Työkorvaukset: erityistilanteita

Työkorvauksia ovat myös tietyistä erillistehtävistä maksetut suoritukset. Osa tällaisista suorituksista ilmoitetaan tulolajilla Työkorvaus (336) ja osalle suorituksista on oma tulolajinsa.

Työkorvaus-tulolajilla ilmoitettavat suoritukset

Edunvalvojan palkkio

Edunvalvojan palkkio ja kulukorvaukset ovat työkorvauksia. Edunvalvojalle maksetut korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin, jos edunvalvoja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Edunvalvoja ilmoittaa päämiehen maksamat työkorvaukset tulorekisteriin päämiehen puolesta.

Ilmoita edunvalvontapalkkioiden ja kulukorvausten yhteissumma tulolajilla Työkorvaus (336)

Laskutuspalvelu 

Jos työn suorittaja ja laskutuspalveluyritys (esimerkiksi laskutuskanava tai palkkiopalvelu) eivät ole erikseen sopineet työsuhteesta, työn suorittajalle maksettu suoritus on työkorvausta. Ilmoita suoritus tulolajilla Työkorvaus (336).

Urheilijan palkkio

Urheilijan palkkioon työkorvausta, ja se on ilmoitettava tulorekisteriin vain, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Sen sijaan jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, maksettu urheilijan palkkio on ilmoitettava tulorekisteriin riippumatta siitä, kuuluuko urheilija ennakkoperintärekisteriin.

Ilmoita suoritus tulolajilla Työkorvaus (336) ja ilmoita, että tulonsaaja on urheilija. Jos suoritus on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle, ilmoita lisäksi, että tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.

Esiintyvän taiteilijan palkkio

Esiintyvän taiteilijan palkkio on työkorvausta, ja se on ilmoitettava tulorekisteriin vain, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, maksettu esiintymispalkkio on aina ilmoitettava tulorekisteriin riippumatta siitä, kuuluuko tulonsaaja ennakkoperintärekisteriin.

Ilmoita suoritus tulolajilla Työkorvaus (336) ja ilmoita, että tulonsaaja on esiintyvä taiteilija. Jos suoritus on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle, ilmoita lisäksi, että tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.

Yleishyödyllinen yhteisö

Yleishyödyllisen yhteisön maksamat matkakustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin työkorvauksina, jos ne ylittävät tuloverolaissa säädetyn määrän tai jos ne on maksettu tuloverolaissa säädettyä lievemmin perustein.

Ilmoita suoritus tulolajilla Työkorvaus (336).

Todistajanpalkkio

Todistajanpalkkio maksetaan esiintymisestä oikeudessa todistajana. Palkkio on työkorvausta, ellei sitä ole sovittu maksettavaksi palkkana. Suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Ilmoita suoritus tulolajilla Työkorvaus (336).

Tukihenkilötoiminnasta maksettu palkkio

Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistyötä, josta voidaan maksaa palkkio, kustannusten korvaus tai molemmat.

Ilmoita suoritus tulolajilla Työkorvaus (336).

Vapaaehtoinen palveluraha (ns. tippi)

Vapaaehtoinen palveluraha ilmoitetaan tulorekisteriin, jos palvelurahan saaja ei ole työsuhteessa toimeksiantajaan eikä kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Ilmoita suoritus tulorekisteriin tulolajilla Työkorvaus (336).

Omilla tulolajeillaan ilmoitettavat suoritukset

Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä

Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä on työkorvausta, jos saaja ei ole työsuhteessa yhtiöön. Suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin riippumatta siitä, kuuluuko saaja ennakkoperintärekisteriin.

Ilmoita suoritus tulolajilla Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus) (340).

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki on työkorvausta, jos yksityisen hoidon tuen saaja ei ole työsuhteessa hoidettavan lapsen vanhempaan. Kela ilmoittaa maksamansa tulon ja ennakonpidätyksen tulorekisteriin, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Ilmoita suoritus tulolajilla Yksityisen hoidon tuki (työkorvaus) (356).

Omaishoitajan palkkio

Omaishoitajan palkkio on työkorvausta, jonka kunta maksaa omaishoitajalle vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämisestä kotioloissa. Kunta ilmoittaa maksamansa tulon ja ennakonpidätyksen tulorekisteriin, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Ilmoita suoritus tulolajilla Omaishoitajan palkkio (319).

Perhehoitajan palkkio

Perhehoitajan palkkio on työkorvausta, jonka kunta maksaa hoidettavan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämisestä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Kunta ilmoittaa maksamansa tulon tulorekisteriin, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin tai tulonsaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, mutta hänellä ei ole omaa yrittäjän eläkelakien mukaista vakuutusta.

Ilmoita suoritus tulolajilla Perhehoitajan palkkio (328).

Perhehoitajan kustannusten korvaus

Perhehoitajan kustannusten korvaus on veronalainen kustannusten korvaus, jonka kunta maksaa perhehoitajalle perhehoidossa olevien hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Kunta ilmoittaa maksamansa tulon tulorekisteriin, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin tai tulonsaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, mutta hänellä ei ole omaa yrittäjän eläkelakien mukaista vakuutusta. 

Ilmoita suoritus tulolajilla Perhehoitajan kustannusten korvaus (327).

Sovittelijan kulukorvaus

Sovittelijan kulukorvaus on veronalainen kustannusten korvaus, joka maksetaan vapaaehtoiselle sovittelijalle sovittelusta aiheutuneista kustannuksista. Sovittelijalla tarkoitetaan rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetussa laissa tarkoitettua sovittelijaa.

Ilmoita suoritus tulolajilla Sovittelijan kulukorvaus (335).

Lue lisää ohjeesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet