Tulotietojärjestelmästä annetun lain 16 §:n 2 kohdan mukainen seloste, tiedon käyttäjät

Antopäivä
1.12.2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Työnantajat ja muut suoritusten maksajat voivat ilmoittaa tulorekisteriin tietoja, jotka täydentävät pakollisia tietoja ja jotka ovat tarpeellisia tulorekisterin tiedon käyttäjille laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin (tulotietojärjestelmästä annetun lain 7 §).

Kullekin tiedon käyttäjälle luovutettavat pakolliset ja täydentävät tiedot sekä lainkohdat, joihin suorituksen maksajan ilmoitusvelvollisuus perustuu, luetellaan tulotietojärjestelmästä annetun lain 16 §:n 3 kohdan mukaisessa selosteessa.

Tulorekisteriyksikkö on julkaissut ohjeen vapaaehtoisesti annettavista täydentävistä tiedoista: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot.

Seuraavassa taulukossa luetellaan tulorekisteriin talletettavat tiedot, jotka annetaan vapaaehtoisesti ja jotka täydentävät pakollisia tietoja.

Tulorekisteriin talletettavat tiedot, jotka annetaan vapaaehtoisesti ja jotka täydentävät pakollisia tietoja.

PALKKATIETOILMOITUS

Maksajan tiedot

 • Tieto maksajan aliorganisaatiosta, jos maksaja käyttää maksajan omaa aliorganisaation tunnistetta
 • Asiointikieli

Tulonsaajan tiedot

 • Tulonsaajan toimipaikka
 • Tulonsaajan aliorganisaatio
 • Tulonsaajan lisätiedot, eli tieto, jos tulonsaaja on
  • osakasasemassa maksajaan
  • valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty

Tulonsaajan palvelussuhteen tiedot

 • Tieto, onko tulonsaaja palvelussuhteessa
 • Palvelussuhteeseen sovellettava työehtosopimus
 • Palvelussuhteen tyyppi
 • Palvelussuhteen kesto
 • Palvelussuhteen päättymisen syytä koskevat tiedot
  • Jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde, tieto on pakollinen
 • Palkkauksen muoto
 • Osa-aikaisuusprosentti
 • Säännöllinen sovittu viikkotyöaika
 • Vapaamuotoinen ammattinimike

Vakuuttamisen tiedot

 • Sosiaaliturvaa koskeva todistus
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ja yhtiötunnus
  • Tieto on pakollinen, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä usealla vakuutuksella
 • Työeläkelaitosta varten annettava maksun viitenumero ja maksun tarkenne

Maksettuun tuloon liittyvät tiedot

 • Tulojen ansaintakaudet
 • Tieto siitä, jos suoritus on maksettu muuna kuin rahana
 • Tieto siitä, jos maksettu suoritus on kertaluonteinen
 • Palkan yksikköä koskevat tiedot
  • yksikkö: tunti, päivä, viikko, jakso
  • yksikön hinta
  • yksikön lukumäärä
 • Takaisinperityn tulon alkuperäinen maksupäivä ja siitä maksuhetkellä toimitettu ennakonpidätys
 • Tulojen nostettavissaolojaksot, jos tulo on merityötuloa

Kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tiedot

 • Työskentelyajat Suomessa silloin, kun ei ole kyse vuokratyöntekijöistä
 • Osoite työskentelyvaltiossa
 • Työskentelypaikkakunta
 • Rahapalkka kuukaudessa
 • Muut korvaukset ja edut

 

Poissaolotiedot

 • Poissaolojen ilmoitusjakso
 • Palkallisen poissaolon tiedot
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy
  • palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta
  • arvioitu päivämäärä, johon asti poissaolo jatkuu
  • korvaushakemustiedot Kelaa varten
 • Palkattoman poissaolon tiedot
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy
 • Korvaushakemustiedot (Kela)
  • maksutiedon tyyppi
  • maksun viitenumero
  • maksun tarkenne
  • korvaushakemuksen lisätiedot

Tulolajit

Rahapalkat

 • 201 Aikapalkka
 • 202 Aloitepalkkio
 • 203 Bonuspalkka
 • 204 Etuusajalta maksettu täydennyspalkka
 • 205 Hätätyökorvaus
 • 206 Iltatyökorvaus
 • 207 Iltavuorolisä
 • 208 Irtisanomisajan korvaus
 • 209 Kilometrikorvaus (veronalainen)
 • 210 Kokouspalkkio
 • 211 Lauantaityökorvaus
 • 212 Lisätyökorvaus
 • 213 Lomaraha
 • 214 Luentopalkkio
 • 215 Luottamustoimipalkkio
 • 216 Muu maksettu lisä
 • 217 Odotusajan korvaus
 • 218 Olosuhdelisä
 • 220 Provisiopalkka
 • 219 Sairausajan osapalkka
 • 221 Sunnuntaityökorvaus
 • 222 Synteettinen optio
 • 223 Tulospalkkio
 • 224 Työaikapankin rahakorvaus
 • 225 Työajantasauskorvaus
 • 226 Työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • 227 Urakkapalkka
 • 229 Vahingonkorvaus päättämistilanteissa
 • 231 Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa
 • 230 Varallaolokorvaus
 • 232 Viikkolepokorvaus
 • 233 Voittopalkkio
 • 234 Vuosilomakorvaus
 • 235 Ylityökorvaus
 • 236 Yötyökorvaus
 • 237 Yövuorolisä
 • 238 Muu säännöllinen lisä
 • 239 Vastikevapaan korvaus

Erikseen ilmoitettavat tulolajit

 • 301 Asuntoetu
 • 303 Ateriakorvaus
 • 330 Puhelinetu
 • 334 Ravintoetu

Palkasta vähennettävät erät

 • 406 Maksettava palkka
 • 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
 • 409 Nettopalkka
 • 416 Ulkomaille maksettu vero
 • 417 Ulosmittaus

ETUUSTIETOILMOITUS

 • Sijaissaajaa koskevat yksilöintitiedot
  • Sijaissaajan tunniste, osoite ja tyyppi-tieto