Palkkatietojen korjaamisen erityistilanteet: esimerkkejä

Näin ilmoitat perusteettoman edun:

 • Jos liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä, liikaa maksettu tulo ilmoitetaan Perusteeton etu -tulolajilla (359).
 • Jos liikasuoritus huomataan vasta, kun tulo on jo ilmoitettu tulorekisteriin, on alkuperäinen ilmoitus korjattava antamalla korvaava ilmoitus. Korvaavalla ilmoituksella ja ilmoitettava liikasuorituksen osuus ilmoitetaan perusteettomaksi eduksi liittämällä tulolajiin Perusteeton etu -tieto. Erillistä Perusteeton etu -tulolajia ei tällöin käytetä.

Esimerkki 1:

Henkilölle on maksettu tammikuussa palkkaa 2 200 euroa. Ennakonpidätystä on toimitettu 25 %:n mukaisesti 550 euroa. Työntekijämaksut on peritty normaalisti. Maksaja on tehnyt palkkatietoilmoituksen tulorekisteriin.

201 Aikapalkka 2200.00

402 Ennakonpidätys 550.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 157.30

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 30.80

Maksaja huomaa jälkeenpäin, että aikapalkkaa maksettiin 200 euroa liikaa. Palkkajärjestelmässä maksaja tekee lisäajon, jonka perusteella muodostuu negatiivisena lukuna 200 euron saatava henkilöltä.

Negatiivista lukua ei voi ilmoittaa tulorekisteriin, joten huomattuaan liikamaksun maksajan pitää ilmoittaa liikasuoritus (200 euroa) perusteettomaksi eduksi.

Maksaja korjaa tammikuulta antamansa palkkatietoilmoituksen antamalla korvaavan ilmoituksen.

Korvaavalle ilmoitukselle merkitään maksupäiväksi alkuperäinen maksupäivä. Perusteeton etu ilmoitetaan käyttämällä aiemmin ilmoitettua tulolajia ja merkitsemällä erillinen Perusteeton etu -tieto tulolajin yhteyteen. Palkan määrä korjataan oikeaksi.

201 Aikapalkka 2000.00

201 Aikapalkka 200.00

 • Perusteeton etu: Kyllä

402 Ennakonpidätys 550.00

Vaikka liikasuoritus korjataan perusteettomaksi eduksi, tulonsaajaa verotetaan edelleen 2 200 eurosta ja ennakonpidätyksenä huomioidaan toteutuneen mukaisesti 550 euroa.

Ennakonpidätyksen käsittely korjaamistilanteessa

Toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan tulorekisteriin aina sen suuruisena, kuin se on peritty tulonsaajalta. Perusteettoman edun ilmoituksella ei muuteta toimitetun ennakonpidätyksen määrää.

Takaisinperinnässä ennakonpidätystä korjataan vain silloin, kun takaisinperintä tehdään nettoperintänä.

Perusteeton etu vaikuttaa sosiaalivakuutusmaksujen maksamisen velvoitteisiin

Työeläke- ja tapaturmavakuuttajat oikaisevat työnantajalta laskutettavien maksujen määrää automaattisesti korvaavan ilmoituksen perusteella. Maksajan pitää kuitenkin korjata tulorekisteriin työntekijän osuus työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista.

Maksajan on lisäksi korjattava sairausvakuutusmaksun määrä oma-aloitteisesti työnantajan erillisilmoituksella vastaamaan palkan oikeaa määrää.

Korjaa työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

Kun korjaat tulonsaajalle maksetun tulon määrää, muista korjata myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Laske työntekijämaksut korjatusta palkan määrästä.

Voit palauttaa liikaa perityt työntekijämaksut tulonsaajalle tai voit seuraavalla palkanmaksukerralla pidättää työntekijämaksuja vähemmän mutta ilmoittaa niin kuin tulosta olisi peritty maksut normaalisti.

Korjaa työntekijämaksut ensisijaisesti samalla ilmoituksella, jolla ilmoitat perusteettoman edun. Tulonsaajalle hyvitettävää määrää ei ilmoiteta enää uudestaan siinä vaiheessa, kun liikapidätys palautetaan tulonsaajalle.

