Laaja palkkatietoilmoitus (TULOR 6104) - Täyttöohje 2020

Yleistä palkkatietoilmoituksen antamisesta

Ilmoita palkat tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen

Työnantajien ja muiden suoritusten maksajien on ilmoitettava maksamansa palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen. Yhdellä palkkatietoilmoituksella voi ilmoittaa tiedot yhdelle tulonsaajalle samana maksupäivänä maksetuista suorituksista. Tulorekisterin ilmoitukset on pääsääntöisesti annettava sähköisesti. Jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voit erityisestä syystä antaa ilmoituksen paperilomakkeella.

Lomakkeen kaikki sivut on palautettava, vaikka kaikille sivuille ei tulisikaan annettavia tietoja. Täytä jokaisesta tulonsaajasta oma ilmoitus, ja täytä jokaiseen ilmoitukseen kaikki tarvittavat tiedot myös maksajasta, vaikka maksaja olisi jokaisella ilmoituksella sama.

Jos ilmoitus on täytetty virheellisesti tai tietoja puuttuu, ilmoitus hylätään. Hylättyä ilmoitusta ei tallenneta tulorekisteriin.

Käytä oikean vuoden lomaketta

Valitse oikean vuoden lomake maksupäivän mukaan. Jos suorituksen maksupäivä on vuoden 2020 aikana, käytä vuoden 2020 lomaketta. Jos maksupäivä on kuitenkin vuoden 2019 puolella tai korjaat ilmoitusta, jonka maksupäivä on vuoden 2019 aikana, käytä vuoden 2019 lomaketta.

Kaksi erilaista palkkatietoilmoituksen lomaketta

Tässä täyttöohjeessa on ohjeet laajan palkkatietoilmoituksen (TULOR 6104) täyttämiseksi ja tietojen korjaamiseksi. Laajaa palkkatietoilmoitusta voi käyttää kaikenlaisissa palkanmaksutilanteissa, myös silloin kun työnantaja tai tulonsaaja on ulkomaalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta, tai kun on kyse tietyistä palkanmaksun erityistilanteista (esimerkiksi maksaja toimii sijaismaksajana). Jos suorituksen maksajalla ja tulonsaajalla on suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus, ilmoituksen voi antaa myös suppeammalla palkkatietoilmoituksella (TULOR 6101), jolle on oma täyttöohjeensa.

Jos olet julkisen sektorin työnantaja tai haluat ilmoittaa merityötuloa tai Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevälle henkilölle maksettua palkkaa, ota yhteyttä tulorekisterin asiakaspalveluun oikean lomakkeen saamiseksi.

Laajassa palkkatietoilmoituksessa (TULOR 6104) ja täyttöohjeessa tiedot jakautuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:

Ilmoituksen tunnistetiedot

1. Maksajan tiedot

2. Edustajan tiedot

3. Tulonsaajan tiedot (perustiedot ja vakuuttamistiedot)

4. Tulonsaajalle maksetut suoritukset

4A Maksetut suoritukset tulolajeittain ja vähennettävät erät

4B Lisätiedot luontoiseduista ja kustannusten korvauksista

4C Lisätiedot suorituksista, joiden vakuuttamisen tieto on poikkeava

4D Takaisinperinnän tiedot

5. Päiväys ja allekirjoitus

Ilmoittamisen määräaika

Jos palkkatietoilmoitus annetaan paperilomakkeella, se on annettava 8 kalenteripäivän kuluessa palkan maksupäivästä. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, joita ei ole merkitty Verohallinnon säännöllisten työnantajien rekisteriin, voivat kuitenkin antaa ilmoituksen viimeistään palkan maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.

Jos viimeinen ilmoituksen antamispäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, siirtyy määräaika seuraavaan arkipäivään. Jos palkkatietoilmoituksen antaa myöhässä, Verohallinto voi määrätä myöhästymismaksun.

Palautusosoite

Lähetä lomake seuraavaan osoitteeseen:

Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

Tarkempia ohjeita

Jos tarvitset tarkempia tietoja erilaisista ilmoittamistilanteista, tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Ilmoituksen tunnistetiedot

Täytä lomakkeen jokaisen sivun yläosaan ilmoituksen tunnistetiedot. Tunnistetietojen on oltava samat kaikilla lomakkeen sivuilla. Tunnistetietoja ovat:

 • toimenpiteen tyyppi
 • palkanmaksukausi
 • maksupäivä
 • suorituksen maksajan ilmoitusviite.

Toimenpiteen tyyppi

Merkitse rastilla, onko kyseessä uusi ilmoitus, korvaava ilmoitus vai ilmoituksen mitätöinti. Voit valita vain yhden toimenpiteen tyypin. Tieto on pakollinen.

 • Uusi ilmoitus on kyseessä silloin, kun annat palkanmaksusta ilmoituksen ensimmäisen kerran tai ilmoituksen aiheena on perusteeton etu tai takaisinperintä. Jos ilmoitus hylätään ja joudut antamaan tiedot uudelleen, kyseessä on myös uusi ilmoitus.
 • Korvaava ilmoitus annetaan, kun aiempaa ilmoitusta pitää korjata. Korvaavassa ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi on annettava myös aiemmassa ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaavassa ilmoituksessa pitää antaa aiemman ilmoituksen ilmoitusviite.
 • Ilmoituksen mitätöinti valitaan, kun mitätöidään aiemmin annettu ilmoitus kokonaan. Mitätöinnin yhteydessä riittää, että ilmoittaa toimenpiteen tyypin lisäksi suorituksen maksajan tunnisteen ja aiemman ilmoituksen ilmoitusviitteen, jonka avulla mitätöinti kohdistuu oikeaan ilmoitukseen. Ilmoitus kannattaa mitätöidä vasta sitten, kun uusi ilmoitus saadaan annettua.
  • Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään pääsääntöisesti korvaavalla ilmoituksella, on tiettyjä tilanteita, joissa tietoja ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella. Sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:
   • maksupäivän korjaus
   • palkanmaksukauden korjaus
   • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
   • tulonsaajan tyypin Urheilija tai Yhteisö korjaus
   • suorituksen maksajan tyypin Tilapäinen työnantaja korjaus
   • sijaismaksajatilanteissa ilmoitettavan varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
   • Toimin sijaismaksajana -tiedon korjaus
   • tulonsaajan syntymäajan korjaus
   • eläkejärjestelynumeron korjaus
   • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
   • vakuuttamistietojen korjaukset:
    • Ei ole vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen taannehtivat muutokset
    • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen taannehtivat muutokset
  • Viimeksi mainitut vakuuttamistietojen korjaukset koskevat tilannetta, jossa tulonsaajan tulo on alun perin ilmoitettu sosiaalivakuutusmaksujen alaisena ja myöhemmin huomataan, että tulonsaajalle maksetun tulon osalta ei olisikaan ollut vakuuttamisvelvollisuutta, tai jossa tulonsaaja ei aiempien tietojen vastaisesti kuulukaan Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (tai päinvastoin). Tässä tapauksessa alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä ja tämän jälkeen on annettava uusi ilmoitus, jossa on oikeat vakuuttamistiedot. Edellä kuvatulla tavalla on meneteltävä, jotta tieto saadaan välitettyä myös virheellisen ilmoitustiedon saaneille sosiaalivakuuttajille oikein.

Palkanmaksukausi

Ilmoita palkanmaksukauden alku- ja loppupäivä. Ilmoita alku- ja loppupäivä muodossa ppkkvvvv, esimerkiksi 01052020–31052020. Palkanmaksukausi on ajanjakso, jolta palkka maksetaan. Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Tieto on pakollinen.

 • Huomaa, että palkanmaksukaudella ei tarkoiteta palkan ansaintakautta. Palkan ansaintakausi voi siis olla eri kuin palkanmaksukausi.

Jos kyse on muusta suorituksesta kuin palkasta (esimerkiksi työkorvaus tai kokouspalkkio, jota ei makseta työsuhteessa), palkanmaksukautena ilmoitetaan aikaväli, jolta suoritus maksetaan.

Maksupäivä

Ilmoita palkanmaksupäivä muodossa ppkkvvvv. Esimerkiksi jos palkka maksetaan 15.5.2020, ilmoita maksupäivä muodossa 15052020. Tieto on pakollinen.

Suorituksen maksajan ilmoitusviite

 • Suorituksen maksajan ilmoitusviite yksilöi maksajan antamat palkkatietoilmoitukset. Ilmoitusviitteen on oltava yksilöllinen kaikissa maksajan antamissa uusissa ilmoituksissa. Jos et anna uudessa ilmoituksessa ilmoitusviitettä, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi. Ilmoitusviite on tärkeä, koska samaa viitettä on käytettävä silloin, jos ilmoituksessa on ollut virheitä ja sitä pitää korjata. Ilman ilmoitusviitettä korvaavaa tai mitätöivää ilmoitusta ei tulorekisterissä pystytä kohdistamaan siihen ilmoitukseen, jota halutaan korjata. Sen vuoksi suorituksen maksajan ilmoitusviite on pakollinen tieto, jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen.
 • Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen. Se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Huomaa, että kirjaimet å, ä ja ö eivät ole sallittuja merkkejä.
 • Jos annat uuden ilmoituksen eikä maksajalla ole tunnistetta, älä anna ilmoitusviitettä vaan jätä kohta tyhjäksi.
 • Esimerkkejä suorituksen maksajan ilmoitusviitteen muodostamisesta:
  • Työnantaja on maksanut palkkaa kolmelle eri työntekijälle samana maksupäivänä 30.4.2020. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään juoksevan numeron:
   • 300420201
   • 300420202
   • 300420203
  • Työnantaja on maksanut palkkaa kahdelle eri työntekijälle (Virtanen ja Nieminen) samana maksupäivänä 15.7.2020. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään tulonsaajan nimen:
   • 15072020Virtanen
   • 15072020Nieminen

Aihe, jota ilmoitus koskee

Ilmoita ensimmäisen sivun yläosassa myös aihe, jota ilmoitus koskee (palkkatiedot, perusteeton etu tai takaisinperintä). Voit valita vain yhden vaihtoehdon. Jos ilmoitettavana on samalle tulonsaajalle esimerkiksi sekä palkkatietoja että perusteetonta etua koskevia tietoja, anna näistä kaksi erillistä palkkatietoilmoitusta. Tieto on pakollinen.

1. Maksaja

Maksajan perustiedot

Ilmoita palkan tai muun suorituksen maksajan suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus. Jos suomalaisia tunnuksia ei ole, ilmoita yrityksen nimi tai henkilön nimi ja syntymäaika sekä tunniste ja tunnisteen tyyppi. Älä kirjoita tunnisteen kenttään tunnisteen lisäksi muita tietoja. Ilmoita lisäksi tunnisteen kaksikirjaiminen maakoodi. Tiedot ovat pakollisia.

Esimerkkejä maakoodeista: Suomi = FI, Ruotsi = SE, Norja = NO, Viro = EE, Venäjä = RU

Yleisimmin käytetyt maakoodit löytyvät tämän ohjeen lopussa olevasta taulukosta. Jos maakoodia ei löydy taulukosta, ilmoita maan nimi.

Jos suorituksen maksaja on kotitalous, tilapäinen työnantaja, ulkomainen työnantaja, erityisjärjestö tai ulkomainen konserniyhtiö, ilmoita tieto merkitsemällä rasti kyseiseen kohtaan.

 • Kotitalous on yksityinen henkilö tai kuolinpesä, joka on palkannut esimerkiksi siivoojan omaan henkilökohtaiseen talouteensa.
 • Tilapäinen työnantaja on järjestänyt työntekijöidensä eläketurvan tekemättä eläkevakuutussopimusta. Tilapäisenä työnantajana voi toimia, jos työnantajan palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijöitä ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksettavat palkat ovat yhteensä alle erikseen säädetyn euromääräisen rajan. Vuonna 2020 palkkojen euromääräinen raja on 8 676 euroa.
  • Jos suorituksen maksaja on kotitalous ja myös tilapäisen työnantajan määritelmä täyttyy, merkitse rasti molempiin kohtiin. Tilapäisen työnantajan on annettava myös maksajan osoitetiedot ja osoitteen maakoodi.
 • Ulkomaisena työnantajana pidetään yritystä, jota ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jonka rekisteröity kotipaikka on muualla kuin Suomessa, tai työnantajana toimivaa henkilöä, joka ei asu Suomessa.
  • Jos ulkomaiselle työnantajalle on muodostunut Suomeen kiinteä toimipaikka, tietoa ei ilmoiteta. Vaikka suorituksen maksaja olisi merkitty säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Verohallinnon työnantajarekisteriin, pitää ilmoittaa tieto Ulkomainen työnantaja, jos kiinteää toimipaikkaa ei ole.
 • Erityisjärjestö on suorituksen maksaja, jonka maksamaa palkkatuloa ei veroteta Suomessa jonkin kansainvälistä erityisjärjestöä koskevan sopimuksen perusteella. Palkka saattaa kuitenkin olla joidenkin vakuutusmaksujen alaista. Tällaisia erityisjärjestöjä ovat esimerkiksi Kemikaalivirasto ECHA, Itämeren suojelukomissio HELCOM, Wider-instituutti ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.
 • Ulkomainen konserniyhtiö on konserniin kuuluva yhtiö, joka on perustettu muualla kuin Suomessa. Merkitse rasti kohtaan, jos suomalainen yritys on lähettänyt työntekijän ulkomaille työskentelemään ulkomaisen konserniyhtiön palveluksessa ja ulkomainen konserniyhtiö maksaa työntekijän palkan. Tällöin lähettävän suomalaisen yrityksen on annettava ilmoitus työntekijän palkasta. Lähettävä suomalainen yritys merkitsee rastin kohtaan Ulkomainen konserniyhtiö ja antaa tulonsaajan tiedon Ulkomailla työskentelevä henkilö.
  • Ulkomailla tehdystä työstä maksettu palkka voi olla Suomessa verovapaata, jos siihen soveltuu kuuden kuukauden sääntö tai jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.
  • Lähettävän suomalaisen yrityksen on annettava ilmoitus palkasta ja maksettava sosiaalivakuutusmaksut, jos työntekijä on vakuutettu Suomessa. Suomalaisella yrityksellä on velvollisuus antaa ilmoitus niin kauan kuin työntekijä on vakuutettu Suomessa.

Merkitse ilmoitukseen myös lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

Maksajan osoite

Ilmoita osoitetiedot, jos suorituksen maksajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta, jos osoite sijaitsee ulkomailla tai jos maksaja on tilapäinen työnantaja. Ilmoita joko lähiosoite tai postilokero. Ilmoita myös maakoodi, jos osoite on ulkomailla tai maksaja on tilapäinen työnantaja.

Sijaismaksaja

Jos toimit sijaismaksajana, merkitse rasti kohtaan Toimin sijaismaksajana. Ilmoita varsinaisen työnantajan tunniste, nimi, tunnisteen tyyppi ja, jos kyse on ulkomaisesta tunnisteesta, myös tunnisteen maakoodi.

 • Sijaismaksajalla tarkoitetaan maksajaa, joka maksaa palkan tai muun suorituksen varsinaisen työnantajan puolesta. Sijaismaksajana voivat toimia ulosottovirastot, kunnat, Kela, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat. Myös konserniyhtiöt ja ulkomaiset työnantajat voivat käyttää sijaismaksajia.

Sijaismaksajan on annettava tulorekisteriin ilmoitus maksamistaan palkoista ja toimittamistaan ennakonpidätyksistä. Varsinainen työnantaja ilmoittaa lisäksi erikseen sijaismaksajan tulonsaajalle maksamat palkat erityisesti sijaismaksajatilanteita varten tarkoitetuilla ns. infotulolajeilla. Katso lisätietoa tulolajeista sivulta Palkkojen tulolajit.

Sijaismaksajatilanteissa on tärkeää huomata, että varsinaisen työnantajan eläkejärjestelynumero ilmoitetaan tulorekisteriin vain kerran. Yleensä eläkejärjestelynumeron ilmoittaa varsinainen työnantaja. Sijaismaksajatilanteista on erillinen asiakasohje, jossa käydään esimerkkien avulla lävitse, mitä tietoja ilmoitetaan, kun sijaismaksajana on Kela, kunta, palkkaturva tai muu sijaismaksaja: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: sijaismaksajan maksamat suoritukset.

2. Edustaja

Edustajalla tarkoitetaan työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) mukaista edustajaa. Jos annat tiedot ulkomaisen työnantajan edustajana, merkitse rasti lomakkeen lopussa olevaan kohtaan Tiedot antaa edustaja.

Ilmoita edustajan nimi, osoite, suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus tai, jos suomalaista tunnistetta ei ole, ulkomaisen tunnisteen tiedot.

3. Tulonsaaja

Tulonsaajan perustiedot

Ilmoita palkan tai muun suorituksen saajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos tulonsaaja on osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai muu juridinen henkilö, ilmoita aina Y-tunnus. Jos suomalaista tunnusta ei ole, ilmoita tulonsaajan nimi, syntymäaika, sukupuoli ja ulkomaisen tunnisteen tiedot sekä maakoodi.

Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ja ilmoita myös asuinvaltion maakoodi. Merkitse rastilla myös tieto siitä, onko tulonsaajan saama tulo ennakonpidätyksenalaista eli onko hänellä rajoitetusti verovelvollisen verokortti, jonka mukaan palkasta pidätetään ennakonpidätys.

Tulonsaajan lisätiedot

Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on jokin seuraavista (tarvittaessa voit valita useamman vaihtoehdon):

 • Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty
  • Työnantaja on saanut tulonsaajan työllistämiseen valtion työllistämistukea eli palkkatukea tai valtion virastolle ja laitokselle osoitettua määrärahaa työttömän työnhakijan työllistämiseen.
 • Rajakunnassa työskentelevä henkilö
  • Tulonsaaja asuu vakinaisesti Ruotsissa tai Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Suomen maarajaan, ja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa Suomen puolella.
  • Suomen ja Ruotsin välisiä rajakuntia ovat Suomessa Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio sekä Ylitornio ja Ruotsissa Haparanda, Kiruna, Pajala sekä Övertorneå.
  • Suomen ja Norjan välisiä rajakuntia ovat Suomessa Enontekiö, Inari sekä Utsjoki ja Norjassa Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger ja Tana.
  • Tieto ilmoitetaan silloin, kun rajakunnassa työskentelevälle henkilölle maksetusta palkasta ei peritä tuloveroja Suomessa, mutta suomalaisen työnantajan on maksettava palkasta sosiaalivakuutusmaksut ja perittävä työntekijän sairausvakuutusmaksu.
  • Jos työntekijä tekee osan työstä Suomessa muualla kuin rajakunnassa, tästä työstä maksettava palkan osa verotetaan Suomessa. Nämä tulot ilmoitetaan eri ilmoituksella, jossa ei anneta Rajakunnassa työskentelevä henkilö -tietoa.
 • Ulkomailla työskentelevä henkilö
  • Tulonsaaja työskentelee ulkomailla. Tieto on annettava, jos Suomessa vakuutettu työntekijä työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä työntekijänä. Tietoa ei anneta esimerkiksi silloin, kun tulonsaaja tekee ulkomaille lyhytaikaisen työmatkan.
  • Vastaavasti tieto on ilmoitettava silloin, kun ulkomainen konserniyhtiö maksaa työntekijän palkan ja lähettävä suomalainen yritys on vastuussa sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Suomalaisen yrityksen on tällöin annettava ilmoitus palkasta ja maksettava sosiaalivakuutusmaksut, jos lähetetty työntekijä on vakuutettu Suomessa. Suomalaisella yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa tieto niin kauan kuin työntekijä on vakuutettu Suomessa.
 • Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
  • Ulkomainen työnantaja maksaa tulonsaajalle palkkaa nettopalkkasopimuksen perusteella. Nettopalkkasopimus on sopimus, jonka perusteella työnantaja lupautuu maksamaan palkasta maksettavat verot ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut työntekijän puolesta. Tieto ilmoitetaan vain silloin, kun ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Tiedon voi antaa vain ulkomainen työnantaja.
 • Yhteisö
  • Tulonsaaja on avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö tai muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö.
 • Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta
  • Tieto annetaan tulonsaajasta, joka täyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 3 §:ssä säädetyt edellytykset mutta jolla ei ole velvollisuutta ottaa eläkevakuutusta yrittäjän eläkelain 4 §:n nojalla. Vastaavasti tieto annetaan tulonsaajasta, joka täyttää maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 3 §:ssä säädetyt edellytykset mutta jolla ei ole velvollisuutta ottaa eläkevakuutusta mainitun lain perusteella.
 • Avainhenkilö
  • Tulonsaajalle maksettu tulo on avainhenkilölain (1551/1995) mukaista tuloa tai Pohjoismaisesta investointipankista (PIP) annetun lain mukaan (562/1976) maksettua palkkaa.
  • Avainhenkilö on ulkomaalainen asiantuntija, jolle maksetaan avainhenkilön lähdeveron alainen palkka.
  • Ulkomaalaisen erityisasiantuntijan palkkaa käsitellään ns. avainhenkilölain mukaisena tulona silloin, kun työntekijä tulee Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi ja hänestä tulee näin yleisesti verovelvollinen jo työskentelyn alkaessa. Suomen kansalaisen palkkaa ei voida käsitellä avainhenkilölain mukaisena tulona. Avainhenkilö-tieto ilmoitetaan vain silloin, kun työntekijän verokorttiin on tehty merkintä avainhenkilölain soveltumisesta.
 • Urheilija
  • Tulonsaajalle on maksettu urheilusta saatuja suorituksia esimerkiksi urheilijasopimuksen perusteella. Suoritus voi olla esimerkiksi palkkaa tai työkorvausta. Tietoa käytetään ilmoitettaessa vain urheilusta saatuja suorituksia, ei esimerkiksi urheilijan muusta kuin urheilusta saamaa palkkatuloa.
 • Esiintyvä taiteilija
  • Tulonsaajalle on maksettu taiteilijan henkilökohtaisesta esiintymisestä saatu suoritus. Suoritus voi olla palkkaa tai työkorvausta. Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- ja televisiotaiteilijat sekä muusikot.
 • Osakasasemassa maksajaan
  • Tulonsaaja on yritykseen tai toimeen osallinen sijoitetun pääoman kautta eli osakasasemassa maksajatahoon nähden. Tietoa ei anneta, jos tulonsaaja on osakkaana pörssiyhtiössä.
 • Osaomistaja
  • Tulonsaaja on työttömyysturvalain (1290/2002) mukainen osaomistaja yrityksessä, joka maksaa palkan tai muun suorituksen. Tarkempia tietoja saat tarvittaessa Työllisyysrahastosta.

Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona, ja ilmoita tällöin myös verosopimusvaltion maakoodi.

 • Tieto ilmoitetaan, jos ulkomainen työnantaja maksaa palkkaa Suomessa yleisesti verovelvolliselle työntekijälle, joka on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona. Tieto ilmoitetaan vain silloin, kun ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.
 • Tiedon yhteydessä on ilmoitettava sen valtion maakoodi, jolla on oikeus verottaa tuloa.

Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on ulkomailla asuva vuokratyöntekijä. Ilmoita myös työntekijän työskentelyaika Suomessa ja työskentelypäivien lukumäärä.

 • Tiedot ilmoitetaan, jos ulkomainen työnantaja maksaa suorituksen ulkomailla asuvalle vuokratyöntekijälle. Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä on ilmoitettava tulonsaajan lisätietona riippumatta työskentelyn kestosta tai siitä, onko työntekijä Suomessa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen.
 • Tiedot ilmoitetaan, jos työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.
 • Tiedot on annettava vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat seuraavista maista tai seuraavilta alueilta:
  • Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Latvia, Liettua, Viro, Espanja, Georgia, Moldova, Valko-Venäjä, Mansaari, Puola, Turkki, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey, Caymansaaret, Kypros, Tadžikistan, Saksa ja Turkmenistan.
  • Tiedot on annettava myös Bulgariassa asuvasta vuokratyöntekijästä, joka työskentelee Suomessa muun kuin bulgarialaisen työnantajan palveluksessa.
  • Tiedot on annettava myös vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat maista, joiden kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Palvelussuhdetiedot

Ilmoita palvelussuhteen voimassaoloaika. Jos palvelussuhde on päättynyt eläkkeelle jäämisen johdosta, merkitse rasti kyseiseen kohtaan ja ilmoita myös palvelussuhteen loppupäivä. Voit ilmoittaa palvelussuhteen voimassaoloajan myös muussa tapauksessa, mutta jätä loppupäivä merkitsemättä.

Ammattiluokan koodi

Ilmoita tulonsaajan ammattiluokka, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Ammatti on ilmoitettava sen mukaisesti, mitä työtä tulonsaaja tekee. Jos hän tekee kahteen tai useampaan eri ammattiluokkaan kuuluvia töitä, ilmoitetaan ammattiluokkana pääasiallisen työn ammattiluokka. Pääasiallisella työllä tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee ajallisesti eniten.

Ammattiluokka ilmoitetaan Tilastokeskuksen ylläpitämän ammattiluokituksen mukaan. Tulorekisterissä on käytössä oma Tilastokeskuksen ammattiluokitus -koodisto, joka poikkeaa Tilastokeskuksen ylläpitämästä virallisesta Ammattiluokitus 2010 -koodistosta. Tulorekisterin Tilastokeskuksen ammattiluokitus -koodistossa ilmoitetaan ammattiluokat 5-numeroisina koodeina.

Monien alojen kuten rakennus- ja remontointialan ammattiluokan koodit riippuvat toimialasta. Ammattiluokan koodit voi tarkistaa osoitteesta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/index.html.

Tulonsaajan osoitteet

Ilmoita tulonsaajan osoite kotivaltiossa, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen. Huomaa, että osoite kotivaltiossa on annettava, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, vaikka hänellä olisikin suomalainen henkilötunnus. Ilmoita myös tulonsaajan osoite työskentelyvaltiossa, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Ilmoita osoitteen maakoodi, jos tulonsaajan osoite on muualla kuin Suomessa.  

Vakuuttaminen

Tieto työeläkevakuutuksesta

Merkitse rasti sen työeläkevakuutuksen kohdalle, jonka mukaan tulonsaaja on vakuutettu: työntekijän työeläkevakuutus, maatalousyrittäjän eläkevakuutus tai yrittäjän eläkevakuutus.

Voit valita vain yhden kolmesta vaihtoehdosta:

 1. Valitse Työntekijän työeläkevakuutus, jos tulonsaaja on vakuutettu
  • työntekijän eläkelain (395/2006) mukaan
  • julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaan
  • merimieseläkelain (1290/2006) mukaan
  • ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaan
  • Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaisen eläkesäännön perusteella
  • Ahvenanmaan maakuntalain (ÅFS 54/2007) mukaisen eläkesäännön perusteella.
 2. Valitse Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL), jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisesti. Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös apurahansaajat kuuluvat MYEL:n mukaisen työeläketurvan piiriin.
 3. Valitse Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti. Yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta palvelussuhteessa ja täyttää kyseisen ansiotyön osalta lainsäädännössä olevat tunnusmerkit. Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä. Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, ja vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.

Työeläkeyhtiön yhtiötunnus ja työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero

Ilmoita sen työeläkelaitoksen yhtiötunnus, josta olet ottanut työeläkevakuutuksen. Merkitse kohtaan vain numero, älä kirjoita työeläkelaitoksen nimeä. Työeläkelaitoksella tarkoitetaan työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä. Jokaisella työeläkelaitoksella on yksilöllinen kaksi- tai viisimerkkinen yhtiötunnus, jolla tiedot kohdennetaan oikealle työeläkelaitokselle. Ilmoita myös tulonsaajan eläkejärjestelynumero.

