Mitä aikaisempia käytäntöjä tulorekisteriin ilmoittaminen korvaa?

Tulorekisteri korvaa monia tietovirtoja ja ilmoituksia:

  • keskeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työllisyysrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille
  • erilaisia työnantajien kuukausi-ilmoitusvelvollisuuksia

Kelalle työnantajalla ei ole vuosittaisia ilmoitusvelvollisuuksia, mutta nykyisin etuuksien hakeminen kuormittaa työnantajia. Kun työntekijä hakee etuutta, työnantajan pitää toimittaa palkkalaskelmia tai palkkatodistuksia sekä antaa lisäselvityksiä Kelalle. Kun työnantaja ilmoittaa palkkatietoilmoituksella kaikki tulorekisterin täydentävät tiedot, seuraavien ilmoitusten, hakemusten ja lomakkeiden tarve vähenee: SVL-etuuksien työnantajien hakemukset (Y17) ja niihin liittyvät työtulot, palkkatodistukset, TT4 Todistus työssäoloehdon selvittämistä varten ja SV 18 Vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannusten tai perhevapaakorvauksen hakemus.

Vuonna 2020 tulorekisterin tiedon käyttäjien määrä kasvaa. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteri korvaa eläkkeisiin ja etuuksiin liittyviä vuosi-ilmoituksia Verohallinnolle: vuosi-ilmoitukset eläkkeistä ja etuuksista, takautuvista eläkkeistä, työttömien korvauspäivistä sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista eläkkeistä ja muista etuuksista.

Poistuvat ilmoitukset
Palkkatietojen ilmoittaminen Tiedon saaja/tiedon käyttäjä Vuodelta 2018 annettavat ilmoitukset Vuodelta 2019 annettavat ilmoitukset  Vuodelta 2021 annettavat ilmoitukset
Työnantajan ja suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (7801) Verohallinto 1 0 0
Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitus (7809) A-alkuiset suorituslajit Verohallinto 1 0 0
Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus (4001)   työnantajasuoritusten tiedot, muiden oma-aloitteisen verojen tiedot verolaji   25 (työkorvaus) ja verolaji 69 (lähdevero rojalteista) Verohallinto 12 0 0
Erittely eläkkeistä ja etuuksista (lomake 7803 ja tietuekuvaus ja tietuekuvaukset VSELERIE) Verohallinto 1 1 0
Takautuvien eläkkeiden erittely (lomake 7801 ja tietuekuvaus VSTAKELE) Verohallinto 1 1 0
Työttömien korvauspäivät (tietuekuvaus VSKORVPV) Verohallinto 1 1 0
Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksella B- ja P-   suorituslajien osalta (lomake 7809 ja tietuekuvaukset VSRAERIE) Verohallinto 1 1 0
NT1-lomake (6134a, ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa) Verohallinto 1/työntekijä/
ulkomaantyö
0 0
NT2-lomake (5052a, ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa - ulkomaantyö) Verohallinto 1/työntekijä/
ulkomaantyö
0 0
Ilmoitus vuokratyöntekijästä, jonka työnantaja ja palkanmaksaja on ulkomailla (6147a) Verohallinto

1/työntekijä/
työskentely-jakso

0 0
Ilmoitus ulkomaanpalkasta, jonka ennakonpidätyksessä on sovellettu kuuden kuukauden sääntöä (5053a) Verohallinto 1/työntekijä 0 0
Työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemus/muutos TVR 0/1 0/1 0/1
Palkkasummailmoitus TVR 1 0 0
Eläkevakuuttajan vuosi-ilmoitus tai Eläkevakuuttajan kuukausi-ilmoitus Eläkevakuutuslaitos 1   tai 12 0 0
Eläkevakuuttajan työsuhdeilmoitus neljännesvuosittain Eläkevakuutuslaitos 4 0 0
Palkkojen ilmoittaminen työtapaturmavakuutusyhtiölle Työtapaturma-vakuutusyhtiöt 1 0 0

Täydentävien tietojen hyödyt

Tulorekisteri korvaa kaikissa tilanteissa palkkojen, eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työllisyysrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille, mutta tulorekisteristä saatavat hyödyt kasvavat, jos tulorekisteriin ilmoitetaan pakollisten tietojen lisäksi myös täydentävät tiedot.

Täydentävät tiedot täsmentävät pakollisia tietoja, jotka eivät muutoin olisi riittäviä esimerkiksi lakisääteisten etuuksien myöntämisessä. Nämä tiedot ovat yleensä saatavissa yritysten palkkahallinnon tietojärjestelmistä. Lisätiedot liittyvät johonkin sellaiseen tulotietoon, joka suorituksen maksajan pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tulolajien tarkempi erittely, tietyt palvelusuhdetta ja sovellettavaa työehtosopimusta koskevat tiedot, poissaolotiedot ja tulolajien ansaintajaksot.

On suositeltavaa ilmoittaa tiedot tulorekisteriin mahdollisimman kattavasti. Kun tiedot on annettu tulorekisteriin, niitä ei enää kysytä suorituksen maksajalta uudestaan. Jos täydentävät tiedot jätetään ilmoittamatta, tiedon käyttäjät voivat joutua kysymään tietoja maksajalta myöhemmin erikseen.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja tarvitaan muun muassa etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten tekemässä valvonnassa sekä tilastoinnissa. Tulorekisterin täydentävät tiedot korvaavat myös aikaisemmin työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia.