Muutoksen hakeminen arvonlisäveroa tai työnantajasuorituksia koskevaan päätökseen

Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta arvonlisäveroa tai työnantajasuorituksia koskevaan päätökseen. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Työnantajasuorituksia ovat muun muassa ennakonpidätykset maksetuista palkoista ja työnantajan sairausvakuutusmaksu. Myös myöhästymismaksuun haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Verotuspäätös on muutoksenhakukelpoinen, jos sen mukana on muutoksenhakuohje.

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat kaikkia yritys- ja yhteisömuotoja. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö.

Miten muutosta haetaan?

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti

Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava: 

    • mikä on muutoksenhakijan nimi ja Y-tunnus
    • mihin päätökseen haetaan muutosta
    • miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi
    • millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen on allekirjoittanut valtuutettu eikä hakija itse, liitteeksi tarvitaan myös valtakirja.

Oikaisuvaatimukseen pitää liittää asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa.

Milloin muutosta haetaan?

Vuonna 2017 tai sen jälkeen alkaneet verokaudet

Jos verokausi on alkanut 1.1.2017 tai myöhemmin, sitä koskeva oikaisuvaatimus on yleensä tehtävä kolmen vuoden kuluessa. Määräajan laskeminen alkaa verokauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos yrityksen tai yhteisön tilikausi ei ole kalenterivuosi mutta verokausi on kalenterikuukausi, muutoksenhakuaika lasketaan poikkeuksellisesti tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuitenkin aina aikaa vähintään 60 päivää. 60 päivän vähimmäisaika lasketaan siitä päivästä, jolloin yritys tai yhteisö on saanut tiedon päätöksestä.

Esimerkki: Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Yrityksen työnantajasuorituksia koskeva päätös koskee verokautta 1.11.–30.11.2017. Verohallinto on antanut päätöksen 31.1.2018. Päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Esimerkki: Yrityksen tilikausi on 1.7.2017–30.6.2018. Yrityksen arvonlisäveron verokausi on kalenterivuosi. Yritys voi hakea muutosta verokauden 1.1.2018–31.12.2018 arvonlisäverotukseen viimeistään 31.12.2021.

Esimerkki: Saman kalenterivuoden aikana päättyy kaksi yrityksen tilikautta, 1.7.2017–30.6.2018 ja 1.7.2018–31.12.2018. Verokausi on kalenterikuukausi. Yritys voi hakea muutosta näiden verokausien arvonlisäverotukseen vuoden 2021 loppuun saakka.

Vuonna 2016 tai aiemmin päättynyt verokausi

Vuonna 2016 tai aikaisemmin päättyneen verokauden muutoksenhakuun sovelletaan yleensä ennen vuotta 2017 voimaan tulleita säännöksiä.

  • Arvonlisäverotuksessa valitusaika on kolme vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota päätös koskee.
  • Työnantajasuorituksia koskevaan päätöksen voi pyytää oikaisua viiden vuoden kuluessa. Määräajan laskeminen alkaa päätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Esimerkki: Verohallinto on 21.1.2016 antamallaan päätöksellä määrännyt maksettavaksi arvonlisäveroa verokaudelta 2/2015. Yrityksen tilikausi on 1.9.2014–31.8.2015. Muutoksenhaun määräaika lasketaan tilikauden päättymisestä. Valituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.8.2018.

Esimerkki: Työnantajasuorituksia koskeva päätös on annettu 30.11.2016. Päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Esimerkki: Yrityksen tilikausi on 1.7.2016–30.6.2017 ja yrityksen arvonlisäverokausi on kalenterikuukausi. Verokausilta 07–12/2016 määräajat lasketaan vanhan lain mukaisesti. Määräaika olisi siis kolme vuotta tilikauden päättymisestä alkaen eli muutosta olisi haettava viimeistään 30.6.2020. Verokausilta 01–06/2017 määräajat lasketaan tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Määräajan laskeminen alkaa siis 1.1.2018, ja muutosta on haettava viimeistään 31.12.2020.

Onko oikaisu tehty Verohallinnon aloitteesta?

Verotusta voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhaun määräajan laskenta riippuu siitä, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Lue lisää Verohallinnon aloitteesta tehdyistä oikaisuista ja niiden muutoksenhausta.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus täytyy toimittaa määräajan kuluessa Verohallintoon. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se on perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta

Yrityksen tai yhteisön on noudatettava Verohallinnon päätöstä muutoksenhausta huolimatta, kunnes yritys tai yhteisö on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen tai valitukseen annetusta päätöksestä.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Uusia säännöksiä voidaan joissakin tapauksissa soveltaa myös aikaisempia verokausia koskeviin verotuspäätöksiin. Tarkista muutoksenhaun määräajat ja ohjeet aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta (valitusosoitus).

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea edelleen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan. Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkempaa tietoa maksuista ja tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (www.oikeus.fi).