Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101) - Täyttöohje 2021

Yleistä palkkatietoilmoituksen antamisesta

Ilmoita palkat tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen

Työnantajien ja muiden suoritusten maksajien on ilmoitettava maksamansa palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen. Yhdellä palkkatietoilmoituksella voi ilmoittaa tiedot yhdelle tulonsaajalle samana maksupäivänä maksetuista suorituksista. Tulorekisterin ilmoitukset on pääsääntöisesti annettava sähköisesti. Jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voit erityisestä syystä antaa ilmoituksen paperilomakkeella.

Lomakkeen kaikki sivut on palautettava, vaikka kaikille sivuille ei tulisikaan annettavia tietoja. Täytä jokaisesta tulonsaajasta oma ilmoitus, ja täytä jokaiseen ilmoitukseen kaikki tarvittavat tiedot myös maksajasta, vaikka maksaja olisi jokaisella ilmoituksella sama.

Jos ilmoitus on täytetty virheellisesti tai tietoja puuttuu, ilmoitus hylätään. Hylättyä ilmoitusta ei tallenneta tulorekisteriin.

Käytä oikean vuoden lomaketta

Valitse oikean vuoden lomake maksupäivän mukaan. Jos suorituksen maksupäivä on vuoden 2021 aikana, käytä vuoden 2021 lomaketta. Jos maksupäivä on kuitenkin vuoden 2020 tai 2019 puolella tai korjaat tällaista ilmoitusta, käytä kyseisen vuoden lomaketta.

Kaksi erilaista palkkatietoilmoituksen lomaketta

Tässä täyttöohjeessa on ohjeet palkkatietoilmoituksen (TULOR 6101) täyttämiseksi ja tietojen korjaamiseksi. Palkkatietoilmoitusta voi käyttää silloin, kun sekä suorituksen maksajalla että tulonsaajalla on suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos työnantaja tai tulonsaaja on ulkomaalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta, tai jos on kyse tietyistä palkanmaksun erityistilanteista (esimerkiksi maksaja toimii sijaismaksajana), ilmoitus annetaan laajalla palkkatietoilmoituksella (TULOR 6104), jolle on oma täyttöohjeensa.

Palkkatietoilmoituksessa (TULOR 6101) ja täyttöohjeessa tiedot jakautuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:

Ilmoituksen tunnistetiedot

1. Maksajan tiedot

2. Tulonsaajan tiedot (perustiedot ja vakuuttamistiedot)

3. Tulonsaajalle maksetut suoritukset

3A Palkan yhteissumma ja vähennettävät erät

3B Muut ilmoitettavat tulolajit

3C Luontoisedut ja kustannusten korvaukset

4. Päiväys ja allekirjoitus

Ilmoittamisen määräaika

Jos palkkatietoilmoitus annetaan paperilomakkeella, se on annettava 8 kalenteripäivän kuluessa palkan maksupäivästä. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, joita ei ole merkitty Verohallinnon säännöllisten työnantajien rekisteriin, voivat kuitenkin antaa ilmoituksen viimeistään palkan maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.

Jos viimeinen ilmoituksen antamispäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, siirtyy määräaika seuraavaan arkipäivään. Jos palkkatietoilmoituksen antaa myöhässä, Verohallinto voi määrätä myöhästymismaksun.

Palautusosoite

Lähetä lomake seuraavaan osoitteeseen:

Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

Tarkempia ohjeita

Jos tarvitset tarkempia tietoja erilaisista ilmoittamistilanteista, tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Ilmoituksen tunnistetiedot

Täytä lomakkeen jokaisen sivun yläosaan ilmoituksen tunnistetiedot. Tunnistetietojen on oltava samat kaikilla lomakkeen sivuilla. Tunnistetietoja ovat:

 • toimenpiteen tyyppi
 • palkanmaksukausi
 • maksupäivä
 • suorituksen maksajan ilmoitusviite.

Toimenpiteen tyyppi

Merkitse rastilla, onko kyseessä uusi ilmoitus, korvaava ilmoitus vai ilmoituksen mitätöinti. Voit valita vain yhden toimenpiteen tyypin. Tieto on pakollinen.

 • Uusi ilmoitus on kyseessä silloin, kun annat palkanmaksusta ilmoituksen ensimmäisen kerran. Jos ilmoitus hylätään ja joudut antamaan tiedot uudelleen, kyseessä on myös uusi ilmoitus.
 • Korvaava ilmoitus annetaan, kun aiempaa ilmoitusta pitää korjata. Korvaavassa ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi on annettava myös aiemmassa ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaavassa ilmoituksessa pitää antaa aiemman ilmoituksen ilmoitusviite.
 •  Ilmoituksen mitätöinti valitaan, kun mitätöidään aiemmin annettu ilmoitus kokonaan. Mitätöinnin yhteydessä riittää, että ilmoittaa toimenpiteen tyypin lisäksi suorituksen maksajan tunnisteen ja aiemman ilmoituksen ilmoitusviitteen, jonka avulla mitätöinti kohdistuu oikeaan ilmoitukseen. Ilmoitus kannattaa mitätöidä vasta sitten, kun uusi ilmoitus saadaan annettua.
  • Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään pääsääntöisesti korvaavalla ilmoituksella, on tiettyjä tilanteita, joissa tietoja ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella. Sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:
   • maksupäivän korjaus
   • palkanmaksukauden korjaus
   • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
   • suorituksen maksajan tyypin Tilapäinen työnantaja korjaus
   • eläkejärjestelynumeron korjaus
   • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
   • vakuuttamistietojen korjaus: vakuuttamisvelvollisuuden taannehtivat muutokset.
  • Viimeksi mainitut vakuuttamistietojen korjaukset koskevat tilannetta, jossa tulonsaajan tulo on alun perin ilmoitettu sosiaalivakuutusmaksujen alaisena ja myöhemmin huomataan, että tulonsaajalle maksetun tulon osalta ei olisikaan ollut vakuuttamisvelvollisuutta (tai päinvastoin). Tässä tapauksessa alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä ja tämän jälkeen on annettava uusi ilmoitus, jossa on oikeat vakuuttamistiedot. Edellä kuvatulla tavalla on meneteltävä, jotta tieto saadaan välitettyä myös virheellisen ilmoitustiedon saaneille sosiaalivakuuttajille oikein.

Palkanmaksukausi

Ilmoita palkanmaksukauden alku- ja loppupäivä. Ilmoita alku- ja loppupäivä muodossa ppkkvvvv, esimerkiksi 01052020–31052020. Palkanmaksukausi on ajanjakso, jolta palkka maksetaan. Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Tieto on pakollinen.

 • Huomaa, että palkanmaksukaudella ei tarkoiteta palkan ansaintakautta. Palkan ansaintakausi voi siis olla eri kuin palkanmaksukausi.

Jos kyse on muusta suorituksesta kuin palkasta (esimerkiksi työkorvaus tai kokouspalkkio, jota ei makseta työsuhteessa), palkanmaksukautena ilmoitetaan aikaväli, jolta suoritus maksetaan.

Maksupäivä

Ilmoita palkanmaksupäivä muodossa ppkkvvvv. Esimerkiksi jos palkka maksetaan 15.5.2021, ilmoita maksupäivä muodossa 15052021. Tieto on pakollinen.

Suorituksen maksajan ilmoitusviite

 • Suorituksen maksajan ilmoitusviite yksilöi maksajan antamat palkkatietoilmoitukset. Jos muodostat viitteen itse, sen on oltava erilainen jokaisessa uudessa ilmoituksessa. Kohdan voi jättää myös tyhjäksi, jolloin tulorekisteri muodostaa maksajan ilmoitusviitteen puolestasi. Tällöin ilmoitusviite lähetetään kirjeenä osoitteeseen, joka maksajalle on merkitty väestö- tai yritystietojärjestelmään.
 • Ilmoitusviite on tärkeä, koska samaa viitettä on käytettävä silloin, jos ilmoituksessa on ollut virheitä ja sitä pitää korjata. Ilman ilmoitusviitettä korvaavaa tai mitätöivää ilmoitusta ei tulorekisterissä pystytä kohdistamaan siihen ilmoitukseen, jota halutaan korjata. Sen vuoksi suorituksen maksajan ilmoitusviite on pakollinen tieto, jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen.
 • Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen. Se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Huomaa, että kirjaimet å, ä ja ö eivät ole sallittuja merkkejä.
 • Esimerkkejä suorituksen maksajan ilmoitusviitteen muodostamisesta: 
  • Työnantaja on maksanut palkkaa kolmelle eri työntekijälle samana maksupäivänä 30.4.2021. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään juoksevan numeron:
   • 300420211
   • 300420212
   • 300420213
  • Työnantaja on maksanut palkkaa kahdelle eri työntekijälle (Virtanen ja Nieminen) samana maksupäivänä 15.7.2021. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään tulonsaajan nimen:
   • 15072021Virtanen
   • 15072021Nieminen

1. Maksaja

Tiedot maksajasta

Ilmoita palkan tai muun suorituksen maksajan nimi ja suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus. Merkitse suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus ilmoitukseen täydellisenä. Älä kirjoita tunnisteen kenttään tunnisteen lisäksi muita tietoja. Tieto on pakollinen.

Esimerkki:

 • henkilötunnus 101010-101A
 • Y-tunnus 0123456-2

Osoitetiedot on annettava, jos suorituksen maksaja on tilapäinen työnantaja tai jos maksajan osoite on ulkomailla. Ilmoita joko lähiosoite tai postilokero. Ilmoita osoitteen maakoodi, jos osoite on ulkomailla tai maksaja on tilapäinen työnantaja.  

Esimerkkejä maakoodeista: Suomi = FI, Ruotsi = SE, Norja = NO, Viro = EE, Venäjä = RU

Yleisimmin käytetyt maakoodit löytyvät tämän ohjeen lopussa olevasta taulukosta. Jos maakoodia ei löydy taulukosta, ilmoita maan nimi.

Jos suorituksen maksaja on tilapäinen työnantaja, kotitalouksien työnantajarinki tai kotitalous, ilmoita tieto merkitsemällä rasti kyseiseen kohtaan.

Kotitalous on yksityinen henkilö tai kuolinpesä, joka on palkannut esimerkiksi siivoojan omaan henkilökohtaiseen talouteensa.

Kotitalouksien työnantajarinki on usean kotitalouden muodostama yksikkö, jossa ringin kotitaloudet ovat yhdellä työsopimuksella palkanneet työntekijän, esimerkiksi siivoojan tai lastenhoitajan. Kotitalousrinkiin kuuluvat kotitaloudet toimivat yhteisvastuullisesti palkatun työntekijän työnantajana. Kotitalousringistä yksi henkilö hoitaa omalla henkilötunnuksellaan palkan maksamisen tulonsaajalle ja tietojen ilmoittamisen tulorekisteriin.

Tilapäinen työnantaja on järjestänyt työntekijöidensä eläketurvan tekemättä eläkevakuutussopimusta. Tilapäisenä työnantajana voi toimia, jos työnantajan palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijöitä ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksettavat palkat ovat yhteensä alle erikseen säädetyn euromääräisen rajan. Vuonna 2021 palkkojen euromääräinen raja on 8 790 euroa.

Jos suorituksen maksaja on kotitalous ja myös tilapäisen työnantajan määritelmä täyttyy, merkitse rasti molempiin kohtiin. Tilapäisen työnantajan on annettava myös osoitetiedot ja osoitteen maakoodi.

Merkitse ilmoitukseen myös lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

2. Tulonsaaja

Tiedot tulonsaajasta

Ilmoita palkan tai muun suorituksen saajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos tulonsaaja on osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai muu juridinen henkilö, ilmoita aina Y-tunnus.

Merkitse tulonsaajan henkilötunnus tai Y-tunnus ilmoitukseen täydellisenä. Tieto on pakollinen.

Esimerkki:

 • henkilötunnus 101010-101A
 • Y-tunnus 0123456-2

Ilmoita osoite ja osoitteen maakoodi, jos tulonsaajan osoite on muualla kuin Suomessa.  

Ammattiluokan koodi

Ilmoita tulonsaajan ammattiluokka, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Ammatti on ilmoitettava sen mukaisesti, mitä työtä tulonsaaja tekee. Jos hän tekee kahteen tai useampaan eri ammattiluokkaan kuuluvia töitä, ilmoitetaan ammattiluokkana pääasiallisen työn ammattiluokka. Pääasiallisella työllä tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee ajallisesti eniten.

Ammattiluokka ilmoitetaan Tilastokeskuksen ylläpitämän ammattiluokituksen mukaan. Tulorekisterissä on käytössä oma Tilastokeskuksen ammattiluokitus -koodisto, joka poikkeaa Tilastokeskuksen ylläpitämästä virallisesta Ammattiluokitus 2010 -koodistosta. Tulorekisterin Tilastokeskuksen ammattiluokitus -koodistossa ilmoitetaan ammattiluokat 5-numeroisina koodeina.

Esimerkkejä yleisimmistä kotitalouksien käyttämistä ammattiluokan koodeista:

91110 Kotiapulaiset ja -siivoojat (kotisiivous, tilapäinen lastenhoito)

71110 Talonrakentajat (talojen ja muiden pienrakennusten pystytys, kunnossapito ja korjaus)

74110 Rakennussähköasentajat (erilaisten rakennusten kuten asuintalojen sähköjärjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden asentaminen, huolto ja korjaaminen)

Monien alojen kuten rakennus- ja remontointialan ammattiluokan koodit riippuvat toimialasta. Ammattiluokan koodit voi tarkistaa osoitteesta stat.fi.

Tulonsaaja on osaomistaja tai yhteisö

Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on työttömyysturvalain (1290/2002) mukainen osaomistaja yrityksessä, joka maksaa palkan tai muun suorituksen. Tarkempia tietoja saat tarvittaessa Työllisyysrahastosta.

Merkitse rastilla myös tilanne, jossa tulonsaaja on yhteisö (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö tai muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö).

Vakuuttaminen

Tieto työeläkevakuutuksesta

Merkitse rasti sen työeläkevakuutuksen kohdalle, jonka mukaan tulonsaaja on vakuutettu: työntekijän työeläkevakuutus, yrittäjän eläkevakuutus tai maatalousyrittäjän eläkevakuutus.

Voit valita vain yhden kolmesta vaihtoehdosta:

 1. Valitse Työntekijän työeläkevakuutus, jos tulonsaaja on vakuutettu
  • työntekijän eläkelain (395/2006) mukaan
  • julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaan
  • merimieseläkelain (1290/2006) mukaan
  • ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaan
  • Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaisen eläkesäännön perusteella
  • Ahvenanmaan maakuntalain (ÅFS 54/2007) mukaisen eläkesäännön perusteella.
 2. Valitse Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti. Yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta palvelussuhteessa ja täyttää kyseisen ansiotyön osalta lainsäädännössä olevat tunnusmerkit. Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä. Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, ja vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.
 3. Valitse Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL), jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisesti. Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös apurahansaajat kuuluvat MYEL:n mukaisen työeläketurvan piiriin.

Ei ole vakuuttamisvelvollisuutta seuraavien vakuutuksien osalta

Tietyissä tilanteissa työnantajalla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta esimerkiksi vakuuttamisen euromääräisen alarajan vuoksi, henkilön iän perusteella tai sen vuoksi, että tulonsaaja toimii yrittäjänä.

