Maksujen käyttäminen eri veroihin

Tämä ohje koskee osakeyhtiöitä, osuuskuntia, yhdistyksiä ja säätiöitä. Ohjeeseen on koottu tietoa siitä, miten Verohallinto käyttää asiakkaan maksaman maksun eri veroihin.

Oikean viitenumeron valinta on tärkeää

Eri verolajeilla on omat viitenumeronsa. Viitenumero määrää, minkä veron suoritukseksi maksu kulloinkin käytetään. Omat viitenumeronsa ovat esimerkiksi näillä verolajeilla:

 • oma-aloitteiset verot
 • osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloverot: ennakot, lisäennakot ja jäännösvero
 • perintövero
 • lahjavero.

Näet viitenumerot OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista.

Näin löydät oikean viitenumeron OmaVerosta

Oma-aloitteisten verojen viitenumeron käyttö verojen maksamisessa

Käytä maksaessasi oma-aloitteisten verojen viitenumeroa, jos haluat maksaa erityisesti oma-aloitteisia veroja. Maksu käytetään ensin erääntyneisiin oma-aloitteisiin veroihin. Jos erääntyneitä veroja ei ole, maksu jää odottamaan tulevia oma-aloitteisia veroja. Tähän vaikuttaa kuitenkin valitsemasi palautusajankohta ja -raja.

Huomaa! Jos käytät oma-aloitteisten verojen viitenumeroa ja sinulla on oma-aloitteisten verojen lisäksi muita erääntyneitä veroja maksettavanasi, maksu käytetään

 • ensin oma-aloitteisiin veroihin
 • sen jälkeen käyttämättömät maksut muihin erääntyneisiin veroihin aina kuukauden viimeisenä päivänä.

Maksua käytetään kuukauden lopussa myös

 • veroille, jotka ovat maksujärjestelyssä
 • veroveloille, joista maksaja on vastuussa. 

Oma-aloitteisten verojen viitteellä tehty maksu käytetään veroihin seuraavassa järjestyksessä:

 1.  erääntyneet oma-aloitteiset verot
 2. ulosotossa perittävänä olevat oma-aloitteiset verot
 3. maksujärjestelyssä olevat oma-aloitteiset verot tai tuomioistuimen määräämän maksuohjelman laiminlyönnin määrä – käytetään vasta kuukauden lopussa
 4. muut erääntyneet verot – käytetään vasta kuukauden lopussa
 5. velat, joista olet vastuussa - käytetään vasta kuukauden lopussa.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta

Palautuksen ajankohta ja palautusraja vaikuttavat verojen käyttöjärjestykseen

Oma-aloitteisten verojen palautusten ajankohdan ja rajan voi asettaa itse. Palautuksen ajankohtaa muuttamalla voi vaikuttaa siihen, jääkö palautus odottamaan tulevia maksettavia veroja vai maksetaanko palautus asiakkaalle heti käsittelyn jälkeen. Tämä vaikuttaa myös siihen, missä järjestyksessä maksuja käytetään veroihin.

Lue lisää maksun palauttamisesta sekä palautusajankohdan ja -rajan valinnasta

Asiakkaalla erääntyy 12.3. arvonlisäveroa 3 000 euroa ja työnantajasuorituksia 2 000 euroa. Lisäksi 23.3. erääntyy yhteisön tuloveron ennakkoa 1 000 euroa. Asiakas ilmoittaa oma-aloitteiset verot kuukausittain. Asiakkaan tarkoituksena on maksaa kaikki verot kerralla 9.3., jolloin hän maksaa 6 000 euroa ja käyttää oma-aloitteisten verojen viitettä.

 • Jos asiakkaan valitsema palautusajankohta ja -raja on heti käsittelyn jälkeen:

Maksusta käytetään 12.3. erääntyneisiin oma-aloitteisiin veroihin 5 000 euroa. Loput 1 000 euroa jäävät vielä tässä vaiheessa käyttämättä. Oma-aloitteisten verojen viitteellä tehty maksu käytetään kuukauden lopussa muihin kuin oma-aloitteisiin veroihin. Tästä syystä käyttämättä jäänyt 1 000 euroa käytetään vasta 31.3. ennakkoveroon, jolloin verolle kertyy myös viivästyskorkoa ajalta 24.3.–31.3.

 • Jos asiakkaan valitsema palautusajankohta ja -raja on seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen:

Maksusta käytetään 12.3. erääntyneisiin oma-aloitteisiin veroihin 5 000 euroa. Loput 1 000 euroa palautetaan asiakkaalle, jos tällä ei ole muita erääntyneitä veroja. Tässä tapauksessa ennakkovero jää siis maksamatta.

Esimerkin tapauksessa asiakkaan kannattaa maksaa

 • 5 000 euroa oma-aloitteisia veroja käyttäen oma-aloitteisten verojen viitettä viimeistään eräpäivänä 12.3.
 • 1 000 euroa yhteisön tuloveron ennakkoveroa käyttäen yhteisön tuloveron viitettä viimeistään eräpäivänä 23.3.

Näin asiakas välttää mahdolliset viivästysseuraamukset.

Tuloveron viitenumeron käyttö verojen maksamisessa

Käytä maksaessasi tuloveron viitettä, jos haluat maksaa ensisijaisesti yhteisön tuloveroa eli ennakkoveroa, lisäennakkoa tai jäännösveroa. Kun käytät tuloveron viitettä varmistat, että maksamasi summa käytetään kaikille – myös erääntymättömille – yhteisön tuloveron erille ennen muita veroja.

Kun käytät maksaessasi tuloveron viitettä, maksua käytetään ensin yhteisön tuloveroihin eräpäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Maksu käytetään myös sellaisille jo määrätyille tuloveroille, jotka erääntyvät myöhemmin. Jos kaikki tuloveron erät tulevat maksetuiksi, maksua käytetään heti tämän jälkeen myös muihin erääntyneisiin veroihin sekä velkoihin, joista olet vastuussa. Jäljelle jääneen maksun osan asiakas saa palautuksena.

Tuloveron viitteellä tehty maksu käytetään veroihin seuraavassa järjestyksessä:

 1. tuloverot eräpäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan
 2. maksujärjestelyyn kuuluva erääntynyt tulovero
 3. ulosotossa perittävänä oleva tulovero
 4. muut erääntyneet verot
 5. velat, joista olet vastuussa.

Asiakkaalle on määrätty ennakkoveroa 500 euroa kuukaudessa. Ennakkovero erääntyy jokaisen kuukauden 23. päivä. Asiakkaalla on myös edellisen vuoden jäännösveroa 3 000 euroa, joka erääntyy 27.1.

Asiakas maksaa 10.1. yhteisön tuloveron viitteellä 3 000 euroa tarkoituksenaan maksaa jäännösveroa. Hänellä ei ole erääntyneitä veroja 10.1. Yhteisön tuloveron ennakko erääntyy ennen jäännösveroa, joten maksusta käytetään heti 500 euroa tammikuun ennakkoveroon ja heti sen jälkeen loput 2 500 euroa jäännösveroon, joka erääntyy 27.1. Jos asiakas maksaisi vielä tämän lisäksi 500 euroa tuloveron viitteellä aikeenaan maksaa tammikuun ennakkovero, maksu käytetään edellisen vuoden jäännösveroon. Tämä johtuu siitä, että ennakko on tullut jo maksetuksi asiakkaan aiemmasta maksusta.

Asiakkaalla erääntyy 2 000 euron lisäennakko 20.12. Lisäksi hänellä erääntyy 12.12. arvonlisäveroa 1 500 euroa. Asiakkaalla ei ole muita velvoitteita maksettavanaan.

Asiakkaan tarkoituksena on maksaa kerralla sekä lisäennakko että arvonlisävero 9.12., jolloin hän maksaa 3 500 euroa käyttäen yhteisön tuloveron viitettä. Maksusta käytetään heti 9.12. lisäennakkoon 2 000 euroa. Loppu palautetaan liikamaksuna asiakkaalle, koska arvonlisävero ei ole vielä ehtinyt erääntyä. Jos asiakas sen sijaan maksaa vasta arvonlisäveron eräpäivänä 12.12., käytetään lisäennakon jälkeen yli jäänyt osa maksusta arvonlisäveroon, eikä asiakkaalle jää palautettavaa.

Asiakkaan kannattaa kuitenkin aina maksaa yhteisön tulovero omalla viitteellään ja oma-aloitteinen vero omalla viitteellään. Tässä tapauksessa asiakas maksaisi siis 1 500 euroa käyttäen oma-aloitteisten verojen viitettä viimeistään eräpäivänä 12.12. ja 2 000 euroa käyttäen yhteisön tuloveron viiteettä viimeistään eräpäivänä 20.12. Näin asiakas välttyy mahdollisilta viivästysseuraamuksilta.

Asiakasviitenumeron käyttö erääntyneiden verojen maksamisessa

Kun maksat erääntyneitä veroja, voit käyttää asiakasviitenumeroa verolajista riippumatta.

Asiakasviitteellä tehty maksu käytetään veroihin seuraavassa järjestyksessä:

 1. erääntyneet verot vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä (koskee yhteisön tuloveroa, oma-aloitteisia veroja, perintöveroa, lahjaveroa, tonnistoveroa ja tulonsaajan lähdeveroa)
 2. maksujärjestelyyn kuuluva erääntynyt vero
 3. ulosotossa perittävänä oleva vero
 4. muut erääntyneet verot kuukauden lopussa tai palautettaessa
 5. velat, joista olet vastuussa - käytetään vasta kuukauden lopussa tai palautettaessa.

Asiakkaalla erääntyy 12.10. elokuun arvonlisäveroa 2 400 euroa ja työnantajasuorituksia 600 euroa. Lisäksi hänellä erääntyy 23.10. yhteisön ennakkoveroa 1 000 euroa sekä 15.10. kiinteistöveroa 500 euroa. Asiakas on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi.

Asiakas käyttää asiakasviitenumeroa ja maksaa 4 500 euroa 12.10. Asiakkaan tarkoituksena on maksaa kerralla 12.10. erääntyvät oma-aloitteiset verot, 15.10. erääntyvä kiinteistövero sekä 23.10. erääntyvä ennakkovero.

 • Jos asiakkaan valitsema palautuksen ajankohta ja palautusraja on heti käsittelyn jälkeen:

Maksusta käytetään heti 12.10. eräpäivänä 3 000 euroa oma-aloitteisiin veroihin. Loput 1 500 euroa jää odottamaan erääntyviä veroja. Kuukauden lopussa 31.10. maksusta käytetään ensin tarvittava määrä ennakkoveroon ja sen viivästysseuraamuksiin. Tämän jälkeen jäljelle jäävä summa käytetään kiinteistöveroon. Viivästyskorkoa lasketaan ennakkoverolle ajalta 24.10.–31.10. ja kiinteistöverolle ajalta 16.10.–31.10.

 • Jos asiakkaan valitsema palautuksen ajankohta ja palautusraja on seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen:

Maksusta käytetään heti 12.10. eräpäivänä 3 000 euroa oma-aloitteisiin veroihin. Loput maksusta eli 1 500 euroa palautetaan asiakkaalle, koska hänellä ei ole maksupäivänä muita erääntyneitä veroja. Tällöin asiakkaan maksamaa maksua ei käytetä ennakkoveroon ja kiinteistöveroon.

 • Jos asiakas maksaa saman 4 500 euron maksun käyttäen asiakasviitenumeroa vasta 23.10., käytetään maksua ensin oma-aloitteisiin veroihin sekä niiden viivästysseuraamuksiin. Tämän jälkeen tarvittava määrä käytetään heti erääntyneeseen ennakkoveroon. Kuukauden lopussa 31.10. jäljelle jäänyt osuus maksusta käytetään kiinteistöveroon. Oma-aloitteisille veroille lasketaan viivästyskorkoa ajalta 13.10.–23.10. ja kiinteistöverolle 16.10.–31.10.

Jos asiakas haluaa välttyä viivästysseuraamuksilta kokonaan, kannattaa hänen maksaa

 • oma-aloitteiset verot viimeistään 12.10. käyttäen asiakasviitettä (tai oma-aloitteisten verojen viitettä)
 • yhteisön ennakkovero viimeistään 23.10. käyttäen asiakasviitettä (jos maksaa aiemmin, täytyy käyttää yhteisön tuloveron viitettä)
 • kiinteistövero viimeistään 15.10. käyttäen viitettä, joka on päätöksen maksutiedoissa.

Asiakkaalla erääntyy 12.9. työnantajasuorituksia 800 euroa ja 15.10. kiinteistöveroa 200 euroa. Asiakas ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi eikä ole rekisteröitynyt työnantaja.

Asiakkaan tarkoituksena on maksaa erääntyneet työnantajasuoritukset sekä kiinteistövero 15.10., jolloin hän maksaa 1 000 euroa käyttäen asiakasviitenumeroa. Maksusta käytetään heti ensin tarvittava määrä työnantajasuorituksiin sekä niille kertyneisiin viivästysseuraamuksiin. Tämän jälkeen jäljelle jäävä osuus käytetään kiinteistöveroon. Työnantajasuorituksille lasketaan viivästysseuraamuksia ajalta 13.9.–15.10.

Jos asiakas maksaa veroja asiakasviitenumeroa käyttäen jo ennen kiinteistöveron eräpäivää, käytetään maksu ensin erääntyneisiin työnantajasuorituksiin. Tämän jälkeen jäljelle jäävä osuus maksusta palautetaan asiakkaalle liikamaksuna. Kiinteistövero jää siis tässä tapauksessa maksamatta.