Mitä tulorekisteri tarkoittaa urheiluseuroille?

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, myös yleishyödyllisiä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Jos yhdistys maksaa palkkaa tai muita ansiotuloja, kuten erotuomareiden palkkioita tai valmentajien kustannusten korvauksia, sen on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin.

Tulorekisteri säätelee vain ilmoittamisen velvoitteita. Tulorekisteri ei säätele sitä, milloin tulot pitää maksaa. Tiedot ilmoittaa tulorekisteriin suorituksen maksaja.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Tulorekisteriin ilmoitetaan myös toimitetut ennakonpidätykset sekä perityt sosiaalivakuutusmaksut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Tulorekisteriin ilmoitetaan matkakustannusten korvauksista maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset. Julkisen liikenteen matkalippuja ja majoituskorvauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa tiettyjä korvauksia henkilölle, joka osallistuu ilman palvelussuhdetta korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön kuten esimerkiksi talkootyöhön. Yhteisö voi maksaa työmatkaan rinnastettavaa verovapaata kilometrikorvausta henkilön oman tai hänen hallitsemansa kulkuneuvon käytöstä sekä kotimaan koko- tai osapäivärahaa tai ulkomaan päivärahaa. Ateriakorvaus ei sen sijaan ole verovapaa.

Urheilijan saama palkkio 

Urheilijan palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot. Palkkion saaja ei ole työsuhteessa maksajaan.

Ilmoita palkkio tulorekisteriin tulolajilla 336 Työkorvaus ja ilmoita lisäksi tulonsaajan lisätieto: Urheilija.

Alle 100 euron suuruisia kilpailupalkintoja ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, jos palkinnon saaja ei ole palvelus- eli työsuhteessa maksajaan. Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara.

Urheilijalle maksettu palkka

Jos urheiluseuran ja urheilijan välillä on työsuhde (palvelussuhde), palkan tiedot ilmoitetaan palkan tulolajeilla. Palkan tulolajeilla ilmoitetaan kuitenkin vain palkka, joka on maksettu suoraan urheilijalle. Ilmoita palkka esimerkiksi tulolajilla 201 Aikapalkka ja ilmoita lisäksi tulonsaajan lisätieto: Urheilija.

Urheilijarahastoon siirretty palkka

Urheilija voi siirtää urheilutuloaan valtiovarainministeriön nimeämän säätiön yhteydessä olevaan valtakunnalliseen valmennusrahastoon tai urheilijarahastoon. Siirtämällä tuloja rahastoon urheilija turvaa toimeentulonsa urheiluajan jälkeen.

Urheilutulo voi muodostua urheilijan palkasta tai palkkiosta. Ilmoita rahastoon siirretty palkka tulolajilla Urheilijarahastoon siirretty palkka. Lisäksi, että tulonsaaja on urheilija. Urheilijarahastoon siirrettyä urheilijan palkkiota ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Kilpailutuomareiden korvaukset

Urheiluseurat maksavat erilaisia korvauksia erotuomareille ja muille kilpailutuomareille.

Rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 euron kertasuoritukset voi ilmoittaa tulorekisteriin kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Kertasuoritus voi sisältää esimerkiksi palkkaa, työkorvausta tai kustannusten korvauksia. Kertasuorituksen määrään lasketaan kaikki tulonsaajalle samalla maksukerralla maksettavat erilaiset erät, kuten palkkiot ja kustannusten korvaukset. Tyypillinen kertasuoritus on esimerkiksi kilpailutuomarin palkkio, joka maksetaan vain kerran. Vaikka ilmoittamisen määräaikaa on pidennetty, kertasuoritukset on ilmoitettava tulorekisteriin erikseen jokaiselta maksupäivältä

Jos urheiluseuran ja tuomarin välillä ei ole työsuhdetta, ilmoita suoritus tulolajilla 336 Työkorvaus.

Jos urheiluseuran ja tuomarin välillä on työsuhde, ilmoita suoritus palkan tulolajeilla, esimerkiksi 201 Aikapalkka

Tuomareille maksetut kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin yleishyödyllisten yhteisöjen käyttöön tarkoitetuilla tulolajeilla 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha ja 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus.

Tiedot verovapaista kustannusten korvauksista on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Kilpailupalkinnot

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Alle 100 euron palkintoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos  palkinnonsaaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara . Veronalaisten kilpailupalkintojen ilmoittaminen koskee kilpailuja, joissa erillinen kilpailun järjestäjä antaa palkinnon voittajalle. Näin ollen ystävien keskinäisissä kilpailuissa annettavia palkintoja ei tarvitse ilmoittaa.

Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi.

Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset on ilmoitettava tulorekisteriin kuukausittain, viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Ilmoita tavarana saadut kilpailupalkinnot tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo, jos palkinnon saaminen ei perustu urheilemiseen.  Urheilijan rahana, tavarana tai lahjakorttina saamat palkkiot ilmoitetaan tulolajilla 336 Työkorvaus, ja palkkatietoilmoitukselle merkitään tulonsaajan lisätiedoksi "Urheilija", jos urheilija ei ole palvelussuhteessa maksajaan.

Jos urheilija on palvelussuhteessa maksajaan, rahapalkinto ilmoitetaan Muuna maksettuna lisänä (tulolajilla 216) ja lahjakorttina tai tavarana saatu palkinto Muuna luontoisetuna (tulolajilla 317).

Jos kunta antaa urheilijalle jälkikäteen tunnustuspalkinnon, sitä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Ilmoita kustannusten korvaukset tulorekisteriin

Verovapaat ja veronalaiset matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitetaan verovapaat kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset sekä veronalaiset kustannusten korvaukset. Kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.

Verovapaat kustannusten korvaukset voi ilmoittaa maksukuukautta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka kustannusten korvausten maksupäiviä olisi useita saman kuukauden aikana. Maksupäiväksi ilmoitukselle merkitään tällöin kuukauden viimeisin kustannusten korvausten maksupäivä.

Veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoistyöntekijät

Jos yhdistys on yleishyödyllinen yhteisö, sen on ilmoitettava vapaaehtoistoimintaan osallistuville henkilöille maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset tulorekisteriin. Yleishyödyllisten yhteisöjen maksamat päivärahat ja kustannusten korvaukset ilmoitetaan yleishyödyllisen yhteisön tulolajeilla. Verovapaiden tai veronalaisten kustannusten korvausten saajien ei tarvitse olla maksavan yhteisön jäseniä. 

Esimerkki: Yleishyödyllinen yhteisö maksoi ennalta sovitusti ohjaajalle satujumpan järjestämisestä verovapaata kilometrikorvausta 300 euroa. Ohjaaja teki vapaaehtoistyötä eikä muuta palkkiota maksettu. Lisäksi ohjaaja edusti yhteisöä liittokokouksessa, jota varten yhteisö maksoi ohjaajalle verovapaasti yhden kokopäivärahan ja yhden osapäivärahan (yhteensä 45 euroa) sekä lisäksi lentoliput ja hotelliyöpymisen. Ohjaaja toimitti usean kuukauden matkalaskut kerralla yhteisölle.

Verovapaat kustannusten korvaukset maksetaan kerralla yhtenä maksupäivänä. Maksetut kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Tiedot ilmoitetaan ilman euromääräistä alarajaa. Julkisen liikenteen matkalippua sekä majoituskorvausta ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulorekisteriin ilmoitetaan:

  • 300 euroa tulolajilla 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus
  • 45 euroa tulolajilla 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha. 

