Milloin maksetut palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin?

Kaikkien suoritusten maksajien, eli työnantajien, yhdistysten ja organisaatioiden, pitää ilmoittaa tiedot maksetuista suorituksista tulorekisteriin pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Kotitaloustyönantajille on säädetty poikkeavat määräajat.

Palkkatietoilmoitus

Ilmoita maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset sekä niistä tehdyt vähennykset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

  • Maksupäivällä tarkoitetaan tulonsaajan palkkapäivää, jolloin suoritus on saajan käytettävissä (esim. nostettavissa saajan tililtä).
  • Maksupäivän jälkeiseen viiteen kalenteripäivään lasketaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä. Jos ilmoituksen määräpäivä on kuitenkin lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.

Voit antaa palkkatietoilmoituksen tulorekisteriin myös etukäteen (esimerkiksi suoraan palkka-ajosta) mutta aikaisintaan 45 päivää ennen maksupäivää.

Vakuutuspalkka
Ilmoita tiedot vakuutuspalkan määrästä kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Sijaismaksajan maksama palkka
Työnantajan on ilmoitettava tiedot niistä sijaismaksajan maksamista palkoista, joista työnantaja on velvollinen maksamaan sosiaalivakuutusmaksut. Ilmoita tiedot viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Perusteeton etu
Ilmoita tieto perusteettomasta edusta viipymättä, kun perusteeton etu on havaittu.

Takaisin maksettu suoritus
Ilmoita tiedot takaisin maksetuista suorituksista viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun maksu liittyy.

Ulkomaan työskentely
Ilmoita tiedot viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen ulkomaan työskentelystä maksetun palkan maksupäivän jälkeen.
Tiedot oleskeluajoista Suomessa voidaan kuitenkin antaa viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Palkkaennakko

Ilmoita tiedot palkkaennakoista viimeistään viidentenä kalenteripäivänä saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettavan palkan maksupäivän jälkeen.

Edellytyksenä on, että palkat on maksettu saman kalenterikuukauden aikana. Jos palkanmaksukaudesta ei ole sovittu, palkanmaksukautena pidetään kalenterikuukautta.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset:

Ilmoita tiedot verovapaista kustannusten korvauksista (kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset) viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

Rekisteröidyn yhdistyksen maksamat kertasuoritukset

Ilmoita enintään 200 euron määräisiä kertasuorituksia koskevat tiedot tulorekisteriin kuukausittain viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Huom. Muutos koskee vain rekisteröityneitä yhdistyksiä.

Infograafi, jossa on kuvattu ilmoitusten määräajat kalenterissa.

Luontoisedut ja muut muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset

Ilmoita luontoisetuja koskevat tiedot viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta kertynyttä rahapalkkaa maksetaan seuraavan kuukauden aikana, luontoisetu voidaan ilmoittaa kyseisen kuukauden tuloksi. Ilmoitus on tällöin annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.

Puhelinetu voidaan ilmoittaa tiettyjen edellytysten täyttyessä kerran vuodessa etukäteen.

Lue lisää puhelinedun ja muiden luontoisetujen ilmoittamisesta.

Työnantajan erillisilmoitus

Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ja siitä tehtävät vähennykset sekä Ei palkanmaksua-tieto.

Velvollisuus antaa työnantajan erillisilmoitus riippuu siitä, onko suorituksen maksaja säännöllinen vai satunnainen työnantaja.

Säännöllinen työnantaja: Ilmoituksen määräpäivä on kohdekuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Satunnainen työnantaja ei kuulu Verohallinnon työnantajarekisteriin. Satunnainen työnantaja antaa tulorekisteriin työnantajan erillisilmoituksen vain palkanmaksukuukausilta, viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.Työnantajan erillisilmoituksen voit antaa tulorekisteriin yhden kuukauden etukäteen. Jos ilmoitat Ei palkanmaksua -tiedon, voit antaa työnantajan erillisilmoituksen etukäteen.

Poissaolotiedot

Tulonsaajan poissaolotiedot ilmoitetaan viimeistään seuraavan palkanmaksukauden ilmoituksella. Esimerkiksi palkanmaksukauden 01/20xx poissaolot ilmoitetaan siis viimeistään 02/20xx palkanmaksukauden ilmoituksella.

Palvelussuhdetiedot

Joitakin tietoja voit ilmoittaa etukäteen ilman aikarajoituksia, esimerkiksi työskentely- ja oleskelujaksot sekä määräaikaisen työsuhteen pituus. Jos esimerkiksi tiedät, että työntekijän määräaikainen työsuhde kestää vuoden, voit ilmoittaa palvelussuhteen päättymisajaksi määräaikaisen työsuhteen päättymispäivän. Jos palvelussuhde alkaa tulevaisuudessa, voit ilmoittaa tiedot tulorekisteriin aikaisintaan 45 päivää ennen palvelussuhteen alkamista

Joitakin tietoja voit ilmoittaa etukäteen ilman aikarajoituksia, esimerkiksi työskentely- ja oleskelujaksot sekä poissaolotiedot. Jos esimerkiksi tiedät, että työntekijän määräaikainen työsuhde kestää vuoden, voit ilmoittaa palvelussuhteen päättymisajaksi määräaikaisen työsuhteen päättymispäivän. Jos palvelussuhde alkaa tulevaisuudessa, voit ilmoittaa tiedot tulorekisteriin aikaisintaan 45 päivää ennen palvelussuhteen alkamista.

Korjaa ilmoitus viipymättä

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan pitää korjata ilmoittamansa virheellinen tieto viipymättä sen jälkeen, kun virhe on huomattu. Jos tulonsaaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen on pyydettävä korjausta suorituksen maksajalta.

Lue lisää tietojen korjaamisesta.

Paperilomakkeella ilmoittaminen

Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Paperi-ilmoituksen määräaika on viiden päivän sijaan kahdeksan päivää.