Työnantajan erillisilmoitus (TULOR 6103)

Ilmoita työnantajan erillisilmoituksella (TULOR 6103) kohdekuukaudelta maksettu työnantajan sairausvakuutusmaksu ja siitä tehtävät vähennykset tai säännöllisen työnantajan Ei palkanmaksua -tieto.

Jos olet säännöllinen työnantaja eli kuulut Verohallinnon työnantajarekisteriin, anna ilmoitus joka kuukausi. Jos et kuulu työnantajarekisteriin, anna ilmoitus vain niiltä kuukausilta, joiden aikana olet maksanut palkkoja.

Ilmoita palkkatiedot jokaisesta työntekijästä ja jokaisesta maksusta erikseen joko lomakkeella 6101 tai 6104.

Käytä oikean vuoden lomaketta

Valitse oikean vuoden lomake kohdekauden mukaan. Esimerkiksi jos kohdekausi on vuoden 2022 aikana, käytä vuoden 2022 lomaketta. Jos kohdekausi on ollut aiemmin tai korjaat tällaista ilmoitusta, käytä kyseisen vuoden lomaketta.  On tärkeää käyttää oikean vuoden lomaketta, koska eri vuosien lomakkeissa on eroja.

Lomakkeet ja niiden täyttöohjeet ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Saamen kielellä on saatavilla vuoden 2021 lomakkeen täyttöohje: Bargoaddi sierraalmmuhus, deavdinráva 2021

Lataa lomake

Työnantajan erillisilmoituksen (TULOR 6103) täyttöohje

Tässä täyttöohjeessa on ohjeet työnantajan erillisilmoituksen (TULOR 6103) täyttämiseksi ja tietojen korjaamiseksi. Täyttöohjeessa on kuvattu erikseen kohdat, joissa eri vuosien lomakkeet ja ohjeet eroavat. Esimerkiksi seuraavissa tiedoissa on eroja:

 • maksajan tiedot: kotitalous ja kotitalouksien työnantajarinki

Yleistä työnantajan erillisilmoituksen antamisesta

Tulorekisterin ilmoitukset on pääsääntöisesti annettava sähköisesti. Jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voit erityisestä syystä antaa ilmoituksen paperilomakkeella.

Ilmoita palkanmaksua koskevat tiedot tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen

Työnantajien ja muiden suoritusten maksajien on ilmoitettava maksamansa palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella vuodesta 2019 alkaen. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ja siitä tehtävät vähennykset sekä Ei palkanmaksua -tieto ilmoitetaan vuodesta 2019 alkaen työnantajan erillisilmoituksella tulorekisteriin. 

Lomakkeen kaikki sivut on palautettava, vaikka kaikille sivuille ei tulisikaan annettavia tietoja. Jos ilmoitus on täytetty virheellisesti tai tietoja puuttuu, ilmoitus hylätään. Hylättyä ilmoitusta ei tallenneta tulorekisteriin.

Jokaiselta kuukaudelta vain yksi työnantajan erillisilmoitus

Työnantaja voi antaa vain yhden työnantajan erillisilmoituksen jokaiselta kuukaudelta, vaikka palkat tai muut suoritukset laskettaisiin useamman tahon toimesta. Esimerkiksi jos tuntipalkkaisten palkanlaskenta hoidetaan tilitoimistossa A ja toimihenkilöiden palkanlaskenta palkkapalveluyrityksessä B, työnantaja antaa yhden työnantajan erillisilmoituksen, jossa on yhteenlaskettuina kaikkien kuukauden palkkojen perusteella maksettavat sairausvakuutusmaksut ja niistä mahdollisesti tehtävät vähennykset.

Ilmoittamisen määräaika

Jos työnantajan erillisilmoitus annetaan paperilomakkeella, se on annettava viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 8. päivänä. Jos viimeinen ilmoituksen antamispäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, siirtyy määräaika seuraavaan arkipäivään.  Jos ilmoituksen antaa myöhässä, Verohallinto voi määrätä myöhästymismaksun.

Tarkempia ohjeita

Jos tarvitset tarkempia tietoja erilaisista ilmoittamistilanteista, tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Täytä työnantajan erillisilmoitukseen (TULOR 6103) seuraavat tiedot

Ilmoituksen tunnistetiedot

Täytä lomakkeen jokaisen sivun yläosaan ilmoituksen tunnistetiedot. Tunnistetietojen on oltava samat kaikilla lomakkeen sivuilla. Tunnistetietoja ovat:

 • toimenpiteen tyyppi
 • ilmoituspäivä
 • kohdekuukausi ja -vuosi
 • suorituksen maksajan ilmoitusviite.

Toimenpiteen tyyppi

Merkitse rastilla, onko kyseessä uusi ilmoitus, korvaava ilmoitus vai ilmoituksen mitätöinti. Voit valita vain yhden toimenpiteen tyypin. Tieto on pakollinen.

 • Uusi ilmoitus on kyseessä silloin, kun annat kohdekaudelta (eli tietyltä maksukuukaudelta ja -vuodelta) ilmoituksen ensimmäisen kerran. Jos ilmoitus hylätään ja joudut antamaan tiedot uudelleen, kyseessä on myös uusi ilmoitus.
 • Korvaava ilmoitus annetaan, kun aiempaa ilmoitusta pitää korjata. Korvaavassa ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi on annettava myös aiemmassa ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaavassa ilmoituksessa pitää antaa aiemman ilmoituksen ilmoitusviite.
 • Ilmoituksen mitätöinti valitaan, kun mitätöidään aiemmin annettu ilmoitus kokonaan. Mitätöinnin yhteydessä riittää, että ilmoittaa toimenpiteen tyypin lisäksi suorituksen maksajan tunnisteen ja aiemman ilmoituksen ilmoitusviitteen, jonka avulla mitätöinti kohdistuu oikeaan ilmoitukseen. Ilmoitus kannattaa mitätöidä vasta sitten, kun uusi ilmoitus saadaan annettua.
  • Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään pääsääntöisesti korvaavalla ilmoituksella, on tiettyjä tilanteita, joissa tietoja ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella. Sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:
   • kohdekauden (eli maksukuukauden tai -vuoden) korjaus
   • suorituksen maksajan asiakastunnisteen korjaus
   • eläkejärjestelynumeron korjaus
   • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus.

Ilmoituspäivä

Merkitse ilmoituspäiväksi työnantajan erillisilmoituksen antopäivä muodossa ppkkvvvv. Esimerkiksi 3.5.2022 lähetetyn ilmoituksen ilmoituspäivä merkitään muodossa 03052022. Tieto on pakollinen.

Kohdekuukausi ja -vuosi

Merkitse kalenterikuukausi ja vuosi, jota työnantajan erillisilmoituksen tiedot koskevat. Merkitse kuukauden numero 1–12 ja vuosi nelinumeroisena. Tiedot ovat pakollisia.

Suorituksen maksajan ilmoitusviite

Suorituksen maksajan ilmoitusviite yksilöi maksajan antamat työnantajan erillisilmoitukset. Jos muodostat viitteen itse, sen on oltava erilainen jokaisessa uudessa ilmoituksessa. Kohdan voi jättää myös tyhjäksi, jolloin tulorekisteri muodostaa maksajan ilmoitusviitteen puolestasi. Tällöin ilmoitusviite lähetetään kirjeenä osoitteeseen, joka maksajalle on merkitty väestö- tai yritystietojärjestelmään.

Jos annat uuden ilmoituksen eikä maksajalla ole tunnistetta, älä anna ilmoitusviitettä vaan jätä kohta tyhjäksi.

Ilmoitusviite on tärkeä, koska samaa viitettä on käytettävä silloin, jos ilmoituksessa on ollut virheitä ja sitä pitää korjata. Ilman ilmoitusviitettä korvaavaa tai mitätöivää ilmoitusta ei tulorekisterissä pystytä kohdistamaan siihen ilmoitukseen, jota halutaan korjata. Sen vuoksi suorituksen maksajan ilmoitusviite on pakollinen tieto, jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen.

Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen. Se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Huomaa, että kirjaimet å, ä ja ö eivät ole sallittuja merkkejä.

Esimerkki suorituksen maksajan ilmoitusviitteen muodostamisesta: Helmikuulta 2022 annettavan työnantajan erillisilmoituksen ilmoitusviitteeksi voi merkitä esimerkiksi Helmikuu2022

1. Maksaja

Tiedot maksajasta

Ilmoita suorituksen maksajan suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus. Valitse myös tunnisteen tyyppi.

Merkitse henkilötunnus tai Y-tunnus ilmoitukseen täydellisenä.  Älä kirjoita tunnisteen kenttään tunnisteen lisäksi muita tietoja.

Esimerkki: henkilötunnus 101010-101A, Y-tunnus 0123456-2

Jos suomalaisia tunnuksia ei ole, ilmoita yrityksen nimi tai henkilön nimi ja syntymäaika sekä tunniste ja tunnisteen tyyppi. Ilmoita myös tunnisteen kaksikirjaiminen maakoodi.  Jos maksajalla ei ole tunnistetta, merkitse rasti kohtaan Maksajalla ei ole tunnistetta ja ilmoita yrityksen nimi tai henkilön nimi ja syntymäaika sekä osoite .

Esimerkkejä maakoodeista: Suomi = FI, Ruotsi = SE, Norja = NO, Viro = EE, Venäjä = RU. Yleisimmin käytetyt maakoodit löytyvät tämän ohjeen lopussa olevasta taulukosta. Jos maakoodia ei löydy taulukosta, ilmoita maan nimi.

Osoitetiedot on annettava, jos suorituksen maksajan osoite on ulkomailla, jos maksajalla ei ole suomalaisia tunnuksia tai jos maksajalla ei ole tunnistetta lainkaan. Ilmoita joko lähiosoite tai postilokero.  Ilmoita myös maakoodi, jos osoite on ulkomailla.

