Maksujärjestely

Ohje koskee sekä henkilö- että yritys- ja yhteisöasiakkaita

Veron maksamiseen voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi.  

Verohallinto voi myöntää maksujärjestelyn, jos sen edellytykset täyttyvät. Maksujärjestelyä ei kuitenkaan myönnetä, jos lisäajan antaminen verojen maksamiselle ei ole tarkoituksenmukaista verotulojen kertymisen kannalta. Maksujärjestelyn ajalta on maksettava veron alkuperäisen eräpäivän jälkeen kertyvää korkoa.

Maksujärjestelyn edellytykset

Maksujärjestelyn edellytyksenä on, että

  • veroja ei ole ulosotossa perittävänä
  • kaikki veroilmoitukset on annettu Verohallinnolle
  • Verohallinnon kanssa aiemmin tehdyn maksujärjestelyn verot on maksettu.

Kun hakee muutosta verotukseen, kannattaa maksujärjestelyn sijasta hakea täytäntöönpanon keskeytystä. Jos ennakkoverot on määrätty liian suurina, niihin voit hakea muutosta.

Jäännösveroa koskevaa maksujärjestelyä voi hakea vasta, kun verotus on valmistunut.  Henkilöasiakkailla verovuoden verotus valmistuu seuraavan vuoden lokakuun lopussa. Henkilöasiakkaan verovuosi on kalenterivuosi. Yhteisön verotus päättyy kymmenen kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen.

Miten maksujärjestelyä haetaan?

Maksujärjestelyä voi hakea

  • OmaVerossa (vero.fi/omavero) oma-aloitteisista veroista, yhteisön tuloverosta, lahjaverosta ja perintöverosta
  • sähköisellä lomakkeella (vero.fi/maksujärjestely)
  • soittamalla palvelunumeroon Maksujärjestelyt ja perintä, puh. 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.)
  • vapaamuotoisella kirjeellä (postita kirje osoitteeseen Verohallinto, Perintä, PL 6002, 00052 VERO).

Yksityishenkilön maksujärjestelyä voi hakea joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Jos pyydät maksujärjestelyä toisen puolesta, tarvitset valtakirjan.

Yrityksen maksujärjestelyä voi hakea vain henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus tai jonka yhtiö on erikseen valtuuttanut valtakirjalla.

Jos kyse on kuolleen henkilön maksamattomista veroista tai kuolinpesän veroista, maksujärjestelyä voi hakea pesän asioita hoitava kuolinpesän osakas, jolla on kaikkien pesän osakkaiden antama valtakirja. Osakkaat voivat antaa valtakirjan myös ulkopuoliselle henkilölle.

Maksujärjestely käytännössä

Verohallinto lähettää asiakkaalle maksuohjelman, jonka mukaan maksujärjestelyyn kuuluvat verot on maksettava. Maksujärjestelyn mukana lähetetään myös maksuohjeet. Verohallinto ilmoittaa myös, jos maksujärjestelypyyntöä ei hyväksytä. Oma-aloitteisista veroista, yhteisön tuloveroista, perintöverosta ja lahjaverosta tehdyt maksujärjestelyt toimitetaan myös asiakkaan OmaVeroon.

Maksujärjestely ei vaikuta  koron määrään. Vaikka veron maksupäivä siirtyy maksujärjestelyn vuoksi, korko lasketaan silti alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään asti. Korko on 7 % vuonna 2018.

Maksuerät on maksettava niille määrättyinä eräpäivinä maksujärjestelyn mukana lähetettyjä maksuohjeita käyttäen. Maksujärjestelyyn kuulumattomat oma-aloitteiset verot ilmoitetaan ja maksetaan normaalisti maksuohjeiden mukaan. Maksujärjestelyn kestoa tai maksueriä ei voi muuttaa jälkikäteen. Maksujärjestelyn voi kuitenkin maksaa sovittua aikataulua nopeammin.

Kun maksujärjestely on voimassa, Verohallinto ei lähetä siihen kuuluvaa veroa ulosottoon. Voimassa oleva maksujärjestely estää myös yrityksen poistamisen ennakkoperintärekisteristä, maksujärjestelyyn sisältyvän verovelan julkaisemisen verovelkarekisterissä sekä verovelan julkaisemisen protestilistalla.

Milloin maksujärjestely raukeaa?

Maksujärjestely raukeaa, jos

  • maksujärjestelyn aikataulua ei noudateta
  • maksujärjestelyn aikana syntyy uutta verovelkaa
  • veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista jäävät antamatta.

Maksujärjestelyn raukeamisesta lähetetään ilmoitus asiakkaalle. Jos maksujärjestely raukeaa, Verohallinto lähettää maksamatta jääneet verot ulosottoon. Maksamattomat arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut voidaan lähettää julkaistavaksi protestilistalla. Yritystoiminnan harjoittajan verovelka voidaan lisäksi julkaista verovelkarekisterissä. Verohallinto ei tee rauenneeseen maksujärjestelyyn kuuluneista veroista uutta maksujärjestelyä.

Maksujärjestelyn vaikutus veronpalautukseen

Jos saat maksujärjestelyn aikana veronpalautusta, Verohallinto käyttää sen maksujärjestelyssä mukana olevan veron suoritukseksi.

Avainsanat: