Tulorekisteri yhdistyksille: usein kysyttyä

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan kotieläimen voittama palkinto, eihän eläimellä ole henkilötunnusta?

Eläimen voittama palkinto on eläimen omistajan tuloa. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa tiedot tulorekisteriin eläimen omistajan yksilöintitiedoilla.

Eläimellä on useampi omistaja. Miten kilpailupalkinto ilmoitetaan tulorekisteriin?

Ensisijaisesti kilpailupalkinto jakautuu omistussuhteen mukaisesti. Tulorekisteriin ilmoitetaan jokaiselle omistajalle hänen omistusosuuttaan vastaava osuus veronalaisesta tulosta, esimerkiksi kilpailupalkinnosta. Jos omistajat jakavat palkinnon keskenään muulla tavalla, esimerkiksi niin, että tietyn kilpailun palkinto kuuluu vain yhdelle omistajalle, ilmoitetaan palkinto tulorekisteriin sopimuksen mukaisesti.

Voitimme koiranäyttelyssä koiranruokasäkin, jonka arvo on noin 60 euroa. En ottanut palkintoa vastaan, koska ruoka ei sovi koiralleni. Ilmoitetaanko tulo silti tulorekisteriin?

Ei. Kilpailupalkintoa ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos et jostain syystä ota palkintoa vastaan. Tällöin sinulle ei muodostu palkinnosta veronalaista tuloa. Jos olisit ottanut palkinnon vastaan, sen ilmoittaminen tulorekisteriin olisi ollut näyttelyn järjestäjän vastuulla.

Eläimeni voitti yhdistyksen kilpailussa palkintoja, joiden rahallinen arvo on merkittävä. Miten ilmoitan tiedot tulorekisteriin?

Kilpailun järjestävä yhdistys on velvollinen ilmoittamaan antamansa veronalaiset palkinnot tulorekisteriin. Sinun ei tarvitse ilmoittaa tietoja tulorekisteriin itse.

Järjestämme usean seuran kanssa yhdessä kilpailut. Kuka on velvollinen ilmoittamaan tiedot veronalaisista kilpailupalkinnoista tulorekisteriin?

Jos järjestäviä yhdistyksiä on useita, järjestäjät voivat sopia keskenään siitä, kuka ilmoittaa tiedot.

Ilmoittaako yleishyödyllinen yhdistys maksamansa kilometrikorvaukset tulorekisteriin?

Kyllä. Tiedot ilmoitetaan tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus).

Ilmoittaako yleishyödyllinen yhdistys maksamansa päivärahat tulorekisteriin? 

Kyllä. Tiedot ilmoitetaan tulolajilla 358 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha).

Ilmoittaako yleishyödyllinen yhdistys merkkipäivälahjat tulorekisteriin? 

Merkkipäivälahjoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos lahja täyttää verovapauden edellytyksen. Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset.

Ilmoitetaanko yhdistyksen järjestämän kilpailun palkinnot tulorekisteriin?

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin vain silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset.

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan yleishyödyllisen yhdistyksen (esim. urheiluseura) toiselle vastaavanlaiselle yhdistykselle maksama palkkio, esim. urheilukilpailutilanteessa? Eli toinen yhdistys järjestää kisat, jotka sitten toinen yhdistys (seura) voittaa, ja yhdistykselle maksetaan palkkio.

Jos kilpailupalkinnon saaja on yhdistys ja palkinto liittyy yleishyödyllisen yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan, eikä elinkeinotoimintaan, kyse on henkilökohtaisen tulolähteen verovapaasta tulosta. Koska maksaja ei voi tietää, kummasta on kyse, sen on toimitettava ennakonpidätys, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos yhdistys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tieto yhdistykselle maksetusta palkinnosta on ilmoitettava tulorekisteriin työkorvauksena tulolajilla 336 (Työkorvaus).  

Miten yhdistys ilmoittaa tulorekisteriin verovapaat päivärahat ja matkakulujen korvaukset?                

Jos yleishyödyllinen yhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuvalle kilometrikorvauksia ja päivärahoja, nämä ilmoitetaan eritellysti tulolajeilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus (koodiarvo 357) ja Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha (koodiarvo 358).

Tulolajeilla ilmoitetaan vain tuloverolain (1535/1992) 71 §:n 3 momentin mukaiset verovapaat kilometrikorvaukset ja päivärahat. Lainkohdan mukaan matkakustannusten korvauksesta, jonka yleishyödyllinen yhteisö maksaa, on verovapaata tuloa:

  • matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta. Matkustamiskustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään 3 000 euroa kalenterivuodelta
  • päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa
  • (majoittumiskorvaus, jota ei ilmoiteta tulorekisteriin).

Tulolajilla ilmoitetaan vain verovapaat määrät. Jos yleishyödyllinen yhteisö maksaa kilometrikorvauksia tai päivärahoja enemmän kuin tuloverolain 71 §:n 3 momentissa säädetään, ylimenevä osa ilmoitetaan työkorvauksena.

Jos yhdistys maksaa omalle palvelussuhteessa olevalle palkansaajalleen verovapaita kilometrikorvauksia ja päivärahoja, ne ilmoitetaan normaaliin tapaan tulolajeilla Päiväraha (koodiarvo 331) ja Kilometrikorvaus (verovapaa) (koodiarvo 311). 

Jos yhdistys maksaa vapaaehtoisille kilometrikorvauksia ja päivärahoja, pitääkö tiedot ilmoittaa tulorekisterissä? Entä jos yhdistyksellä ei ole Y-tunnusta?     

Kyllä pitää ilmoittaa. Jos kyse on yleishyödyllisestä yhteisöstä, käytössä on näitä varten kaksi eri tulolajikoodia (357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus ja 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha).

Eduskunnassa on hyväksytty lakimuutos (HE 228/2016), jonka mukaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kantarekisteriksi lisätään yhdistysrekisteri ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri. Tästä seuraa, että yhdistyksille ja uskonnollisille yhdyskunnille on annettava Y-tunnukset, ja yhdistysten tiedot tulevat saataville YTJ:n tietopalveluun. Käytännössä PRH huolehtii Y-tunnusten antamisesta olemassa oleville yhdistyksille ja uskonnollisille yhdyskunnille, eikä niiden tarvitse erikseen hakea Y-tunnuksia. Menettely otetaan oletettavasti käyttöön viimeistään kesällä 2019.

Jos tulonsaajana olevalla yhdistyksellä poikkeuksellisesti ei olisi Y-tunnusta, tieto voitaisiin ilmoittaa yhdistysrekisteritunnisteella ja merkitä tunnisteen tyypiksi Muu tunnus. Jos yhdistys, jolla ei ole Y-tunnusta, maksaisi palkkoja, sen pitäisi hakea Y-tunnusta, jos sitä ei ole ehditty antaa viranomaisen aloitteesta.

Käytetäänkö yleishyödyllisten yhteisöjen tulolajeja 357 ja 358 (yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus ja päiväraha) myös silloin, kun maksetaan päivärahoja ja kilometrikorvauksia yhdistyksen omalle palkansaajalle tai ulkopuoliselle palkkionsaajalle?

Ei käytetä. Tulolajeja 357 ja 358 käytetään vain silloin, kun yleishyödyllinen yhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuvalle tulonsaajalle päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Jos yhdistys maksaa verovapaita päivärahoja ja kilometrikorvauksia omalle palkansaajalleen, käytetään tulolajeja 303, 311 ja 331. Tällöin ei ole määrärajoitusta verovapaiden korvausten maksamiselle. Jos yhdistys maksaa palkkiota (työkorvausta) tulonsaajalle ja samalla maksaa kustannusten korvauksia, nämä eivät ole verovapaita, vaan ne on lisättävä tuloon ja ilmoitettava tulolajilla 336 Työkorvaus.

Pitääkö yleishyödyllisen yhteisön antaa työnantajan erillisilmoitus, jos se on maksanut kuukauden aikana pelkästään kustannusten korvauksia?

Säännöllinen työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen joka kuukausi. Ei palkanmaksua -tieto on annettava vain, jos maksaja on rekisteröitynyt säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi.

Jos yhdistys on satunnainen työnantaja, työnantajan erillisilmoituksessa ilmoitetaan sairausvakuutusmaksun määrä vain niiltä kuukausilta, kun palkkoja on maksettu. Yhdistyksen on annettava palkkatietoilmoitus kustannusten korvauksista. Yhdistys ilmoittaa työnantajan erillisilmoituksella työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismääräksi 0 euroa. Säännöllinen ja satunnainen työnantaja ilmoittaa tällöin sairausvakuutusmaksun yhteismääräksi 0 euroa.

Yhdistyksen luottamustoimiselle puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kuukausipalkkio luottamustehtävien hoitamisesta. Onko luottamustoimipalkkio tällaiseen tilanteeseen soveltuva tai oikea käsite, jota voisi sitten käyttää myös tulorekisteriin ilmoittamisessa?

Kyseisessä tapauksessa tulo voidaan ilmoittaa tulolajilla 215 (Luottamustoimipalkkio). Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, joka maksetaan muusta luottamustoimen hoitamisesta kuin kokouksiin osallistumisesta. Luottamustoimipalkkiota maksettaessa palkkion saaja ei yleensä ole palvelussuhteessa palkkion maksajaan, eikä palkkiosta makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Yksityisellä sektorilla luottamustoimipalkkiosta maksetaan kuitenkin sairausvakuutusmaksu. Tulolajin tiedoissa on oletuksena, että tulo on työnantajan sairausvakuutusmaksun alaista, mutta ei eläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alaista.

Yhdistys maksaa shakinpeluusta rahapalkintoja. Aikaisemmin sanottiin, että palkkiot ilmoitetaan tunnuksella 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Jossain aiemmin luin ohjeen, että ilmoitetaan koodilla 336 (Työkorvaus) ja ilmoitetaan lisätietona urheilija. Kumpi siis on oikein?

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Kuitenkin urheilijan saamat palkkiot ilmoitetaan tulolajilla 336 (Työkorvaus) ja merkitään lisätiedoksi "Urheilija". Teidän tapauksessanne voidaan käyttää viimeksi mainittua ilmoitustapaa.

Urheiluseura tai yhdistys jakaa palkintoja kilpailusta. Miten ilmoittaminen eroaa, jos annetaan tavarapalkinto tai rahapalkinto? Mitä tietoja kilpailijasta tarvitaan ilmoitukseen ja miten tämä vaikuttaa palkinnon saaneeseen kilpailijaan?

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Tulorekisteriin ilmoitetaan raha- ja tavarapalkinnot. Tavarana saadut veronalaiset kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisin välittömästi.

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan silloin, kun niillä on rahallinen arvo.  Vain symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet voivat jäädä ilmoittamisen ulkopuolelle. Pokaalia ja siihen verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on lähinnä vain tunnearvoa, ei pidetä veronalaisena tulona, eikä niitä siten ilmoiteta tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitettavissa veronalaisissa kilpailupalkinnoissa kilpailun järjestäjä antaa palkinnon voittajalle. Näin ollen ystävien keskinäisissä kilpailuissa annettavat palkintoja ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. 

Palkinnon voittaneesta henkilöstä tarvitaan ilmoittamista varten perustiedot (esim. asiakastunniste). Jos tulonsaajalla on suomalainen henkilötunnus, ei esimerkiksi osoitetietoja tarvitse antaa.

Jos kyse on urheilijasta, on lisäksi ilmoitettava tulonsaajan lisätieto "Urheilija".

Jos yhdistys maksaa työkorvausta ja kilometrikorvausta, onko yhdistyksen annettava työnantajan erillisilmoitus? Yhdistys ei kuulu työnantajarekisteriin.

Palkkatietoilmoituksen lisäksi yhdistyksen täytyy antaa työantajan erillisilmoitus, jos yhdistys maksaa verovapaita kustannusten korvauksia. Sillä ei ole merkitystä, kuuluuko yhdistys työnantajarekisteriin vai ei.

Koska verovapaista kustannusten korvauksista ei makseta sairausvakuutusmaksua, merkitään sen määräksi erillisilmoitukselle 0. Lue lisää ohjeesta  Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus.