Työnantajasuoritusten tiedot pitää ilmoittaa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin verokauden pituudesta riippumatta. Palkkatietoilmoitus ennakonpidätyksestä on annettava jokaisesta palkanmaksusta erikseen 5 päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Työnantajan erillisilmoitus työnantajan sairausvakuutusmaksusta on annettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivä. Huhti-toukokuun ja kesäkuun työnantajasuoritukset pitää maksaa Verohallinnolle viimeistään 12.7.  

Jos asiakas siirtyy vuoden mittaisesta verokaudesta neljänneskalenterivuoden verokauteen, muutos tulee voimaan hakemuksen jättämistä seuraavan kalenterivuosineljänneksen alusta.

Esimerkki 3: Yrityksen arvonlisäveron verokausi on vuosi. Yritys hakeutuu neljänneskalenterivuoden mittaiseen verokauteen toukokuussa. Yritys siirretään uuteen verokauteen heinäkuusta alkaen. Tammi-kesäkuun arvonlisäveroilmoitus pitää antaa ja vero maksaa viimeistään elokuun 12. päivänä. Heinä-syyskuun tiedot arvonlisäverosta täytyy  antaa ja vero maksaa viimeistään marraskuun 12. päivänä.

Työnantajasuoritusten tiedot pitää ilmoittaa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin verokauden pituudesta riippumatta. Palkkatietoilmoitus ennakonpidätyksistä on annettava jokaisesta palkanmaksusta erikseen 5 päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Työnantajan erillisilmoitus työnantajan sairausvakuutusmaksusta on annettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivä. Heinä-syyskuun työnantajasuoritukset täytyy maksaa Verohallinnolle viimeistään 12.11.

Valinnaisessa pidennetyssä verokaudessa olevan yrityksen on ilmoitettava liikevaihdon kasvusta

Jos yrityksen kuluvan tai seuraavan kalenterivuoden liikevaihto todennäköisesti ylittää liikevaihtorajan eli 30 000 tai 100 000 euroa, muutoksesta on ilmoitettava viipymättä

 • OmaVerossa
 • lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi (4071)
 • muutosilmoituksella (Y4–Y6), jos yritys ilmoittaa samalla muistakin muutoksista.

Verohallinto lähettää yritykselle ilmoituksen, mistä päivämäärästä alkaen uusi verokausi on voimassa.

Verokausi voi muuttua lyhyemmäksi myös kesken verokauden. Muutosta edeltäviltä vanhan verokauden kuukausilta pitää antaa ilmoitus ja maksaa verot jo ennen vanhan verokauden mukaista määräpäivää. Vanhan verokauden mukaisten kuukausien veroilmoituksen ja maksujen määräpäivä on oma-aloitteisten verojen yleinen eräpäivä siinä kuussa, joka on toinen kalenterikuukausi verokauden muutoskuukaudesta lukien.

Työnantajasuoritusten tiedot täytyy ilmoittaa tulorekisteriin verokauden pituudesta riippumatta.

Esimerkki 1: Yrityksen verokausi on neljänneskalenterivuosi. Verovelvollinen antaa huhtikuussa oma-aloitteisesti ilmoituksen siitä, että edellytykset pidemmän verokauden soveltamiselle eivät enää täyty. Verohallinto siirtää verovelvollisen lyhyempään kuukauden verokauteen toukokuusta alkaen.

Tammi–maaliskuun arvonlisäveroilmoitus on annettava ja maksu suoritettava viimeistään toukokuun 12. päivänä. Huhtikuun ilmoitus ja maksu on suoritettava viimeistään kesäkuun 12. päivänä. Toukokuun ilmoitus ja maksu on suoritettava viimeistään heinäkuun 12. päivänä.

Työnantajasuoritusten tiedot pitää ilmoittaa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin verokauden pituudesta riippumatta. Palkkatietoilmoitus ennakonpidätyksistä täytyy antaa jokaisesta palkanmaksusta erikseen 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Työnantajan erillisilmoitus työnantajan sairausvakuutusmaksusta on annettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivä.

Tammi-maaliskuun työnantajasuoritukset on maksettava Verohallinnolle viimeistään toukokuun 12. päivänä. Huhtikuun työnantajasuoritukset on maksettava Verohallinnolle viimeistään kesäkuun 12. päivänä. Toukokuun työnantajasuoritukset on maksettava Verohallinnolle viimeistään kesäkuun 12. päivänä.

Jos asiakas ei ole ilmoittanut liikevaihdon kasvusta, Verohallinto voi määrätä yrityksen lyhyempään verokauteen. Näin voidaan toimia, jos todetaan, että liikevaihto ei enää oikeuta pidempään verokauteen. Verohallinto lähettää lyhyempään jaksoon siirrosta ilmoituksen tai päätöksen.