Korjaa työntekijämaksut kuitenkin viimeistään sillä ilmoituksella, jolla ilmoitat takaisinperinnästä. Työntekijämaksut voidaan korjata tällä ilmoituksella vain, jos liikamaksu ja takaisinperintä tapahtuvat saman kalenterivuoden aikana.

Esimerkki 1 (jatkuu):

Maksaja korjaa työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut samalla ilmoituksella, jolla hän ilmoittaa perusteettoman edun.

201 Aikapalkka 2000.00

201 Aikapalkka 200.00

 • Perusteeton etu: Kyllä

402 Ennakonpidätys 550.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 143.00

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 28.00

Koska sosiaalivakuutusmaksujen alainen palkka alenee esimerkissä 2 000 euroon, maksaja voi alentaa työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut vastaamaan tätä määrää. 

Tulorekisteriin annetun ilmoituksen perusteella sosiaalivakuuttajat huomioivat sosiaalivakuutusmaksun alaisena palkkana (esimerkkitapauksessa) 2000 euroa.

Korjaa myös työnantajan erillisilmoitus

Kun korjaat palkkatietoilmoitusta ja korjaus vaikuttaa maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrään, muista korjata myös työnantajan erillisilmoitus.

Jos huomaat virheen ennen työnantajan erillisilmoituksen antamista, ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä oikean suuruisena jo ensimmäisellä (ja tässä tapauksessa ainoalla) ilmoituksella.

Jos olet jo ehtinyt antaa työnantajan erillisilmoituksen ennen virheen huomaamista, korjaa työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä alkuperäisen palkanmaksukuukauden erillisilmoitukselle.

Esimerkki 1 (jatkuu):

Maksaja on antanut toukokuulta työnantajan erillisilmoituksen, jolla se on ilmoittanut 2 200 euron palkan perusteella maksamansa sairausvakuutusmaksun määrän 33,66 euroa.

Maksaja on korjannut palkkatietoilmoitusta ja merkinnyt 200 euron liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi. Sairausvakuutusmaksun alaisen palkan määrä on muuttunut 2 000 euroon.

Maksaja korjaa aiemmin antamaansa työnantajan erillisilmoitusta ilmoittamalla työnantajan sairausvakuutusmaksun määräksi 30,60 euroa.

Näin ilmoitat takaisinperinnän:

Ilmoita takaisinperinnästä, kun tulonsaaja on maksanut liikaa saamansa suorituksen takaisin. Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle ilmoitukselle, vaan takaisinperinnästä ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jonka aikana tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin.

Ilmoita takaisinperinnästä seuraavat tiedot:

 • Tulolaji
 • Takaisinperintä – Kyllä
 • Takaisinperitty summa
 • Takaisinmaksupäivä
 • Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (nettoperintätilanteissa)
 • Alkuperäinen palkanmaksukausi
 • Takaisinperityn tulon ansaintakausi (vapaaehtoinen, täydentävä tieto)
 • Alkuperäinen palkanmaksupäivä (vapaaehtoinen, täydentävä tieto).

Takaisinperintä voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla: nettoperintänä, bruttoperintänä tai käsittelemällä liikasuoritus ennakkopalkkana (ns. palkan kuittaus). Ennakkopalkkana käsittelyä ei suositella, mutta jos niin kuitenkin tehdään, tietoa takaisinperinnästä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Esimerkki 1 (jatkuu), vaihtoehto A: Maksaja perii liikasuorituksen takaisin nettoperintänä

Tulonsaajan kanssa sovitaan, että työnantaja perii tammikuussa maksamansa 200 euron liikamaksun helmikuun palkanmaksun yhteydessä. Liikamaksu peritään helmikuun palkasta nettona. Helmikuussa tulonsaajan normaali palkka on 2 000 euroa.

Tulonsaajan verokortti on välissä vaihtunut, ja hänen uusi ennakonpidätysprosenttinsa on 20.

201 Aikapalkka 2000.00 (josta ennakonpidätys 20 %)

201 Aikapalkka 200.00 (takaisin perittävä määrä, brutto)

 • Takaisinperintä: Kyllä

402 Ennakonpidätys 400.00 (2000 eurosta)

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 143.00 (2000 eurosta)

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 28.00 (2000 eurosta)

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinmaksupäivä: helmikuun palkanmaksupäivä

Takaisin perittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys 50 (200 eurosta 25 %, tammikuun pidätys)

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.1.–31.1.20xx

Alkuperäinen palkanmaksupäivä: tammikuun palkanmaksupäivä

"Takaisin perittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys" -tieto vaikuttaa työnantajan ennakonpidätysvelvoitteeseen. Tiedon perusteella tammikuun verokauden ennakonpidätysvelvoite pienenee (esimerkkitapauksessa) 50 eurolla. Vastaavasti tulonsaajalla tulot pienenevät verovuodelta 200 eurolla ja hyväksi luettavat ennakonpidätykset 50 eurolla. Tieto takaisinperinnästä ei vaikuta sosiaalivakuutusmaksujen maksamisen velvoitteisiin. Esimerkkitapauksessa sosiaalivakuutusmaksu maksetaan 2 000 euron perusteella.

Esimerkkitapauksessa tulonsaajalle jää helmikuun palkasta verojen ja työntekijämaksujen jälkeen nettotuloa 1429 euroa, josta takaisinperintä tehdään.

(2000 euroa brutto - 400 euron ennakonpidätys (20 %) - 143 euroa - 28 euroa = 1429 euroa.)

Tulonsaajan nettopalkasta vähennetään liikasuoritus tammikuulta, joka nettona on 150 euroa.

(200 euroa brutto - 50 euroa veroa (25 %) = 150 euroa.)

Tulonsaaja saa käteensä 1429 - 150 = 1279 euroa.

Esimerkki 1 (jatkuu), vaihtoehto B: Maksaja perii liikasuorituksen takaisin bruttoperintänä

Tulonsaajan kanssa sovitaan, että työnantaja perii tammikuussa maksamansa 200 euron liikamaksun helmikuun palkanmaksun yhteydessä. Liikamaksu peritään helmikuun palkasta bruttona. Helmikuussa tulonsaajan normaali palkka on 2000 euroa.

Tulonsaajan verokortti on välissä vaihtunut, ja hänen ennakonpidätysprosenttinsa on 20.

201 Aikapalkka 2000.00 (josta ennakonpidätys 20 %)

201 Aikapalkka 200.00 (takaisin perittävä määrä, brutto)

 • Takaisinperintä: Kyllä

402 Ennakonpidätys: 400.00 (2000 eurosta)

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 143.00 (2000 eurosta)

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 28.00 (2000 eurosta)

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinmaksupäivä:helmikuun palkanmaksupäivä

Alkuperäinen palkanmaksukausi:1.1.–31.1.20xx

Alkuperäinen palkanmaksupäivä: tammikuun palkanmaksupäivä

Esimerkkitapauksessa tulonsaajalle jää helmikuun palkasta verojen ja työntekijämaksujen jälkeen nettotuloa 1429 euroa, josta takaisinperintä tehdään.

(2000 euroa brutto - 400 euron ennakonpidätys (20 %) - 143 euroa - 28 euroa = 1429 euroa.)

Tulonsaajan nettopalkasta vähennetään liikasuoritus tammikuulta (200 euroa brutto). Tulonsaaja saa käteensä 1429 - 200 = 1229 euroa.

Työnantajan ennakonpidätysvelvoite ei pienene tammikuulta. Tulonsaajalta poistuu verotuksesta 200 euroa bruttotuloa, mutta toimitetun ennakonpidätyksen määrä pysyy samana.

Tulorekisteri-ilmoittamisessa ero brutto- ja nettoperinnän välillä on se, ettei bruttoperinnässä ilmoiteta lainkaan "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys" -tietoa.

Esimerkki 1 (jatkuu), vaihtoehto C: Palkan kuittaus eli liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana virheen huomaamista seuraavassa palkanmaksussa

Tulonsaajan kanssa sovitaan, että työnantaja perii tammikuussa maksamansa 200 euron liikamaksun kuittaamalla summan helmikuussa maksettavasta bruttopalkasta. Helmikuussa tulonsaajalle maksettaisiin normaalisti bruttona 2000 euroa, mutta maksaja vähentää siitä liikamaksun ja maksaa tulonsaajalle bruttona vain 1800 euroa. Tästä summasta toimitetaan ennakonpidätys ja peritään työntekijämaksut.

201 Aikapalkka 1800.00 (2000 - 200 = 1800)

402 Ennakonpidätys 360.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 128.70 (1800 eurosta)

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 25.20 (1800 eurosta)

Esimerkkitapauksessa tulonsaajalle jää helmikuun palkasta verojen ja työntekijämaksujen jälkeen nettotuloa 1286,10 euroa.

(1800 euroa brutto - 360 euron ennakonpidätys (20 %) - 128,70 euroa - 25,20 euroa = 1286,10 euroa.)

Huomaathan, että jos takaisinperintä toteutetaan käsittelemällä liikasuoritus ennakkopalkkana, tulorekisteriin ei ilmoiteta tietoa perusteettomasta edusta eikä takaisinperinnästä.

Työnantajan velvoitteet tammikuun verokaudelta eivät muutu. Tulonsaajan veronalainen tulo helmikuussa on 1800 euroa. Työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen palkka on 1800 euroa.

Luontoisetujen korjaaminen

Jos tulonsaajalla on luontoisetu käytössään, sen arvo on Verohallinnon luontoiseduista antaman päätöksen mukainen. Jos tulonsaajan saaman edun arvoa ei määritellä päätöksessä, edun arvoksi katsotaan sen käypä arvo.

Luontoisetu ei voi olla liikaa maksettua tuloa, koska etu joko on käytössä tai ei ole. "Perusteeton etu" -tietoa ei näin ollen käytetä luontoisedun korjaamisessa. Jos luontoisetua on ilmoitettu liikaa tai liian vähän, on kyse aina ilmoittamisen virheestä.

Jos luontoisetua on ilmoitettu liikaa tai liian vähän (esimerkiksi näppäilyvirheen takia), luontoisedun arvo korjataan oikeaksi antamalla korvaava ilmoitus.

Jos tulonsaajalle annettu luontoisetu on jäänyt kokonaan ilmoittamatta, se ilmoitetaan korjaamalla sen kuukauden ilmoitusta, jolta etu on jäänyt ilmoittamatta.

Huomioithan, että myös luontoiseduista peritään työntekijämaksut. Jos luontoisedun tulorekisteriin ilmoitettua arvoa korjataan, muutos on otettava huomioon työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen määrässä.

Esimerkki 2:

Tulonsaajalle on maksettu helmikuussa palkkaa bruttona 3 020 euroa. Palkka sisältää kuukausipalkan 3 000 euroa ja puhelinedun 20 euroa. 

Tulonsaaja on luopunut puhelinedusta jo tammikuun päätteeksi, mutta tieto ei ole tullut ajoissa palkanlaskentaan. Jos virhe huomataan ennen helmikuun ilmoituksen tekemistä, luontoisetua ei ilmoiteta tulorekisteriin lainkaan. Jos virhe huomataan, kun luontoisetu on jo ehditty ilmoittaa tulorekisteriin, tieto korjataan antamalla korvaava ilmoitus, jolta luontoisetu poistetaan.

Luontoisedusta perittyjen työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen korjaaminen

Jos luontoisetua on ilmoitettu alun perin liian vähän ja puuttunut luontoisetu lisätään korvaavalla ilmoituksella, pitää tulonsaajalta periä enemmän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Maksuja ei korjata tulorekisteriin vielä tällä samalla korvaavalla ilmoituksella, vaan perittävät työntekijämaksut ilmoitetaan sen maksupäivän ilmoituksella, jona ne on tosiasiassa peritty tulonsaajalta.

Jos luontoisetu on ilmoitettu, vaikka se ei ole ollut käytössä, annetaan korvaava ilmoitus, jolta luontoisetu poistetaan. Samalla työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen oikea määrä alenee. Maksaja voi hyvittää työntekijämaksujen liikapidätyksen tulonsaajalle alentamalla myöhemmän palkkakauden maksuja tai vaihtoehtoisesti palauttaa liikaa perimänsä määrän tulonsaajalle.

Jos liikapidätys hyvitetään alentamalla seuraavan palkkakauden maksuja, ilmoitetaan seuraavan kauden ilmoituksella kauden palkasta peritty työntekijämaksujen määrä, josta on vähennetty liikapidätys.

Jos liikapidätys palautetaan tulonsaajalle, maksaja ilmoittaa tulonsaajalle palautetun summan tulorekisteriin negatiivisena lukuna uudella ilmoituksella.

Esimerkki 2 (jatkuu):

Tulonsaajalle bruttona maksetusta suorituksesta (3 020 euroa) on pidätetty tulonsaajan osuus työeläkevakuutusmaksusta (215,93 euroa) ja työttömyysvakuutusmaksusta (42,28 euroa).

 Tieto puhelinedusta korjataan antamalla korvaava ilmoitus, jolta etu poistetaan. Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen määrää ei korjata vielä korvaavalla ilmoituksella.

20 euron puhelinedusta peritty työeläkevakuutusmaksu 1,43 euroa (7,15 %) ja työttömyysvakuutusmaksu 0,28 euroa (1,4 %) vähennetään seuraavan palkkakauden ilmoituksella ilmoitettavista määristä. Jos liikapidätys on vaihtoehtoisesti hyvitetty tulonsaajalle erikseen, annetaan hyvityksestä erillinen ilmoitus tulorekisteriin.

400-sarjan tulolajien korjaaminen

Tuloista vähennettävät erät ilmoitetaan tulorekisteriin sen maksupäivän ilmoituksella, jona vähennys tulosta on tehty. Jos vähennettäviä eriä pitää korjata, korjattu tieto ilmoitetaan yleensä seuraavan palkanmaksukauden ilmoituksella.

Vähennettyjen erien korjaukset ilmoitetaan tulorekisteriin, kun maksaja on oikaissut rahamääriä. Poikkeuksena tästä ovat luontoiseduista perityt korvaukset, jotka on ilmoitettava samalla ilmoituksella kuin luontoisetukin, vaikka korvaus perittäisiin etukäteen tai jälkikäteen. Lisäksi työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut voidaan oikaista liikasuoritustapauksissa ilmoittamalla perusteettomasta edusta. 

Jos korjataan sellaista tulosta vähennettyä erää, joka ei vaikuta verotettavan tulon tai sosiaalivakuutusmaksujen alaisen tulon määrään, korjaus voidaan tehdä joko alkuperäiselle ilmoitukselle tai seuraavan palkanmaksukauden ilmoitukselle. Tällainen vähennetty erä voi olla esimerkiksi liian suurena peritty autopaikkamaksu.

Vähennettäviin eriin ei liitetä Perusteeton etu -tietoa.

Esimerkki 3:

Maksaja on pidättänyt tulonsaajan 2000 euron nettopalkasta aiheettomasti 50 euron autopaikkamaksun ja ilmoittanut pidätetyn erän tulolajilla 408 "Nettopalkasta vähennettävä muu erä".  

Liikaa peritty määrä on palautettu tulonsaajalle seuraavassa palkanmaksussa sen jälkeen, kun virhe on huomattu. Liikaa peritty määrä voidaan korjata tulorekisteriin kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 1. Maksaja voi korjata alkuperäistä ilmoitusta ja poistaa aiheettomasti pidätetyn eli tulolajilla 408 ilmoitetun erän. Erän voi poistaa joko korjaamalla ilmoitetun määrän nollaksi tai poistamalla tulolajin kokonaan.
 2. Maksaja voi ilmoittaa maksamastaan hyvityksestä seuraavan palkanmaksukauden ilmoituksella: tällöin maksaja ilmoittaa tulolajilla 406 "Maksettava palkka" tulonsaajalle käteen jääneen palkan määrän kokonaisuudessaan eli 2050 euroa.

Jos esimerkin tilanteessa ilmoitusta tulorekisteriin ei olisi ehditty tehdä, aiheettomasti vähennettyä erää ei ilmoitettaisi tulorekisteriin lainkaan.