Palkkatietojen korjaamisen erityistilanteet: esimerkkejä

Ilmoita liikaa maksettu tulo perusteettomana etuna

Liikaa maksettu tulo suositellaan aina ilmoitettavaksi perusteettomana etuna. Kuittaamista eli ennakkopalkkamenettelyä ei suositella käytettäväksi.

Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana on sallittua vain, jos liikasuoritus peritään takaisin kokonaan seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Näin ilmoitat perusteettoman edun:

 • Jos liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä, liikaa maksettu tulo ilmoitetaan Perusteeton etu -tulolajilla (359).
 • Jos liikasuoritus huomataan vasta, kun tulo on jo ilmoitettu tulorekisteriin, on alkuperäinen ilmoitus korjattava antamalla korvaava ilmoitus ja ilmoitettava liikasuorituksen osuus perusteettomaksi eduksi liittämällä tulolajiin Perusteeton etu -tieto.

Esimerkki: Tulonsaajalle on maksettu 31.5.2019 palkkaa 3 500 euroa. Maksettu palkka sisältää kuukausipalkan 3 000 euroa, bonuksen 480 euroa ja puhelinedun 20 euroa. Työnantaja huomaa palkkatietoilmoituksen lähettämisen jälkeen, että bonusta ei olisi kuulunut maksaa lainkaan.

Maksaja korjaa antamaansa ilmoitusta ja merkitsee liikasuorituksen 480 euroa perusteettomaksi eduksi. Huomaa, että myös palkasta perityt maksut pitää korjata.

Näin ilmoitat takaisinperinnän:

Ilmoita tieto takaisinperinnästä, kun tulonsaaja on maksanut liikaa saamansa suorituksen takaisin. Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle ilmoitukselle vaan tieto takaisinperinnästä annetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jolloin liikasuoritus on maksettu takaisin.

Ilmoita takaisinperinnästä seuraavat tiedot:

 • Tulolaji
 • Takaisinperintä – Kyllä
 • Takaisinperitty summa
 • Takaisinperintäpäivä
 • Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (nettoperintätilanteissa)
 • Alkuperäinen palkanmaksukausi
 • Takaisinperityn tulon ansaintakausi (vapaaehtoinen, täydentävä tieto)
 • Alkuperäinen palkanmaksupäivä (vapaaehtoinen, täydentävä tieto)

Esimerkki: Tulonsaaja maksaa 480 euron liikasuorituksen takaisin 1.7.2019. Liikasuorituksesta on toimitettu ennakonpidätystä 120 euroa (25 %). Takaisinperintä tehdään nettona. Tulonsaaja maksaa takaisin määrän, josta on vähennetty ennakonpidätys eli 360 euroa (480 e – 120 e).

Maksaja ilmoittaa: takaisinperityn tulon määrän 480 euroa ja Takaisinperintä – Kyllä -tiedon. Takaisinperitty summa ilmoitetaan bruttomääräisenä, vaikka suoritus olisikin peritty takaisin nettona. Takaisinperitylle summalle voi halutessaan ilmoittaa ansaintakauden.

Takaisinperinnän lisätietoina ilmoitetaan: takaisinperintäpäivä 1.7.2019, takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys 120 euroa ja alkuperäinen palkanmaksukausi 1.5.2019–31.5.2019. Lisäksi voi ilmoittaa alkuperäisen maksupäivän 31.5.2019.

Luontoisetujen korjaaminen

Jos tulonsaajalla on luontoisetu käytössään, sen arvo on Verohallinnon luontoiseduista antaman päätöksen mukainen. Jos tulonsaajan saaman edun arvoa ei määritellä päätöksessä, edun arvoksi katsotaan sen käypä arvo. Luontoisetu ei voi olla liikaa maksettua tuloa, koska etu joko on käytössä tai ei ole. Jos luontoisetua on ilmoitettu liikaa tai liian vähän, on kyse aina ilmoittamisen virheestä.

Koska luontoisetu ei voi olla liikaa maksettua tuloa, Perusteeton etu -tietoa ei käytetä luontoisetujen korjaamisessa.

Jos luontoisetua on ilmoitettu liikaa tai liian vähän (esimerkiksi näppäilyvirheen takia), luontoisedun arvo korjataan oikeaksi antamalla korvaava ilmoitus.

Jos tulonsaajan saama luontoisetu on jäänyt kokonaan ilmoittamatta, se ilmoitetaan korjaamalla sen kuukauden ilmoitusta, jolta etu on jäänyt ilmoittamatta.

Esimerkki (jatkuu): Työntekijä on luopunut puhelinedusta jo huhtikuussa, mutta tieto ei ole tullut ajoissa palkanlaskentaan.

Tulonsaajalla ei ole ollut toukokuussa luontoisetua käytössään. Jos virhe huomataan ennen toukokuun ilmoituksen tekemistä, luontoisetua ei ilmoiteta tulorekisteriin lainkaan. Jos virhe huomataan, kun luontoisetu on jo ehditty ilmoittaa tulorekisteriin, tieto korjataan oikeaksi antamalla korvaava ilmoitus, jolla luontoisetu poistetaan ilmoitukselta.

Korjaa myös työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

Kun korjaat tulonsaajalle maksetun tulon määrää, muista korjata myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Laske työntekijämaksut korjatusta palkan määrästä.

Korjaa työntekijämaksut ensisijaisesti samalla ilmoituksella, jolla ilmoitat perusteettoman edun. Tulonsaajalle palautettua määrää ei ilmoiteta enää siinä vaiheessa, kun liikapidätys hyvitetään tulonsaajalle.

Tee korjaus kuitenkin viimeistään sillä ilmoituksella, jolla ilmoitat takaisinperinnästä. Työntekijämaksut voidaan korjata takaisinperintäilmoituksella vain, jos maksut oikaistaan saman kalenterivuoden aikana. Jos oikaisu tehdään tätä myöhemmin, työntekijämaksut on oikaistava perusteettoman edun ilmoituksella.

Huomioithan, että myös luontoiseduista peritään työntekijämaksut. Jos luontoisetujen euromääriä muutetaan, muutos on otettava huomioon työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen määrässä.

Luontoisedusta perittyjen työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen korjaaminen

Jos luontoisetua on ilmoitettu alkuperäisellä ilmoituksella liian vähän ja korvaavalla ilmoituksella lisätään puuttunut luontoisetu, pitää työntekijältä periä enemmän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Työntekijältä perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ilmoitetaan tulorekisteriin sen maksupäivän ilmoituksella, jona ne on peritty työntekijältä. Jos luontoisetu lisätään korvaavalla ilmoituksella, ei työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja korjata vielä tässä vaiheessa vaan ne ilmoitetaan sen maksupäivän ilmoituksella, jolloin ne on tosiasiassa peritty tulonsaajalta.

Jos luontoisetu on ilmoitettu virheellisesti, vaikka se ei ole ollut käytössä, annetaan korvaava ilmoitus ja luontoisetu poistetaan ilmoitukselta. Samalla työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen määrä alenee. Maksaja voi hyvittää liikapidätyksen tulonsaajalle alentamalla myöhemmän palkkakauden maksuja tai maksaa liikaa perimänsä määrän tulonsaajalle takaisin.

Jos liikaa perityt työntekijämaksut hyvitetään alentamalla seuraavan palkkakauden maksuja, ilmoitetaan seuraavan kauden ilmoituksella sen kauden palkasta peritty työntekijämaksujen määrä, josta on vähennetty liikapidätys.

Jos liikapidätys palautetaan tulonsaajalle, maksaja ilmoittaa tulonsaajalle palautetun summan tulorekisteriin negatiivisena lukuna uudella ilmoituksella.

Esimerkki (jatkuu): Maksetusta suorituksesta (3 500 euroa) on peritty työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta (236,25 euroa) ja työttömyysvakuutusmaksusta (52,50 euroa).

Maksetusta suorituksesta vähennetään perusteeton etu 480 euroa ja aiheeton puhelinetu 20 euroa. Työntekijämaksujen määrä lasketaan 3 000 eurosta.

Perusteetonta etua olleesta suorituksesta peritty työeläkevakuutusmaksu 32,40 euroa ja työttömyysvakuutusmaksu 7,20 euroa vähennetään ilmoitetuista määristä jo perusteettoman edun ilmoituksella.

Korjattu työeläkevakuutusmaksun määrä 203,85 euroa (236,25 e – 32,40 e) ja työttömyysvakuutusmaksun määrä 45,30 euroa (52,50 e – 7,20 e) ilmoitetaan perusteettoman edun ilmoituksella tai viimeistään takaisinperintäilmoituksella.

Puhelinedusta peritty työeläkevakuutusmaksu 1,35 euroa ja työttömyysvakuutusmaksu 0,30 euroa vähennetään seuraavan palkkakauden ilmoituksella ilmoitettavista määristä, tai jos liikapidätys on erikseen hyvitetty tulonsaajalle, annetaan hyvityksestä erillinen ilmoitus tulorekisteriin.

Ennakonpidätyksen käsittely korjaamistilanteessa

Toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan tulorekisteriin aina sen suuruisena, kuin se on peritty tulonsaajalta.

Takaisinperinnässä ennakonpidätystä korjataan vain silloin, kun takaisinperintä tehdään nettoperintänä.