Eri vakuutuksissa vakuuttamisvelvollisuudet ovat seuraavat:

 • Työeläkevakuutus:Työnantajan velvollisuutena on vakuuttaa kaikki 17–67-vuotiaat työntekijät, joiden ansiot ylittävät vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (61,37 euroa/kk vuonna 2021).
 • Sairausvakuutus:Työnantajan sairausvakuutusmaksua maksetaan 16–67-vuotiaille maksetuista palkoista.
 • Työttömyysvakuutus:Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan 17–64-vuotiaille maksetuista palkoista. Jos työnantaja maksaa vuoden aikana palkkoja alle 1 300 euroa, sen ei tarvitse tilittää työttömyysvakuutusmaksuja. Työnantajan pitää kuitenkin aina pidättää palkasta työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, jos työntekijä on velvollinen maksamaan vakuutusmaksun.
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus:Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa ei ole ikärajoja, mutta vakuuttamisvelvollisuus on, jos työnantaja maksaa työntekijöilleen palkkoja vähintään 1 300 euroa kalenterivuoden aikana.

Merkitse rastilla se vakuutus tai ne vakuutukset, joiden osalta maksajalla ei ole ollut velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa.  Jos vakuuttamisvelvollisuus ei koske yhtäkään vakuutusta, riittää yksi rasti ylimmässä kohdassa ”Työeläke-, sairaus-, työttömyys-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus”.

Huomaa, että jos ilmoituksella annetaan tieto kohdassa ”Ei ole vakuuttamisvelvollisuutta seuraavien vakuutuksien osalta”, se koskee kaikkia ilmoitettuja tuloja. Jos vakuuttamistieto muuttuu kesken palkanmaksukauden, tulonsaajasta on annettava kaksi eri ilmoitusta. Maksajan on tällöin annettava eri ilmoituksella tiedot niistä tuloista, joista on vakuuttamisvelvollisuus.

Esimerkki: Työnantaja maksaa tulonsaajalle palkkaa 250 euroa. Työnantajan kalenterivuoden aikana työntekijöilleen maksamat palkat jäävät alle työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen sekä työnantajan työttömyysvakuuttamisen vuotuisen alarajan (1 300 euroa). Työnantajalla on velvollisuus maksaa työeläke- ja sairausvakuutusmaksut tulonsaajan palkasta. Maksaja on järjestänyt tulonsaajan eläketurvan tekemättä vakuutussopimusta eli hän on tilapäinen työnantaja.

Työnantaja ilmoittaa seuraavat vakuuttamista koskevat tiedot:

 • Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta: Työttömyysvakuutus
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
 • Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
 • Työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero: (ei ilmoiteta, koska maksaja on tilapäinen työnantaja)

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero

Ilmoita sen työeläkelaitoksen yhtiötunnus, josta olet ottanut työeläkevakuutuksen. Merkitse kohtaan vain numero, älä kirjoita työeläkelaitoksen nimeä. Työeläkelaitoksella tarkoitetaan työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä. Jokaisella työeläkelaitoksella on yksilöllinen kaksi- tai viisimerkkinen yhtiötunnus, jolla tiedot kohdennetaan oikealle työeläkelaitokselle. Ilmoita myös tulonsaajan eläkejärjestelynumero.

Työnantajalla ei ole eläkevakuuttamisvelvollisuutta, jos työntekijälle maksettu palkka kuukaudessa on alle työeläkevakuuttamisen alarajan (61,37 euroa/kk vuonna 2021). Jätä siinä tapauksessa nämä kohdat täyttämättä.

Jos tulonsaaja on MYEL- tai YEL-vakuutettu, työeläkelaitoksen yhtiötunnusta ja eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta.

Jos olet tilapäinen työnantaja, valitse alla olevasta taulukosta se työeläkelaitos, jonka kautta aiot hoitaa eläkevakuuttamisen. Ilmoita tämän työeläkelaitoksen yhtiötunnus. Tilapäinen työnantaja ei ilmoita eläkejärjestelynumeroa.

Työeläkelaitokset
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus Työeläkelaitos
46 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
54 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
55 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
56 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste ja vakuutusnumero

Ilmoita työtapaturmavakuutusyhtiön Y-tunnus ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero. Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työssä aiheutuvien tapaturmien varalta työtapaturmavakuutuksella, jos kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettavien palkkojen yhteissumma on vähintään 1 300 euroa. Tiedot ovat pakollisia, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä useammalla kuin yhdellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.

3. Tulonsaajalle maksetut suoritukset

3A Palkan yhteissumma ja vähennettävät erät

Ilmoita Palkan yhteissumma -kohdassa tulonsaajalle maksettu rahapalkka. Palkan yhteissumma -kohtaan merkitään kaikki tulolajilla 101 Palkka yhteissumma ilmoitettavat suoritukset. Palkan yhteissumma sisältää kaikki 200-sarjan tulolajit. Saat lisätietoa palkkojen tulolajeista osoitteesta sivulta Palkkojen tulolajit

Ilmoita myös palkasta ja muista suorituksista vähennettävät erät:

 • työntekijältä tai muulta suorituksen saajalta perityt ennakonpidätykset yhteensä (myös esimerkiksi työkorvauksen ennakonpidätys)
 • työntekijän työeläkevakuutusmaksu
 • työntekijän työttömyysvakuutusmaksu. 

Tarkemmat tiedot työeläkevakuutusmaksun määräytymisestä voit tarkistaa käyttämästäsi työeläkelaitoksesta. Työttömyysvakuutusmaksusta saat lisätietoja Työllisyysrahastosta.

Jos osa Palkan yhteissumma -kohdassa ilmoitetuista tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen) perusteena, ilmoita tästä erikseen. Merkitse taulukkoon kunkin vakuutusmaksun kohdalle se osuus tulosta, joka on vakuutusmaksujen alainen. Taulukkoa ei täytetä,

 • jos tulonsaajalle maksettu tulo on kaikkien vakuutusmaksujen alainen
 • jos lomakkeen sivulla 2 on ilmoitettu, että tulosta ei ole lainkaan vakuuttamisvelvollisuutta esimerkiksi vakuuttamisen euromääräisen alarajan vuoksi, henkilön iän perusteella tai sen vuoksi, että tulonsaaja toimii yrittäjänä.

3B Muut ilmoitettavat tulolajit

Ilmoita kohdassa 3B muut kuin kohdassa 3A ilmoitetut tulot ja vähennettävät erät. Tällaisia tulolajeja ovat esimerkiksi

 • 336 Työkorvaus (toimeksiantosuhteessa maksettu korvaus yrittäjälle, yritykselle tai esimerkiksi yksityiselle perhepäivähoitajalle, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin)
 • 353 Veronalainen kustannusten korvaus (korvaus, jonka työnantaja maksaa työn suorittajalle työtehtävien hoitamisesta välittömästi aiheutuneista kustannuksista, esimerkiksi työvälineiden ja materiaalin hankkimisesta aiheutuneet menot).

Kaikkien ilmoitettujen tulolajien ennakonpidätykset ilmoitetaan yhteenlaskettuina kohdassa 3A Ennakonpidätys yhteensä.

Alla on lueteltu kaikki erikseen ilmoitettavat tulolajit, jotka voi ilmoittaa kohdassa 3B:

Erikseen ilmoitettavat tulolajit
Koodi Tulolajin nimi
302 Asuntolainan korkoetu
308 Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio
309 Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80%)
310 Henkilöstölle annettu rahalahja
313 Käyttökorvaus ansiotuloa
314 Käyttökorvaus pääomatuloa
315 Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu
316 Muu veronalainen ansiotulo
320 Osakepalkkio
326 Palkkio työsuhdekeksinnöstä
332 Pääomatuloa oleva suoritus
335 Sovittelijan kulukorvaus
336 Työkorvaus
337 Työnantajakohtaisen sairauskassan maksama täydennyspäiväraha
338 Työnantajan maksama eläke
339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka)
340 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus)
341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus
343 Työsuhdeoptio
350 Urheilijarahastoon siirretty palkka
351 Urheilijarahastosta maksettu palkka
352 Vakuutuspalkka
353 Veronalainen kustannusten korvaus
357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus
358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha
359 Perusteeton etu
361 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta
362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti
363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus
415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus
419 Vähennys ennen ennakonpidätystä
420 Polkupyöräedusta peritty korvaus

3C Luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Ilmoita kohdassa 3C tulonsaajan saamat luontoisedut (autoetu ja muut verotettavat luontoisedut) sekä kustannusten korvaukset (verovapaa kilometrikorvaus ja päivärahat).

Ilmoita autoedun määrä ja kilometrit ajopäiväkirjan mukaan sekä merkitse rastilla, onko kyseessä vapaa autoetu vai auton käyttöetu. Merkitse rastilla myös luontoisetuauton ikäryhmä. Autot kuuluvat kolmen ensimmäisen käyttövuoden aikana ikäryhmään A, kolmen seuraavan vuoden aikana ikäryhmään B ja tämän jälkeen ikäryhmään C. Arvo U tarkoittaa ulkomailla käytössä olevaa ja sieltä saatua autoetua.

Ilmoita verovapaan kilometrikorvauksen euromäärä ja sen perusteena oleva kilometrimäärä. Ilmoita kilometrimäärä kokonaislukuna. Esimerkiksi jos kilometrimäärä on 125,6, ilmoita 126.

Merkitse kohtaan Päivärahat yhteensä verovapaiden päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä. Merkitse rastilla, mitä korvauksia summa sisältää (ateriakorvaus, osapäiväraha, kokopäiväraha tai ulkomaanpäiväraha). Voit valita useamman vaihtoehdon.

Jos matkakustannusten korvaukset on maksettu vastoin Verohallinnon päätöksen mukaisia aika- ja kilometrirajoja, ne eivät ole miltään osin verovapaita. Korvaukset rinnastetaan silloin palkkaan ja ne ilmoitetaan palkkana. Korvauksia ei tällöin ilmoiteta tässä kohdassa.

Ilmoita kohdassa Muut verotettavat luontoisedut yhteensä muut edut, jotka työnantaja on antanut muuna kuin rahana. Merkitse rastilla, jos summa sisältää asuntoedun, puhelinedun, ravintoedun tai muita etuja. Muita etuja ovat esimerkiksi autotallietu ja vene-etu.

Jos tulonsaajalle on annettu ravintoetu ja siitä peritty korvaus vastaa verotusarvoa, merkitse rasti kohtaan Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa ja ilmoita ravintoetu kohdassa Ravintoetu. Jos ravintoedusta peritty korvaus ei vastaa verotusarvoa, ilmoita palkasta peritty osuus tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus lomakkeen kohdassa 3B ja ilmoita ravintoetu kohdassa Muut verotettavat luontoisedut yhteensä.

4. Päiväys ja allekirjoitus

Allekirjoita lomake ennen sen lähettämistä. Merkitse myös päiväys ja puhelinnumerosi.

 

Maakoodit

Yleisimmin käytetyt maakoodit
AE Arabiemiraatit AM Armenia AR Argentiina
AT Itävalta AU Australia AZ Azerbaidžan
BA Bosnia ja Hertsegovina BB Barbados BE Belgia
BG Bulgaria BM Bermuda BR Brasilia
BY Valko-Venäjä CA Kanada CH Sveitsi
CN Kiina CY Kypros CZ Tšekki
DE Saksa DK Tanska EE Viro
EG Egypti ES Espanja FI Suomi
FR Ranska GB Iso-Britannia GE Georgia
GG Guernsey GR Kreikka HK Hongkong
HR Kroatia HU Unkari ID Indonesia
IE Irlanti IL Israel IM Mansaari
IN Intia IS Islanti IT Italia
JE Jersey JP Japani KG Kirgisia
KR Korean tasavalta KY Caymansaaret KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Liettua LU Luxemburg
LV Latvia MA Marokko MD Moldova
ME Montenegro MK Makedonia MT Malta
MX Meksiko MY Malesia NL Alankomaat
NO Norja NZ Uusi-Seelanti PH Filippiinit
PK Pakistan PL Puola RO Romania
RS Serbia RU Venäjä SE Ruotsi
SG Singapore SI Slovenia SK Slovakia
TH Thaimaa TJ Tadžikistan TM Turkmenistan
TR Turkki TZ Tansania UA Ukraina
US Amerikan yhdysvallat UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiläiset Neitsytsaaret VN Vietnam ZA Etelä-Afrikka
ZM Sambia