Miten oma-aloitteisten verojen ilmoituksessa oleva virhe korjataan?

Ilmoituksessa oleva virhe korjataan antamalla korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jonka tiedoissa virhe on. Korvaavalla veroilmoituksella annetaan korjattavan verolajin (esim. arvonlisäveron) kaikki tiedot uudelleen oikeansuuruisina. Työnantajasuoritusten oikaisuilmoituksella on ilmoitettava uudelleen ennakonpidätyksen, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja lähdeverojen määrät. Korvaava oikaisuilmoitus on annettava sähköisesti esimerkiksi OmaVero-palvelussa. Oikaisuilmoituksen voi antaa paperisena vain erityisestä syystä. Ilmoita korjauksen syy aina kun korjaat jo ilmoitettuja arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten tietoja.

Esimerkki: Jos tiedot on annettu väärälle verokaudelle, asiakkaan pitää antaa jokaiselle verokaudelle kokonaan uusi korvaava ilmoitus, jossa tiedot ovat oikein. Jos verokaudelle ei tule lainkaan ilmoitettavaa veroa, tulee antaa ei toimintaa –ilmoitus eli nollailmoitus.

Virhe on korjattava kolmen vuoden kuluessa. Ratkaisevaa on se, mihin kalenterivuoteen tai tilikauteen kuuluvalta verokaudelta vero olisi pitänyt ilmoittaa ja maksaa. Kolmen vuoden määräaika alkaa tätä kalenterivuotta tai tilikautta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Pääsäännön mukaan virhe korjataan sille verokaudelle annettavalla oikaisuilmoituksella, jolle virhe kohdistuu.

Silloin kun korjataan veron perusteessa tai muussa tiedossa oleva virhe, korjaus on aina tehtävä sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Samoin myös korjaukset, joilla muutetaan verolajia, on aina korjattava sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Kun korjataan sekä veroilmoituksella ilmoitetun veron määrää että sen perustetta, kohdistetaan molemmat korjaukset samalle verokaudelle.

Aina kun korjataan ennakonpidätystä, lähdeveroa tai työnantajan sairausvakuutusmaksua, tulee korjata tarvittaessa myös vuosi-ilmoitusta.

Vähäisen virheen korjaaminen

Veroilmoituksessa olevan virheen voi aina, euromäärästä riippumatta, korjata sille verokaudelle, jolla virhe on. Oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen on tullut uusi, vaihtoehtoinen korjausmenettely, jota sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2017 alkavalta verokaudelta annettavien tietojen korjaamiseen. Se koskee taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä virheitä. Oma-aloitteisten verojen virhe on taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, jos liikaa ilmoitettu tai ilmoittamatta jäänyt vero on enintään 500 euroa verokaudelta ja verolajilta.

Vähäinen virhe voidaan korjata ilman aiheetonta viivytystä veroilmoituksessa, joka annetaan virheen havaitsemiskuukautta seuraavana veroilmoituksen määräpäivänä. Vähäisen virheen korjausta ei siis tarvitse kohdistaa sille verokaudelle, jolla virhe on: virheen voi korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää.

Vähäisen virheen korjaamisessa on tärkeää huomata, että vain verokauden arvonlisävero voi olla negatiivinen.  Vähäisen virheen korjaamisessa on muiden kuin arvonlisäveron kohdalla rajoituksena se, että korjaus ei saa johtaa siihen, että verokaudelta maksettava kyseisen veron määrä menee negatiiviseksi. Säännöksen mukaan virheen voi korjata seuraavilla verokausilla eli jos sillä verokaudella, jonka aikana virhe havaitaan, ei ole maksettavaa saman verolajin veroa, virheen voi korjata seuraavilla verokausilla sitä mukaa kuin kyseistä veroa on maksettavana.

Kalenterikuukauden pituinen verokausi

Esimerkki 1. Arvonlisäveroa on ilmoitettu liikaa.

Asiakas huomaa toukokuussa 2018 vähäisen virheen, joka kohdistuu marraskuulle 2017. Asiakas on ilmoittanut 200 euroa liikaa 24 prosentin veroa. Vähäisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa marraskuulle 2017, vaan korjaus tehdään viimeistään kesäkuun 2018 yleisenä eräpäivänä annettavalla veroilmoituksella.

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista Ilmoituksella (11/2017) ilmoitetut tiedot: Kesäkuun 2018 ilmoitus ilman vähäisen virheen korjausta Kesäkuun 2018 ilmoitus, kun vähäisen virheen korjaus on otettu huomioon
Kotimaan myynnin vero 24 % 1000 1200 1000
Verokauden vähennettävä vero 700 700 700
Maksettava vero 300 500 300

Esimerkki 2. Ennakonpidätystä on ilmoitettu liikaa.

Asiakas huomaa elokuussa 2018 vähäisen virheen, joka kohdistuu lokakuulle 2017. Ennakonpidätystä on ilmoitettu 200 euroa enemmän kuin sitä on pidätetty. Vähäisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa lokakuulle 2017, vaan virheen voi korjata viimeistään syyskuun 2018 yleisenä eräpäivänä annettavalla veroilmoituksella. Koska virhe havaitaan vasta kalenterivuoden päättymisen jälkeen, vuodelta 2017 annettua vuosi-ilmoitusta on myös korjattava.

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista Ilmoituksella (10/2017) ilmoitetut tiedot: Syyskuun 2018 ilmoitus ilman vähäisen virheen korjausta Syyskuun 2018 ilmoitus, kun vähäisen virheen korjaus on otettu huomioon
Ennakonpidätys 1000 1200 1000

Esimerkki 3. Ennakonpidätystä on ilmoitettu liikaa, vähäisen virheen korjaus jaetaan usealle kuukaudelle.

Asiakas huomaa lokakuussa 2017 vähäisen virheen, joka kohdistuu syyskuuhun 2017. Ennakonpidätystä on ilmoitettu 200 euroa enemmän kuin sitä on pidätetty. Vähäisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa syyskuulle 2017. Lokakuussa ennakonpidätystä on toimitettu 100 euroa. Lokakuulle voidaan tehdä korjaus vain 100 euron määrälle, koska ennakonpidätys ei voi mennä negatiiviseksi vähäisen virheen korjauksen vuoksi. Vähäisen virheen korjaus joudutaan jakamaan useammalle kuukaudelle.

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista Ilmoituksella (9/2017) ilmoitetut tiedot: Lokakuun 2017 ilmoitus ilman vähäisen virheen korjausta Lokakuun 2017 ilmoitus, kun vähäisen virheen korjaus on otettu huomioon
Ennakonpidätys 400 100 0

Esimerkki 4.  Arvonlisäveroa on ilmoitettu liian vähän.

Asiakas huomaa toukokuussa 2017 virheen, joka kohdistuu tammikuulle 2017. Siinä 24 prosentin veroa on ilmoitettu 200 euroa liian vähän. Vähäisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa tammikuulle 2017, vaan korjaus voidaan tehdä viimeistään kesäkuun 2017 yleisenä eräpäivänä annettavalla veroilmoituksella.

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista Ilmoituksella (1/2017) ilmoitetut tiedot: Kesäkuun 2017 ilmoitus ilman vähäisen virheen korjausta Kesäkuun 2017 ilmoitus, kun vähäisen virheen korjaus on otettu huomioon
Kotimaan myynnin vero 24 % 1000 1200 1400
Verokauden vähennettävä vero 700 700 700
Maksettava vero 300 500 700

 

Avainsanat: