Etuudet: takaisinperintä ja regressi

Antopäivä
12.1.2023
Diaarinumero
VH/6187/00.00.00/2022
Voimassaolo
12.1.2023 - Toistaiseksi

Ohjetta on päivitetty:

 • Lisätty johdantoon tarkennus perusteettomasta edusta.
 • Lisätty lukuun 2 ohjeita Etuuden yksikkö -tiedon ilmoittamisesta.
 • Lisätty uusi luku 2.4 Maksaja perii suorituksen takaisin osissa ja takaisinperinnässä tapahtuu virhe ja siihen liittyvät alaluvut 2.4.1 ja 2.4.2 ja esimerkit 5 ja 6.
 • Lisätty uusi luku 2.5 Perusteettoman edun takaisinperintä perutaan, koska tulonsaajan oikeus etuuteen palautuu ja siihen liittyvät alaluvut 2.5.1–5.3 ja esimerkit 7–9.
 • Lisätty uusi luku 2.6 Takaisinperittävän etuuden kohtuullistaminen ja muut muutokset.
 • Lisätty esimerkin 12 vanhempainpäivärahaan Etuuden yksikkö -tiedot ja lisätty maininta yksikkötiedon pakollisuudesta perhevapaan tulolajeissa 1.1.2023 alkaen.
 • Lisätty luku 4.8 Etuuden yksikön ilmoittaminen regressitilanteissa.
 • Päivitetty esimerkkien vuosilukuja tuoreemmiksi.

1 Johdanto

Tulorekisteriin annettavalla etuustietoilmoituksella ilmoitetaan sekä eläke- että etuustuloja. Tässä ohjeessa termillä "etuus" tarkoitetaan sekä eläkkeitä että etuuksia, ellei erikseen mainita jotain muuta.

Eläkkeitä ja etuuksia voidaan eräissä tilanteissa periä takaisin etuuden saajalta, josta tässä ohjeessa käytetään pääosin nimitystä tulonsaaja. Tulonsaaja on voinut saada virheellisesti liian suuren suorituksen, etuuden maksu on voinut tapahtua väärin perustein tai tulonsaaja on saanut takautuvasti muuta etuutta samalta ajalta, jolta hän aikaisemmin on jo saanut jotain toista eläkettä tai etuutta. Kun tulonsaaja maksaa aiheettomasti maksetun perusteettoman edun tai muun suorituksen takaisin, tieto takaisinmaksusta on ilmoitettava tulorekisteriin.

Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle etuustietoilmoitukselle, vaan takaisinperitty summa ilmoitetaan uudella ilmoituksella kohdistamalla se maksupäivälle, jolloin tulo on palautettu maksajalle. Takaisinperintä ilmoitetaan antamalla tulolajiin liitettävä "Takaisinperintä – Kyllä" -tieto sekä siihen liittyvät lisätiedot. Maksupäiväksi merkitään päivä, jolloin tulonsaaja maksaa liikasuorituksen takaisin tai liikasuoritusta kuitataan myöhemmästä etuudesta. Tulon kuittaus ilmoitetaan käyttäen takaisinmaksun lisätietoja, eikä sitä pidä sekoittaa regressi- tai muihin vähennyksiin.

Alkuperäinen suorituksen maksupäivä on vapaaehtoisesti ilmoitettava tieto. Joissain tilanteissa se on kuitenkin välttämätön, jotta Verohallinto voi kohdistaa tulonsaajan verotuksen oikein. Maksupäivä on tarpeellinen esimerkiksi silloin, kun takaisinperitty ennakonpidätys pitää kohdistaa siihen verovuoteen, jonka aikana se on suorituksesta pidätetty.

Takaisinperitystä suorituksesta annetaan seuraavat pakolliset tiedot:

 • Tulolaji
 • Takaisinperintä – Kyllä
 • Määrä
 • Takaisinmaksupäivä
 • Alkuperäisen ansaintakauden alku- ja loppupäivä.

Tieto takaisinperinnästä on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään viidentenä päivänä sen päivän jälkeen, jolloin maksaja on saanut tiedon takaisinperityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin suoritukseen tai korvaukseen maksu liittyy. Näitä tietoja tarvitaan takaisinperinnän kohdistamiseen. Varsinainen takaisinmaksupäivä ilmoitetaan Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmässä.

Takaisinperinnän lisäksi ohjeessa käydään läpi myös regressitilanteita. Regressillä tarkoitetaan tilanteita, joissa tulonsaajalle myönnetään takautuvasti etuus samalle ajalle, jolle tulonsaajalle on aiemmin myönnetty toinen etuus. Aiemman etuuden maksajalle voi tulla regressioikeus myöhemmin myönnettävään takautuvaan etuuteen. Tulonsaajalle on siis myönnetty kahta etuutta päällekkäin samalta ajalta, ja regressi korvaa toisen etuuden liikasuorituksen aiemman etuuden maksajalle, jotta maksajan ei tarvitse periä liikasuoritusta takaisin tulonsaajalta. Regressitilanteessa myöhemmin maksetun etuuden maksaja ei maksa suoritusta tulonsaajalle, vaan suoritus maksetaan joko kokonaan tai osittain aiemman etuuden maksajalle.

Ohjeeseen on koottu niitä tilanteita, joissa ilmoittamiseen sovelletaan tuloverolain (TVL) 112 a §:ää "Eräiden takaisin perittyjen etuustulojen oikaisu". Koska kyseistä tuloverolain pykälää sovelletaan ainoastaan eläkkeisiin, opintorahoihin ja muihin lakisääteisiin etuuksiin, ohjeessa käytettävällä termillä "muu kuin lakisääteinen etuus" tarkoitetaan sellaisia etuuksia, joihin tuloverolain 112 a §:ää ei sovelleta. Tuloverolain 112 a § ei sovellu myöskään pääomatulona verotettaviin suorituksiin.

Ohjeessa käydään esimerkkien avulla läpi tilanteet, joissa maksetaan etuutta, ilmoitetaan perusteeton etu, peritään etuutta takaisin tai luovutaan takaisinperinnästä. Ohjeessa kerrotaan lisäksi esimerkkien avulla mahdollisista ongelmatilanteista, jotka liittyvät vuodenvaihteeseen ja takaisinperittyyn määrään kohdistuvaan ennakonpidätykseen. Verohallinnon on pystyttävä kohdentamaan takaisinperitty ennakonpidätys siihen verovuoteen, jolloin se on suorituksesta pidätetty (esimerkit 2, 3 ja 11).

Ohjeessa ei käsitellä tilannetta, jossa päällekkäisten etuuksien myöntäjät tasaavat kustannukset keskenään taustalla eikä tulonsaajalla ole tietoa rahansiirrosta. Tällöin kyse ei ole varsinaisesta regressimenettelystä. Ohjeessa ei myöskään käsitellä vakuutuslaitosten välisiä takautumissuorituksia. Tällaisia laitosten välisiä suorituksia ovat esimerkiksi takautumissuoritukset, jotka maksetaan

 • työtapaturma- ja ammattitautivakuuttajien ja liikennevakuuttajien välillä
 • eläkelaitosten ja korvausvelvollisen välillä, kun korvaus maksetaan raideliikennevastuulain tai potilasvakuutuslain mukaan.

Luvussa 4.4 Tulorekisterin ilmoittamisen ulkopuolelle jäävät takautumisoikeustilanteet käsitellään tarkemmin niitä tilanteita, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Ohjeessa käsitellään vain yleisesti tulonsaajan etuustulojen takaisinperintää ja regressiä. Oma-aloitteisesti palautettavaa etuutta käsitellään tarkemmin ohjeessa Etuudet: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

Ohjeessa kuvataan esimerkkien avulla yleisimpiä tulorekisterin ilmoitustilanteita. Esimerkeissä ei ole huomioitu kaikkia annettavia tietoja vaan ainoastaan käsiteltävän asian ratkaisemisessa olennaiset tiedot.

Perusteettoman edun toteaminen on itsenäinen tapahtuma. Perusteettoman edun ilmoittamiseen ei vaikuta se, annetaanko etu joltain osin anteeksi tai saadaanko sitä koskaan perittyä takaisin. Perusteettoman edun antamista anteeksi tai sen kohtuullistamista ei ilmoiteta tulorekisteriin. Asia näkyy tulorekisteristä vain välillisesti siten, että ilmoitusta takaisinperinnästä ei koskaan tehdä, tai siten, että takaisinperityt määrät kattavat vain osan perusteettomasta edusta.

1.1 Tuloverolain 112 a §

Takaisinperittyjen etuustulojen oikaisusta säädetään tuloverolain (TVL) 112 a §:ssä. Ohjeessa on huomioitu tuloverolain 112 a §:n 1 momentin muutos, jota sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2020 verotuksessa.

Aiemman 1 momentin mukaan takaisinmaksu voitiin ottaa huomioon alkuperäisen maksuvuoden verotuksessa, jos takaisinmaksuvuosi oli alkuperäistä maksuvuotta seuraava ja maksaja ehti ottaa takaisinperinnän huomioon joko alkuperäisellä, tammikuussa annettavalla vuosi-ilmoituksella tai myöhemmin antamallaan korvaavalla vuosi-ilmoituksella. Tällöin maksuvuoden verotuksessa ei syntynyt takaisinperintävähennystä. Jos takaisinmaksu tapahtui niin myöhään, että suoritusta ei voitu ottaa huomioon etuuden maksajan antamassa vuosi-ilmoituksessa, takaisin maksettu määrä vähennettiin takaisinperintävähennyksenä takaisinmaksuvuonna.

Muutetun 1 momentin mukaan takaisin maksettu määrä vähennetään takaisinmaksuvuoden verotuksen oikaisuna (takaisinperintävähennyksenä), jos takaisinmaksu on tehty niin myöhään, että suoritusta ei voida ottaa huomioon tulonsaajan verotuksessa alkuperäisen suorituksen maksuvuonna. Takaisinmaksu voidaan ottaa kuitenkin huomioon tulonsaajan maksuvuoden verotuksessa, jos suoritus maksetaan takaisin siihen määräpäivään mennessä, joka vahvistetaan Verohallinnon päätöksessä takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun määräpäivästä etuudensaajan verotuksessa. Kyseisestä Verohallinnon päätöksestä käytetään tässä ohjeessa nimitystä etuuden saajan määräpäiväpäätös.

Tuloverolain 112 a §:n 1 ja 2 momentit koskevat erityisesti etuuden takaisinperintää tulonsaajalta. Suorituksen maksajien välisestä kuittauksesta taas on säädetty pykälän 3 momentissa.

Tuloverolain 112 a § soveltuu vain eläkkeisiin, opintorahaan sekä muihin lakisääteisiin etuuksiin. Muihin kuin lakisääteisiin etuuksiin säännös ei sovellu. Muita kuin lakisääteisiä etuuksia ovat esimerkiksi vakuutusehtoihin perustuvat suoritukset ja sellaiset kunnan maksamat suoritukset, jotka perustuvat kunnan tekemään päätökseen. Jos tällaisia muita kuin lakisääteisiä suorituksia peritään tulonsaajalta takaisin, takaisinperintä huomioidaan oikaisemalla alkuperäisen maksuvuoden verotusta oikaisuaikojen puitteissa. Katso tarkemmin maksajan välisistä tilanteista luku 4 Regressitilanteet.

1.2 Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 51 §:n 5 momentti

Maksajan velvoitteiden oikaisusta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa (OVML). Ohjeessa on huomioitu lain uusi 51 §:n 5 momentti, joka tuli voimaan 1.1.2020.

Lain 51 §:n 5 momentin mukaan suorituksen maksajan verokauden veroa ei oikaista, jos suorituksen saaja maksaa suorituksen maksajalle takaisin aikaisempana vuonna saamaansa tuloa niin myöhään, että tulosta toimitettu ennakonpidätys tai peritty lähdevero on otettu huomioon suorituksen saajan verotuksessa. Pykälän 5 momentin nojalla annettu Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa määrittää käytännössä sen, mihin saakka maksaja voi periä suorituksen takaisin nettona. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran sellaisista suorituksista toimitettuun ennakonpidätykseen ja perittyyn lähdeveroon, jotka maksetaan takaisin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Kyseisestä Verohallinnon päätöksestä käytetään tässä ohjeessa nimitystä suorituksen maksajan määräpäiväpäätös.

1.3 Tulonsaaja palauttaa etuuden oma-aloitteisesti

Tulonsaaja voi palauttaa saamaansa etuutta oma-aloitteisesti, vaikka etuus ei ole tulonsaajalle perusteetonta etua eikä se myöhemminkään muutu perusteettomaksi eduksi. Etuuden maksaja ei anna tällaisessa tilanteessa ilmoitusta perusteettomasta edusta. Tulorekisterin perusteettoman edun tilanteita ei pidä sekoittaa oma-aloitteisten palautusten tilanteisiin.

Palautettu summa ilmoitetaan tulorekisteriin antamalla tieto "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä". Tietoa ”Oma-aloitteinen palautus – Kyllä” ei voi käyttää samanaikaisesti tietojen ”Perusteeton etu – Kyllä”, ”Regressi – Kyllä” tai ”Takaisinperintä – Kyllä” kanssa.  Ilmoituksen maksupäiväksi ilmoitetaan päivä, jolloin tulo on palautettu maksajalle. Maksaja ilmoittaa lisäksi Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmän, jonka avulla Verohallinto pystyy toimittamaan tulonsaajan verotuksen oikein. Brutto- ja nettoperinnän ilmoittamisen periaatteita sovelletaan myös oma-aloitteiseen palautukseen.

Ilmoittamisesta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Etuudet: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

2 Tulonsaaja maksaa suorituksen takaisin

Tuloverolain 112 a §:n 1 momentissa säädetään menettelystä, jossa tulonsaaja maksaa suorituksen takaisin etuuden maksajalle. Maksamisen ajankohta ratkaisee, voidaanko takaisinperintä huomioida verotuksessa nettoperintänä. Maksaja voi aina periä suorituksen takaisin bruttona. Nettoperintää käsitellään ohjeen luvussa 2.2.1 ja bruttoperintää luvussa 2.2.2.

Takaisinperintä ilmoitetaan antamalla tulolajiin liitettävä "Takaisinperintä – Kyllä" -tieto ja siihen liittyvät lisätiedot. Tiedot takaisinperinnästä on annettava viimeistään viidentenä päivänä sen päivän jälkeen, jolloin etuuden maksaja on saanut tiedon takaisinperityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin suoritukseen tai korvaukseen maksu liittyy, sekä takaisinperintä on saatu kohdistettua etuuden maksajan omassa järjestelmässä.

Jos tulo peritään takaisin nettona, etuuden maksaja ilmoittaa tulonsaajalta takaisinperittyyn summaan kohdistuvan ennakonpidätyksen tiedolla "Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys". Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin bruttona, etuuden maksaja ei ilmoita takaisinperittävästä suorituksesta aiemmin toimitettuja ennakonpidätyksiä. Tällöin takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys luetaan tulonsaajan hyväksi maksuvuoden verotuksessa.

Tulo voidaan periä tulonsaajalta nettona, jos tulo maksetaan takaisin samana vuonna tai seuraavan vuoden alussa siten, että edellisen vuoden verotus ei ole vielä valmistunut. Verohallinto määrää etuuden saajan määräpäiväpäätöksessä, mihin alkuperäisen suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden kalenteripäivään mennessä takaisinmaksu on tehtävä, jotta maksu voidaan ottaa huomioon tulonsaajan verotuksessa alkuperäisen suorituksen maksuvuonna. Myös siitä, mihin mennessä suoritus on maksettava takaisin, jotta maksajan verokauden veroa voidaan oikaista, Verohallinto määrää suorituksen maksajan määräpäiväpäätöksessä. Jos suoritus maksetaan takaisin Verohallinnon päätöksessä vahvistetun määräpäivän jälkeen, maksajan pitää käyttää bruttoperintää.

Alkuperäinen ansaintakausi on ilmoitettava kalenterivuoden tarkkuudella. Alkuperäisellä ansaintakaudella tarkoitetaan sitä ansaintakautta, jonka aikana takaisinperittävä tulo alun perin on maksettu. Etuuden maksaja voi halutessaan ilmoittaa tarkemman ansaintakauden (katso tarkemmin esimerkki 1). Kun Verohallinto saa tiedot takaisinmaksuun kohdistuvasta ennakonpidätyksestä, se oikaisee ennakonpidätysvelvoitetta siltä kuukaudelta, jolle etuuden maksajan ilmoittama alkuperäinen maksupäivä ajoittuu. Jos etuuden maksaja ei ole ilmoittanut alkuperäistä maksupäivää, Verohallinto kohdistaa suorituksen ilmoitetun alkuperäisen ansaintakauden loppupäivän mukaiselle verokaudelle. Etuuden maksaja voi tällaisessa tilanteessa menettää hyvityskorkoa, joka lasketaan palautettavan ennakonpidätyksen määrän perusteella.

Ohjeen esimerkeissä 2, 3 ja 11 tuodaan esille ongelmatilanteita, jotka liittyvät vuodenvaihteeseen ja takaisinperittyyn määrään kohdistuvaan ennakonpidätykseen. Takaisinperitty ennakonpidätys on pystyttävä kohdentamaan samaan verovuoteen, jolloin se on suorituksesta toimitettu.

Ulosoton kautta saadut suoritukset rinnastetaan etuuden maksajan itse omista varoista maksamiin suorituksiin.

Työttömyysetuuksien ilmoittamisen yhteydessä Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista niin sanottujen työttömän korvauspäivien määrittämiseksi. Työttömyysetuuksia ovat esimerkiksi työttömyyspäivärahat ja työmarkkinatuki. Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista myös perhevapaan tulolajeissa, jos tulon maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen. Perhevapaan tulolajeja ovat esimerkiksi vanhempainraha ja raskausraha . Etuuden maksajien on ilmoitettava Verohallinnolle niiden verovuoden korvauspäivien lukumäärä, joilta verovelvolliselle on maksettu tuloverolain (TVL) 93 §:n 4 momentissa tarkoitettuja työttömyysetuuksia tai perhevapaaetuuksia (Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta).

Etuuden yksikön voi ilmoittaa myös muille etuuksille, ja se on suositeltavaa. Kun tieto etuuden yksiköstä ja määrästä on annettu, voi tulorekisterin tiedon käyttäjä selvittää esimerkiksi etuuden määrän kultakin päivältä ansaintakaudella. Poikkeus tästä on soviteltu työttömyysetuus. Kun ilmoitetaan soviteltua työttömyysetuutta, työttömän korvauspäivät muunnetaan täysiksi päiviksi. Tämän vuoksi tiedon käyttäjällä ei näissä tilanteissa ole aukottomasti mahdollisuutta päätellä etuuden määrää kultakin päivältä.

N e työttömyys- ja perhe-etuuksien tulolajit, joille Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista ja joiden pohjalta korvauspäivien lukumäärä määritetään, on lueteltu tulorekisterin Etuudet – Tulolajit – Koodistot -dokumentissa. Etuuden yksikkönä näissä etuuksissa käytetään päivää. Yksiköiden määränä ilmoitetaan tulolajin ansaintakauden aikana toteutuneiden yksiköiden määrä.

2.1 Maksaja perii takaisin ennen vuotta 2021 maksetun suorituksen

Vuonna 2021 tai sen jälkeen takaisinperityt suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisi maksettu ennen vuotta 2021. Vaikka tieto takaisinperinnästä ilmoitetaan tulorekisteriin, alkuperäisestä etuudesta annettua ilmoitusta ei voi korjata tulorekisteriin, jos etuus on maksettu ennen vuotta 2021. Tällaiset korjaukset on tehtävä kunkin tiedon käyttäjän ohjeistuksen mukaisesti.

2.2 Maksaja perii suorituksen takaisin alkuperäisen maksuvuoden aikana

2.2.1 Nettoperintä

Jos tulonsaaja (tai jokin muu taho hänen puolestaan, esimerkiksi puoliso) maksaa liikasuorituksen takaisin alkuperäisen suorituksen maksuvuonna, tulonsaaja voi palauttaa takaisin suorituksen nettomäärän eli määrän, josta on vähennetty ennakonpidätys. Verohallinto määrää, mihin päivään mennessä tehty takaisinmaksu voidaan ottaa huomioon alkuperäisen suorituksen maksuvuonna (Verohallinnon päätös takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun määräpäivästä etuudensaajan verotuksessa). Nettoperintätilanteissa etuuden maksajan pitää ilmoittaa tulorekisteriin takaisinperitty suoritus bruttomääräisenä sekä siitä toimitettu ennakonpidätyksen määrä. Takaisinperittyyn määrään kohdistuvaa ennakonpidätystä ei lueta tulonsaajan hyväksi maksuvuoden verotuksessa, vaan se huomioidaan maksajan ennakonpidätysvelvoitteissa takaisinmaksun lisätietojen perusteella. 

Esimerkki 1:Työttömälle työnhakijalle on maksettu 648 euroa kuukaudessa peruspäivärahaa ajalla 1.1.–31.3.2023. Peruspäivärahasta on toimitettu ennakonpidätystä 20 % (129,60 euroa kuukaudessa). Etuuden maksaja on ilmoittanut suorituksen kuukausittain maksupäivän mukaisesti. Työttömyysetuuksien ilmoittamisen yhteydessä Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista työttömän korvauspäivien määrittämiseksi.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on tammikuun peruspäivärahasta annettava ilmoitus, ja helmi-maaliskuulta on annettu vastaavat ilmoitukset:

Esimerkki 1, taulukko 1
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00020120

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Peruspäiväraha

Määrä

648.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

129.60

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

05.02.2023

Loppupäivä

05.02.2023

Huhtikuussa etuuden maksaja huomaa, että peruspäivärahaa on maksettu aiheettomasti tammi- ja helmikuun ajalta, joten maksaja perii suoritukset takaisin tulonsaajalta. Etuuden maksaja antaa korvaavat ilmoitukset tammi- ja helmikuulle ja ilmoittaa niissä maksamansa perusteettoman edun. Työttömyysetuuden tulolajeille on pakollista ilmoittaa etuuden yksikkö. Jos kyse on perusteettomasta edusta, etuuden yksiköksi ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella nolla (0) päivää. Tietoa ei saa poistaa korvaavalta ilmoitukselta, koska tieto on tarpeellinen tiedon käyttäjille. 

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on tammikuun peruspäivärahasta annettava korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan perusteeton etu. Helmikuulta on annettu vastaava ilmoitus, jossa maksupäiväksi on merkitty 3.3.2023.

Esimerkki 1, taulukko 2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

20YY00020120

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Peruspäiväraha

Määrä

648.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

129.60

Tulonsaaja maksaa takaisinperityt summat 5.7.2023. Sen jälkeen etuuden maksaja kohdistaa takaisinmaksut maksujärjestelmässään 9.7.2023. Koska alkuperäinen ansaintakausi kohdistuu kokonaan samaan kalenterivuoteen, takaisinperinnälle (nettoperinnälle) voidaan ilmoittaa yksi ansaintakausitieto. Verohallinto oikaisee ennakonpidätysvelvoitetta (259,20 euroa) alkuperäisen ansaintakauden loppupäivän mukaiselta verokaudelta eli maaliskuulta.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 3a) on heinäkuussa annettava uusi ilmoitus takaisinperinnästä:

Esimerkki 1, taulukko 3a
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

09.07.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00090720

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Peruspäiväraha

Määrä

1296.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

05.07.2023

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

259.20

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.02.2023

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Jos etuuden maksaja haluaa, että ennakonpidätysvelvoitteet kohdistuvat alkuperäisille verokausille oikein, on ilmoitus takaisinperinnästä annettava eritellysti. Etuuden maksajan on ilmoitettava Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys -tieto jokaisesta ansaintakaudesta erikseen tai käytettävä lisäksi tietoa Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä. Tällä tavalla etuuden maksaja saa ennakonpidätysvelvoitteiden oikaisusta mahdollisesti muodostuvat hyvityskorot itselleen. Takaisinperintää koskevassa ilmoituksessa etuuden yksiköksi ilmoitetaan nolla (0) päivää.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 3b) on sama heinäkuussa annettava uusi ilmoitus takaisinperinnästä, jossa takaisinperinnän summat on jaettu eritellymmin:

Esimerkki 1, taulukko 3b
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

09.07.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00090720

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Peruspäiväraha

Määrä

648.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

05.07.2023

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

129.60

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Peruspäiväraha

Määrä

648.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

05.07.2023

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

129.60

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.03.2023

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Esimerkki 2: Tulonsaajalle on maksettu etuutta A seuraavasti:

 • maksupäivä 27.12.2023, ansaintakausi 17.–23.12.2023, etuutta maksettu yhteensä 323,21 euroa
 • maksupäivä 3.1.2024, ansaintakausi 24.–30.12.2023, etuutta maksettu yhteensä 242,00 euroa
 • maksupäivä 10.1.2024, ansaintakausi 31.12.2023–6.1.2024, etuutta maksettu yhteensä 314,52 euroa.

Suorituksista on toimitettu ennakonpidätystä 20 %.

Etuuden maksaja on antanut maksuista ilmoitukset tulorekisteriin. Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on ilmoitus 27.12.2023 maksusta. Tammikuussa on annettu vastaavat ilmoitukset.

Esimerkki 2, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

27.12.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

yyyxxxzzz1

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

323.21

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

17.12.2023

Loppupäivä

23.12.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

64.64

Etuuden maksaja on saanut maaliskuussa 2024 tiedon, että tulonsaaja ei ole ollut oikeutettu etuuteen. Etuuden maksaja antaa korvaavat ilmoitukset ja ilmoittaa suoritukset perusteettomana etuna.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on 27.12.2023 maksusta korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan perusteeton etu:

Esimerkki 2, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

27.12.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

yyyxxxzzz1

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

323.21

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

17.12.2023

Loppupäivä

23.12.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

64.64

Etuuden maksaja perii takaisin etuutta ajalta 17.12.2023–6.1.2024 yhteensä 879,73 euroa (323,21 + 242 + 314,52 euroa). Etuuden maksaja soveltaa nettoperintää ja perii laskulla tulonsaajalta 703,79 euroa. Ennakonpidätyksen osuus 175,94 euroa huomioidaan maksajan verokauden ennakonpidätysvelvoitteissa.

Tulonsaaja maksaa etuuden takaisin 11.4.2024, ja suoritus kirjataan etuuden maksajan järjestelmiin 15.4.2024.

Koska alkuperäiset suoritukset on maksettu kahden eri kalenterivuoden aikana, tiedot takaisinperityistä etuuksista on ilmoitettava tulorekisteriin maksuvuoden mukaan eriteltyinä. Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2023 maksetut suoritukset ilmoitetaan vuonna 2023 päättyvälle ansaintakaudelle ja vuonna 2024 maksetut suoritukset ilmoitetaan vuonna 2024 päättyvälle ansaintakaudelle. Näin ilmoitettuna Verohallinto pystyy kohdentamaan takaisinperityn ennakonpidätyksen määrän oikeille verovuosille.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 3) on nettoperinnästä annettava ilmoitus, jossa summat on eroteltu maksuvuosien mukaisille ansaintakausille:

Esimerkki 2, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.04.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

yyyxxxzzz2

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

323.21

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

11.04.2024

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

64.64

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.12.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

556.52

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

11.04.2024

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

111.30

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

31.01.2024

Vaihtoehtoisesti etuuden maksaja voi antaa ilmoituksen kuten esimerkin 1 taulukossa 3 b eli ilmoittaa Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmässä myös alkuperäisen Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tiedon.

Esimerkki 3: Tulonsaajalle on maksettu ansiopäivärahan perusosaa seuraavasti:

 • maksupäivä 5.12.2023, ansaintakausi 29.10.–25.11.2023, etuutta maksettu 20 päivältä yhteensä 876 euroa (20 × 43,80)
 • maksupäivä 3.1.2024, ansaintakausi 26.11.–23.12.2023, etuutta maksettu 19 päivältä yhteensä 832,20 euroa (19 × 43,80)
 • maksupäivä 4.2.2024, ansaintakausi 24.12.2023–11.1.2024, etuutta maksettu 10 päivältä yhteensä 438 euroa (10 × 43,80).

Suorituksista on toimitettu ennakonpidätystä 20 %.

Etuuden yksikkö -tietoryhmää on käytettävä aina, kun ilmoitetaan työttömyysetuuksia. Tietoa tarvitaan, jotta voidaan määrittää työttömän korvauspäivät. Maksajien on ilmoitettava Verohallinnolle niiden verovuoden korvauspäivien lukumäärä, joilta tulonsaajalle on maksettu tuloverolain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettuja työttömyysetuuksia (Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta). Työttömyysetuuksia ovat esimerkiksi työttömyyspäivärahat ja työmarkkinatuki.

Ne tulolajit, joille Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista ja joiden pohjalta korvauspäivien lukumäärä määritetään, on lueteltu tulorekisterin Etuudet – Tulolajit – Koodistot -dokumentissa. Näissä työttömyysetuuksissa etuuden yksikkö on päivä. Yksiköiden määrä on siis kyseisen tulolajin ansaintakaudelle kohdistuvien päivien lukumäärä.

Jos etuuden maksaja maksaa edellä mainittuja työttömyysetuuksia ja tulon ansaintakausi kohdistuu useampaan vuoteen, on etuuden maksajan ilmoitettava kunkin vuoden tulotiedot erikseen.

Etuuden maksaja on antanut maksuista ilmoitukset tulorekisteriin. Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on helmikuussa maksetusta suorituksesta annettava ilmoitus, jossa yhtäjaksoinen ansaintakausi 24.12.2023–11.1.2024 on jaettu kahteen jaksoon, koska eri verovuosien korvauspäivien lukumäärät pitää ilmoittaa erikseen:

Esimerkki 3, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.02.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

21VV0004022023

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

175.20

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

24.12.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

4

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

262.80

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

11.01.2024

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

6

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

87.60

Etuuden maksaja on saanut 18.2.2024 tiedon, että tulonsaaja ei ole ollut oikeutettu työttömyyspäivärahoihin. Etuuden maksaja antaa korvaavat ilmoitukset alkuperäiselle maksupäivälle 4.2.2024 ja ilmoittaa työttömyyspäivärahan perusteettomana etuna. Ansiopäivärahan perusosan yhteydessä on ilmoitettava etuuden yksikkö. Koska kyseessä on perusteeton etu, etuuden yksiköiden määräksi ilmoitetaan nolla (0). 

Ilmoitusesimerkissä on (taulukko 2) helmikuussa annetun ilmoituksen korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan perusteeton etu:

Esimerkki 3, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.02.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

iuatyilrgbqikw3579275eo0ösuhd/

21VV0004022023

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

175.20

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

24.12.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

262.80

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

11.01.2024

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

87.60

Etuuden maksaja perii takaisin etuutta ajalta 29.10.2023–11.1.2024 yhteensä 2 146,20 euroa (876 + 832,20 + 438 euroa). Etuuden maksaja soveltaa nettoperintää eli perii laskulla tulonsaajalta 1 716,96 euroa. Ennakonpidätyksen osuus 429,24 euroa, huomioidaan maksajan verokauden ennakonpidätysvelvoitteissa.

Tulonsaaja maksaa suorituksen 28.4.2024, ja suoritus kirjataan etuuden maksajan järjestelmiin 3.5.2024. Huomionarvoista tilanteessa on se, että nettoperintää voidaan käyttää, kunhan tulonsaaja on maksanut suorituksen Verohallinnon määräämään päivään mennessä. Kirjautumispäivällä ei siis ole tässä merkitystä.

Kun etuudet peritään takaisin nettona, on tärkeää ilmoittaa tiedot tulorekisteriin siten, että ennakonpidätystiedot kohdentuvat oikeille verovuosille. Tiedot pitää ilmoittaa vähintään kalenterivuoden tarkkuudella. Jos etuuden maksaja kuitenkin haluaa, että ennakonpidätysvelvoitteet kohdistuvat alkuperäisille verokausille oikein, on tiedot eriteltävä tarkemmin.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 3) on takaisinperintäilmoitus toukokuulta. Maksaja on ilmoittanut takaisinperinnän tiedot maksukuukauden tarkkuudella, jolloin ennakonpidätystiedot voidaan kohdentaa oikeille verokausille. Ansiopäivärahan perusosan yhteydessä etuuden yksikkö on pakollinen tieto. Takaisinperintäilmoituksella etuuden yksiköiden määräksi ilmoitetaan nolla (0).

Esimerkki 3, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.05.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

20YY00090720

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

876.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

28.04.2024

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

175.20

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.12.2023

Alkupäivä

01.12.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

832.20

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

28.04.2024

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

166.44

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.01.2024

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

31.01.2024

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

438.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

28.04.2024

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

87.60

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.02.2024

Alkupäivä

01.02.2024

Loppupäivä

28.02.2024

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

2.2.2 Bruttoperintä

Etuuden maksaja voi halutessaan periä maksamansa suorituksen takaisin bruttona. Tällöin tulonsaaja maksaa etuuden ja siitä toimitetun ennakonpidätyksen takaisin etuuden maksajalle. Etuuden maksajan maksuhetkellä toimittama ennakonpidätys luetaan tulonsaajan hyväksi verotuksessa.

Ilmoittaminen tulorekisteriin tapahtuu kuten kohdassa 2.2.1, mutta bruttoperinnässä ei ilmoiteta tietoa Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys. Bruttoperinnässä ansaintakauden voi ilmoittaa verovuoden tarkkuudella.

2.3 Maksaja perii suorituksen takaisin alkuperäisen maksuvuoden jälkeen

Jos tulonsaaja maksaa suorituksen takaisin maksuvuotta seuraavan vuoden alussa Verohallinnon päätöksessä vahvistettuun määräpäivään mennessä, käytetään samaa menettelyä kuin takaisinperintään, joka tapahtuu maksuvuoden aikana.

Jos tulonsaaja maksaa suorituksen takaisin alkuperäistä maksuvuotta seuraavana vuonna Verohallinnon päätöksessä vahvistetun määräpäivän jälkeen (tai myöhempinä vuosina), takaisin maksettu määrä vähennetään tulonsaajan takaisinmaksuvuoden verotuksessa takaisinperintävähennyksenä. Takaisinperitty etuus on aiemmin toimitetussa verotuksessa verotettu tulonsaajan tulona, ja ennakonpidätys on luettu hänen hyväkseen. Etuuden maksaja ei voi periä suoritusta takaisin nettona, vaan maksajan on perittävä tulonsaajalta suoritus bruttomääräisenä.

Koska takaisinperintä kohdistuu aikaisempana vuonna maksettuun suoritukseen, riittää, että maksaja ilmoittaa alkuperäisen ansaintakauden tulorekisteriin kalenterivuoden tarkkuudella. Alkuperäisen suorituksen maksupäivää tai muuta ilmoituspäivää ei tarvitse ilmoittaa.

Esimerkki 4: Tulonsaaja on saanut asumistukea 400 euroa ajalta 1.8.–15.9.2023. Hän on samanaikaisesti saanut soviteltua päivärahaa. Seuraavan vuoden toukokuussa huomataan, että asumistukea on maksettu liikaa 128 euroa. Tulonsaaja on työllistynyt, joten hänelle ei makseta enää päivärahaa. Liikasuoritus on peritty takaisin laskulla. Tulonsaaja ei ole kuitenkaan maksanut hänelle lähetettyä laskua, vaan laskun perintä on siirretty ulosottoon. Työnantaja on pidättänyt työntekijän palkasta ulosottomaksun ja tilittänyt sen ulosottoon. Ulosotto on tilittänyt suorituksen etuuden maksajalle 2.12.2024. Vaikka suoritus on peritty takaisin ulosoton kautta, ilmoitus takaisinperinnästä annetaan samalla tavalla kuin jos tulonsaaja olisi itse maksanut suorituksen takaisin etuuden maksajalle. Etuuden maksaja on aikanaan ilmoittanut asumistuen tulorekisteriin ja antanut myös perusteettoman edun ilmoituksen liikasuorituksen havaittuaan.  

Takaisinperinnästä annettava uusi ilmoitus:

Esimerkki 4, taulukko 1/1
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.12.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

21CF12345667

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Asumistuki

Määrä

128.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

02.12.2024

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2023

Loppupäivä

15.09.2023

2.4 Maksaja perii suorituksen takaisin osissa ja takaisinperinnässä tapahtuu virhe

Joissakin tilanteissa tulonsaajalle maksettua etuutta peritään takaisin useassa osassa eli tulonsaajalla on maksettavana useita maksuja samasta takaisinperinnästä. Tällainen tilanne kuvataan esimerkeissä 5 ja 6. Kun takaisinperintää tehdään osissa, viimeisen takaisinperintäerän kohdalla ei välttämättä ajoissa huomata lakkauttaa meneillään olevaa takaisinperintää. Esimerkissä 5 kuvataan tilanne, jossa takaisinperinnän viimeisen erän olisi pitänyt olla pienempi kuin aiemmin perityt erät. Esimerkissä 6 taas on tilanne, jossa on epähuomiossa peritty yksi kokonainen erä liikaa. Tilanteissa on kysymys takaisinperinnän virheestä. Tulonsaajan oikeus etuuteen ei muutu. Luvussa 2.5 käsitellään sellaisia tilanteita, joissa tulonsaajan etuutta koskeva päätös kumotaan esimerkiksi oikeuden päätöksellä, ja annettuja ilmoituksia pitää korjata muuttuneiden olosuhteiden takia.

Kun maksaja korjaa tällaisen takaisinperinnässä tapahtuneen virheen, ilmoittamiseen vaikuttaa se, tapahtuvatko tulonsaajan tekemä takaisinmaksu ja virheellisesti takaisinperityn määrän palauttaminen tulonsaajalle Jos suorituksen maksaja palauttaa takaisinperittyä suoritusta vasta verovuoden vaihtumisen jälkeen, pitää takaisinperintäilmoitus jättää ennalleen ja antaa uudesta maksusta uusi ilmoitus, jossa annetaan lisäksi "Maksun oikaisu: Kyllä" -tieto. Tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu hallintaan (tuloverolaki 110 §). Jos suorituksen maksaja tämän korjauksen yhteydessä maksaa tulonsaajalle sellaisen suorituksen, joka on alun perin ollut veronalainen, pitää uudesta maksusta toimittaa ennakonpidätys.

Työttömyysetuuksissa sekä perhevapaan etuuksissa Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista. Näiden etuuksien perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoituksissa pitää etuuden yksikkönä olla päivä ja yksiköiden määränä 0. Muiden etuuksien osalta tieto yksiköstä on vapaaehtoinen, mutta sen ilmoittaminen on kuitenkin suositeltavaa.

2.4.1 Takaisinperinnän viimeisen erän määrä on virheellinen

Tulonsaajalle maksettua etuutta voidaan periä takaisin osissa. Esimerkissä 5 kuvataan tilannetta, jossa takaisinperinnän viimeinen erä peritään virheellisesti liian suurena.

Esimerkki 5: Takaisinperintä on tehty osittain liian suurena. Annettua ilmoitusta korjataan. Tulonsaaja on 28.3.2023 maksanut etuuden maksajalle takaisin helmikuussa 2022 liikaa maksettua etuustuloa. Maksaja tekee tulorekisteriin ilmoituksen takaisinmaksusta 31.3.2023. Takaisinmaksun määrä on 50,00 euroa. Tulonsaajan veroprosentti alkuperäisessä maksussa on ollut 10 %. Etuuden yksikkö (päivien lukumäärä) pitää ilmoittaa, jos maksetaan etuutta, jossa tieto on pakollinen. Taulukossa 1 on maksajan alkuperäinen ilmoitus takaisinmaksusta.

Esimerkki 5, taulukko 1/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

31.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

001

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

50.00

Takaisinperintä

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

28.02.2022

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

28.03.2023

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

5.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä

28.02.2022

Alkupäivä

01.02.2022

Loppupäivä

28.02.2022

Myöhemmin etuuden maksaja huomaa, että takaisinperitty summa on ollut virheellinen. Takaisinperitty määrä on ollut 50 euroa, vaikka tosiasiassa olisi pitänyt periä takaisin vain 33,60 euroa. Maksaja palauttaa tulonsaajalle aiheettomasti takaisinperityn osuuden ja antaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen oikein tiedoin. Tässä esimerkissä takaisinmaksu ja takaisinperityn määrän palauttaminen tulonsaajalle tapahtuvat saman verovuoden aikana. Etuuden yksikkö (päivien lukumäärä) pitää ilmoittaa, jos maksetaan etuutta, jossa tieto on pakollinen. Taulukossa 2 on korvaava ilmoitus.

Esimerkki 5, taulukko 2/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

31.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

001

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

33.60

Takaisinperintä

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

28.02.2022

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

28.03.2023

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

3.36

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä

28.02.2022

Alkupäivä

01.02.2022

Loppupäivä

28.02.2022

Koska esimerkkitilanteessa takaisinmaksu ja takaisinperityn määrän palauttaminen tulonsaajalle tapahtuvat saman verovuoden aikana, uutta maksua ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Jos suorituksen maksaja palauttaa takaisinperityn suorituksen vasta verovuoden vaihtumisen jälkeen, maksaja jättää takaisinperintäilmoituksen ennalleen ja antaa uudesta maksusta uuden ilmoituksen, jossa antaa lisäksi ”Maksun oikaisu: Kyllä” -tiedon. Jos suoritus on alun perin ollut veronalainen, uudesta maksusta pitää toimittaa ennakonpidätys.

2.4.2 Maksaja on perinyt takaisin ylimääräisen erän

Jos maksaja perii tulonsaajalta kokonaisen erän virheellisesti, tiedot mitätöidään esimerkin 6 mukaisesti.

Esimerkki 6: Tulonsaaja on 28.3.2023 maksanut etuuden maksajalle takaisin helmikuussa 2022 liikaa maksettua etuustuloa. Maksaja tekee tulorekisteriin ilmoituksen takaisinmaksusta 31.3.2023. Takaisinmaksun määrä on 50,00 euroa. Etuuden yksikkö (päivien lukumäärä) pitää ilmoittaa, jos maksetaan etuutta, jossa tieto on pakollinen. Taulukossa 1 on maksajan alkuperäinen ilmoitus takaisinmaksusta.

Esimerkki 6, taulukko 1/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

31.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

003

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

50.00

Takaisinperintä

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

28.02.2022

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

28.03.2023

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

5.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä

28.02.2022

Alkupäivä

01.02.2022

Loppupäivä

28.02.2022

Myöhemmin etuuden maksaja huomaa, että summaa ei olisi pitänyt lainkaan periä takaisin. Maksaja palauttaa tulonsaajalle aiheettomasti takaisinperityn summan ja mitätöi tekemänsä ilmoituksen. Taulukossa 2 on tiedot mitätöinnistä.

Esimerkki 6, taulukko 2/2
Mitätöintitiedot  

Aineiston tyyppi

Etuustietoilmoitusten mitätöiminen

Aineiston omistaja

1234567-8

Maksajan ilmoitusviite

003

Tulorekisterin ilmoitusviite

1agf6kr589ks452f75f8493r7695235

Koska esimerkkitilanteessa takaisinmaksu ja takaisinperityn määrän palauttaminen tulonsaajalle tapahtuvat saman verovuoden aikana, uutta maksua ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Jos suorituksen maksaja palauttaa takaisinperityn suorituksen vasta verovuoden vaihtumisen jälkeen, maksaja jättää takaisinperintäilmoituksen ennalleen ja antaa uudesta maksusta uuden ilmoituksen, jossa antaa lisäksi ”Maksun oikaisu: Kyllä” -tiedon. Jos suoritus on alun perin ollut veronalainen, uudesta maksusta pitää toimittaa ennakonpidätys.

2.5 Perusteettoman edun takaisinperintä perutaan, koska tulonsaajan oikeus etuuteen palautuu

Joissakin tilanteissa edun perusteettomuus purkaantuu ja tulonsaajan oikeus etuuteen palautuu. Tällöin tulonsaajalle on maksettu etuus, joka on myöhemmin todettu perusteettomaksi, ja maksaja on perinyt sen takaisin. Tämän jälkeen olosuhteet ovat muuttuneet uudelleen siten, että tulonsaajalla on jälleen oikeus etuuteen. Tällainen tilanne voi syntyä silloin, jos tulonsaajan asiaa on käsitelty esimerkiksi muutoksenhakulautakunnassa tai jossakin oikeusasteessa ja tulonsaajan oikeus etuuteen muuttuu uuden päätöksen nojalla.  Seuraavien alalukujen esimerkeissä 7, 8 ja 9 kuvataan ilmoittaminen näissä tilanteissa. Ilmoittamiseen vaikuttaa se, onko tulonsaaja ehtinyt palauttaa tuloa maksajalle vai ei.

Tämän luvun tilanteissa ilmoitusten korjaaminen ei liity takaisinperinnän virheeseen vaan taustalla olevat olosuhteet ovat muuttuneet. Takaisinperinnän virheiden korjaamista käsitellään luvussa 2.4.

2.5.1 Tulonsaaja on ehtinyt palauttaa osan takaisinperittävästä määrästä

Jos tulonsaaja on palauttanut osan peritystä määrästä, tiedot ilmoitetaan ja korjataan esimerkin 7 mukaisesti.

Esimerkki 7: Tulonsaajalle on maksettu 1 000 euroa etuutta. Tulosta annetaan ilmoitus tulorekisteriin. Esimerkissä maksetaan etuutta, jossa etuuden yksikön ilmoittaminen on pakollista. Esimerkkiä voi soveltaa myös muihin etuuksiin, jolloin yksikön ilmoittaminen on vapaaehtoista. Taulukossa 1 on etuuden maksajan ilmoitus alkuperäisestä maksusta:

Esimerkki 7, taulukko 1/5
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

004

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

1000.00

Etuuden yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

20

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys (20%)

Määrä

200.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

01.03.2023

Myöhemmin koko etuus todetaan perusteettomaksi ja maksaja antaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen koko summalle. Ilmoituksessa annetaan ”Perusteeton etu: Kyllä” -tieto. Koska kyse on perusteettomasta edusta, etuuden yksiköksi ilmoitetaan korvaavassa ilmoituksessa nolla (0) päivää.

Taulukossa 2 on ilmoitus, jossa alkuperäinen etuus muutetaan perusteettomaksi eduksi. Ilmoituksessa annetaan tieto: ”Perusteeton etu: Kyllä”, päivät 0. 

Esimerkki 7, taulukko 2/5
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

004

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

1000.00

Perusteeton etu

Kyllä

Etuuden yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys (20%)

Määrä

200.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

01.03.2023

Tulonsaaja maksaa osan etuudesta (300 euroa) takaisin maaliskuussa. Takaisinperintäilmoituksessa etuuden yksikkönä ilmoitetaan 0. Taulukossa 3 on etuuden maksajan antama takaisinperintäilmoitus. 

Esimerkki 7, taulukko 3/5
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

31.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

005

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

300.00

Takaisinperintä

Kyllä

Etuuden yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

28.02.2022

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

28.03.2023

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

60.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä

01.03.2022

Alkupäivä

01.03.2022

Loppupäivä

31.03.2022

Myöhemmin oikeusasteen päätöksen myötä etuuden maksajan tekemä päätös kumotaan ja tulonsaajalla on jälleen oikeus etuuteen. Koska tulo ei ole enää perusteetonta etua, pitää annettua ilmoitusta korjata ja antaa yksikköpäivät alkuperäisinä.

Koska tässä esimerkissä tulonsaaja on ehtinyt palauttaa osan määrästä, tulon määrä ilmoituksessa jaetaan kahteen osaan. Perusteettoman edun tieto poistetaan siitä osuudesta, jota tulonsaaja ei ole palauttanut, ja tieto jätetään siihen osaan tuloa, jonka tulonsaaja on palauttanut suorituksen maksajalle. Päivien lukumäärä ilmoitetaan siinä osuudessa tuloa, josta perusteettoman etu tieto korvaavalla ilmoituksella poistetaan.

Esimerkki 7, taulukko 4/5
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

004

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

700.00

Etuuden yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

20

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

300.00

Perusteeton etu

Kyllä

Etuuden yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

60.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

01.03.2023

Maksaja maksaa perusteetta perityn 300 euroa tulonsaajalle. Maksaja antaa uuden ilmoituksen uudesta maksusta uudella maksupäivällä. Etuuden yksikkötietoina ilmoitetaan 0, koska päivät on ilmoitettu korvaavalla ilmoituksella. Taulukossa 5 on etuuden maksajan ilmoitus uudesta maksusta:

Esimerkki 7, taulukko 5/5
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.04.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

006

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

300.00

Etuuden yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

60.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Sovitellut työttömyysetuudet ilmoitetaan vastaavalla tavalla. Päivien lukumäärä korjataan, jos kyseessä on  osittainen perintä, ja päivien lukumäärä vähenee. Soviteltujen päivien ilmoittaminen on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Etuudet - Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

2.5.2 Tulonsaaja on ehtinyt palauttaa takaisinperityn määrän kokonaan

Jos tulonsaaja on palauttanut perityn määrän kokonaan, tiedot ilmoitetaan ja korjataan esimerkin 8 mukaisesti.

Esimerkki 8:

Tulonsaajalle on maksettu 100 euroa etuutta. Tulosta annetaan ilmoitus tulorekisteriin. Myöhemmin koko etuus todetaan perusteettomaksi ja maksaja antaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen koko summalle. Ilmoituksella annetaan ”Perusteeton etu: Kyllä” -tieto. Korvaavan ilmoituksen lisäksi maksaja antaa uuden ilmoituksen takaisinperinnästä. Etuuden yksikkö (päivien lukumäärä) pitää ilmoittaa, jos maksetaan etuutta, jossa tieto on pakollinen.

Myöhemmin oikeusasteen päätöksen myötä etuuden maksajan tekemä päätös kumotaan ja tulonsaajalla on jälleen oikeus etuuteen. Tulonsaaja on ehtinyt palauttaa koko liikamaksun takaisin suorituksen maksajalle. Maksaja antaa uuden ilmoituksen uudesta maksusta uudella maksupäivällä. Aiemmin annettuja ilmoituksia ei muuteta.

Taulukossa 1 on etuuden maksajan ilmoitus alkuperäisestä maksusta:

Esimerkki 8, taulukko 1/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

004

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

20.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

01.03.2023

Taulukossa 2 on ilmoitus, jossa alkuperäinen etuus muutetaan perusteettomaksi eduksi. Ilmoituksessa annetaan tieto: ”Perusteeton etu: Kyllä”.

Esimerkki 8, taulukko 2/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

004

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys (20%)

Määrä

20.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

01.03.2023

Tulonsaaja maksaa etuuden takaisin maaliskuussa. Taulukossa 3 on etuuden maksajan antama takaisinperintäilmoitus.

Esimerkki 8, taulukko 3/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

21.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

005

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Takaisinperintä

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

28.02.2022

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

28.03.2023

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

20.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä

01.03.2022

Alkupäivä

01.03.2022

Loppupäivä

31.03.2022

Myöhemmin kun olosuhteet muuttuvat, etuuden maksaja maksaa tulonsaajalle häneltä perusteetta perityn tulon. Taulukossa 4 on etuuden maksajan ilmoitus uudesta maksusta:

Esimerkki 8, taulukko 4/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.04.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

006

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys (20%)

Määrä

20.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

01.04.2023

2.5.3 Tulonsaaja ei ole ehtinyt palauttaa takaisinperittyä määrää

Jos tulonsaaja ei ole palauttanut mitään osaa peritystä määrästä,  tiedot korjataan esimerkin 9 mukaisesti.

Esimerkki 9: Tulonsaajalle on maksettu 100 euroa etuutta. Tulosta annetaan ilmoitus tulorekisteriin. Myöhemmin koko etuus todetaan perusteettomaksi ja maksaja antaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen koko summalle. Ilmoituksella annetaan ”Perusteeton etu: Kyllä” -tieto. Etuuden yksikkö (päivien lukumäärä) pitää ilmoittaa, jos maksetaan etuutta, jossa tieto on pakollinen.

Myöhemmin oikeusasteen päätöksen myötä etuuden maksajan tekemä päätös kumotaan ja tulonsaajalla on jälleen oikeus etuuteen. Tulonsaaja ei ole ehtinyt palauttaa suoritusta, joten maksaja antaa uuden korvaavan ilmoituksen ja poistaa aiemmalla korvaavalla ilmoituksella annetun Perusteeton etu -tiedon.

Taulukossa 1 on etuuden maksajan ilmoitus alkuperäisestä maksusta:

Esimerkki 9, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

007

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys (20%)

Määrä

20.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

01.03.2023

Tulo todetaan perusteettomaksi ja maksaja korjaa ilmoitukseen Perusteeton etu -tiedon:

Esimerkki 9, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

007

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys (20%)

Määrä

20.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

01.03.2023

Kun olosuhteet muuttuvat, tulonsaajalla on jälleen oikeus etuuteen. Tulonsaaja ei ole ehtinyt maksaa tuloa takaisin, joten maksaja korvaa jo annetun korvaavan ilmoituksen toisella korvaavalla ilmoituksella. Ilmoitukselta poistetaan Perusteeton etu -tieto.

Esimerkki 9, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

007

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys (20%)

Määrä

20.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

01.03.2023

2.6 Takaisinperittävän etuuden kohtuullistaminen ja muut muutokset

Joissain tilanteissa perusteeton etu voidaan antaa anteeksi tai takaisinperittävää määrää voidaan kohtuullistaa esimerkiksi oikeusasteen tai muutoksenhakulautakunnan ratkaisun johdosta. Takaisinperinnästä voidaan myös luopua kokonaan. Perusteettoman edun toteaminen on kuitenkin aina itsenäinen tapahtuma. Perusteettoman edun ilmoittamiseen ei vaikuta se, annetaanko etu joltain osin anteeksi tai saadaanko sitä koskaan perittyä takaisin.

Perusteettoman edun antamista anteeksi tai sen kohtuullistamista ei ilmoiteta tulorekisteriin. Asia näkyy tulorekisteristä vain välillisesti siten, että ilmoitusta takaisinperinnästä ei koskaan tehdä, tai siten, että takaisinperityt määrät kattavat vain osan perusteettomasta edusta. Samat ilmoittamisen ohjeet pätevät, vaikka takaisinperittävää määrää kohtuullistettaisiin tai perinnästä luovuttaisiin.

Tieto perusteettomasta edusta jätetään tulorekisteriin yksittäisistä maksutapahtumista annettuihin ilmoituksiin huolimatta siitä, onko tulonsaaja ehtinyt palauttaa kohtuullistettua määrää vai ei. Maksajan  , jos tulonsaaja ei ole ehtinyt palauttaa määrää maksajalle lainkaan tai tulonsaaja on palauttanut enintään sen osuuden, joka jää hänen maksettavakseen kohtuullistamispäätöksen jälkeen .

Sen sijaan maksajan pitää korjata ilmoituksia silloin, jos tulonsaaja on ehtinyt palauttaa maksajalle suuremman osuuden kuin hänen maksettavakseen kohtuullistamispäätöksen jälkeen jää. Silloin korjaamisen ohjeet riippuvat siitä, tapahtuvatko tulonsaajan tekemä takaisinmaksu ja virheellisesti takaisinperityn määrän palauttaminen tulonsaajalle saman verovuoden aikana vai vasta verovuoden vaihtumisen jälkeen.

 • Jos tulonsaaja on ehtinyt palauttaa kohtuullistettua suoritusta vain osin ja jos takaisinmaksu ja takaisinperityn määrän palauttaminen tulonsaajalle tapahtuvat saman verovuoden aikana, maksaja antaa tulorekisteriin takaisinperintäilmoituksesta korvaavan ilmoituksen todellisin, kohtuullistamispäätöksen jälkeen huomioiduin tiedoin. Tällaisessa tilanteessa maksaja palauttaa tulonsaajalle aiheettomasti takaisinperityn (kohtuullistetun) osuuden ja antaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen oikein tiedoin. Tätä uudelleen tulonsaajalle maksettavaa  määrää ei ilmoiteta tulorekisteriin.
 • Jos tulonsaaja on ehtinyt palauttaa kohtuullistetun suorituksen takaisin kokonaan ja takaisinmaksu ja takaisinperityn määrän palauttaminen tulonsaajalle tapahtuvat saman verovuoden aikana, suorituksen maksaja mitätöi antamansa takaisinperintäilmoituksen. Uudelleen tulonsaajalle maksettavaa määrää ei ilmoiteta tulorekisteriin.
 • Jos suorituksen maksaja palauttaa takaisinperittyä suoritusta tulonsaajalle vasta verovuoden vaihtumisen jälkeen, pitää takaisinperintäilmoitus jättää ennalleen ja antaa uudesta maksusta uusi ilmoitus, jossa annetaan lisäksi ”Maksun oikaisu: Kyllä” -tieto. Jos suorituksen maksaja tämän korjauksen yhteydessä maksaa tulonsaajalle sellaisen suorituksen, joka on alun perin ollut veronalainen, pitää uudesta maksusta toimittaa ennakonpidätys. Tällä maksuilmoituksella ilmoitus annetaan alkuperäisellä tulolajilla ja lisäksi etuuden yksikköinä 0.

Kohtuullistaminen ei vaikuta Etuuden yksikkö -tietojen ilmoittamiseen tai näiden tietojen korjaamiseen. Jos on kyse sellaisesta etuudesta, jonka yhteydessä on annettu tiedot etuuden yksiköstä,  rekisteriin annettujen ilmoitusten Etuuden yksikkö -tiedoksi jää voimaan alkuperäisen maksutapahtuman yhteydessä annettu päivien määrä (joka sittemmin Perusteeton etu -tiedon antamisen yhteydessä on muutettu 0:ksi).

2.7 Maksaja perii suorituksen takaisin väärinkäytöksen vuoksi

Etuutta voidaan joutua perimään takaisin myös sen vuoksi, että tulonsaaja on antanut etuuden myöntäjälle vääriä tietoja, salannut tietoja tai esimerkiksi jättänyt ilmoittamatta olosuhteiden muutoksesta. Takaisinperintä voi tapahtua etuuden maksajan tekemän takaisinperintäpäätöksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella.

Tällaiset takaisinperinnät ilmoitetaan tulorekisteriin samalla tavoin kuin muutkin takaisinperinnät. Ilmoittamiseen vaikuttaa se, milloin suoritus maksetaan takaisin ja maksaako tulonsaaja sen itse vai kuitataanko takaisinmaksu jostain myöhemmästä etuudesta.

Jos tulo on perusteetonta etua tulonsaajalle, tulo pitää aina ilmoittaa tulorekisteriin perusteettomaksi eduksi, vaikkei sitä perittäisikään takaisin. Jos tuloa ei peritä takaisin, vaan tulonsaaja tuomitaan maksamaan etuuden myöntäjälle vahingonkorvausta, maksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Vahingonkorvaus tai sakko eivät kuulu tulorekisteriin ilmoitettaviin tulolajeihin, eikä tulonsaajalta tuomion avulla perittävä saatava ole tulonsaajan tulon palautusta, vaan kyseessä on maksajan saama tulo.

2.8 Sijaissaajalle maksettu perusteeton etu

Sijaissaajalla tarkoitetaan maksunsaajaa tilanteessa, jossa etuus maksetaan jollekin muulle kuin tulonsaajalle itselleen. Sijaissaajan tiedot ilmoitetaan muun muassa regressitilanteissa sekä tilanteissa, joissa tulonsaajan tulo maksetaan kokonaan tai osittain toisaalle. Etuustietoilmoituksessa sijaissaajana voi olla esimerkiksi työnantaja tai joissakin tapauksissa maksaja itse.

Tulonsaajan tulosta vähennetty sijaissaajan osuus ilmoitetaan Vähennykset-tietoryhmän tiedoilla, joita voi olla useampia yhtä tulolajia kohden. Jos tällainen tulo peritään takaisin, pitää maksajan tietyissä tilanteissa ilmoittaa takaisinperinnän tiedoissa ”Ei vaikuta verotukseen – Kyllä”. Tätä lisätietoa käytetään silloin, kun takaisinperinnän takia maksajalle palautuu sellaista suoritusta, jota maksettaessa vähennyksen tyyppinä on ollut ”Regressi veronalaiseen tuloon”, ”Muu vähennys veronalaisesta tulosta” tai ”Palkansaajamaksujen vähennys”. Tämän tiedon perusteella Verohallinto jättää takaisinperityn määrän huomioimatta tulonsaajan verotuksessa.

Esimerkki 10: Tulonsaaja on saanut takautuvasti etuutta ajalta 1.2.–30.4.2023 (1 000 euroa kuukaudessa). Kolmen kuukauden etuus on maksettu kerralla 5.5.2023. Tästä 3 000 euron summasta työnantajalle on maksettu 2 400 euroa (800 euroa kuukaudessa). Vähennyksen tyyppi on ”Muu vähennys veronalaisesta tulosta”, joten tulonsaajan verotettavaksi tuloksi on jäänyt 600 euroa. Myöhemmin todetaan, että 5.5. takautuvasti maksetun etuuden huhtikuun osuus on ollut perusteetonta etua, joten maksaja antaa ilmoituksen perusteettomasta edusta. Maksaja ilmoittaa takaisinperinnän tiedot tulorekisteriin, kun etuus palautuu takaisin maksajalle. Takaisinperintäilmoituksiin merkitään tulonsaajaksi varsinainen tulonsaaja huolimatta siitä, kumpi rahan palauttaa: tulonsaaja itse vai sijaissaaja (työnantaja).

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on toukokuun ilmoitus, jossa sijaissaajalle on maksettu 2 400 euroa. Tulonsaajalta on toimitettu ennakonpidätystä 20 % verokortin mukaan. Vähennyksen tulolajina käytetään varsinaista maksettavaa tulolajia (Etuus B), koska etuustietoilmoituksella ei ole käytettävissä sitä tulolajia (palkka), jota sijaissaaja on maksanut tulonsaajalle.

Esimerkki 10, taulukko 1/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

3000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Muu vähennys veronalaisesta tulosta

Vähennyksen määrä

2400.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234123-4

Sijaissaajan tyyppi

Työnantaja

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (20 % 600 eurosta)

120.00

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on korvaava ilmoitus, kun huhtikuun 1 000 euron etuus ilmoitetaan perusteettomaksi eduksi. Tästä on suoritettu työnantajalle 800 euroa.

Esimerkki 10, taulukko 2/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

2000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Muu vähennys veronalaisesta tulosta

Vähennyksen määrä

1600.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234123-4

Sijaissaajan tyyppi

Työnantaja

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

1000.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Muu vähennys veronalaisesta tulosta

Vähennyksen määrä

800.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234123-4

Sijaissaajan tyyppi

Työnantaja

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (20 % 600 eurosta)

120.00

Kun tulonsaaja tai työnantaja palauttaa perusteetonta etua, etuuden maksajan on ilmoitettava tulorekisteriin takaisinperinnän tiedot. Jos sijaissaajalle maksettu osuus ei ole ollut tulonsaajan veronalaista tuloa, ei takaisinperintäilmoituksella Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmässä voi ilmoittaa takaisinmaksuun kohdistuvaa ennakopidätystä tai lähdeveroa.

Ilmoitusesimerkeissä (taulukot 3 ja 4) on perusteettoman edun (Etuus B) takaisinperinnät kesäkuulta. Tulonsaajan 23.6.2023 palauttamaan 200 euroon sovelletaan nettoperintää ja työnantajan 18.6.2023 palauttamaan 800 euroon bruttoperintää:

Esimerkki 10, taulukko 3/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

25.06.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

200.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

23.06.2023

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

40.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.05.2023

Loppupäivä

31.05.2023

Ennen veroja vähennettyyn työnantajalle maksettuun määrään on liitettävä tieto ”Ei vaikuta verotukseen – Kyllä”. Koska kyseinen tulo ei ole ollut veronalainen, pitää myös tulon palautuminen ilmoittaa siten, ettei se vaikuta verotukseen. Jos tietoa ei anneta takaisinperintäilmoituksen yhteydessä, tulonsaaja saa verotuksessa vähennyksen, jota hänen ei kuuluisi saada.

Esimerkki 10, taulukko 4/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

20.06.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

800.00

Ei vaikuta verotukseen

Kyllä

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

18.06.2023

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.05.2023

Loppupäivä

31.05.2023

Tällä ilmoituksella ei voi ilmoittaa tietoja "Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys" tai "Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero".

2.9 Muiden kuin lakisääteisten etuuksien takaisinperintä

Muiden kuin lakisääteisten etuuksien takaisinperintä ilmoitetaan tulorekisteriin kuten muidenkin etuuksien takaisinperintä. Muiden kuin lakisääteisten etuuksien takaisinperintään ei sovelleta tuloverolain 112 a §:ää. Jos tällainen etuus peritään takaisin alkuperäisen maksuvuoden aikana tai seuraavana vuonna suorituksen maksajan määräpäiväpäätöksessä vahvistettuun määräpäivään mennessä, takaisinperintä voidaan tehdä ja ilmoittaa nettoperintänä kuten luvussa 2.2. on ohjattu. Verohallinto huomioi takaisinperityn määrän tulonsaajan verotuksessa alkuperäisenä maksuvuonna.

Muiden kuin lakisääteisten etuuksien takaisinperintään ei sovelleta tuloverolain 112 a §:ssä säädettyä takaisinperintävähennystä. Jos suoritus peritään takaisin alkuperäisen maksuvuoden jälkeen Verohallinnon päätöksessä vahvistetun määräpäivän jälkeen, pitää suoritus periä takaisin bruttona. Verohallinto oikaisee tulorekisteriin annetun takaisinperintäilmoituksen perusteella alkuperäisen maksuvuoden verotusta oikaisuaikojen puitteissa.Tulonsaaja voi myös itse hakea oikaisua verotukseensa.

Tiedot takaisinperinnästä annetaan kuten luvussa 2.3 on ohjattu.

3 Kuittaus

Kuittauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa sama etuuden maksaja perii aiemmin perusteettomasti maksamaansa etuutta myöhemmin maksamastaan etuudesta. Kuitattava ja kuittauksen kohteena oleva suoritus voivat olla samoja tai eri etuuksia. Esimerkiksi eläke voidaan kuitata eläkkeestä tai jostain muusta suorituksesta, esimerkiksi sairauspäivärahasta. Samalta ajalta myöhemmin maksettavaa etuutta ei siis makseta aiemman etuuden sijaan.

Tuloverolain 112 a §:n 2 momentti säätelee tilannetta, jossa kuittauksen kohteena on aikaisempana vuonna maksettu suoritus. Tällöin menetellään ensimmäisessä momentissa säädellyllä tavalla. Toisessa momentissa ei kuitenkaan säädetä tilanteesta, jossa takaisinperintä kohdistuu samana vuonna maksettuun suoritukseen. Tuloverolain esitöissä (HE 57/2004) on kuitenkin todettu, että tilanteessa, jossa etuuden maksaja perii etuutta takaisin samasta tai muusta etuudesta samana vuonna, jona se on maksanut myös toista etuutta, takaisinperintä voidaan hoitaa vastaavalla tavalla kuin tuloverolain 112 a §:n 1 momentissa.

Sisäinen regressi tarkoittaa sitä, että sama etuuden maksaja perii aiemmin maksamaansa etuutta myöhemmin maksamastaan etuudesta. Sisäisen regressin ja kuittauksen ero on siinä, että sisäisessä regressissä samalta ajalta myöhemmin maksettava etuus maksetaan aiemman etuuden sijaan. Edellä mainituissa tuloverolain esitöissä on mahdollistettu, että tilanteessa, jossa sama etuuden maksaja maksaa tulonsaajalle toista etuutta samalta ajalta kuin ensin maksamaansa etuutta, voi etuuden maksaja menetellä kuten tuloverolain 112 a §:n 3 momentissa säädetään. Sisäinen regressi voi tapahtua joko samana vuonna tai jonain myöhempänä vuotena. Sisäinen regressi ilmoitetaan samalla tavalla kuin eri maksajien välinen regressi, katso luku 4. Regressit ilmoitetaan aina Vähennykset-tietoryhmällä.

Vain veronalaisen etuuden takaisinperintä otetaan huomioon verotuksessa. Jos tulonsaaja saa verovapaata etuutta (esimerkiksi asumistukea), sen takaisinperintä ei vaikuta verotukseen, koska alkuperäistä suoritustakaan ei ole verotettu. Sama koskee myös tilannetta, jossa alkuperäinen verovapaa etuus peritään takaisin kuittaamalla se myöhemmin maksettavasta veronalaisesta etuudesta. Tällaisessa tapauksessa myöhemmin maksettu etuus on kokonaan veronalaista. Ilmoittaminen ei näissä tilanteissa kuitenkaan eroa veronalaisen etuuden kuittauksen ilmoittamisesta.

3.1 Kuittaus ja alkuperäinen maksu samana vuonna

Jos kuittaus tehdään sen vuoden aikana, jolloin aiempi suoritus on maksettu, voi etuuden maksaja vähentää suorituksen bruttomäärän (määrä, josta ennakonpidätystä ei ole vähennetty) tulonsaajalle myöhemmin maksettavan suorituksen bruttomäärästä. Etuuden maksajan ei tarvitse oikaista aikaisemmin toimitetun ennakonpidätyksen määrää, vaan riittää, että etuuden maksaja laskee ennakonpidätyksen maksettavan etuuden bruttomäärästä (etuuden määrä kuittauksen jälkeen).

Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa aikaisempi suoritus on ollut veronalainen ja sen liikaa maksettu määrä kuitataan myöhemmin maksettavasta verovapaasta etuudesta. Tällöin etuuden maksajan suositellaan käyttävän nettoperintää.

3.1.1 Aiemmin maksettu suoritus ja myöhemmin maksettava suoritus ovat veronalaisia

Jos aiemmin maksettu ja myöhemmin maksettava suoritus ovat veronalaisia, annetaan ilmoitus esimerkin 11 mukaisesti.

Esimerkki 11: Tulonsaajalle on maksettu ajalta 1.1.–31.5.2023 kansaneläkettä 220 euroa kuukaudessa (yhteensä 1 100 euroa). Eläkettä olisi kuitenkin pitänyt maksaa vain 200 euroa kuukaudessa (yhteensä 1 000 euroa). Eläkettä on maksettu siten liikaa 5 kuukauden aikana yhteensä 100 euroa. Tulonsaajan ennakonpidätysprosentti on 5. Virhe korjataan elokuun eläkkeen maksussa.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on tammikuussa tulorekisteriin annettava ilmoitus, ja helmi-toukokuulta annetaan vastaavat ilmoitukset:

Esimerkki 11, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.01.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00020120

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

220.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

11.00

Kun etuuden maksaja on huomannut virheen tai on tehty päätös perusteettomasta edusta, etuuden maksaja antaa korvaavat ilmoitukset tammi-toukokuulle. Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on tammikuussa annetun ilmoituksen korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan perusteeton etu:

Esimerkki 11, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.01.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY00020120

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

200.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

20.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

11.00

Takaisinperintä tehdään elokuun kansaneläkkeen maksun yhteydessä kuittaamalla maksettavasta 200 euron eläkkeestä liikasuoritus eli 100 euroa. Ennakonpidätys toimitetaan maksettavasta bruttosummasta eli 100 eurosta (200 – 100).

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 3) on elokuussa annettava ilmoitus, jossa ilmoitetaan tulon kuittaus:

Esimerkki 11, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.08.2022

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY0009050820

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

200.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2023

Loppupäivä

31.08.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

100.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

05.08.2023

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.05.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

5.00

3.1.2 Aiemmin maksettu suoritus on verovapaa ja myöhemmin maksettava suoritus veronalainen

Jos aiempi suoritus on verovapaa ja myöhempi suoritus veronalainen, ennakonpidätys lasketaan veronalaisen suorituksen koko määrästä. Maksaja antaa ilmoituksen esimerkin 12 mukaisesti.

Esimerkki 12: Tulonsaajalle on maksettu asumistukea tammikuussa 310 euroa. Maaliskuussa huomataan, että asumistukea ei olisi kuulunut maksaa ollenkaan. Tulonsaajan kanssa on sovittu, että asumistuki kuitataan neljässä erässä samana vuonna maksettavasta vanhempainpäivärahasta, joka on 400 euroa kuukaudessa (ennakonpidätys 25 %). Asumistuki on verovapaata ja vanhempainpäiväraha veronalaista. Maksaja tekee ensimmäisen kuittauksen huhtikuussa.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on tammikuussa annettava ilmoitus:

Esimerkki 12, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00020120

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Asumistuki

Määrä

310.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Kun virhe on huomattu tai on tehty päätös perusteettomasta edusta, etuuden maksaja antaa tammikuulle korvaavan ilmoituksen. Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan perusteeton etu:

Esimerkki 12, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY00020120

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Asumistuki

Määrä

310.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Ensimmäinen takaisinperintä tehdään huhtikuussa kuittaamalla asumistukea vanhempainpäivärahasta 77,50 euroa (310 / 4). Koska vanhempainpäiväraha on veronalainen ja asumistuki on verovapaa, ennakonpidätys lasketaan koko vanhempainpäivärahan määrästä. Ennakonpidätys on näin ollen 100 euroa (400 × 0,25). Perhevapaatulolajeille Etuuden yksikkö -tieto on pakollinen 1.1.2023 maksettavien etuuksien osalta, joten päivien määrä tulee ilmoittaa tulorekisteriin.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 3) on huhtikuussa annettava ilmoitus, jossa veronalaisesta tulosta kuitataan verovapaa tulo:

Esimerkki 12, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.04.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY0009050420

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Vanhempainpäiväraha

Määrä

400.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

25

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Asumistuki

Määrä

77.50

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

05.04.2023

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.2023

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (25 % 400 eurosta)

100.00

3.1.3 Aiemmin maksettu suoritus on veronalainen ja myöhemmin maksettava suoritus verovapaa

Jos aiempi suoritus on veronalainen, mutta myöhemmin maksettava suoritus on verovapaa, maksaja kuittaa myöhemmin maksettavasta suorituksesta nettomäärän. Jos takaisinperintä tehtäisiin bruttomäärästä, tulonsaajan tuloista olisi toimitettu liian suuri ennakonpidätys. Maksaja antaa ilmoituksen esimerkin 13 mukaisesti.

Esimerkki 13: Tulonsaajalle on maksettu 4.3.2023 työmarkkinatukea helmikuulta. Tukea on maksettu 20 päivältä yhteensä 648 euroa. Työmarkkinatuesta on toimitettu ennakonpidätystä 20 %. Toukokuussa huomataan, että työmarkkinatukea olisi pitänyt maksaa helmikuulta vain 15 päivältä (486 euroa). Takaisinperittävä bruttomäärä on siten 162 euroa. Tulonsaajalle maksetaan kesäkuussa asumistukea 480 euroa, ja on sovittu, että liikasuoritus kuitataan asumistuesta. Työmarkkinatuki on veronalaista ja asumistuki verovapaata.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on maaliskuussa annettava ilmoitus:

Esimerkki 13, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY000040220

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

648.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

20

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

129.60

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan perusteeton etu. Koska kyseessä on perusteeton etu, etuuden yksiköiden määräksi ilmoitetaan nolla (0):

Esimerkki 13, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY000040220

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

486.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

15

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

162.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

129.60

Koska myöhempi suoritus on verovapaata, tulonsaajalta kuitataan vain maksettu nettomäärä eli 129,60 euroa (ennakonpidätys 32,40 euroa).

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 3) on kesäkuussa annettava ilmoitus, jossa verovapaasta tulosta kuitataan veronalainen tulo:

Esimerkki 13, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.06.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY0009050820

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Asumistuki

Määrä

480.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.06.2023

Loppupäivä

30.06.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

162.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

02.06.2023

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

32.40

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.03.2023

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

3.1.4 Aiemmin maksettu suoritus ja myöhemmin maksettava suoritus ovat verovapaita

Jos sekä aiempi että myöhempi suoritus on verovapaa, annetaan ilmoitus esimerkin 14 mukaisesti.

Esimerkki 14: Tulonsaaja on saanut puolisonsa kuoltua perhe-eläkkeenä ylimääräistä taiteilijaeläkettä 450 euroa kuukaudessa. Puolisolle taiteilijaeläke on myönnetty ennen 1.1.1984, joten eläke on ollut saajalleen verovapaa. Tulonsaaja on jäänyt itsekin eläkkeelle ja eläkkeiden määrää on tarkistettu. Etuuden maksaja on tehnyt 5.4.2023 päätöksen, jonka mukaan perhe-eläkettä olisi pitänyt maksaa tammikuusta 2023 alkaen vain 420 euroa kuukaudessa. Takaisinperintä tehdään siten, että etuuden maksaja kuittaa touko-elokuussa maksamistaan eläkkeistä liikaa maksettua eläkettä 30 euroa kultakin kuukaudelta.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on tammikuussa annettava ilmoitus, helmi-huhtikuulta annettu vastaavat ilmoitukset. Tulolajin ilmoittamisen yhteydessä on pakollista ilmoittaa etuuden veronalaisuus.

Esimerkki 14, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.01.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

33ZZxxYY00

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Perhe-eläke (ylimääräinen taiteilijaeläke)

Määrä

450.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on tammikuulta annettava korvaava ilmoitus, jossa perusteeton etu ilmoitetaan. Helmi-huhtikuulta on annettu vastaavat ilmoitukset.

Esimerkki 14, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.01.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

33ZZxxYY00

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Perhe-eläke (ylimääräinen taiteilijaeläke)

Määrä

420.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Perhe-eläke (ylimääräinen taiteilijaeläke)

Määrä

30.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 3) on toukokuussa annettava ilmoitus, jossa tulon kuittaus näkyy. Kesä-elokuulta on annettu vastaavat ilmoitukset.