 • Jos takaisinperintä tehdään nettoperintänä, tulonsaajalta peritään takaisin määrä, josta on vähennetty ennakonpidätys. Takaisinperittyyn tuloon kohdistuva ennakonpidätys ilmoitetaan takaisinperintäilmoituksella kohdassa "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys"

Takaisinperinnän voi tehdä nettona, jos tulo maksetaan takaisin samana vuonna tai seuraavan vuoden alussa niin ajoissa, että maksuvuoden verotus ei ole vielä valmistunut. Verohallinto ohjeistaa vero.fi-sivustolla, mihin päivään mennessä nettoperintä voidaan huomioida tulonsaajien verotuksessa. Tämän Verohallinnon ilmoittaman ajankohdan jälkeen takaisinperinnässä käytetään bruttoperintää.

 • Jos nettoperintää ei voida tehdä, on liikasuoritus perittävä takaisin bruttomääräisenä. Takaisinperittävä määrä sisältää myös ennakonpidätyksen osuuden. Tällöin takaisinperintäilmoituksella ei ilmoiteta takaisinperittyyn määrään kohdistuvaa ennakonpidätystä.

 Lue lisää takaisinperinnästä.

Esimerkki (jatkuu): Maksetusta suorituksesta (3 500 euroa) on toimitettu ennakonpidätystä (25 %) 875 euroa. Suorituksesta 480 euroa on liikasuoritusta ja 20 euroa aiheetonta puhelinetua. Maksaja on korjannut ilmoitusta, ilmoittanut liikasuorituksen perusteettomana etuna ja poistanut ilmoitukselta puhelinedun. Ennakonpidätyksen määrään (875 euroa) ei tehdä muutosta.

Jos maksaja on perinyt liikasuorituksen nettona, ja takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (120 euroa) on ilmoitettu tulorekisteriin erikseen, suorituksen maksajan työnantajavelvoitteena oleva ennakonpidätyksen määrä kyseiseltä kaudelta alenee. Lisäksi Verohallinto alentaa tiedon perusteella vastaavasti ennakonpidätyksen määrää, joka on aiemmin luettu tulonsaajan hyväksi.

400-sarjan tulolajien korjaaminen

Tuloista vähennettävät erät ilmoitetaan tulorekisteriin sen maksupäivän ilmoituksella, jolloin vähennys tulosta on tehty. Jos vähennettäviä eriä pitää korjata, korjaus tehdään yleensä seuraavan palkanmaksukauden ilmoituksella. Vähennettyihin eriin tehdyt korjaukset ilmoitetaan tulorekisteriin, kun maksaja on oikaissut rahamääriä. Poikkeus tästä ovat luontoiseduista perityt korvaukset, jotka on ilmoitettava samalla ilmoituksella kuin luontoisetukin, vaikka korvaus perittäisiin etukäteen tai myöhemmin. Lisäksi työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut voidaan oikaista liikasuoritustapauksissa perusteettoman edun ilmoituksella.

Vähennettäviin eriin ei liitetä Perusteeton etu -tietoa. 

Esimerkki: Maksaja on pidättänyt tulonsaajan nettopalkasta aiheettomasti 50 euron autopaikkamaksun ja ilmoittanut erän tulolajilla 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä. Liikaa peritty määrä on palautettu tulonsaajalle seuraavassa palkanmaksussa sen jälkeen, kun virhe on huomattu. Maksaja voi ilmoittaa maksamansa suorituksen tulolajilla 406 Maksettava palkka, jolloin henkilön käteen jäävän palkan määrä ilmoitetaan 50 euroa suurempana.

Jos kyseisessä tilanteessa ilmoitusta tulorekisteriin ei olisi ehditty tehdä, aiheettomasti vähennettyä erää ei ilmoitettaisi tulorekisteriin.

Korjaa myös työnantajan erillisilmoitus

Kun korjaat palkkatietoilmoitusta ja korjaus vaikuttaa maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrään, muista korjata myös työnantajan erillisilmoitus.

Jos huomaat virheen ennen työnantajan erillisilmoituksen antamista, ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä oikean suuruisena jo ensimmäisellä ilmoituksella.

Jos olet jo ehtinyt antaa työnantajan erillisilmoituksen ennen virheen huomaamista, korjaa työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä alkuperäisen palkanmaksukuukauden ilmoitukselle.

Esimerkki: Maksaja on antanut toukokuulta työnantajan erillisilmoituksen, jolla on ilmoittanut 3 500 euron palkan perusteella maksamansa sairausvakuutusmaksun määrän 26,95 euroa.

Työnantaja on korjannut palkkatietoilmoitusta ja merkinnyt liikasuorituksen 480 euroa perusteettomaksi eduksi ja poistanut ilmoitukselta virheellisesti ilmoitetun puhelinedun. Sairausvakuutusmaksun alaisen palkan määrä on muuttunut 3 000 euroon.

Maksaja korjaa aiemmin antamaansa työnantajan erillisilmoitusta ja ilmoittaa työnantajan sairausvakuutusmaksun määräksi 23,10 euroa.