Alkutuottajien ja kuvataiteilijoiden oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Palkkatietojen ilmoittamiseen on tulossa muutoksia

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisen muutoksesta.

Alkutuottajia ovat esimerkiksi maa- ja metsätalouden harjoittajat. Alkutuottajat ja kuvataiteilijat ovat oikeutettuja kalenterivuoden pituiseen verokauteen arvonlisäverotuksessa liikevaihdon suuruudesta riippumatta.

Anna arvonlisäveroilmoitus, jos sinut on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Anna ilmoitus, vaikka vuoden aikana ei olisi ollut arvonlisäverollisia myyntejä tai ostoja. Metsätalouden harjoittajan ei kuitenkaan tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos hänen verokautensa on kalenterivuosi, eikä hänellä ole verovuodelta ilmoitettavaa (esimerkiksi puun myyntejä) eikä hän harjoita muutakaan arvonlisäverollista toimintaa.

Oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa. Verohallinto ei lähetä oma-aloitteisten verojen maksamiseen erillistä tilisiirtolomaketta vaan verot maksetaan oma-aloitteisesti Verohallinnon pankkitileille.

OmaVero-palvelu

Voit antaa ilmoituksen vaihtoehtoisesti muistiinpano- tai kirjanpito-ohjelman muodostamana tiedostona.

Oma-aloitteisten verojen ilmoitusta ei tarvitse lähettää varmuuden vuoksi uudelleen. Sähköisesti annettu ilmoitus katsotaan saapuneeksi Verohallintoon, kun lähettäjä on saanut vastaanottokuittauksen.

Anna vain yksi arvonlisäveroilmoitus

Kaikesta arvonlisäverollisesta toiminnasta annetaan vain yksi arvonlisäveroilmoitus, vaikka toimintaa harjoitettaisiin useammalla paikkakunnalla tai toimipisteessä, esimerkiksi kahdella maatilalla. 

Muista ilmoittaa myös palkanmaksuun liittyvät tiedot

Työnantajarekisteriin merkitty alkutuottaja tai kuvataiteilija ilmoittaa tiedot työnantajasuorituksista kuukausittain.  Säännöllinen työnantaja voi hakeutua myös neljännesvuoden mittaiseen verokauteen.

Anna ilmoitus OmaVerossa. Tiedot voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että paikkakunnalla ei ole toimivaa internetyhteyttä. Tätä varten ei tarvita erillistä lupaa, eikä syytä tarvitse oma-aloitteisesti ilmoittaa Verohallintoon. 

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen korjaaminen on muuttunut

Jos annettua ilmoitusta on korjattava, korjaus tehdään 1.1.2017 alkaen uudella, korvaavalla ilmoituksella. Pelkän muutoksen määrän ilmoittaminen ei enää riitä. Myös aikaisempiin vuosiin kohdistuvat korjaukset tehdään uudella menettelyllä.

Ilmoitus on aina annettava

Arvonlisävelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin merkityn asiakkaan on ilmoitettava tiedot arvonlisäverosta ja työantajasuorituksista jokaiselta verokaudelta, vaikka toimintaa ei olisi ollut. Ilmoitus on annettava siihen asti kunnes alv-velvollisten tai työnantajan rekisterikausi on päätetty, myös toiminnan viimeiseltä verokaudelta.  Verokauden katsotaan päättyvän lopettamispäivään. Verokauden veroilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään lopettamiskuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä.

Satunnainen työnantaja, jota ei ole merkitty Verohallinnon työnantajarekisteriin, ei anna  veroilmoituksia niiltä kuukausilta, jolloin palkanmaksua ei ole ollut.

Metsätalouden harjoittajan ei kuitenkaan tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos hänen verokautensa on kalenterivuosi, eikä hänellä ole verovuodelta ilmoitettavaa (esimerkiksi puun myyntejä), eikä hän harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Jos ilmoitus annetaan myöhässä, Verohallinto määrää myöhästymismaksua. Jos ilmoitusta ei anneta lainkaan, verokauden tiedot arvioidaan.

Alkutuottajan ja kuvataiteilijan pidennetyt verokaudet

Alkutuottajan ja kuvataiteilijan arvonlisäverotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi, liikevaihdon määrästä riippumatta. Tämä koskee vain sellaista alkutuotantoa harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää tai yhtymää sekä kuvataiteilijaa, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa. Alkutuottaja tai kuvataiteilija voi kuitenkin halutessaan hakeutua valinnaiseen neljänneskalenterivuoden tai kalenterikuukauden pituiseen verokauteen.

Uuden yrittäjän on mahdollista hakeutua valinnaiseen verokauteen perustamisilmoituksella (Y1–Y3) tai lomakkeella (4071). Verohallinnon rekistereihin aiemmin rekisteröity yritys puolestaan voi hakeutua valinnaiseen verokauteen OmaVerossa, vuoden 2017 muutosilmoituksella (Y4–Y6) tai lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi (4071).

Alkutuottajat ja kuvataiteilijat ovat oikeutettuja arvonlisäverotuksessa kalenterivuoden verokauteen. Sen sijaan ennakonpidätyksessä, työnantajan sairausvakuutusmaksussa ja lähdeveroissa he ovat oikeutettuja hakemuksesta neljänneskalenterivuosimenettelyyn, jos asiakkaan liikevaihto on enintään 100 000 euroa eikä se ole laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutta tai jättänyt veroja maksamatta.

Avainsanat: