Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105)

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105) annetaan silloin, kun tulonsaaja työskentelee ulkomailla pidempijaksoisesti. Yksittäisistä lyhyistä työmatkoista ei tarvitse antaa ilmoitusta.

Ilmoitus jakautuu kolmeen eri lomaketyyppiin:

 1. NT1 – Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, työskentely muussa Pohjoismaassa
 2. NT2 – Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa, työskentely ulkomailla
 3. Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa – Ilmoitus ulkomaan työskentelyyn liittyvistä oleskelujaksoista Suomessa, jos ennakonpidätyksessä on sovellettu kuuden kuukauden sääntöä

Täyttöohjeen kohdasta Lomaketyyppi löydät lisätietoa kustakin eri lomaketyypistä ja tilanteista, joissa ilmoitus pitää antaa.

Käytä oikean vuoden lomaketta 

Valitse oikean vuoden lomake maksupäivän mukaan. Esimerkiksi jos suorituksen maksupäivä on vuoden 2022 aikana, käytä vuoden 2022 lomaketta. Jos korjaat aiemmin tehtyä ilmoitusta, käytä kyseisen vuoden lomaketta. 

Lomakkeet ja niiden täyttöohjeet ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Saamen kielellä on saatavilla vuoden 2021 lomakkeen täyttöohje: Dieđut riikkaidgaskasaš bargamis, deavdinráva 2021

Lataa lomake

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105) -lomakkeen täyttöohje

Tässä täyttöohjeessa on ohjeet lomakkeen Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105) täyttämiseksi ja tietojen korjaamiseksi. Tämän lomakkeen täyttöohjeessa ei ole vuosikohtaisia eroja. 

Yleistä ilmoituksen antamisesta

 Tulorekisterin ilmoitukset on pääsääntöisesti annettava sähköisesti. Jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voit erityisestä syystä antaa ilmoituksen paperilomakkeella.

Ilmoita palkat tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen

Työnantajien ja muiden suoritusten maksajien on ilmoitettava maksamansa palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen.

Lomakkeen kaikki sivut on palautettava, vaikka kaikille sivuille ei tulisikaan annettavia tietoja. Täytä jokaisesta tulonsaajasta oma ilmoitus, ja täytä jokaiseen ilmoitukseen kaikki tarvittavat tiedot myös maksajasta, vaikka maksaja olisi jokaisella ilmoituksella sama.

Jos ilmoitus on täytetty virheellisesti tai tietoja puuttuu, ilmoitus hylätään. Hylättyä ilmoitusta ei tallenneta tulorekisteriin.

Ilmoittamisen määräaika

Jos NT1-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, määräaika on viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä ulkomaantyön ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen.

Jos NT2-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, määräaika on viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä sen palkanmaksupäivän jälkeen, jolloin ennakonpidätys jätetään ensimmäisen kerran toimittamatta.

Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, joita ei ole merkitty Verohallinnon säännöllisten työnantajien rekisteriin, voivat kuitenkin antaa ilmoituksen paperilomakkeella viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 8. päivänä. Tämä erityissääntö koskee vain NT1- ja NT2-ilmoitusta.

Jos viimeinen ilmoituksen antamispäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, siirtyy määräaika seuraavaan arkipäivään. Jos ilmoituksen antaa myöhässä, Verohallinto voi määrätä myöhästymismaksun.

Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa annetaan viimeistään verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Ilmoituksen voi antaa jo verovuoden aikana, esimerkiksi palkanmaksun yhteydessä. Jos ulkomaantyö tehdään kokonaisuudessaan yhden verovuoden aikana, kaikki tulonsaajan oleskelujaksot Suomessa voidaan ilmoittaa heti ulkomaantyön päätyttyä.

Tarkempia ohjeita

Jos tarvitset tarkempia tietoja erilaisista ilmoittamistilanteista, tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Täytä lomakkeeseen tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105) seuraavat tiedot

Ilmoituksen tunnistetiedot

Täytä lomakkeen jokaisen sivun yläosaan ilmoituksen tunnistetiedot. Tunnistetietojen on oltava samat kaikilla lomakkeen sivuilla. Tunnistetietoja ovat:

 • toimenpiteen tyyppi
 • palkanmaksukausi
 • ilmoituspäivä
 • suorituksen maksajan ilmoitusviite.

Toimenpiteen tyyppi

Merkitse rastilla, onko kyseessä uusi ilmoitus, korvaava ilmoitus vai ilmoituksen mitätöinti. Voit valita vain yhden toimenpiteen tyypin. Tieto on pakollinen.

 • Uusi ilmoitus on kyseessä silloin, kun ilmoitat tiedot kansainvälisestä työskentelystä ensimmäisen kerran.
 • Korvaava ilmoitus annetaan, kun aiempaa ilmoitusta pitää korjata. Korvaavassa ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi on annettava myös aiemmassa ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaavassa ilmoituksessa pitää antaa aiemman ilmoituksen ilmoitusviite.
 • Ilmoituksen mitätöinti valitaan, kun mitätöidään aiemmin annettu ilmoitus kokonaan. Mitätöinnin yhteydessä riittää, että ilmoittaa toimenpiteen tyypin lisäksi suorituksen maksajan tunnisteen ja aiemman ilmoituksen ilmoitusviitteen, jonka avulla mitätöinti kohdistuu oikeaan ilmoitukseen. Ilmoitus kannattaa mitätöidä vasta sitten, kun uusi ilmoitus saadaan annettua.
  • Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään pääsääntöisesti korvaavalla ilmoituksella, on tiettyjä tilanteita, joissa ei voida käyttää korvaavaa menettelyä. Sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:
   • ilmoituspäivän korjaus
   • palkanmaksukauden korjaus
   • maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
   • tulonsaajan syntymäajan korjaus.

Palkanmaksukausi

Ilmoita palkanmaksukaudeksi ilmoitushetken palkanmaksukausi. Ilmoita alku- ja loppupäivä muodossa ppkkvvvv, esimerkiksi 01052022–31052022. Palkanmaksukausi on ajanjakso, jolta palkka maksetaan. Tieto on pakollinen.

Ilmoituspäivä

Merkitse ilmoituspäivä muodossa ppkkvvvv. Esimerkiksi 15.5.2022 annetun ilmoituksen päivämäärä ilmoitetaan muodossa 15052022. Tieto on pakollinen.

Suorituksen maksajan ilmoitusviite

Suorituksen maksajan ilmoitusviite yksilöi maksajan antamat palkkatietoilmoitukset. Jos muodostat viitteen itse, sen on oltava erilainen jokaisessa uudessa ilmoituksessa. . Kohdan voi jättää myös tyhjäksi, jolloin , tulorekisteri muodostaa maksajan ilmoitusviitteen puolestasi. Tällöin ilmoitusviite lähetetään kirjeenä osoitteeseen, joka maksajalle on merkitty väestö- tai yritystietojärjestelmään.

Ilmoitusviite on tärkeä, koska samaa viitettä on käytettävä silloin, jos ilmoituksessa on ollut virheitä ja sitä pitää korjata. Ilman ilmoitusviitettä korvaavaa tai mitätöivää ilmoitusta ei tulorekisterissä pystytä kohdistamaan siihen ilmoitukseen, jota halutaan korjata. Sen vuoksi suorituksen maksajan ilmoitusviite on pakollinen tieto, jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen.

Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen. Se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Huomaa, että kirjaimet å, ä ja ö eivät ole sallittuja merkkejä.

Esimerkki suorituksen maksajan ilmoitusviitteen muodostamisesta:

Työnantaja on antanut tiedot kansainvälisestä työskentelystä kolmelle eri työntekijälle samana ilmoituspäivänä 30.4.2022. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään juoksevan numeron:

 • 300420221
 • 300420222
 • 300420223

Lomaketyyppi

Valitse, mitä lomaketyyppiä ilmoitus koskee: NT1, NT2 vai työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa. Huomaa, että yhdellä paperilomakkeella voi antaa vain yhden lomaketyypin mukaisen ilmoituksen.

NT1-ilmoitus annetaan silloin, kun Suomessa asuva tulonsaaja (yleisesti verovelvollinen) työskentelee toisessa Pohjoismaassa (Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska sekä Tanskan itsehallintoalue Färsaaret – pois lukien Grönlanti) alle kuusi kuukautta. Antamalla NT1-ilmoitus voidaan varmistaa, ettei tulonsaajan tarvitse maksaa veron ennakkoa Suomessa toimitetun ennakonpidätyksen lisäksi myös työskentelyvaltioon. Ilmoituksella osoitetaan työskentelyvaltion veroviranomaiselle, että ennakonpidätys toimitetaan jo Suomessa.

Ennen NT1-ilmoituksen täyttämistä varmista, että kaikki alla luetellut ehdot täyttyvät:

 • palkan maksaa suomalainen työnantaja
 • tulonsaaja oleskelee työskentelyvaltiossa enintään 183 päivää 12 kuukauden aikana
 • kyseessä ei ole työvoiman vuokraus
 • työstä suoritettu korvaus ei rasita työnantajan työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta (saat lisätietoa kiinteästä toimipaikasta ja asiaan liittyvistä ehdoista Verohallinnolta).

Yrityksen kannattaa myös olla yhteydessä työskentelyvaltion veroviranomaisiin erityisesti silloin, kun kyse on rakennustoiminnasta tai pitkäaikaisesta työskentelystä. Yleensä suomalaisella yrityksellä ei ole työskentelyvaltiossa verotukseen liittyviä työnantajavelvoitteita. Asia kannattaa kuitenkin aina varmistaa työskentelyvaltion viranomaisilta.

NT2-ilmoitus annetaan silloin, kun tulonsaaja työskentelee ulkomailla yli 183 päivää ja suomalainen työnantaja soveltaa tulonsaajaan kuuden kuukauden verovapaussääntöä. Tällöin tulonsaajalle maksetusta palkasta ei toimiteta Suomeen ennakonpidätystä.

Jos työntekijän työskentelyvaltio vaihtuu mutta tulonsaajaan sovelletaan edelleen poikkeuksellisesti kuuden kuukauden sääntöä, työnantajan täytyy antaa uusi NT2-ilmoitus.

Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa annetaan, jos ulkomailla työskentelevän tulonsaajan palkkaan sovelletaan kuuden kuukauden sääntöä. Ilmoituksella annetaan tiedot ajanjaksoista, jolloin ulkomailla työskentelevä tulonsaaja oleskelee Suomessa.

Voit ilmoittaa tiedot joko työskentelyn aikana (esimerkiksi kerran kuukaudessa), ulkomaan työskentelyn päätyttyä (jos koko ulkomaan työskentelyaika sijoittuu kalenterivuoden sisälle), tai yhdeltä verovuodelta vuoden loputtua. Ilmoita yhden verovuoden tiedot kuitenkin aina viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä.

Esimerkki: Tulonsaaja työskentelee Yhdysvalloissa 1.1.–30.11.2022. Hän lomailee ja siten oleskelee Suomessa 21.6.–31.7. ja 28.9.–13.10, eli vain kesä-, heinä-, syys- ja lokakuussa. Jos työnantaja ilmoittaa oleskelujaksot kerran kuukaudessa, se antaa kaikilta muilta kuukausilta ilmoituksen siitä, ettei ajanjakso (kalenterikuukausi) sisällä oleskelujaksoja Suomessa. Neljältä kuukaudelta työnantaja ilmoittaa oleskelujaksot Suomessa: kesäkuussa 21.–30.6., heinäkuussa 1.–31.7., syyskuussa 28.–30.9. ja lokakuussa 1.–13.10.

Vuoden 2022 tiedot voisi ilmoittaa myös kerralla koko ulkomaan työskentelyn ajalta sen jälkeen, kun tulonsaaja on palannut pysyvästi Suomeen. Työnantaja ilmoittaisi koko vuoden oleskelujaksot todennäköisesti joulukuun ilmoituksella, jolloin tiedetään, että ulkomaan komennus päättyi marraskuussa.

Työnantajan on annettava ilmoitus vuoden 2022 oleskelujaksoista Suomessa viimeistään 31.1.2023.

1. Maksaja

Ilmoita maksajan Y-tunnus ja yrityksen nimi. Jos maksaja on poikkeuksellisesti luonnollinen henkilö, ilmoita suomalainen henkilötunnus ja koko nimi.

Merkitse henkilötunnus tai Y-tunnus ilmoitukseen täydellisenä. Älä kirjoita tunnisteen kenttään tunnisteen lisäksi muita tietoja. Tieto on pakollinen.

Esimerkki: henkilötunnus 101010-101A, Y-tunnus 0123456-2

Ilmoita myös lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

2. Tulonsaaja 

Ilmoita tulonsaajan etu- ja sukunimi sekä suomalainen henkilötunnus.

Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita etu- ja sukunimi, ulkomainen tunniste, syntymäaika (muodossa ppkkvvvv) ja sukupuoli. Ilmoita ulkomaisen tunnisteen tyyppi ja tunnisteen maakoodi. Anna lisäksi tulonsaajan osoitetiedot täydellisinä. Ilmoita joko lähiosoite tai postilokero. Jos osoite on ulkomailla, ilmoita myös maakoodi.

Esimerkkejä maakoodeista: Suomi = FI, Ruotsi = SE, Norja = NO, Viro = EE, Venäjä = RU. Yleisimmin käytetyt maakoodit löytyvät tämän ohjeen lopussa olevasta taulukosta. Jos maakoodia ei löydy taulukosta, ilmoita maan nimi.

Jos tulonsaajalla ei ole minkäänlaista asiakastunnistetta, merkitse rasti kohtaan Tulonsaajalla ei ole tunnistetta. Ilmoita tällöin tulonsaajan etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoitetiedot.

3. Työskentelyvaltio ja kiinteä toimipaikka

Anna nämä tiedot vain, jos olet antamassa NT1- tai NT2-ilmoitusta. Yhdellä paperilomakkeella voit ilmoittaa vain yhden työskentelyvaltion ja työskentelypaikkakunnan. Ilmoita työskentelyvaltion maakoodi, työskentelyvaltion nimi ja työskentelypaikkakunta. Työskentelypaikkakunta on se paikkakunta, jossa tulonsaaja pääsääntöisesti työskentelee. Ilmoita tulonsaajan osoite työskentelyvaltiossa sekä maakoodi.

Ilmoita verotusta koskevat tiedot merkitsemällä rasti kohtaan Kyllä tai Ei. Ilmoita tulonsaajan oleskelujakso työskentelyvaltiossa. Jos loppupäivä ei ole tiedossa, ilmoita oleskelun arvioitu loppupäivä.

Anna tiedot työskentelyjaksoista ulkomailla vain, jos olet antamassa NT2-ilmoitusta. Ilmoita yksi tai useampi tulonsaajan työskentelyjakso ulkomailla. Jos työskentelyjakson loppupäivä ei ole tiedossa, ilmoita arvioitu loppupäivä.

4. Palkka sekä muut korvaukset ja edut 

Anna nämä tiedot vain, jos olet antamassa NT2-ilmoitusta. Ilmoita tulonsaajalle maksettu kuukauden rahapalkka. Jos tulonsaajalle on maksettu muita suorituksia, erittele ne kohdassa Muut korvaukset ja edut.

5. Oleskelujaksot Suomessa 

Anna nämä tiedot vain, jos olet antamassa työnantajan ilmoitusta oleskelujaksoista Suomessa. Ilmoita yksi tai useampi tulonsaajan oleskelujakso Suomessa. Jos tulonsaaja ei ole oleskellut ilmoitettavana ajanjaksona lainkaan Suomessa, merkitse rasti kohtaan Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa.

6. Toimeksiantaja 

Anna nämä tiedot vain, jos olet antamassa NT1-ilmoitusta. Toimeksiantaja on se taho, jonka lukuun tulonsaaja työskentelee työskentelyvaltiossa (esimerkiksi urakoitsija, rakennuttaja tai asiakas). Ilmoita toimeksiantajan Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus ja nimi.

Jos toimeksiantajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta, ilmoita koko nimi, ulkomainen tunniste, tunnisteen tyyppi ja maakoodi. Ilmoita lisäksi toimeksiantajan osoitetiedot täydellisinä sekä yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

7. Päiväys ja allekirjoitus 

Allekirjoita lomake ennen sen lähettämistä. Merkitse myös päiväys ja puhelinnumerosi.

Palautusosoite

Lähetä lomake osoitteeseen:

Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

Maakoodit

Yleisimmin käytetyt maakoodit
AE Arabiemiraatit AM Armenia AR Argentiina
AT Itävalta AU Australia AZ Azerbaidžan
BA Bosnia ja Hertsegovina BB Barbados BE Belgia
BG Bulgaria BM Bermuda BR Brasilia
BY Valko-Venäjä CA Kanada CH Sveitsi
CN Kiina CY Kypros CZ Tšekki
DE Saksa DK Tanska EE Viro
EG Egypti ES Espanja FI Suomi
FR Ranska GB Iso-Britannia GE Georgia
GG Guernsey GR Kreikka HK Hongkong
HR Kroatia HU Unkari ID Indonesia
IE Irlanti IL Israel IM Mansaari
IN Intia IS Islanti IT Italia
JE Jersey JP Japani KG Kirgisia
KR Korean tasavalta KY Caymansaaret KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Liettua LU Luxemburg
LV Latvia MA Marokko MD Moldova
ME Montenegro MK Makedonia MT Malta
MX Meksiko MY Malesia NL Alankomaat
NO Norja NZ Uusi-Seelanti PH Filippiinit
PK Pakistan PL Puola RO Romania
RS Serbia RU Venäjä SE Ruotsi
SG Singapore SI Slovenia SK Slovakia
TH Thaimaa TJ Tadžikistan TM Turkmenistan
TR Turkki TZ Tansania UA Ukraina
US Amerikan yhdysvallat UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiläiset Neitsytsaaret VN Vietnam ZA Etelä-Afrikka
ZM Sambia    
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023