Jos suorituksen maksaja on kotitalous tai kotitalouksien työnantajarinki, merkitse rasti kyseiseen kohtaan. Tiedot voi ilmoittaa kohdekaudesta tammikuu 2022 alkaen.

Kotitalous on yksityinen henkilö tai kuolinpesä, joka on palkannut esimerkiksi siivoojan omaan henkilökohtaiseen talouteensa.

Kotitalouksien työnantajarinki on usean kotitalouden muodostama yksikkö, jossa ringin kotitaloudet ovat yhdellä työsopimuksella palkanneet työntekijän, esimerkiksi siivoojan tai lastenhoitajan. Kotitalousrinkiin kuuluvat kotitaloudet toimivat yhteisvastuullisesti palkatun työntekijän työnantajana. Kotitalousringistä yksi henkilö hoitaa omalla henkilötunnuksellaan palkan maksamisen tulonsaajalle ja tietojen ilmoittamisen tulorekisteriin. Jos ilmoitat tiedot kotitalousringin puolesta, merkitse rasti molempiin kohtiin: Kotitalous ja Kotitalouksien työnantajarinki.

Merkitse mahdollisia yhteydenottoja varten yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

Maksajan eläkevakuutus ja työtapaturmavakuutus

Ilmoita tiedot maksajan työeläkevakuutuksesta ja työtapaturmavakuutuksesta vain silloin, jos ilmoitat Ei palkanmaksua -tiedon. Näin työeläkeyhtiöt ja työtapaturmavakuutusyhtiöt saavat tulorekisteristä tiedon siitä, ettei maksaja ole maksanut palkkoja kyseisenä kuukautena.

Ilmoita sen työeläkelaitoksen yhtiötunnus, josta olet ottanut työeläkevakuutuksen. Merkitse kohtaan vain numero, älä kirjoita työeläkelaitoksen nimeä. Työeläkelaitoksella tarkoitetaan työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa, Merimieseläkekassaa tai eläkesäätiötä. Jokaisella työeläkelaitoksella on yksilöllinen kaksi- tai viisimerkkinen yhtiötunnus, jolla tiedot kohdennetaan oikealle työeläkelaitokselle. Ilmoita myös eläkejärjestelynumero.

Ilmoita työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero. Ilmoita myös tunnisteen tyyppi. Jos tunniste on ulkomainen, ilmoita maakoodi.   

2. Sairausvakuutusmaksu ja Ei palkanmaksua -tieto

Ilmoita kohdekuukaudelta maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset. Jos et ole lainkaan maksanut palkkoja tai muita suorituksia, merkitse rasti Ei palkanmaksua -kohtaan. Jos ilmoitat Ei palkanmaksua -tiedon, älä täytä sairausvakuutusmaksun tai vähennysten euromääriä.

Ei palkanmaksua -tieto ilmoitetaan vain silloin, jos työnantaja ei ole maksanut mitään suorituksia kyseisen kuukauden aikana. Jos työnantaja on maksanut pelkästään verovapaita kustannusten korvauksia, esimerkiksi verovapaita kilometrikorvauksia, Ei palkanmaksua -tietoa ei anneta. Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan tällöin sairausvakuutusmaksun määräksi 0 euroa.

3. Päiväys ja allekirjoitus

Allekirjoita lomake ennen sen lähettämistä. Merkitse myös päiväys ja puhelinnumerosi.

Palautusosoite

Lähetä lomake osoitteeseen:

Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

Maakoodit

Yleisimmin käytetyt maakoodit
AE Arabiemiraatit AM Armenia AR Argentiina
AT Itävalta AU Australia AZ Azerbaidžan
BA Bosnia ja Hertsegovina BB Barbados BE Belgia
BG Bulgaria BM Bermuda BR Brasilia
BY Valko-Venäjä CA Kanada CH Sveitsi
CN Kiina CY Kypros CZ Tšekki
DE Saksa DK Tanska EE Viro
EG Egypti ES Espanja FI Suomi
FR Ranska GB Iso-Britannia GE Georgia
GG Guernsey GR Kreikka HK Hongkong
HR Kroatia HU Unkari ID Indonesia
IE Irlanti IL Israel IM Mansaari
IN Intia IS Islanti IT Italia
JE Jersey JP Japani KG Kirgisia
KR Korean tasavalta KY Caymansaaret KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Liettua LU Luxemburg
LV Latvia MA Marokko MD Moldova
ME Montenegro MK Makedonia MT Malta
MX Meksiko MY Malesia NL Alankomaat
NO Norja NZ Uusi-Seelanti PH Filippiinit
PK Pakistan PL Puola RO Romania
RS Serbia RU Venäjä SE Ruotsi
SG Singapore SI Slovenia SK Slovakia
TH Thaimaa TJ Tadžikistan TM Turkmenistan
TR Turkki TZ Tansania UA Ukraina
US Amerikan yhdysvallat UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiläiset Neitsytsaaret VN Vietnam ZA Etelä-Afrikka
ZM Sambia    
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023