Esimerkki 14, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

33ZZxxYY01

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Perhe-eläke (ylimääräinen taiteilijaeläke)

Määrä

420.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.05.2023

Loppupäivä

31.05.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Perhe-eläke (ylimääräinen taiteilijaeläke)

Määrä

30.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

02.05.2023

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.01.2023

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

3.2 Kuittaus maksuvuotta seuraavan vuoden alussa Verohallinnon määräpäivään mennessä

Jos takaisinperintä tehdään kuittaamalla, verotus tapahtuu samalla tavalla kuin silloin, jos tulonsaaja palauttaa itse suorituksen takaisin (tuloverolain 112 a §:n 2 momentti). Ilmoittamisen ja verotuksen  kannalta ratkaisevaa on, milloin kuittaus tehdään.

Takaisinperintä kohdistetaan alkuperäiseen maksuvuoteen, jos kuittaus tapahtuu viimeistään Verohallinnon päätöksessä vahvistettuun määräpäivään mennessä. Etuuden maksaja voi tällöin periä liikaa maksamansa suorituksen takaisin nettona (määrä, josta ennakonpidätys on vähennetty). Ennakonpidätyksen osuus huomioidaan maksajan ennakonpidätysvelvoitteissa.

Kun kuittaus tehdään aiemmin maksetun etuuden maksuvuotta seuraavan vuoden alussa Verohallinnon päätöksessä vahvistettuun määräpäivään mennessä, uuden etuuden ennakonpidätystä laskettaessa takaisinperittävän määrän on oltava mukana määrässä, josta ennakonpidätys toimitetaan. Etuuden maksaja vähentää takaisin perimänsä määrän tulonsaajalle maksettavasta määrästä.

Alkuperäinen suorituksen maksupäivä on vapaaehtoisesti ilmoitettava tieto. Joissain tilanteissa se on kuitenkin välttämätön, jotta Verohallinto voi kohdistaa tulonsaajan verotuksen oikein. Maksupäivä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun takaisinperitty ennakonpidätys pitää kohdistaa siihen verovuoteen, jonka aikana se on suorituksesta pidätetty.

Esimerkki 15: Etuuden maksaja on maksanut tulonsaajalle 3.2.2023 helmikuun eläkettä 1 100 euroa (ennakonpidätys 22 % eli 242 euroa). Joulukuussa 2023 on todettu, että eläkettä on maksettu helmikuussa 100 euroa liikaa. Etuuden maksaja on antanut joulukuussa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen, jossa on ilmoittanut helmikuun eläkkeen määräksi 1 000 euroa ja perusteettomaksi eduksi 100 euroa (yhteensä 1 100 euroa).

Tulonsaaja saa tammikuussa 2024 eläkettä 1 000 euroa, josta ennakonpidätys on 200 euroa (20 %). Etuuden maksaja ja tulonsaaja ovat sopineet, että etuuden maksaja kuittaa suorituksesta vuonna 2023 liikaa maksamansa eläkkeen 100 euroa, josta ennakonpidätys on ollut 22 euroa.

Etuuden maksaja toimittaa ennakonpidätyksen 200 euroa (20 %) koko 1 000 eurosta, koska koko määrä on takaisinmaksuvuoden veronalaista tuloa. Jäljelle jäävästä 800 eurosta etuuden maksaja vähentää liikasuorituksen nettomäärän 78 euroa (brutto 100 euroa, ennakonpidätys 22 euroa) ja maksaa tulonsaajalle 722 euroa.

Ilmoitusesimerkissä on tammikuussa annettava ilmoitus:

Esimerkki 15, taulukko 1
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.01.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

15XX1223333456

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Perhe-eläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

31.01.2024

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Perhe-eläke

Määrä

100.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

03.01.2024

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

22.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.02.2023

Alkupäivä

01.02.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Edeltävä esimerkki 15  soveltuu myös tilanteisiin, joissa etuudesta ei jää tulonsaajalle maksettavaa tuloa maksajan tekemän kuittauksen jälkeen.

3.3 Kuittaus alkuperäisen maksuvuoden jälkeen

Kun suoritus peritään takaisin maksuvuotta seuraavana vuonna etuuden saajan määräpäiväpäätöksessä vahvistetun määräpäivän jälkeen tai myöhempinä vuosina, takaisinperintää ei voida enää huomioida alkuperäisen maksuvuoden verotuksessa. Tällöin takaisinperitty määrä vähennetään takaisinperintävuoden verotuksessa takaisinperintävähennyksenä.

Etuuden maksaja ei ota huomioon takaisin perimäänsä määrää toimittaessaan ennakonpidätystä siitä suorituksesta, josta kuittaa aikaisemman suorituksen. Kuittaus tehdään bruttomääräisenä.

Esimerkki 16: Etuuden maksaja on maksanut tulonsaajalle 1.3.2023–31.5.2024 ansiosidonnaista päivärahaa ja ansiopäivärahan lapsikorotusta (5,23 euroa päivässä). Kesäkuussa 2024 huomataan, että perustetta lapsikorotuksen maksamiselle ei ole ollut. Etuuden maksaja on antanut maksuista aikanaan ilmoitukset tulorekisteriin. Kesäkuussa 2024 etuuden maksaja antaa korvaavat ilmoitukset, joissa maksaja ilmoittaa maksetut lapsikorotukset perusteettomana etuna. Tulonsaajan kanssa sovitaan, että lapsikorotus peritään takaisin kolmessa erässä. Liikaa maksettu lapsikorotus peritään heinäkuusta 2024 alkaen maksettavista ansiosidonnaisista päivärahoista.

Etuuden maksaja on maksanut lapsikorotusta seuraavasti:

 • vuosi 2023: 1.3.–15.12.2023 etuutta on maksettu 211 päivältä yhteensä 1 103,53 euroa
 • vuosi 2024: 16.12.2023–31.5.2024 etuutta on maksettu 116 päivältä yhteensä 606,68 euroa.

Takaisinperittävä summa on yhteensä 1 710,21 euroa, ja se peritään takaisin seuraavasti:

 • 1. erä: 11.7.2024 maksettavasta ansiosidonnaisesta päivärahasta kuitataan 570,07 euroa (109 päivää, ansaintakausi 1.3.–31.7.2023). Aiemmat suoritukset on maksettu 31.3.–31.7.2023.
 • 2. erä: 12.8.2024 maksettavasta ansiosidonnaisesta päivärahasta kuitataan 570,07 euroa:
  • 533,46 euroa (102 päivää, ansaintakausi 1.8.–15.12.2023). Aiemmat suoritukset on maksettu 31.8.–21.12.2023.
  • 36,61 euroa (7 päivää, ansaintakausi 16.12.–31.12.2023). Aiempi suoritus on maksettu 15.1.2024.
 • 3. erä: 11.9.2024 maksettavasta ansiosidonnaisesta päivärahasta kuitataan 570,07 euroa (109 päivää, ansaintakausi 1.1.–31.5.2024). Aiemmat suoritukset on maksettu 14.2.– 5.6.2024.

Tulonsaajan tulosta on tehty 20 %:n ennakonpidätys 1.3.2023–31.1.2024. Helmikuun 2024 alusta ennakonpidätysprosentti on ollut 24.

Koska takaisinperintä tehdään vasta heinäkuusta 2024 alkaen, takaisinperintää ei voida enää huomioida tulonsaajan vuoden 2023 verotuksessa. Vuonna 2023 maksetut suoritukset peritään takaisin bruttomääräisenä. Vuonna 2024 maksettujen suoritusten takaisinperintä voidaan sen sijaan tehdä nettoperintänä (katso nettoperinnästä luku 2.2.1 ja bruttoperinnästä luku 2.2.2).

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on heinäkuussa annettava ilmoitus tulon kuittauksesta:

Esimerkki 16, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

11.07.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

22ZZZZ22222333

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

2363.76

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

08.06.2024

Loppupäivä

05.07.2024

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan lapsikorotus

Määrä

570.07

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

11.07.2024

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

31.03.2023

Loppupäivä

31.07.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

567.30

Etuuden maksaja toimittaa 24 %:n ennakonpidätyksen koko ansiosidonnaisen päivärahan määrästä (2 363,76 × 0,24). Lapsikorotusta peritään 570,07 euroa ennakonpidätyksen jälkeen jääneestä määrästä eli 1 796,46 eurosta. Tulonsaajalle maksetaan 1 226,39 euroa. Verohallinto huomioi takaisinperityn määrän vuonna 2024 takaisinperintävähennyksenä.

Elokuun ansiosidonnaisesta päivärahasta kuitataan sekä vuonna 2023 että vuonna 2024 maksettua lapsikorotusta. Jotta verotus saadaan toimitettua oikein, pitää takaisinperinnän tiedot antaa kultakin vuodelta erikseen. Vuoden 2023 lapsikorotus ajalta 1.8.–15.12.2023 (102 päivää, 533,46 euroa) on maksettu vuoden 2023 puolella, joten se peritään takaisin bruttona. Tämä takaisinperitty suoritus huomioidaan maksuvuoden verotuksessa takaisinperintävähennyksenä. Lapsikorotus ajalta 16.12.–31.12.2023 (7 päivää, 36,61 euroa) on maksettu vuoden 2024 puolella, joten se huomioidaan verotuksessa vähentämällä osuus vuoden 2024 lapsikorotuksen määrästä.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on elokuussa annettava ilmoitus tulon kuittauksesta:

Esimerkki 16, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

12.08.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

22ZZZZ22233334

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

2476.32

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

08.07.2024

Loppupäivä

06.08.2024

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

22

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan lapsikorotus

Määrä

533.46

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

12.08.2024

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

31.08.2023

Loppupäivä

21.12.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan lapsikorotus

Määrä

36.61

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

12.08.2024

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.01.2024

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

31.01.2024

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä ((2 476,32 – 36,61) × 0,24)

585.53

Etuuden maksaja toimittaa ennakonpidätyksen 2 439,71 eurosta (2 476,32 eurosta vähennetään vuonna 2024 maksettu liikasuoritus 36,61), koska tämä määrä on takaisinmaksuvuoden veronalaista tuloa. Jäljelle jäävästä 1890,79 eurosta etuuden maksaja vähentää kuitattavan 570,07 euroa (brutto 533,46 + 36,61) ja maksaa tulonsaajalle 1 320,72 euroa. Verohallinto huomioi takaisinperintävähennyksenä 533,46 euroa ja vähentää tulonsaajan vuoden 2024 veronalaisesta tulosta 36,61 euroa.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 3) on syyskuussa 2024 annettava ilmoitus tulon kuittauksesta:

Esimerkki 16, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

11.09.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

22ZZZZ23333444

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

2701.44

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

07.08.2024

Loppupäivä

09.09.2024

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

24

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan lapsikorotus

Määrä

570.07

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

11.09.2024

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

14.02.2024

Loppupäivä

05.06.2024

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä ((2 701,44 – 570,07) × 0,24)

511.53

Takaisinperintä tehdään kuittaamalla liikasuoritus 570,07 euroa ansiosidonnaisesta päivärahasta eli 2 701,44 eurosta. Ennakonpidätys (24 %) toimitetaan maksettavasta bruttosummasta eli 2 131,37 eurosta.

Etuuden maksaja voi vuonna 2021 tai myöhemmin kuitata tuloa, joka on maksettu ennen vuotta 2021. Tällöin aiemmin maksettua tuloa ei ole ilmoitettu tulorekisteriin. Vaikka aiempaa suoritusta ei ole ilmoitettu tulorekisteriin, maksajan on annettava ilmoitus takaisinperinnästä.

Esimerkki 17: Etuuden maksaja maksaa 5.7.2023 tulonsaajalle ajalta 1.6.–30.6.2023 työmarkkinatukea 540 euroa (ennakonpidätys 20 %). Maksaja perii työmarkkinatuesta takaisin vuonna 2018 maksettua veronalaista opintotukea 25 euroa ja verovapaata asumistukea 30 euroa.

Asumistukea ja opintotukea ei ole ilmoitettu tulorekisteriin, koska ne ovat vuoden 2018 tuloja.

Ilmoitusesimerkissä on heinäkuussa annettava ilmoitus tulon kuittauksesta:

Esimerkki 17, taulukko 1/1
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.07.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

11WW12345678

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

540.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.06.2023

Loppupäivä

30.06.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Opintotuki

Määrä

25.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

05.07.2023

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2018

Loppupäivä

31.03.2018

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Asumistuki

Määrä

30.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

05.07.2023

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2018

Loppupäivä

31.03.2018

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (20 % 540 eurosta)

108.00

Vuoden 2023 tulona verotetaan koko työmarkkinatuen määrä 540 euroa. Tulonsaajalle muodostuu takaisinperitystä opintotuesta takaisinperintävähennys vuodelle 2023. Koska asumistuki on verovapaata tuloa, sen takaisinperintä ei vaikuta verotukseen.

3.4 Muun kuin lakisääteisen etuuden takaisinperintä kuittaamalla

Muiden kuin lakisääteisten etuuksien takaisinperintään ei sovelleta tuloverolain 112 a §:n takaisinperintävähennystä. Jos muu kuin lakisääteinen etuus peritään takaisin kuittaamalla se saman etuuden maksajan myöhemmin maksamasta etuudesta, tieto takaisinperinnästä ilmoitetaan kuten muistakin etuuksista. Etuus voidaan kuitata myöhemmin maksettavasta samasta tai toisesta etuudesta.

Jos etuus peritään takaisin kuittaamalla se toisesta etuudesta suorituksen alkuperäisenä maksuvuotena tai sitä seuraavan vuoden alussa suorituksen maksajan määräpäiväpäätöksessä vahvistettuun määräpäivään mennessä, voidaan takaisinperintä tehdä ja ilmoittaa tulorekisteriin kuten luvuissa 3.1. ja 3.2 on ohjattu.

Jos takaisinperintä tehdään alkuperäisen maksuvuoden jälkeen Verohallinnon päätöksessä vahvistetun määräpäivän jälkeen, Verohallinto oikaisee tulonsaajan alkuperäisen maksuvuoden verotusta maksajan antamien tulorekisteri-ilmoitusten perusteella oikaisuaikojen puitteissa. Tulonsaaja voi myös itse hakea oikaisua verotukseensa. Tiedot takaisinperinnästä ilmoitetaan kuten luvussa 3.3 on ohjattu.

4 Regressitilanteet

Etuuden takaisinperintä kohdistetaan yleensä tulonsaajaan. Regressioikeuden perusteella syntyvä regressitilanne poikkeaa muista takaisinperinnän muodoista siinä, että takaisinperintää ei kohdisteta tulonsaajaan. Regressitilanteessa etuuden maksaja voi periä aiheettomasti maksetun etuuden regressinä toiselta sosiaaliturvalaitokselta, jolloin maksajan ei tarvitse periä aiheettomasti maksettua etuutta tulonsaajalta. Regressioikeutta sääntelee esimerkiksi työntekijän eläkelain (395/2006) 123 §:n säännös sijaissaajien maksujärjestyksestä. Regressitilanteissa etuuden kuittaus tai perintä voidaan tehdä ilman tulonsaajan suostumusta.

Regressitilanteessa eri etuuksia maksetaan päällekkäin, ja ensimmäisen (aikaisemman) etuuden maksaja perii takaisin sellaista etuutta, jonka huomataan olleen toissijainen suhteessa jälkimmäiseen (myöhempään) etuuteen. Peritty määrä maksetaan tulonsaajan sijasta suoraan toissijaisen etuuden maksaneelle taholle.

Tyypillisesti regressissä on kyse kahden etuutta maksavan laitoksen välisestä vastuunjaosta. Samaa menettelyä sovelletaan kuitenkin myös sisäisessä regressissä eli tilanteessa, jossa sama etuuden maksaja maksaa sekä aiemman etuuden että myöhemmän etuuden, ja myöhempää etuutta maksetaan aiemman etuuden sijaan.

Etuuksia koskevan lainsäädännön mukaan toissijaisen etuuden maksajan pitää lähettää ensisijaista etuutta myöntävälle etuuden maksajalle ennakkoilmoitus, jotta se voisi saada liikaa maksamansa suorituksen takaisin ensisijaisen etuuden maksajalta. Pääsääntöisesti tämä ennakkoilmoitus käynnistää regressiprosessin. Ennakkoilmoituksen perusteella ensisijaisen etuuden maksaja pidättää etuuden takautuvalta ajalta, ilmoittaa asiasta ennakkoilmoituksen lähettäneelle etuuden maksajalle ja jää odottamaan siltä varsinaista regressivaatimusta, eli perimisilmoitusta. Regressivaatimuksella toissijaisen etuuden maksaja ilmoittaa, kuinka paljon liikaa se on maksanut.

Jotta kaikki tiedon käyttäjät saavat regressitilanteista tarvitsemansa tiedon, regressi ilmoitetaan tulorekisteriin käyttämällä Vähennykset-tietoryhmää. Ensimmäisen etuuden maksaja antaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen, jossa ilmoittaa aiemmin ilmoittamiensa tietojen lisäksi tiedon "Regressi – Kyllä". Tämä tieto kertoo, että aiemmin maksettu tulo on saatu regressinä takaisin joltain toiselta maksajalta regressivaatimuksen perusteella.

Tuloverolain 112 a §:n 3 momentissa säädetään: "Jos eläkkeen, opintorahan tai muun lakisääteisen etuuden maksaja maksaa eläkkeestä tai muusta suorituksesta aikaisemman eläkkeen tai veronalaisen etuuden maksajalle suorituksen, jonka tämä on aikaisemmin samalta ajalta maksanut verovelvolliselle, suoritusta ei lueta veronalaiseksi tuloksi sinä vuonna, jona se maksetaan aikaisemmalle etuuden maksajalle. Aikaisemmin maksettu suoritus on sen vuoden veronalaista tuloa, jona se on saatu." Tuloverolaissa on siis säädetty verovapaaksi sellainen suoritus, jonka myöhemmän etuuden maksaja maksaa samalta ajalta suoraan aikaisemman veronalaisen etuuden maksajalle. Suorituksen verovapauteen ei vaikuta, tehdäänkö regressi aiemmin maksetun suorituksen maksuvuonna vai myöhempinä vuosina. Koska tällä tavalla regressinä takaisinperitty suoritus ei ole tulonsaajalle veronalaista tuloa, siitä ei toimiteta ennakonpidätystä.

Jotta Verohallinto saa tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot, pitää jälkimmäisen etuuden maksajan ilmoittaa Vähennyksen tyyppi -tietona "Regressi veronalaiseen tuloon" tai "Regressi verottomaan tuloon" riippuen siitä, onko aiempi suoritus ollut veronalainen vai verovapaa.

Tuloverolain 112 a §:n 3 momentissa säädetty menettely ei sovellu muihin kuin lakisääteisiin etuuksiin, joten niihin ei voi soveltaa regressimenettelyä.

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot sellaisista regresseistä, joista tulorekisteristä annetun lain 13 §:ssä tarkoitetuilla tiedon käyttäjillä on tiedonsaantioikeus. Tiedot annetaan vain siltä osin kuin tiedon käyttäjä tarvitsee niitä Etuudet: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin -ohjeen kohdassa Etuustietojen ilmoitusvelvollisuus tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Jäljempänä on esitetty regressiin liittyviä tilanteita

4.1 Aiemmin maksettu suoritus ja myöhemmin maksettava suoritus ovat veronalaisia

Jos regressitilanteessa sekä aikaisempi (toissijainen) että myöhempi (ensisijainen) suoritus ovat veronalaisia, tuloverolain perusteella myöhempi suoritus on verovapaa. Verovapaata on kuitenkin vain se osa suorituksesta, jonka myöhemmän etuuden maksaja maksaa samalta ajalta suoraan aikaisemman etuuden maksajalle. Näin estetään saman tulon kaksinkertainen verotus, koska tulonsaaja ei ole saanut myöhempää suoritusta.

Esimerkki 18: Tulonsaaja on saanut työttömyyspäivärahaa 1 500 euroa ajalta 2.3.–1.4.2023. Suoritus on maksettu 6.4.2023. Tulonsaajalle myönnetään 5.7.2023 takautuva työkyvyttömyyseläke 1.3.2023 alkaen. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on 1 800 euroa kuukaudessa, ja se maksetaan kerralla ajalta 1.3.–31.7.2023 (yhteensä 9 000 euroa). Työttömyyspäiväraha peritään takaisin siten, että työkyvyttömyyseläkkeen maksaja maksaa maalis- ja huhtikuun takautuvasta 1 800 euron eläkkeestä 1 500 euroa työttömyyspäivärahan maksajalle, jolloin tulonsaajalle maksettavaa jää koko ajalta yhteensä 7 500 euroa (brutto).

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on työttömyyspäivärahan maksajan ilmoitus huhtikuulta:

Esimerkki 18, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

06.04.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

EE12D5678901

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

1500.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

22

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

420.00

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on myöhemmän etuuden eli työkyvyttömyyseläkkeen maksajan heinäkuussa antama ilmoitus:

Esimerkki 18, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.07.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ33333333

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1800.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.07.2023

Loppupäivä

31.07.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

7200.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

30.06.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (26 % 7 500 eurosta)

1950.00

Kun työttömyyspäivärahan maksaja on saanut regressisuorituksen, maksaja antaa korvaavan ilmoituksen tulorekisteriin. Maksaja ilmoittaa korvaavassa ilmoituksessa tiedon "Regressi – Kyllä". Ansiopäivärahan perusosan maksamisen yhteydessä on ilmoitettava tieto etuuden yksiköstä. Tieto on pakollinen myös korvaavassa ilmoituksessa (taulukko 3):

Esimerkki 18, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

06.04.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / EE12D5678901

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

1500.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

22

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

420.00

Jos aiemmin maksettu suoritus on suurempi kuin samalta ajalta myöhemmin maksettava suoritus, erotuksesta muodostuu tulonsaajalle liikasuoritusta siltä ajalta, kun etuuksia maksetaan päällekkäin. Maksaja voi periä liikasuorituksen takaisin tai jättää perimättä. Perinnästä luopumiset eivät näy tulorekisterissä. Liikasuoritukset ja perusteettomat edut pitää kuitenkin ilmoittaa aina tulorekisteriin.

Esimerkki 19: Tulonsaaja on saanut työmarkkinatukea 500,01 euroa kuukaudessa (brutto) ajalta 1.4.2023–1.3.2024. Tulonsaajalle myönnetään 4.4.2024 samalta ajalta takautuvasti työkyvyttömyyseläkettä 450 euroa kuukaudessa (brutto). Etuuksia maksetaan tulonsaajalle päällekkäin, joten aiemmin maksetusta työmarkkinatuesta muodostuu 50,01 euroa liikasuoritusta. Tätä liikasuoritusta ei kuitenkaan peritä tulonsaajalta takaisin.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on työmarkkinatuen maksajan antama toukokuun ilmoitus. Maksaja antaa jokaiselta kuukaudelta samanlaisen ilmoituksen, jossa on ilmoitettu maksettu työmarkkinatuki.

Esimerkki 19, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

11GG23457899

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

500.01

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

28.04.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

19

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaja antaa tulorekisteriin ilmoituksen 4.4.2024 maksamastaan takautuvasta työkyvyttömyyseläkkeestä ajalta 1.4.2023–31.3.2024 (taulukko 2). Maksaja ilmoittaa myös samana päivänä maksamansa huhtikuun 2024 työkyvyttömyyseläkkeen. Regressinä suoritetut summat näkyvät Vähennykset-tietoryhmässä. Vaikka työkyvyttömyyseläkettä maksetaan jatkuvana tulona, ilmoitetaan "Kertakorvaus Kyllä" -tieto, koska tuloa maksetaan takautuvasti yli kolmen kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeltä ajalta.

Esimerkki 19, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.04.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

FFTG2223334445

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

4050.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

4050.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1350.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

31.03.2024

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

900.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

01.03.2024

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

01.03.2024

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

450.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2024

Loppupäivä

30.04.2024

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (25 % 900 eurosta)

225.00

Kun työmarkkinatuen maksaja saa työkyvyttömyyseläkkeen maksajalta regressisuorituksen, työmarkkinatuen maksaja antaa toukokuulta 2023 korvaavan ilmoituksen tulorekisteriin (taulukko 3). Korvaavalla ilmoituksella ilmoitetaan saatu regressisuoritus 450 euroa ja perusteettomaksi eduksi muuttunut 50,01 euron liikasuoritus. Maksaja antaa vastaavan korvaavan ilmoituksen myös muilta kuukausilta. Koska kyse on perusteettomasta edusta, etuuden yksiköksi ilmoitetaan nolla (0). Tietoa ei saa poistaa korvaavalta ilmoitukselta, koska tieto on tarpeellinen tiedon käyttäjille. 

Esimerkki 19, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / 11GG23457899

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

450.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

28.04.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

19

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

50.01

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

28.04.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Jos aiemmin maksettu etuus on pienempi kuin myöhemmin maksettava etuus, etuuden maksaja maksaa erotuksen tulonsaajalle.

Esimerkki 20: Tulonsaajalle on maksettu ajalta 1.4.–30.4.2023 sairauspäivärahaa 1 500 euroa. Sama etuuden maksaja myöntää elokuussa 2023 tulonsaajalle takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen 1 800 euroa kuukaudessa 1.4.2023 alkaen. Työkyvyttömyyseläke maksetaan sairauspäivärahan sijaan. Etuuden maksaja perii työkyvyttömyyseläkkeestä aikaisemmin samalta ajalta maksamansa sairauspäivärahan (sisäinen regressi).

Koska aiemmin maksettu suoritus ja myöhemmin maksettu suoritus ovat veronalaisia, sovelletaan tuloverolain 112 a §:n 3 momenttia. Näin ollen myöhemmin maksettu suoritus (työkyvyttömyyseläke) ei ole veronalaista tuloa siltä osin, kuin se maksetaan aiemman etuuden (sairauspäivärahan) maksajalle. Veronalaiseksi tuloksi jää aiemmin maksettu suoritus.

Etuuden maksaja vähentää aiemmin maksetun suorituksen bruttomäärän (määrä, josta ei ole vähennetty ennakonpidätystä) tulonsaajalle myöhemmin maksettavan suorituksen bruttomäärästä. Näin ollen takautuvasta 1 800 euron eläkkeestä vähennetään 1 500 euroa sairauspäivärahan regressiä. Etuuden maksaja maksaa elokuussa samaan aikaan myös työkyvyttömyyseläkkeen huhti-elokuulta.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on etuuden maksajan ilmoitus sairauspäivärahasta toukokuussa:

Esimerkki 20, taulukko 1/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

10.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

XX12134RR7890

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1500.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

26

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

480.00

Etuuden maksaja maksaa takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen ajalta 1.4.–31.8.2023. Tästä suorituksesta on annettava uusi ilmoitus tulorekisteriin (taulukko 2). Regressivähennykset ilmoitetaan Vähennykset-tietoryhmässä.

Esimerkki 20, taulukko 2/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

28.08.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

KKK111123456

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

9000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

31.08.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (30 % 7 500 eurosta)

2250.00

Kun etuuden maksaja saa regressisuorituksen, maksaja antaa korvaavan ilmoituksen ja ilmoittaa "Regressi – Kyllä" -tiedon (taulukko 3).

Esimerkki 20, taulukko 3/3
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

10.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / XX12134RR7890

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1500.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

26

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

480.00

Esimerkki 21: Eläkelaitos on myöntänyt tulonsaajalle kuntoutusrahaa 1.9.2023–30.9.2023 palkattoman työkokeilun ajalta. Kuntoutusraha on maksettu suoraan tulonsaajalle.  Kuntoutusrahan maksu perustuu tulonsaajan työkokeiluun. Eläkelaitos on ottanut tapaturmavakuutuksen työkokeilun ajalle. Työkokeilun aikana tulonsaajalle sattuu tapaturma 25.9.2023. 

Liikenne- ja tapaturmakorvauksia eli LITA-korvauksia maksava yhtiö myöntää tapaturman perusteella tulonsaajalle etuuden. Tapaturmayhtiö ei maksa etuutta tulonsaajalle vaan se maksetaan työeläkeyhtiölle eläkelaitoksen ottaman tapaturmavakuutuksen perusteella. Etuudesta maksetaan eläkeyhtiölle kuntoutusrahaa vastaava osuus

.Eläkeyhtiö on ennen tapaturmaa antanut uuden ilmoituksen kuntoutusrahasta. Esimerkissä (taulukko 1) on syyskuulta annettu ilmoitus suoraan tulonsaajalle maksetusta kuntoutusrahasta:

Esimerkki 21, taulukko 1/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.09.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

11111

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Kuntoutusraha

Määrä

3000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.09.2023

Loppupäivä

30.09.2023

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (20 % 3 000 eurosta)

600.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

02.09.2023

Loppupäivä

02.09.2023

Tapaturman jälkeen LITA-yhtiö maksaa myönnetyn etuuden eläkeyhtiölle. 

Vähennyksen tyypiksi ilmoitetaan poikkeuksellisesti "Muu vähennys veronalaisesta tulosta". Yleensä tyyppiä ”Muu vähennys veronalaisesta tulosta” käytetään työnantajalle tai konkurssipesälle maksettavista suorituksista. Tässä esimerkissä on kyse on poikkeustilanteesta.

Taulukossa 2 on LITA-yhtiön antama ilmoitus maksamastaan etuudesta:

Esimerkki 21, taulukko 2/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.10.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

22222

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Etuus x

Määrä

400.00

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Kuntoutusraha

Vähennyksen tyyppi

Muu vähennys veronalaisesta tulosta

Vähennyksen määrä

400.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

25.09.2023

Loppupäivä

30.09.2023

 

4.2 Aiemmin maksettu suoritus on verovapaa ja myöhemmin maksettava suoritus veronalainen

Jos aiemmin maksettu suoritus on ollut verovapaa ja samalta ajalta myöhemmin maksettava etuus on veronalainen, tuloverolain 112 a §:n 3 momentti ei sovellu. Myöhemmin maksettava tulo on tulonsaajan veronalaista tuloa, josta on toimitettava ennakonpidätys siitä huolimatta, että suoritus maksetaan ensimmäisen etuuden maksajalle.

Esimerkki 22: Tulonsaaja on jäänyt työttömäksi 1.12.2022. Etuuden maksaja on maksanut tulonsaajalle 1.1.2023–15.3.2023 toimeentulotukea tulevaa ansiosidonnaista päivärahaa vastaan 2 228 euroa. Työttömyyskassa maksaa tulonsaajalle 23.3.2023 ansiosidonnaista päivärahaa ajalta 5.12.2022–15.3.2023 yhteensä 4 800 euroa ja maksaa siitä aikaisemmalle etuuden maksajalle 2 228 euroa.

Toimeentulotukea ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Työttömyyskassa antaa maaliskuussa 2023 tulorekisteriin ilmoituksen:

Esimerkki 22, taulukko 1/1
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

23.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

012222666TH

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

1014.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

05.12.2022

Loppupäivä

31.12.2022

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

15

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

3786.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

15.03.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

56

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu etuus

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

2228.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

15.03.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

15.03.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (22 % 4 800 eurosta)

1056.00

Työttömyyskassan on ilmoitettava tiedot tulorekisteristeriin ja sen lisäksi annettava Verohallinnolle vuosi-ilmoitus vuoden 2022 työttömyyskorvauspäivistä.

4.3 Aiemmin maksettu suoritus on veronalainen ja myöhemmin maksettava suoritus verovapaa

Tuloverolain 112 a §:n 3 momentti soveltuu vain tilanteeseen, jossa takaisinperintä tehdään regressinä veronalaisesta etuudesta. Tällöin myöhemmin maksettavasta suorituksesta verotetaan vain regressin ylimenevä osa ja aikaisemmin maksettu suoritus (joka on peritty regressinä) jää edelleen maksuvuoden veronalaiseksi tuloksi.

Verohallinto ei saa tulorekisteristä tietoa verovapaista suorituksista. "Regressi veronalaiseen tuloon" -tieto on tulolajiin liittyvä vähennystieto. Näin ollen Verohallinto ei saa tulorekisteristä tietoa regressinä tehdystä takaisinperinnästä, jos myöhemmin maksettava suoritus on verovapaa ja aiemmin maksettu suoritus on veronalainen.

Ensimmäisenä maksetun suorituksen (toissijaisen suorituksen) etuuden maksaja antaa regressisuorituksen saatuaan tulorekisteriin tiedon "Regressi – Kyllä". Verohallinto ei voi kyseisestä tiedosta päätellä, onko regressi jo huomioitu myöhemmin maksetun (ensisijaisen suorituksen) vähennyksenä. Tämän vuoksi toissijaisen suorituksen maksajan pitää antaa ilmoitus takaisinperinnästä siitä verovapaasta suorituksen osasta, jonka maksaja on saanut regressinä takaisin.

Esimerkki 23: Tulonsaajalle maksetaan takautuvasti heinäkuussa 2023 verovapaata etuutta ajalta 1.4.–30.4.2023. Samalta ajalta on aiemmin maksettu veronalaista etuutta. Veronalaisen etuuden maksaja on tehnyt 200 euron suuruisen regressivaatimuksen. Verovapaata etuutta maksetaan 600 euroa. Määrästä 200 euroa maksetaan regressinä aiemmalle etuuden maksajalle ja 400 euroa tulonsaajalle. Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on maksajan verovapaasta etuudesta antama ilmoitus, jossa regressivaatimus on huomioitu: 

Esimerkki 23, taulukko 1/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.07.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

qqWWEE12345

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Verovapaa etuus)

Määrä

600.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

30.04.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

(Veronalainen etuus)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

200.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

12.04.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

12.04.2023

Jotta Verohallinto saa tiedon, että veronalainen etuus on peritty takaisin regressinä verovapaasta tulosta, veronalaisen etuuden maksajan pitää antaa "Regressi – Kyllä" -tiedon lisäksi "Regressi verottomasta tulosta, maksupäivä" -tieto. Tämän tiedon perusteella tulonsaajan verotus menee oikein ja veronalaiseksi tuloksi muodostuu vain se osa veronalaisesta etuudesta, jota ei ole peritty takaisin regressinä verovapaasta tulosta.  

"Regressi verottomasta tulosta, maksupäivä" -tietoa ei tarvitse ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella, jos regressisuorituksen vastaanottaja ei ole kyseistä tietoa regressisuorituksen maksajalta saanut. Tulorekisteriin ei voi ilmoittaa tietoa, jota ilmoittajalla itsellään ei ole käytettävissä.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on aiemman etuuden maksajan antama korvaava ilmoitus, kun maksaja on saanut regressisuorituksen. Regressisuoritus on maksettu aiemman etuuden maksajalle 1.7.2023. Suoritus näkyy vastaanottajan tilillä 3.7.2023 ja saadaan kohdistettua vastaanottajan järjestelmässä 5.7.2023:

Esimerkki 23, taulukko 2/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

30.04.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

EE12D5678901

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Veronalainen etuus)

Määrä

200.00

Regressi

Kyllä

Regressin lisätiedot

 

Regressi verottomasta tulosta, maksupäivä

05.07.2023

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.04.2023

Loppupäivä

12.04.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

50.00

Joissain regressitilanteissa myöhemmin maksettava etuus voi olla osittain veronalaista ja osittain verovapaata. Tuloverolain 112 a §:n 3 momentti soveltuu vain veronalaisen etuuden regressiin. Jotta Verohallinto saa tiedon siitä, että veronalaista etuutta on peritty takaisin verovapaasta tulosta regressinä, aiemman etuuden maksajan pitää eritellä saamansa regressisuoritukset.

Esimerkki 24: Tulonsaajalle on maksettu 10.4.2023 veronalaista etuutta 1 200 euroa ajalta 2.3.1.4.2023. Etuudesta on toimitettu ennakonpidätystä 300 euroa. Myöhemmin samalle ajalle myönnetään veronalaista eläkettä 500 euroa sekä siihen liittyvä verovapaa korotus 30 euroa. Aiemmin maksetun veronalaisen etuuden maksaja on esittänyt regressivaatimuksen 530 eurosta.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on myöhemmin maksetun etuuden maksajan ilmoitus:

Esimerkki 24, taulukko 1/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.07.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

KKK111123456

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Veronalainen eläke)

Määrä

500.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

(Veronalainen etuus)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Verovapaa korotus veronalaiseen eläkkeeseen)

Määrä

30.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

(Veronalainen etuus)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

30.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Aiemmin maksetun etuuden maksaja antaa korvaavan ilmoituksen, jossa maksaja ilmoittaa "Regressi – Kyllä" -tiedon. Lisäksi maksaja ilmoittaa verovapaasta tulosta saamansa suorituksen "Regressi – Kyllä" -tiedon sekä "Regressi verottomasta tulosta, maksupäivä" -tiedon. Koska etuuden maksaja on saanut regressisuorituksia sekä veronalaisesta että verovapaasta tulosta, regressisuoritukset pitää eritellä seuraavalla tavalla (taulukko 2):


Esimerkki 24, taulukko 2/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

10.04.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

EE12D5678901

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Veronalainen etuus)

Määrä

500.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Veronalainen etuus)

Määrä

30.00

Regressi

Kyllä

Regressin lisätiedot

 

Regressi verottomasta tulosta, maksupäivä

12.07.2023

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Veronalainen etuus)

Määrä

670.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

02.03.2023

Loppupäivä

01.04.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

300.00

4.4 Tulorekisterin ilmoittamisen ulkopuolelle jäävät takautumisoikeustilanteet

Tulorekisteriin ei ilmoiteta takautumisoikeustilanteita, joissa tulonsaajalle ei tehdä päätöstä eli tulonsaaja ei ole asianosaisena päätöksessä (tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §). Lain nojalla tulorekisteriin ei ilmoiteta tietoja sellaisista vakuutuslaitosten välisistä takautumissuorituksista, joissa tulonsaaja itse ei ole asianosaisena. Tällaisia laitosten välisiä suorituksia ovat esimerkiksi takautumissuoritukset, jotka maksetaan

 • työtapaturma- ja ammattitautivakuuttajien ja liikennevakuuttajien välillä
 • eläkelaitosten ja korvausvelvollisen välillä, kun korvaus maksetaan raideliikennevastuulain tai potilasvakuutuslain mukaan

Asianosaisella tarkoitetaan sitä, että tulonsaajalle tehdään päätös koko etuudesta ja se maksetaan joko kokonaan tai osittain jollekin toiselle etuuden maksajalle. Tällöin on kyse regressistä ja se ilmoitetaan tulorekisteriin. Jos tulonsaajalle ei tehdä päätöstä, ja koko suoritus tai osa siitä maksetaan jollekin toiselle etuuden maksajalle, ei tulonsaaja ole asianosainen vaan kyse voi olla takautumisoikeustilanteesta. Tällaisessa tapauksessa suoritusta ei ilmoiteta tulorekisteriin. Jos tulonsaajalle suoritetaan lisämaksu, josta tehdään erillinen päätös, tulee lisämaksusta tehdä ilmoitus tulorekisteriin suorituksen mukaisesti.

Esimerkki 25: Ajoneuvot A ja B kolaroivat. Ajoneuvon A kuljettaja loukkaantuu. Vastuu jaetaan ajoneuvojen vakuutusyhtiöiden (A ja B) välillä tasan.

Ajoneuvon A:n vakuutusyhtiö myöntää ja maksaa täysimääräisen korvauksen henkilövahingoista ajoneuvo A:n kuljettajalle.