Lentolippuja ja hotelliyöpymistä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Yleishyödyllisen yhteisön on ilmoitettava tulorekisteriin myös vapaaehtoistyöntekijöille maksetut veronalaiset kustannusten korvaukset (esimerkiksi henkilökohtaisten välineiden hankkimiseen maksetut rahakorvaukset) viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Yhdistyksen palkansaajat

Yhdistyksen on ilmoitettava myös omalle palkansaajalleen maksetut kustannusten korvaukset. Palkansaajalle maksetut kilometrikorvaukset, päivärahat, ateriakorvaukset ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin. Työnantajan työntekijälle korvaamia verovapaita matkakustannuksia ei ilmoiteta, jos työntekijälle maksettava suoritus perustuu liikenteenharjoittajan antamaan tositteeseen (esimerkiksi junalippuun). Majoittumiskorvausta, yömatkarahaa tai rajanylitysrahaa ei myöskään ilmoiteta tulorekisteriin.

Ilmoita myös luontoisedut

Luontoisedut ovat nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden tuloa, jolloin etu on ollut tulonsaajan käytettävissä. Tiedot luontoisedusta voi ilmoittaa samalla ilmoituksella, jolla ilmoitetaan maksettu rahapalkka. Vaihtoehtoisesti tiedot luontoisedusta voidaan ilmoittaa tulorekisteriin kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Luontoisedun voi ilmoittaa myös sen kertymiskuukautta seuraavan kuukauden tuloksi, jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa vasta seuraavan kalenterikuukauden aikana. Tässä tapauksessa luontoisedun ilmoittamisen määräaika on rahapalkan maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Jos puhelinetu käsitellään palkanlaskennassa tammikuussa etukäteen koko vuodelta, voidaan puhelinetu ilmoittaa myös tulorekisteriin etukäteen kerran vuodessa. Näin voidaan toimia, kun maksettava tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista, kuten YEL-vakuutetuilla osakkailla. Edellytyksenä on myös, ettei henkilölle makseta mitään muuta tuloa tai ole annettu muuta etua

Lue lisää ohjeesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet

Tulorekisteriin ilmoitetaan sähköisesti

Sähköinen asiointi on tulorekisterin perusedellytys, ja tiedot voidaan jatkossa ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä voitaisiin pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voida edellyttää tietojen antamista sähköisesti. Tietoja ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myöskään puhelimitse, vaan tiedot pitää ilmoittaa tietyssä muodossa sähköisesti.

Palkka.fi hoitaa ilmoittamisen tulorekisteriin

Yhdistys voi laskea palkat maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa, jolloin tiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin. Erillistä ilmoitusta tulorekisteriin ei siis tarvitse tehdä.

Voit ilmoittaa tiedot myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa

Tiedot voidaan ilmoittaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Voit ilmoittaa palkkatiedot sähköisessä asiointipalvelussa joko lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot verkkolomakkeella.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla sivulta tulorekisteri.fi.

Valtuuttaminen sähköisen asiointipalvelun käyttöön

Yhdistys voi valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston tai rahastonhoitajan asioimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin, voi asioida tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa yhdistyksen puolesta ilman erillistä valtuutta. Nämä toimielinroolit ovat riittävä valtuus tulorekisterissä asiointiin.

Muut yhdistyksen edustajat, jotka asioivat tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa yhdistyksen puolesta, tarvitsevat Suomi.fi-valtuuden. Jos jollekin henkilölle on merkitty yhdistysrekisteriin yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin, voi tämä nimenkirjoitusoikeudellinen myöntää valtuuksia itse palvelussa Suomi.fi-valtuudet.

Jos yhdistyksen nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistystä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä tai nimenkirjoitusoikeudellista ei ole merkitty yhdistysrekisteriin, käytetään valtuuksien antamiseen valtuushakemusta.

Jos yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellisella on yhdistysrekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin, mutta valtuuttaminen ei siitä huolimatta onnistu Suomi.fi-valtuuksissa, pitää nimenkirjoitusoikeudellisen lähettää tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin PRH:n palautelomakkeella.

Lomakkeelta pitää valita kohta "Yhdistykset" ja kirjoittaa tekstikenttään seuraavat tiedot:

  • "Suomi.fi-valtuuttaminen ei onnistu."
  • yhdistyksen Y-tunnus
  • henkilön nimi, jolla valtuuttaminen ei onnistu
  • sähköpostiosoite vastausta varten.

Lue lisää tulorekisterin valtuuskoodeista.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2021