Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (TULOR 6106)

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (TULOR 6106) annetaan ulkomaisesta vuokratyöntekijästä, jonka ulkomainen yritys on vuokrannut Suomessa olevalle työn teettäjälle.

Ilmoitus on annettava työskentelyn kestosta riippumatta. Tarkista Verohallinnolta tarkemmat tiedot siitä, missä tilanteissa ilmoitus on annettava.

Käytä oikean vuoden lomaketta

Valitse oikean vuoden lomake maksupäivän mukaan. Esimerkiksi jos suorituksen maksupäivä on vuoden 2022 aikana, käytä vuoden 2022 lomaketta. Jos korjaat aiemmin tehtyä ilmoitusta, käytä kyseisen vuoden lomaketta. 

Lomakkeet ja niiden täyttöohjeet ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Saamen kielellä on saatavilla vuoden 2021 lomakkeen täyttöohje: Láigobargi álggahanalmmuhus, deavdinráva 2021

Lataa lomake

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen (TULOR 6106) täyttöohje

Tässä täyttöohjeessa on ohjeet vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen (TULOR 6106) täyttämiseksi ja tietojen korjaamiseksi. Tämän lomakkeen täyttöohjeessa ei ole vuosikohtaisia eroja. 

Yleistä ilmoituksen antamisesta

Tulorekisterin ilmoitukset on pääsääntöisesti annettava sähköisesti. Jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voit erityisestä syystä antaa ilmoituksen paperilomakkeella.

Ilmoita palkat tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen

Työnantajien ja muiden suoritusten maksajien on ilmoitettava maksamansa palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen. 

Lomakkeen kaikki sivut on palautettava, vaikka kaikille sivuille ei tulisikaan annettavia tietoja. Täytä jokaisesta tulonsaajasta oma ilmoitus, ja täytä jokaiseen ilmoitukseen kaikki tarvittavat tiedot myös maksajasta, vaikka maksaja olisi jokaisella ilmoituksella sama.

Jos ilmoitus on täytetty virheellisesti tai tietoja puuttuu, ilmoitus hylätään. Hylättyä ilmoitusta ei tallenneta tulorekisteriin.

Ilmoittamisen määräaika

Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus annetaan paperilomakkeella, se on annettava viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen.      

Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, joita ei ole merkitty Verohallinnon säännöllisten työnantajien rekisteriin, voivat kuitenkin antaa ilmoituksen paperilomakkeella viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 8. päivänä.

Jos viimeinen ilmoituksen antamispäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, siirtyy määräaika seuraavaan arkipäivään. Jos ilmoituksen antaa myöhässä, Verohallinto voi määrätä myöhästymismaksun.

Tarkempia ohjeita

Jos tarvitset tarkempia tietoja erilaisista ilmoittamistilanteista, tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Täytä vuokratyöntekijän aloittamisilmoitukseen (TULOR 6106) seuraavat tiedot

Ilmoituksen tunnistetiedot

Täytä lomakkeen jokaisen sivun yläosaan ilmoituksen tunnistetiedot. Tunnistetietojen on oltava samat kaikilla lomakkeen sivuilla. Tunnistetietoja ovat:

 • toimenpiteen tyyppi
 • palkanmaksukausi
 • ilmoituspäivä
 • suorituksen maksajan ilmoitusviite.

Toimenpiteen tyyppi

Merkitse rastilla, onko kyseessä uusi ilmoitus, korvaava ilmoitus vai ilmoituksen mitätöinti. Voit valita vain yhden toimenpiteen tyypin. Tieto on pakollinen.

 • Uusi ilmoitus on kyseessä silloin, kun annat tiedon vuokratyöntekijän työskentelyn aloittamisesta ensimmäisen kerran.
 • Korvaava ilmoitus annetaan, kun aiempaa ilmoitusta pitää korjata. Korvaavassa ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi on annettava myös aiemmassa ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaavassa ilmoituksessa pitää antaa aiemman ilmoituksen ilmoitusviite.
 • Ilmoituksen mitätöinti valitaan, kun mitätöidään aiemmin annettu ilmoitus kokonaan. Mitätöinnin yhteydessä riittää, että ilmoittaa toimenpiteen tyypin lisäksi suorituksen maksajan tunnisteen ja aiemman ilmoituksen ilmoitusviitteen, jonka avulla mitätöinti kohdistuu oikeaan ilmoitukseen. Ilmoitus kannattaa mitätöidä vasta sitten, kun uusi ilmoitus saadaan annettua.
  • Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään pääsääntöisesti korvaavalla ilmoituksella, on tiettyjä tilanteita, joissa tietoja ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella. Sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:
   • ilmoituspäivän korjaus
   • palkanmaksukauden korjaus
   • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
   • tulonsaajan syntymäajan korjaus. 

Palkanmaksukausi

Ilmoita palkanmaksukaudeksi ilmoitushetken palkanmaksukausi. Ilmoita alku- ja loppupäivä muodossa ppkkvvvv, esimerkiksi 01052022–31052022. Palkanmaksukausi on ajanjakso, jolta palkka maksetaan. Tieto on pakollinen.

Ilmoituspäivä

Merkitse ilmoituspäivä muodossa ppkkvvvv. Esimerkiksi 15.5.2022 annetun ilmoituksen päivämäärä ilmoitetaan muodossa 15052022. Tieto on pakollinen.

Suorituksen maksajan ilmoitusviite

Suorituksen maksajan ilmoitusviite yksilöi maksajan antamat palkkatietoilmoitukset. Jos muodostat viitteen itse, sen on oltava erilainen jokaisessa uudessa ilmoituksessa. Ilmoitusviitteen on oltava yksilöllinen kaikissa maksajan antamissa uusissa ilmoituksissa. Kohdan voi jättää myös tyhjäksi, jolloin  tulorekisteri muodostaa maksajan ilmoitusviitteen puolestasi. Tällöin ilmoitusviite lähetetään kirjeenä osoitteeseen, joka maksajalle on merkitty väestö- tai yritystietojärjestelmään.

Jos annat uuden ilmoituksen eikä maksajalla ole tunnistetta, älä anna ilmoitusviitettä vaan jätä kohta aina tyhjäksi.

Ilmoitusviite on tärkeä, koska samaa viitettä on käytettävä silloin, jos ilmoituksessa on ollut virheitä ja sitä pitää korjata. Ilman ilmoitusviitettä korvaavaa tai mitätöivää ilmoitusta ei tulorekisterissä pystytä kohdistamaan siihen ilmoitukseen, jota halutaan korjata. Sen vuoksi suorituksen maksajan ilmoitusviite on pakollinen tieto, jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen.

Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen. Se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Huomaa, että kirjaimet å, ä ja ö eivät ole sallittuja merkkejä.

Esimerkkejä suorituksen maksajan ilmoitusviitteen muodostamisesta: 

 • Työnantaja on antanut vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen kolmelle eri työntekijälle samana ilmoituspäivänä 30.4.2022. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään juoksevan numeron:
  • 300420221
  • 300420222
  • 300420223
 • Työnantaja on antanut vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen kolmelle eri työntekijälle (Virtanen, Nieminen ja Järvinen) samana ilmoituspäivänä 15.7.2022. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään tulonsaajan nimen ja vaihtamalla ä:n a:ksi:
  • 15072022Virtanen
  • 15072022Nieminen
  • 15072022Jarvinen

1. Maksaja

Ilmoita maksajan Y-tunnus ja yrityksen nimi. Jos maksaja on luonnollinen henkilö, ilmoita etu- ja sukunimi ja suomalainen henkilötunnus. Merkitse henkilötunnus tai Y-tunnus ilmoitukseen täydellisenä. Älä kirjoita tunnisteen kenttään tunnisteen lisäksi muita tietoja. Tieto on pakollinen.

Esimerkki: henkilötunnus 101010-101A, Y-tunnus 0123456-2

Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, ilmoita maksajan nimi, osoite ja ulkomaisen tunnisteen tiedot. Ilmoita joko lähiosoite tai postilokero. Jos maksaja on luonnollinen henkilö, ilmoita myös syntymäaika. Ilmoita lisäksi ulkomaisen tunnisteen kaksikirjaiminen maakoodi.

Esimerkkejä maakoodeista: Suomi = FI, Ruotsi = SE, Norja = NO, Viro = EE, Venäjä = RU. Yleisimmin käytetyt maakoodit löytyvät tämän ohjeen lopussa olevasta taulukosta. Jos maakoodia ei löydy taulukosta, ilmoita maan nimi.

Merkitse ilmoitukseen myös lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

2. Edustaja

Edustajalla tarkoitetaan työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) mukaista edustajaa. Jos annat tiedot ulkomaisen työnantajan edustajana, merkitse rasti lomakkeen lopussa olevaan kohtaan Tiedot antaa ulkomaisen työnantajan edustaja.  

Ilmoita edustajan nimi, osoite, suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus tai, jos suomalaista tunnistetta ei ole, ulkomaisen tunnisteen tiedot.

3. Tulonsaaja

Ilmoita tulonsaajan etu- ja sukunimi sekä suomalainen henkilötunnus.

Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita etu- ja sukunimi, ulkomainen tunniste, syntymäaika (muodossa ppkkvvvv) ja sukupuoli. Ilmoita ulkomaisen tunnisteen tyyppi ja maakoodi. 

Ilmoita tulonsaajan osoitetiedot sekä kotivaltiossa että työskentelyvaltiossa. Ilmoita ulkomaisen osoitteen maakoodi.

4. Arvio palkasta ja työskentelyaika suomessa

Ilmoita arvio palkasta, joka maksetaan tulonsaajalle Suomessa tehdystä työstä koko verovuoden aikana. Lisää arvioon mahdolliset luontoisedut (esimerkiksi asuntoetu, puhelinetu tai ravintoetu) ja veronalaiset kustannusten korvaukset (esimerkiksi veronalaiset kilometrikorvaukset). Ilmoita arvio palkasta euroina.

Ilmoita Suomessa työskentelyn alku- ja loppupäivä. Jos tarkka loppupäivä ei ole tiedossa, anna arvioitu loppupäivä. Loppupäivä voi olla esimerkiksi seuraavana kalenterivuonna.

5. Suomalainen työn teettäjä

Suomalainen työn teettäjä on se taho, joka on vuokrannut ulkomaista vuokratyövoimaa Suomessa tehtävään työhön.

Ilmoita suomalaisen työn teettäjän suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus ja nimi. Jos suomalaista tunnusta ei ole, ilmoita ulkomaisen tunnisteen tiedot ja maakoodi.

6. Päiväys ja allekirjoitus

Jos annat ilmoituksen ulkomaisen työnantajan edustajana, merkitse rasti kohtaan Tiedot antaa ulkomaisen työnantajan edustaja. Edustajalla tarkoitetaan työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) mukaista edustajaa. Jos merkitset rastin tähän kohtaan, täytä myös edustajan tiedot kohtaan 2. Edustaja.

Allekirjoita lomake ennen sen lähettämistä. Merkitse myös päiväys ja puhelinnumerosi.

Palautusosoite

Lähetä lomake osoitteeseen:

Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

Maakoodit

Yleisimmin käytetyt maakoodit
AE Arabiemiraatit AM Armenia AR Argentiina
AT Itävalta AU Australia AZ Azerbaidžan
BA Bosnia ja Hertsegovina BB Barbados BE Belgia
BG Bulgaria BM Bermuda BR Brasilia
BY Valko-Venäjä CA Kanada CH Sveitsi
CN Kiina CY Kypros CZ Tšekki
DE Saksa DK Tanska EE Viro
EG Egypti ES Espanja FI Suomi
FR Ranska GB Iso-Britannia GE Georgia
GG Guernsey GR Kreikka HK Hongkong
HR Kroatia HU Unkari ID Indonesia
IE Irlanti IL Israel IM Mansaari
IN Intia IS Islanti IT Italia
JE Jersey JP Japani KG Kirgisia
KR Korean tasavalta KY Caymansaaret KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Liettua LU Luxemburg
LV Latvia MA Marokko MD Moldova
ME Montenegro MK Makedonia MT Malta
MX Meksiko MY Malesia NL Alankomaat
NO Norja NZ Uusi-Seelanti PH Filippiinit
PK Pakistan PL Puola RO Romania
RS Serbia RU Venäjä SE Ruotsi
SG Singapore SI Slovenia SK Slovakia
TH Thaimaa TJ Tadžikistan TM Turkmenistan
TR Turkki TZ Tansania UA Ukraina
US Amerikan yhdysvallat UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiläiset Neitsytsaaret VN Vietnam ZA Etelä-Afrikka
ZM Sambia    
Sivu on viimeksi päivitetty 16.3.2023