Koska vastuu jakautuu puoliksi, vakuutusyhtiö (A) regressoi puolet maksamastaan korvauksesta ajoneuvo B:n vakuutusyhtiöltä (B). Tällaista yhtiöiden välistä regressimaksuliikennettä, jossa tulonsaaja ei ole asianosaisena päätöksessä, ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulorekisterissä näkyvät vain vakuutusyhtiön (A) ilmoitukset maksetusta korvauksesta.

Esimerkki 26: Työmatkalla sattuu liikennevahinko. Työmatkalla oleva pyöräilijä jää auton alle ja loukkaantuu. Vahinko korvataan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella.

Tapaturmavakuutusyhtiö maksaa ja ilmoittaa suoritukset tulorekisteriin ennen kuin liikennevakuutusyhtiö on tehnyt päätöksen korvauksista tulonsaajalle. Liikennevakuutusyhtiö korvaa liikennevakuutuslain ja tapaturmavakuutuslain etuuksien mukaisen erotuksen vahingoittuneelle. Tapaturmavakuutuslaitos regressoi maksamansa korvaukset liikennevakuutusyhtiöltä. Liikennevakuutusyhtiön regressisuoritus tapaturmavakuuttajalle ei vaikuta tulonsaajalle maksetun etuuden määrään eikä hänelle maksettujen etuuksien luonteeseen millään tavalla.

Kun liikennevakuuttaja myöntää korvauksen erotuksesta ja tekee siitä päätöksen tulonsaajalle, regressiliikenne ei näy tulorekisterissä. Tulorekisterissä näkyvät tapaturmavakuuttajan ilmoittamat suoritukset koko etuudesta sekä liikennevakuuttajan maksamat suoritukset erotuksesta. Tulorekisterissä sen sijaan eivät näy liikennevakuuttajan takautumisoikeusmenettelyyn perustuen tapaturmavakuuttajalle maksamat suoritukset, koska tulonsaaja ei ole niissä asianosaisena.

Tulonsaajan kannalta hänen saamansa tulo muodostuu tapaturmavakuutuskorvauksesta sekä liikennevakuutuskorvauksesta.

4.5 Päällekkäiset regressivaatimukset

Saman etuuden maksuun voi kohdistua useita eri tahojen regressivaatimuksia. Vaatimusten vastaanottaja seuraa sille laissa määriteltyä etusijajärjestystä ja muun muassa ulosottoviranomaisen maksukieltoa, kun se määrittää, kuinka paljon etuudesta maksetaan eri sijaissaajille. Tällaisessa tilanteessa Vähennykset-tietoryhmä toistuu useampaan kertaan sen tulolajin tiedoissa, joissa eritellään myöhemmän ensisijaisen etuuden maksu.

Esimerkki 27: Henkilö on jäänyt sairauden vuoksi pois töistä 1.9.2023 ja alkanut saada etuuden maksaja A:n sairauspäivärahaa tästä päivästä lähtien. Sairauspäivärahan maksaminen on loppunut 31.12.2023. Henkilö jää työttömäksi ja alkaa saada etuuden maksaja B:n maksamaa työttömyyspäivärahaa 1.1.2024 alkaen. Lisäksi henkilö on saanut vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi toimeentulotukea A:lta (toimeentulotuesta annetun lain 23 §) ajalta 1.9.2023–15.2.2024. 

Henkilölle myönnetään 19.2.2024 takautuva työkyvyttömyyseläke 1.9.2023 alkaen. Eläkkeeseen kohdistuu kuitenkin regressivaatimukset etuuden maksaja A:lta (sairauspäiväraha ja toimeentulotuki) sekä etuuden maksaja B:ltä (työttömyyspäiväraha). Etuuden maksaja C jättää regressivaatimusten vuoksi eläkkeen takautuvalta ajalta maksamatta ja laittaa jatkuvan eläkkeen 1.3.2024 alkaen maksuun. Tästä jatkuvasta maksusta etuuden maksaja C tekee normaalin uuden etuustietoilmoituksen tulorekisteriin maksupäivältä 1.3.2024.

Etuuden maksaja C maksaa myöhemmin 8.3.2024 takautuvan työkyvyttömyyseläkkeen seuraten A:lta ja B:ltä saatuja regressivaatimuksia.

Henkilön työkyvyttömyyseläkkeen suuruus on 1 000 euroa jokaisena kuukautena (indeksikorotus jätetty huomioimatta). Eläkkeen määrä takautuvalta ajalta 1.9.2023–28.2.2024 on siten 6 000 euroa. Henkilö ei ole toimittanut takautuvalle ajalle voimassa olevaa verokorttia, joten C toimittaa takautuvan etuuden veronalaisesta osuudesta ennakonpidätystä 50 prosenttia.

Etuuden maksaja C ottaa huomioon seuraavat regressejä koskevat tiedot:

Eläkkeenmaksu ajalta 1.9.2023–30.9.2023

 • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
 • A vaatii sairauspäivärahaa ajalta 1.9.2023–30.9.2023 itselleen yhteensä 900 euroa.
 • Sairauspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 100 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.9.2023–30.9.2023 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 50 euroa.

Eläkkeenmaksu ajalta 1.10.2023–31.10.2023

 • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
 • A vaatii sairauspäivärahaa ajalta 1.10.2023–31.10.2023 itselleen yhteensä 900 euroa.
 • Sairauspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 100 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.10.2023–31.10.2023 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 50 euroa.

Eläkkeenmaksu ajalta 1.11.2023–30.11.2023

 • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
 • A vaatii sairauspäivärahaa ajalta 1.11.2023–30.11.2023 itselleen yhteensä 900 euroa.
 • Sairauspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 100 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.11.2023–30.11.2023 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 50 euroa.

Eläkkeenmaksu ajalta 1.12.2023–31.12.2023

 • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
 • A vaatii sairauspäivärahaa ajalta 1.12.2023–31.12.2023 itselleen yhteensä 900 euroa.
 • Sairauspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 100 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.12.2023–31.12.2023 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 50 euroa.

Eläkkeenmaksu ajalta 1.1.2024–31.1.2024

 • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
 • B vaatii työttömyyspäivärahaa ajalta 1.1.2024–31.1.2024 itselleen yhteensä 800 euroa.
 • Työttömyyspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 200 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.1.2024–31.1.2024 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 100 euroa.

Eläkkeenmaksu ajalta 1.2.2024–28.2.2024

 • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
 • B vaatii työttömyyspäivärahaa ajalta 1.2.2024–28.2.2024 itselleen yhteensä 800 euroa.
 • Työttömyyspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 200 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.2.2024–15.2.2024 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 100 euroa.

Etuuden maksaja C antaa takautuvasta maksustaan seuraavan ilmoituksen (taulukko 1):

Esimerkki 27, taulukko 1/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

08.03.2024

Ilmoituksen tiedot  

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

4000.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.09.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

3600.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.09.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234567-8

Yrityksen nimi

Etuuden maksaja A

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.09.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu etuus

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

200.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.09.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234567-8

Yrityksen nimi

Etuuden maksaja A

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.09.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

2000.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

28.02.2024

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Ansiopäiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1600.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

28.02.2024

Sijaissaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234567-9

Yrityksen nimi

Etuuden maksaja B

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

28.02.2024

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu etuus

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

200.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

15.02.2024

Sijaissaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234567-8

Yrityksen nimi

Etuuden maksaja A

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

15.02.2024

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (800 x 50 %)

400.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

08.03.2024

Loppupäivä

08.03.2024

Etuuden maksaja C:n suorituksesta ei jää tulonsaajalle itselleen maksettavaa osaa. Veronalaisten sairauspäivärahan ja ansiopäivärahan regressien jälkeen veronalaista tuloa jää tulonsaajan nimiin 800 euroa, josta puolet on toimitettu ennakonpidätyksenä ja puolet peritty takaisin liikaa maksettuna toimeentulotukena.

Jos sijaissaajille maksettujen erien ja verojen jälkeen jää tulonsaajan tilille maksettavaa määrää, ei siitä etuustietoilmoituksella anneta tietoa. Tiedon käyttäjien on itse laskettava etuuden käteen jäävä määrä sekä veronalainen määrä saamistaan tulorekisterin tiedoista.

Regressisuoritusten saajien (kuten esimerkissä 21) on annettava korvaavat ilmoitukset niistä tulorekisteriin ilmoitetuista etuuksistaan, joihin saadaan ensisijaisen etuuden maksajalta suoritus. Aiemman ilmoituksen kaikki tiedot muun muassa etuuden yksiköstä ja ennakonpidätyksestä jätetään ennalleen. Tulolajin yleistietoihin pelkästään liitetään uusi tieto, "Regressi – Kyllä".

Esimerkki 27: (jatkuu) B:n korvaava ilmoitus helmikuulle (taulukko 2):

Esimerkki 27, taulukko 2/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2024

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

01032023AA2

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäiväraha

Määrä

800.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.02.2024

Loppupäivä

28.02.2024

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

20

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

160.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2024

Loppupäivä

01.03.2024

4.6 Peräkkäiset regressivaatimukset

Samalla tulonsaajalla voi olla samalla ajanjaksolla päällekkäin maksettavaa etuutta, jotka ilmenevät eri ajanjaksoina. Peräkkäiset regressit voivat mennä päällekkäin muiden regressien kanssa, vaikka ne ajallisesti olisivatkin erillään toisistaan. Tulonsaajalla on kuitenkin oikeus vain yhteen etuuteen samanaikaisesti. Regressivaatimuksensa perusteella regressisuorituksen saanut taho ilmoittaa aina tiedon "Regressi – Kyllä" koskemaan niitä maksamiaan suorituksia, jotka se saa regressivaatimuksensa perusteella toiselta taholta. Jälkimmäinen etuuden maksaja ilmoittaa tiedot aina käyttäen Vähennykset-tietoryhmää, jotta tiedonkäyttäjät voivat hyödyntää vähennyksen tietoja sekä huomioida regressisuorituksen määrän.

Esimerkki 28: Etuuden maksaja A on myöntänyt tulonsaajalle 1.3.2023–31.3.2023 etuutta A 100 euroa. Etuus on tulonsaajan käytössä 10.3.2023 ja ilmoitetaan tulorekisteriin. Myöhemmin etuuden maksaja B myöntää samalle tulonsaajalle samalle ansaintakaudelle myös 100 euron etuuden B, joka maksetaan 1.6.2023. Tulonsaajan tilille ei todellisuudessa makseta kesäkuussa mitään, koska koko suoritus menee etuuden maksaja A:lle regressivaatimuksen perusteella. Aikaa kuluu ja etuuden maksaja C myöntää samalle tulonsaajalle samalle ansaintakaudelle myös 100 euron etuuden C, joka maksetaan 1.2.2024. Tässäkin tapauksessa tulonsaajan tilille ei todellisuudessa makseta mitään, koska suoritus maksetaan etuuden maksaja B:lle tämän regressivaatimuksen perusteella.

Etuuden maksaja A:n ilmoitus (taulukko 1):

Esimerkki 28, taulukko 1/5
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

10.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

Ilmoitus A01

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Etuuden maksaja B:n ilmoitus regressivähennyksineen (taulukko 2) sekä etuuden maksaja A:n korvaava ilmoitus saamastaan regressisuorituksesta (taulukko 3):

Esimerkki 28, taulukko 2/5
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.06.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

ilmoitus B01

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

100.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

100.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Esimerkki 28, taulukko 3/5
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

10.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

Ilmoitus A01

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Etuuden maksaja C:n ilmoitus regressivähennyksineen (taulukko 4) sekä etuuden maksaja B:n korvaava ilmoitus saamastaan regressisuorituksesta (taulukko 5):

Esimerkki 28, taulukko 4/5
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.02.2024

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

Ilmoitus C01

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus C)

Määrä

100.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

100.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Esimerkki 28, taulukko 5/5
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.06.2023

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

Ilmoitus B01

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

100.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

100.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Esimerkki 29: Esimerkissä on kuvattu ilmoittamisen tilanne, jossa olosuhteet muuttuvat useaan kertaan siten, että muodostuu peräkkäisiä regressitilanteita.

Tulonsaajalle on myönnetty ja maksettu 2 000 euroa ansiosidonnaista päivärahaa ajalta 1.1. - 31.1.2023.

Myöhemmin olosuhteet muuttuvat, ja tulonsaajalle tehdään päätös sairauspäivärahasta. Tulonsaajalle myönnetään 1 500 euroa sairauspäivärahaa takautuvasti ajalta 1.1.31.1.2023. Myöhemmin myönnetty sairauspäiväraha on ensisijainen etuus suhteessa ansiosidonnaiseen päivärahaan, joten sairauspäiväraha maksetaan regressioikeuden perusteella ansiosidonnaisen päivärahan maksajalle päällekkäin menevältä ajalta 1.1.31.1.2023. Tulonsaajalle ei jää maksettavaa etuutta.

Myöhemmin olosuhteet muuttuvat jälleen, ja tulonsaajalle myönnetään 6 000 euroa työkyvyttömyyseläkettä ajalle 1.1.202328.2.2023 (3 000 euroa kuukaudessa). Työkyvyttömyyseläke on ensisijainen etuus molempiin aiemmin maksettuihin etuuksiin nähden, joten se maksetaan regressioikeuden perusteella osin sairauspäivärahan maksajalle ja osin ansiosidonnaisen päivärahan maksajalle. Loput maksetaan tulonsaajalle itselleen.

Tulonsaajalla on ollut oikeus seuraaviin etuuksiin:

Ansiosidonnainen päiväraha: 2 000 euroa ajalta 1.1.–31.1.2023

Sairauspäiväraha: 1 500 euroa ajalta 1.1.–31.1.2023

Työkyvyttömyyseläke: 3 000 euroa kuukaudessa (yhteensä 6 000 euroa) ajalta 1.1.–28.2.2023

Seuraavaksi käydään läpi tulorekisteriin annettavat ilmoitukset. Tulonsaajalle on myönnetty 2 000 euroa ansiosidonnaista päivärahaa ajalta 1.1.–31.1.2023. Taulukossa 1 on tammikuun ansiosidonnaisesta päivärahasta annettava ilmoitus:

Esimerkki 29, taulukko 1/6.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00011111

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

2000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

05.02.2023

Loppupäivä

05.02.2023

Olosuhteet muuttuvat, ja tulonsaajalle myönnetään 1 500 euroa sairauspäivärahaa ajalta 1.1.–31.1.2023. Sairauspäiväraha myönnetään samalle ajanjaksolle kuin ansiosidonnainen päiväraha, joten sairauspäiväraha maksetaan regressioikeuden perusteella ansiosidonnaisen päivärahan maksajalle kokonaisuudessaan. Tulonsaajalle ei jää maksettavaa etuutta.

Taulukossa 2 on myöhemmän etuuden eli sairauspäivärahan maksajan maaliskuussa antama ilmoitus:

Esimerkki 29, taulukko 2/6.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00022222

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1500.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Kun ansiosidonnaisen päivärahan maksaja on saanut regressisuorituksen, se antaa korvaavan ilmoituksen tulorekisteriin. Maksaja ilmoittaa korvaavassa ilmoituksessa tiedon ”Regressi – Kyllä”.

Ansiosidonnaisen päivärahan maksamisen yhteydessä on ilmoitettava tieto etuuden yksiköstä. Tieto on pakollinen myös korvaavassa ilmoituksessa. Taulukossa 3 on korvaava ilmoitus tammikuun ansiosidonnaisesta päivärahasta (alkuperäinen ilmoitus on taulukossa 1):

Esimerkki 29, taulukko 3/6.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00011111

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Ilmoituksen versionumero

2

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

500.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

1500.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Alkupäivä

05.02.2023

Loppupäivä

05.02.2023

Olosuhteet muuttuvat edelleen, ja työeläkeyhtiö myöntää 20.5.2023 tulonsaajalle työkyvyttömyyseläkkeen takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on 3 000 euroa kuukaudessa.

Takautuva työkyvyttömyyseläke maksetaan osin tulonsaajalle itselleen, osin regressivaatimuksen esittäneille maksajille seuraavasti:

 • Sairauspäivärahan maksajalle 1 500 euroa
 • Ansiosidonnaisen päivärahan maksajalle 500 euroa
 • Tulonsaajalle itselleen 1 000 euroa tammikuulta ja 3 000 euroa helmikuulta 2023.

Taulukossa 4 on ilmoitus työkyvyttömyyseläkkeestä.

Esimerkki 29, taulukko 4/6.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

27.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00055555

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

6000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Vähennyksen tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (50 % 4 000 eurosta)

2000.00

Ansaintakausi

Alkupäivä

27.05.2023

Loppupäivä

27.05.2023

Sairauspäivärahan maksaja antaa toukokuussa korvaavan ilmoituksen, jolla se ilmoittaa tiedon ”Regressi – Kyllä”. Taulukossa 5 on korvaava ilmoitus (alkuperäinen ilmoitus on taulukossa 2):

Esimerkki 29, taulukko 5/6.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus (2)

Maksajan ilmoitusviite

20YY00022222

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1500.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Ansiosidonnaisen päivärahan maksaja antaa toukokuussa korvaavan ilmoituksen:

Esimerkki 29, taulukko 6/6.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00011111

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Ilmoituksen versionumero

3

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

500.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

5

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

1500.00

Regressi

Kyllä

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

16

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

05.02.2023

Loppupäivä

05.02.2023

 

Esimerkki 30: Esimerkissä on kuvattu ilmoittamisen tilanne, jossa olosuhteet muuttuvat useaan kertaan siten, että muodostuu peräkkäisiä regressitilanteita.

Tulonsaajalle on myönnetty ja maksettu 2 000 euroa ansiosidonnaista päivärahaa ajalta 1.1.–31.1.2023.

Myöhemmin olosuhteet muuttuvat, ja tulonsaajalle tehdään päätös sairauspäivärahasta. Tulonsaajalle myönnetään 1 500 euroa sairauspäivärahaa takautuvasti ajalta 1.1.–31.1.2023. Myöhemmin myönnetty sairauspäiväraha on ensisijainen etuus suhteessa ansiosidonnaiseen päivärahaan, joten sairauspäiväraha maksetaan regressioikeuden perusteella ansiosidonnaisen päivärahan maksajalle päällekkäin menevältä ajalta 1.1.–31.1.2023. Tulonsaajalle ei jää maksettavaa etuutta.

Myöhemmin olosuhteet muuttuvat jälleen, ja tulonsaajalle myönnetään 6 000 euroa työkyvyttömyyseläkettä ajalle 1.1.2023–28.2.2023 (3 000 euroa kuukaudessa). Sairauspäivärahan maksaja ja ansiosidonnaisen päivärahan maksaja ovat molemmat tehneet regressivaatimuksen työeläkeyhtiölle, joka ei kuitenkaan epähuomiossa ota vaatimuksia huomioon vaan maksaa koko suorituksen tulonsaajalle.

Tulonsaajalla on ollut oikeus seuraaviin etuuksiin:

Ansiosidonnainen päiväraha: 2 000 euroa ajalta 1.1.–31.1.2023

Sairauspäiväraha: 1 500 euroa ajalta 1.1.–31.1.2023

Työkyvyttömyyseläke: 3 000 euroa kuukaudessa (yhteensä 6 000 euroa) ajalta 1.1.–28.2.2023

Seuraavaksi käydään läpi tulorekisteriin annettavat ilmoitukset. Tulonsaajalle on myönnetty 2 000 euroa ansiosidonnaista päivärahaa ajalta 1.1.–31.1.2023.

Taulukossa 1 on ilmoitus tammikuun ansiosidonnaisesta päivärahasta:

Esimerkki 30, taulukko 1/8.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00011111

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

2000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

05.02.2023

Loppupäivä

05.02.2023

Olosuhteet muuttuvat ja tulonsaajalle myönnetään 1 500 euroa sairauspäivärahaa ajalta 1.1.–31.1.2023. Sairauspäiväraha myönnetään samalle ajanjaksolle kuin ansiosidonnainen päiväraha, joten sairauspäiväraha maksetaan regressioikeuden perusteella ansiosidonnaisen päivärahan maksajalle kokonaisuudessaan. Tulonsaajalle ei jää maksettavaa etuutta.

Taulukossa 2 on myöhemmän etuuden eli sairauspäivärahan maksajan maaliskuussa antama ilmoitus:

Esimerkki 30, taulukko 2/8.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00022222

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1500.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Kun ansiosidonnaisen päivärahan maksaja on saanut regressisuorituksen, se antaa korvaavan ilmoituksen tulorekisteriin. Maksaja ilmoittaa korvaavassa ilmoituksessa tiedon ”Regressi – Kyllä”. Ansiosidonnaisen päivärahan maksamisen yhteydessä on ilmoitettava tieto etuuden yksiköstä.

Tieto on pakollinen myös korvaavassa ilmoituksessa. Taulukossa 3 on tammikuun ansiosidonnaisen päivärahan korvaava ilmoitus (alkuperäinen ilmoitus on taulukossa 1):

Esimerkki 30, taulukko 3/8.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00011111

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Ilmoituksen versionumero

2

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

500.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

1500.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Alkupäivä

05.02.2023

Loppupäivä

05.02.2023

Olosuhteet muuttuvat edelleen, ja työeläkeyhtiö myöntää 20.5.2023 tulonsaajalle työkyvyttömyyseläkkeen takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on 3 000 euroa kuukaudessa. Takautuva työkyvyttömyyseläke maksetaan tulonsaajalle itselleen. Maksaja ei epähuomiossa ota huomioon sairauspäivärahan maksajan ja ansiosidonnaisen päivärahan maksajan regressivaatimuksia.

Taulukossa 4 on työeläkeyhtiön ilmoitus, jossa maksu ohjautuu virheellisesti kokonaan tulonsaajalle:

Esimerkki 30, taulukko 4/8.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

27.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00055555

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

6000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

3000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

27.05.2023

Loppupäivä

27.05.2023

Työeläkeyhtiö huomaa tehneensä virheen maksun ohjautumisessa ja korjaa asian. Eläkeyhtiö maksaa sijaissaajille eli sairauspäivärahan maksajalle ja ansiosidonnaisen päivärahan maksajalle heille ohjautumatta jääneet rahat. Taulukossa 5 on työeläkeyhtiön uusi ilmoitus, jossa tulonsaajalle liikaa maksettuun osuuteen on liitetty tieto ”Maksun oikaisu – Kyllä:"

Esimerkki 30, taulukko 5/8.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

31.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00055555

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

2000.00

Maksun oikaisu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Regressi veronalaiseen tuloon

1500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Vähennyksen tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sairauspäivärahan maksaja antaa kesäkuussa korvaavan ilmoituksen, jolla ilmoitetaan tieto ”Regressi – Kyllä”. Taulukossa 6 on korvaava ilmoitus (alkuperäinen ilmoitus on taulukossa 2):

Esimerkki 30, taulukko 6/8.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus (2)

Maksajan ilmoitusviite

20YY00022222

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1500.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Ansiosidonnaisen päivärahan maksaja antaa kesäkuussa korvaavan ilmoituksen:

Esimerkki 30, taulukko 7/8.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00011111

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Ilmoituksen versionumero

3

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

500.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

5

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

1500.00

Regressi

Kyllä

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

16

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

05.02.2023

Loppupäivä

05.02.2023

Sijaissaajille maksettu 2 000 euroa peritään tulonsaajalta takaisin, ja se palautuu heinäkuussa. Taulukossa 8 on suorituksen palautumisesta ilmoitettavat takaisinperinnän tiedot.

Esimerkki 30, taulukko 8/8.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.07.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00055555

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

2000.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

01.07.2023

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

 

Esimerkki 31: Esimerkissä on kuvattu ilmoittamisen tilanne, jossa olosuhteet muuttuvat useaan kertaan siten, että muodostuu peräkkäisiä regressitilanteita.

Tulonsaajalle on myönnetty ja maksettu 2 000 euroa ansiosidonnaista päivärahaa ajalta 1.1.–31.1.2023.

Myöhemmin olosuhteet muuttuvat, ja tulonsaajalle tehdään päätös sairauspäivärahasta. Tulonsaajalle myönnetään 1 500 euroa sairauspäivärahaa takautuvasti ajalta 1.1.–31.1.2023. Myöhemmin myönnetty sairauspäiväraha on ensisijainen etuus suhteessa ansiosidonnaiseen päivärahaan, joten sairauspäiväraha maksetaan regressioikeuden perusteella ansiosidonnaisen päivärahan maksajalle päällekkäin menevältä ajalta 1.1.–31.1.2023. Tulonsaajalle ei jää maksettavaa etuutta.

Myöhemmin olosuhteet muuttuvat jälleen, ja tulonsaajalle myönnetään 6 000 euroa työkyvyttömyyseläkettä ajalle 1.1.2023–28.2.2023 (3 000 euroa kuukaudessa). Sairauspäivärahan maksaja ja ansiosidonnaisen päivärahan maksaja eivät ole tehneet regressivaatimusta työeläkeyhtiölle, joka tästä johtuen maksaa koko suorituksen tulonsaajalle.

Tulonsaajalla on ollut oikeus seuraaviin etuuksiin:

Ansiosidonnainen päiväraha: 2 000 euroa ajalta 1.1.–31.1.2023.

Sairauspäiväraha: 1 500 euroa ajalta 1.1.–31.1.2023.

Työkyvyttömyyseläke: 3 000 euroa kuukaudessa (yhteensä 6 000 euroa) ajalta 1.1.–28.2.2023.

Seuraavaksi käydään läpi tulorekisteriin annettavat ilmoitukset. Tulonsaajalle on myönnetty 2 000 euroa ansiosidonnaista päivärahaa ajalta 1.1.–31.1.2023. Taulukossa 1 on ilmoitus tammikuun ansiosidonnaisesta päivärahasta:

Esimerkki 31, taulukko 1/7.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00011111

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

2000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

05.02.2023

Loppupäivä

05.02.2023

 

Olosuhteet muuttuvat, ja tulonsaajalle myönnetään 1 500 euroa sairauspäivärahaa ajalta 1.1.–31.1.2023. Sairauspäiväraha myönnetään samalle ajanjaksolle kuin ansiosidonnainen päiväraha, joten sairauspäiväraha maksetaan regressioikeuden perusteella ansiosidonnaisen päivärahan maksajalle kokonaisuudessaan. Tulonsaajalle ei jää maksettavaa etuutta.

Taulukossa 2 on myöhemmän etuuden eli sairauspäivärahan maksajan maaliskuussa antama ilmoitus:

Esimerkki 31, taulukko 2/7.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00022222

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1500.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Kun ansiosidonnaisen päivärahan maksaja on saanut regressisuorituksen, se antaa korvaavan ilmoituksen tulorekisteriin. Maksaja ilmoittaa korvaavassa ilmoituksessa tiedon ”Regressi – Kyllä”.

Ansiosidonnaisen päivärahan maksamisen yhteydessä on ilmoitettava tieto etuuden yksiköstä.

Tieto on pakollinen myös korvaavassa ilmoituksessa. Taulukossa 3 on tammikuun ansiosidonnaisen päivärahan korvaava ilmoitus (alkuperäinen ilmoitus on taulukossa 1):

Esimerkki 31, taulukko 3/7.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00011111

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Ilmoituksen versionumero

2

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

500.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

1500.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Alkupäivä

05.02.2023

Loppupäivä

05.02.2023

Olosuhteet muuttuvat edelleen, ja työeläkeyhtiö myöntää 20.5.2023 tulonsaajalle työkyvyttömyyseläkkeen takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on 3 000 euroa kuukaudessa.

Takautuva työkyvyttömyyseläke maksetaan tulonsaajalle itselleen, koska työeläkeyhtiö ei ole saanut regressivaatimuksia sairauspäivärahan maksajalta ja ansiosidonnaisen päivärahan maksajalta.

Taulukossa 4 on työeläkeyhtiön ilmoitus, jossa maksu ohjautuu virheellisesti tulonsaajalle:

Esimerkki 31, taulukko 4/7.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

27.05.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00055555

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

6000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

28.02.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

3000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

27.05.2023

Loppupäivä

27.05.2023

Ansiosidonnaisen päivärahan maksaja huomaa, että tulonsaajalle on myönnetty ja maksettu päällekkäinen etuus. Koko maksettu ansiosidonnainen päiväraha muuttuu perusteettomaksi eduksi.

Suorituksen maksaja antaa korvaavan ilmoituksen, jossa ilmoittaa tiedon perusteettomasta edusta. Halutessaan maksaja voisi yhdistää perusteettomat edut ja ilmoittaa yhteensä 2 000 euroa. Esimerkkiin on tilanteen havainnollistamisen helpottamiseksi erotettu 500 euron ja 1 500 euron perusteettoman edun osuudet. (Ilmoitusversiossa 3 maksaja muuttaa ilmoitusversion 2 regressi: Kyllä -tiedon tiedoksi perusteeton etu: Kyllä.) .

Esimerkki 31, taulukko 5/7.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.02.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00011111

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Ilmoituksen versionumero

3

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

500.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

1500.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Alkupäivä

05.02.2023

Loppupäivä

05.02.2023

Sairauspäivärahan maksaja huomaa, että tulonsaajalle on myönnetty ja maksettu päällekkäinen etuus. Koko maksettu sairauspäiväraha muuttuu perusteettomaksi eduksi. Suorituksen maksaja antaa korvaavan ilmoituksen, jossa ilmoittaa tiedon perusteettomasta edusta.

Esimerkki 31, taulukko 6/7.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Ilmoituksen versionumero

2

Maksajan ilmoitusviite

20YY00022222

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1500.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Ansiosidonnaisen päivärahan maksaja palauttaa regressinä saamansa suorituksen sairauspäivärahan maksajalle, eli regressi puretaan. Ilmoitus maksun palautuksesta ei ole tiedon käyttäjille tarpeellinen, joten tästä maksusta ei tehdä ilmoitusta tulorekisteriin.

Kun sairauspäivärahan maksaja saa tiedon, että ansiopäivärahan maksaja on palauttanut perusteettomaksi muodostuneen regressisuorituksen takaisin, antaa se korvaavan ilmoituksen, jossa muutetaan käytetty vähennyksen tyyppi kuvaamaan sitä, että maksu on ohjautunut väärin (”Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta”).

Tulonsaaja palauttaa hänelle virheellisesti maksetun 2 000 euroa takaisin ansiopäivärahan maksajalle. Esimerkissä sovelletaan bruttoperintää. Perinnän voisi tehdä myös nettona, jolloin ilmoitettaisiin etuuden nettomäärä 1 600 euroa sekä alkuperäiseen etuuteen kohdistuva ennakonpidätys 400 euroa.

 Taulukossa 7 on ansiopäivärahan maksajan ilmoitus takaisinperinnästä:

Esimerkki 31, taulukko 7/7.
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.06.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

20YY00022222

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

Tulonsaaja A

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiosidonnainen päiväraha

Määrä

2000.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

01.07.2023

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

 

4.7 Tulorekisterin ulkopuolista etuutta koskeva regressi

Kaikissa tilanteissa regressivaatimuksen taustalla olevaa alkuperäistä ilmoitusta ei ole annettu tulorekisteriin. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun suoritus on maksettu ennen tulorekisterin käyttöönottoa tai se ei  kuulu rekisteriin ilmoitettaviin tietoihin arkaluontoisuuden vuoksi. Näissä tilanteissa regressi käy ilmi vain myöhemmän etuuden maksajan Vähennykset-tietoryhmässä antamista tiedoista. Jos alkuperäisellä etuudella ei ole omaa tulolajia tulorekisterin tulolajien koodistossa, käytetään alkuperäisestä etuudesta annettavissa tiedoissa vähennyksen tulolajin koodin arvona "Muu etuus" tai "Muu eläke".

4.8 Etuuden yksikön ilmoittaminen regressitilanteissa

Regressitilanteissa jälkimmäinen etuus ei ole tulonsaajalle veronalaista tuloa, jos regressinä maksettava tulo on kertynyt samalta ajalta kuin alkuperäinen etuus. Verohallinto laskee regressitilanteissa päällekkäiseltä ajalta maksettujen etuuksien  korvauspäivät ensimmäisenä maksetun etuuden ilmoitukselta. Jälkimmäisen etuuden maksajan ilmoittamia päiviä Verohallinto ei huomioi. Jos jälkimmäinen etuus on maksettu pidemmältä ajalta kuin ensimmäinen etuus, jälkimmäisen etuuden maksajan pitää jakaa etuus ilmoituksessa kahteen osaan: päällekkäinen aika ilmoitetaan yhtenä määränä ja sen ylimenevältä ajalta maksettu etuus toisena määränä.

Esimerkki 32: Tulonsaaja on saanut työmarkkinatukea 1 000 euroa ajalta 1.8.–31.8.2024. Suoritus on maksettu 1.9.2024. Tulonsaajalle myönnetään 1.10.2024 takautuvasti ansiopäivärahan perusosa ajalta 1.8.–30.9.2024, yhteensä 2 000 euroa. Etuuden yksikön ilmoittaminen on pakollista molemmissa etuuksissa.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on työmarkkinatuen maksajan ilmoitus:

Esimerkki 32, taulukko 1/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.09.2024

Ilmoituksen tiedot  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

EE679B12

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

1000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2024

Loppupäivä

31.08.2024

Etuuden yksikkö

 

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

20

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Lokakuun  alussa todetaan, että tulonsaaja onkin oikeutettu ansiopäivärahan perusosaan, joka maksetaan osittain samalta ajalta työmarkkinatuen kanssa. Etuus maksetaan 1.10.2024 takautuvasti elokuulta ja lisäksi samalla maksetaan syyskuun ansaintakauden osuus yhteensä 2 000 euroa.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on myöhemmän etuuden eli ansiopäivärahan perusosan maksajan lokakuussa antama ilmoitus:

Esimerkki 32, taulukko 2/2
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.10.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

9924443

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

1000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2024

Loppupäivä

31.08.2024

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

20

Vähennykset

 

Vähennyksen tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

1000.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2024

Loppupäivä

31.08.2024

Sijaissaajan tiedot

 

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.08.2024

Loppupäivä

31.08.2024

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

1000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.09.2024

Loppupäivä

30.09.2024

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

20

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (20 % 1000 eurosta)

200.00

5 Osasuorituksen takaisinperintä

Tietyissä tilanteissa aiemmin maksettu tulo voi muuttua takautuvasti. Tulonsaajalle tehdään päätös uudesta etuudesta, joka myönnetään ainakin osittain samalle ajalle kuin aiemmin maksettu etuus. Aiemmin maksettu tulo otetaan huomioon myöhemmin maksettavan etuuden osasuorituksena. Tulonsaaja on ollut oikeutettu aiemmin saamaansa suoritukseen, joten tulo on maksuhetkellä ollut oikein. Ilmoitettua tulolajia ei näin ollen korjata, koska tulo verotetaan alun perin ilmoitetun tulolajin mukaan. Osasuorituksessa ei ole kyse aiemmin tässä ohjeessa käsitellystä perusteettomasta edusta tai regressistä.

Tulon takautuva muutos ilmoitetaan tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Alkuperäiselle tulolajille annetaan Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto, jonka arvoksi merkitään uusi tulolajin koodi. Kun tulo muuttuu takautuvasti, aiemmin maksettua eläkettä tai etuutta ei peritä takaisin, vaan se otetaan huomioon myöhemmin maksettavan etuuden osasuorituksena. Osasuorituksen ilmoittamista käsitellään tarkemmin ohjeessa Etuudet: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (katso luku 4.6 Tulo muuttuu takautuvasti ja aiemmin maksettu etuus otetaan huomioon osasuorituksena).

Osasuorituskin voi olla maksettu perusteettomasti, jolloin maksaja perii sen takaisin. Esimerkissä 33 käsitellään osasuorituksen takaisinperintää.

Esimerkki 33: Tulonsaajalle on maksettu 1 100 euroa kuukaudessa osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (OVE) ajalta 1.1.–31.10.2023. Maksaja on tehnyt takautuvan päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä 15.10.2023. Työkyvyttömyyseläkettä on maksettu 1.6.2023 alkaen saman verran kuin osittaista varhennettua vanhuuseläkettä eli 1 100 euroa kuukaudessa. Maksaja on huomioinut aiemmin maksetun osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen työkyvyttömyyseläkkeen osasuorituksena. Maksaja on ilmoittanut eläkelajin muutoksen tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella ja antanut "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi" -tiedon 1.6.2023 alkaen annetuille ilmoituksille.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on tammikuun 2023 ilmoitus osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä. Vastaavat ilmoitukset on annettu 31.5.2023 saakka.

Esimerkki 33, taulukko 1/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Maksajan ilmoitusviite

zzyy1

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Määrä

1100.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.01.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

220.00

Seuraavassa ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on etuuden maksajan kesäkuulta antama korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen muutos työkyvyttömyyseläkkeeksi. Maksaja antaa vastaavat ilmoitukset myös muilta kuukausilta, joilta osittainen varhennettu vanhuuseläke on katsottu työkyvyttömyyseläkkeen osasuoritukseksi.

Esimerkki 33, taulukko 2/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.06.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

xxyz2

Ilmoituksen versionumero

n

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1100.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.06.2023

Loppupäivä

30.06.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

220.00

Maksaja on kuitenkin huomannut elokuussa 2024, että tulonsaajalle on maksettu osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja työkyvyttömyyseläkettä väärin perustein vuonna 2023. Eläkettä olisi pitänyt maksaa 1 050 euroa kuukaudessa 1 100 euron sijaan. Maksaja on tehnyt päätöksen takaisinperinnästä 30.8.2024. Tulonsaajan kanssa on sovittu, että liikasuoritus 600 euroa (50 euroa kuukaudessa 12 kuukauden ajalta) peritään laskulla lokakuussa.

Maksaja on antanut ilmoituksen perusteettomasta edusta liikasuorituksen havaittuaan. Ilmoitusesimerkissä (taulukko 3) on uusi korvaava ilmoitus kesäkuulta, ja vastaavat korvaavat ilmoitukset on annettu myös muilta kuukausilta.

Esimerkki 33, taulukko 3/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.06.2023

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviite

xxyz2

Ilmoituksen versionumero

n

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1050.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.06.2023

Loppupäivä

30.06.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

50.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.06.2023

Loppupäivä

30.06.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

220.00

Maksaja antaa vastaavat ilmoitukset myös tammi-toukokuulta 2023 eli siltä ajalta, kun on maksettu osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Näissä ilmoituksissa ei anneta Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tietoa.

Maksaja perii liikasuorituksen takaisin tulonsaajalta lokakuussa 2024. Ilmoitusesimerkissä (taulukko 4) on maksajan takaisinperintäilmoitus (osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osuus 1.1.–31.5.2023 yhteensä 250 euroa ja työkyvyttömyyseläkkeen osuus 1.6.–31.12.2023 yhteensä 350 euroa):

Esimerkki 33, taulukko 4/4
Aineiston tiedot Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

20.10.2024

Ilmoituksen tiedot  

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

yyzz2

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Määrä

250.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

15.10.2024

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.05.2023

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

350.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

 

Takaisinmaksupäivä

15.10.2024

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.06.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Sivu on viimeksi päivitetty 12.1.2023