Työnantajalla ei ole eläkevakuuttamisvelvollisuutta, jos työntekijälle maksettu palkka kuukaudessa on alle työeläkevakuuttamisen alarajan (60,57 euroa/kk vuonna 2020). Jätä siinä tapauksessa nämä kohdat täyttämättä. Myöskään sijaismaksaja ei ilmoita tulonsaajan työeläkevakuuttamisen tietoja.

Jos tulonsaaja on MYEL- tai YEL-vakuutettu, työeläkelaitoksen yhtiötunnusta ja eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta.

Jos olet tilapäinen työnantaja, valitse alla olevasta taulukosta se työeläkelaitos, jonka kautta hoidat eläkevakuuttamisen. Ilmoita tämän työeläkelaitoksen yhtiötunnus. Tilapäinen työnantaja ei ilmoita eläkejärjestelynumeroa.

Työeläkelaitokset
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus Työeläkelaitos
46 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
54 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
55 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
56 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste ja vakuutusnumero

Ilmoita työtapaturmavakuutusyhtiön Y-tunnus ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero. Jos työtapaturmavakuutusyhtiöllä ei ole Y-tunnusta, ilmoita ulkomainen tunniste sekä tunnisteen maakoodi. Merkitse rastilla tunnisteen tyyppi.

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työssä aiheutuvien tapaturmien varalta työtapaturmavakuutuksella, jos kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettavien palkkojen yhteissumma on vähintään 1 300 euroa. Tiedot ovat pakollisia, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä useammalla kuin yhdellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.

Ei ole vakuuttamisvelvollisuutta seuraavien vakuutuksien osalta

Tietyissä tilanteissa työnantajalla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta esimerkiksi vakuuttamisen euromääräisen alarajan vuoksi, henkilön iän perusteella tai sen vuoksi, että tulonsaaja toimii yrittäjänä.

Eri vakuutuksissa vakuuttamisvelvollisuudet ovat seuraavat:

 • Työeläkevakuutus: Työnantajan velvollisuutena on vakuuttaa kaikki 17–67-vuotiaat työntekijät, joiden ansiot ylittävät vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (60,57 euroa/kk vuonna 2020).
 • Sairausvakuutus: Työnantajan sairausvakuutusmaksua maksetaan 16–67-vuotiaille maksetuista palkoista.
 • Työttömyysvakuutus: Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan 17–64-vuotiaille maksetuista palkoista. Jos työnantaja maksaa vuoden aikana palkkoja alle 1 300 euroa, sen ei tarvitse tilittää työttömyysvakuutusmaksuja. Työnantajan pitää kuitenkin aina pidättää palkasta työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, jos työntekijä on velvollinen maksamaan vakuutusmaksun.
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa ei ole ikärajoja, mutta vakuuttamisvelvollisuus on, jos työnantaja maksaa työntekijöilleen palkkoja vähintään 1 300 euroa kalenterivuoden aikana.

Merkitse rastilla se vakuutus tai ne vakuutukset, joiden osalta maksajalla ei ole ollut velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa.  Jos vakuuttamisvelvollisuus ei koske yhtäkään vakuutusta, riittää yksi rasti ylimmässä kohdassa ”Työeläke-, sairaus-, työttömyys-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus”.

Huomaa, että jos ilmoituksella annetaan tieto kohdassa ”Ei ole vakuuttamisvelvollisuutta seuraavien vakuutuksien osalta”, se koskee kaikkia ilmoitettuja tuloja. Jos vakuuttamistieto muuttuu kesken palkanmaksukauden, tulonsaajasta on annettava kaksi eri ilmoitusta. Maksajan on tällöin annettava eri ilmoituksella tiedot niistä tuloista, joista on vakuuttamisvelvollisuus.

Esimerkki: Työnantaja maksaa tulonsaajalle palkkaa 250 euroa. Työnantajan kalenterivuoden aikana työntekijöilleen maksamat palkat jäävät alle työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen sekä työnantajan työttömyysvakuuttamisen vuotuisen alarajan (1 300 euroa). Työnantajalla on velvollisuus maksaa työeläke- ja sairausvakuutusmaksut tulonsaajan palkasta. Maksaja on järjestänyt tulonsaajan eläketurvan tekemättä vakuutussopimusta eli hän on tilapäinen työnantaja.

Työnantaja ilmoittaa seuraavat vakuuttamista koskevat tiedot:

 • Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta: Työttömyysvakuutus
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
 • Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
 • Työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero: (ei ilmoiteta, koska maksaja on tilapäinen työnantaja)

Tyypillisimpien vakuuttamiseen vaikuttavien euromääräisten rajojen ja ikärajojen lisäksi on olemassa muitakin tilanteita, joissa vakuuttamisen tieto voi olla poikkeava. Katso tarkemmin ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin

Ulkomailta Suomeen lähetettyä ja Suomessa työskentelevää työntekijää ei tarvitse vakuuttaa Suomessa, jos työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus. Vakuutusvelvollisuutta ei ole myöskään silloin, jos työntekijään sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen perusteella ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä. Ulkomaisia maksajia koskevat lisäksi omat sääntönsä, joiden perusteella vakuuttamisvelvollisuutta Suomessa ei tietyissä tilanteissa ole.

Jos tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiirin, merkitse rastilla se vakuutus tai ne vakuutukset, joiden osalta maksajalla ei ole ollut velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa. Jos vakuuttamisvelvollisuus ei koske yhtäkään vakuutusta, riittää yksi rasti ylimmässä kohdassa ”Työeläke-, sairaus-, työttömyys-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus”.

Huomaa, että jos ilmoituksella annetaan tieto kohdassa ”Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin”, se koskee kaikkia ilmoitettuja tuloja. Jos vakuuttamistieto muuttuu kesken palkanmaksukauden, tulonsaajasta on annettava kaksi eri ilmoitusta. Maksajan on tällöin annettava eri ilmoituksella tiedot niistä tuloista, joista on vakuuttamisvelvollisuus.

4. Tulonsaajalle maksetut suoritukset

4A Maksetut suoritukset tulolajeittain

Ilmoita kaikki suoritukset, jotka on maksettu tulonsaajalle samana maksupäivänä. Voit valita, ilmoitatko maksetut rahapalkat yhteissummana (ns. ilmoitustapa 1) vai eritellysti (ns. ilmoitustapa 2). Huomaa, että molempia tapoja ei voi käyttää yhtä aikaa samalla palkkatietoilmoituksella. Lisätietoja eri ilmoitustavoista saat ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot.

Jos ilmoitat rahapalkat yhteissummana (ilmoitustapa 1), käytä tulolajeja 101–106. Tämä on rahapalkkojen ilmoittamisen minimitaso.

Halutessasi voit eritellä maksetut rahapalkat tarkemmin käyttämällä tulolajeja 201–237 (ilmoitustapa 2). Suositus on, että rahapalkat ilmoitettaisiin tällä tavoin tarkemmin eriteltyinä, jolloin tulorekisteristä tietoja saavat tiedon käyttäjät voivat hyödyntää tietoja tarvitsemallaan tarkkuudella esimerkiksi etuuspäätöksiä tehdessään. Tällöin tiedon käyttäjän ei tarvitse pyytää lisätietoja suorituksen maksajalta tai tulonsaajalta jälkikäteen.

Seuraavat tulolajit voi ilmoittaa kohdassa 4A vain kerran:

 • 304 Autoetu
 • 311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
 • 317 Muu luontoisetu
 • 331 Päiväraha

Täydellisen luettelon ja kuvaukset kaikista käytössä olevista tulolajeista löydät tulorekisterin sivulta Palkkojen tulolajit.

Jos olet ilmoittanut lomakkeen etusivulla, että ilmoitus koskee

 • perusteetonta etua, ilmoita nämä suoritukset tulolajeittain
 • takaisinperintää, ilmoita takaisinperittävät suoritukset tulolajeittain ja anna lisätietoja kohdassa 4D. Jos nettona takaisinperittyyn määrään kohdistuu ennakonpidätystä tai lähdeveroa, voit ilmoittaa vain yhden tulolajin. Jos takaisinperittyjä suorituksia on useita, ne pitää ilmoittaa erillisillä ilmoituksilla. Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys tai lähdevero ilmoitetaan tällöin tulolajeittain.

Kansainvälisissä tilanteissa merkitse, soveltuuko 6 kk:n sääntö. Jos kuuden kuukauden sääntö soveltuu, ilmoita myös työskentelymaan maakoodi. Lisätietoa kansainvälisistä tilanteista saat ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet.

Joistakin tulolajeista on annettava lisätietoja kohdassa 4B. Jos jonkin suorituksen vakuuttamisen tieto poikkeaa tulolajin oletusarvosta, anna lisätietoja kohdassa 4C.

Vähennettävät erät

Ilmoita tässä kohdassa seuraavat vähennettävät erät yhteenlaskettuina kaikista ilmoitetuista tulolajeista:

 • ennakonpidätys
 • työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
 • lähdevero ja mahdollinen lähdeverovähennys
 • työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Työntekijältä tai muulta suorituksen saajalta peritty ennakonpidätys ilmoitetaan yhteissummana, vaikka tulolajeja olisi ilmoitettu useita. Huomaa, että työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen eikä sitä saa ilmoittaa erikseen kuten lähdeveron tapauksessa.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksusta saat lisätietoja Työllisyysrahastosta.

Lähdeverona ilmoitetaan vain rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista peritty ja Suomeen tilitetty lähdevero. Lähdevero ilmoitetaan yhteissummana, vaikka tulolajeja olisi ilmoitettu useita.

Lähdevero ei sisällä työntekijän sairausvakuutusmaksua, vaan se peritään tarvittaessa erikseen. Tällöin työntekijän sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan erikseen tulolajilla 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu lomakkeen kohdassa Muut vähennettävät erät. 

Lähdeverovähennys ilmoitetaan, jos rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä on oikeus tehdä vähennys ennen lähdeveron perimistä.

 • Lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 euroa kuukaudessa sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 %.  Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 euroa päivässä. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin tulon määrä. Vähennyksen saaminen edellyttää, että tulonsaaja esittää suorituksen maksajalle lähdeverokortin, jossa on maininta vähennyksestä.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksun määräytymisestä saat tarkempia tietoja käyttämästäsi työeläkelaitoksesta. 

Muut vähennettävät erät

Ilmoita tässä kohdassa kaikki muut kuin edellisessä kohdassa mainitut tulonsaajalle maksettavista suorituksista vähennettävät erät. Kohdassa voi ilmoittaa seuraavat tulolajit:

 • 401 Autoedusta peritty korvaus
 • 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus
 • 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
 • 410 Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksu
 • 411 Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen työntekijältä peritty osuus
 • 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu
 • 415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus
 • 416 Ulkomaille maksettu vero
 • 417 Ulosmittaus
 • 418 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu
 • 419 Vähennys ennen ennakonpidätystä

Saat lisätietoa eri tulolajeista sivulta Palkkojen tulolajit.

4B Lisätiedot luontoiseduista ja kustannusten korvauksista

Ilmoita tässä kohdassa lisätiedot kohdassa 4A ilmoitetuista tulonsaajan saamista luontoiseduista (autoetu ja muut verotettavat luontoisedut) sekä kustannusten korvauksista (verovapaa kilometrikorvaus, päivärahat). Jos matkakustannusten korvaukset on maksettu vastoin Verohallinnon päätöksen mukaisia aika- ja kilometrirajoja, ne eivät ole miltään osin verovapaita. Korvaukset rinnastetaan silloin palkkaan ja ne ilmoitetaan palkkana. Korvauksia ei tällöin ilmoiteta erillisillä kustannusten korvausten tulolajeilla.

Ilmoita autoedun tyyppi sekä auton ikäryhmä ja kilometrimäärä. Autot kuuluvat kolmen ensimmäisen käyttövuoden aikana ikäryhmään A, kolmen seuraavan vuoden aikana ikäryhmään B ja tämän jälkeen ikäryhmään C. Arvo U tarkoittaa ulkomailla käytössä olevaa ja sieltä saatua autoetua.

Ilmoita verovapaan kilometrikorvauksen perusteena oleva kilometrimäärä kokonaislukuna. Esimerkiksi jos kilometrimäärä on 125,6, ilmoita 126.

Merkitse kohtaan Päivärahat eriteltynä maksetun päivärahan tyyppi (ateriakorvaus, osapäiväraha, kokopäiväraha, ulkomaanpäiväraha tai ulkomaan työskentelyyn liittyvät verovapaat korvaukset). Voit valita useamman vaihtoehdon.

Jos olet ilmoittanut kohdassa 4A työnantajan muuna kuin rahana antamia etuja tulolajilla 317 Muu luontoisetu, erittele nämä edut kohdassa Muut verotettavat luontoisedut eriteltynä. Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on saanut asuntoedun, puhelinedun, ravintoedun tai muita etuja. Ravintoedun voi ilmoittaa tulolajilla 317 Muu luontoisetu vain, jos siitä peritty korvaus ei vastaa verotusarvoa. Muita etuja ovat esimerkiksi autotallietu ja vene-etu.

Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, merkitse rasti kohtaan Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa. Ravintoetu ilmoitetaan tällöin kohdassa 4A tulolajilla 334 Ravintoetu.

 • Jos työnantaja perii työntekijältä vain osan ravintoedun verotusarvosta, ilmoita palkasta peritty osuus kohdassa 4A tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus. Ilmoita ravintoedun verotusarvo kohdassa 4A joko tulolajilla 334 Ravintoetu tai 317 Muu luontoisetu.

4C Lisätiedot suorituksista, joiden vakuuttamisen tieto on poikkeava

Jos kohdassa 4A on ilmoitettu tulolajeja, joiden vakuuttamistieto poikkeaa tulolajin oletusarvosta, merkitse taulukkoon tulolajin koodi ja sen poikkeavat vakuuttamistiedot.

Jokaisessa tulolajissa on oletus, jonka mukaan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan. Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, kohdassa 4C ei tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin.

Sivulla Palkkojen tulolajit kerrotaan, mitkä sosiaalivakuutusmaksut ovat kunkin tulolajin kohdalla oletuksena, ja kuvataan kunkin tulolajin selitteessä niitä tilanteita, joissa sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella.

Jos tulolajin poikkeava vakuuttamisen tieto koskee kaikkia sosiaalivakuutusmaksuja, merkitse Kyllä tai Ei ainoastaan kohtaan Sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Taulukkoa ei tarvitse täyttää,

 • jos tulonsaajalle maksetun tulolajin vakuuttamisen tieto ei poikkea oletusarvosta
 • jos olet ilmoittanut lomakkeen sivulla 4, että maksajalla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta esimerkiksi vakuuttamisen euromääräisen alarajan vuoksi, henkilön iän perusteella tai sen vuoksi, että tulonsaaja toimii yrittäjänä
 • jos olet ilmoittanut lomakkeen sivulla 4, että tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin.

4D Takaisinperinnän lisätiedot

Jos annettava palkkatietoilmoitus koskee tulon takaisinperintää, ilmoita takaisinperintäpäivä ja alkuperäinen palkkakausi. Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin nettona (nettoperintä), ilmoita takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys tai lähdevero.

5. Päiväys ja allekirjoitus

Jos annat palkkatietoilmoituksen ulkomaisen työnantajan edustajana, merkitse rasti kohtaan Tiedot antaa edustaja.

Allekirjoita lomake ennen sen lähettämistä. Merkitse myös päiväys ja puhelinnumerosi.

 

Maakoodit

Yleisimmin käytetyt maakoodit
AE Arabiemiraatit AM Armenia AR Argentiina
AT Itävalta AU Australia AZ Azerbaidžan
BA Bosnia ja Hertsegovina BB Barbados BE Belgia
BG Bulgaria BM Bermuda BR Brasilia
BY Valko-Venäjä CA Kanada CH Sveitsi
CN Kiina CY Kypros CZ Tšekki
DE Saksa DK Tanska EE Viro
EG Egypti ES Espanja FI Suomi
FR Ranska GB Iso-Britannia GE Georgia
GG Guernsey GR Kreikka HK Hongkong
HR Kroatia HU Unkari ID Indonesia
IE Irlanti IL Israel IM Mansaari
IN Intia IS Islanti IT Italia
JE Jersey JP Japani KG Kirgisia
KR Korean tasavalta KY Caymansaaret KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Liettua LU Luxemburg
LV Latvia MA Marokko MD Moldova
ME Montenegro MK Makedonia MT Malta
MX Meksiko MY Malesia NL Alankomaat
NO Norja NZ Uusi-Seelanti PH Filippiinit
PK Pakistan PL Puola RO Romania
RS Serbia RU Venäjä SE Ruotsi
SG Singapore SI Slovenia SK Slovakia
TH Thaimaa TJ Tadžikistan TM Turkmenistan
TR Turkki TZ Tansania UA Ukraina
US Amerikan yhdysvallat UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiläiset Neitsytsaaret VN Vietnam ZA Etelä-Afrikka
ZM Sambia