Tulorekisteri yhdistyksille: usein kysyttyä

Yleistä ilmoittamisesta

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan kotieläimen voittama palkinto, eihän eläimellä ole henkilötunnusta?

Eläimen voittama palkinto on eläimen omistajan tuloa. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa tiedot tulorekisteriin eläimen omistajan yksilöintitiedoilla.

Ilmoittaako yleishyödyllinen yhdistys maksamansa kilometrikorvaukset tulorekisteriin?

Kyllä. Tiedot ilmoitetaan tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus).

Ilmoittaako yleishyödyllinen yhdistys maksamansa päivärahat tulorekisteriin? 

Kyllä. Tiedot ilmoitetaan tulolajilla 358 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha).

Ilmoittaako yleishyödyllinen yhdistys merkkipäivälahjat tulorekisteriin? 

Merkkipäivälahjoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos lahja täyttää verovapauden edellytykset. Yleishyödyllisten yhteisöjen vapaaehtoistoiminnassa on usein tapana muistaa vapaaehtoistyöntekijöitä työstä, jota he tekevät korvauksetta yhteisön hyväksi. Jos muistamisena tai kiitollisuuden osoituksena annettavien lahjojen arvo on vähäinen, ne ovat saajalleen verovapaita. Poikkeuksena on tilanne, jossa lahjan on sovittu olevan korvausta työn tekemisestä.

Jos lahja ei täytä verovapauden edellytyksiä, se ilmoitetaan tulorekisteriin. Jos lahjaksi on annettu esimerkiksi lahjakortti merkkipäivän johdosta, se ilmoitetaan tulolajilla 310 (Henkilöstölle annettu rahalahja). Jos työstä korvauksena on annettu lahjakortti, se ilmoitetaan tulolajilla 317 (Muu luontoisetu). Rahana maksetut palkkiot ilmoitetaan tulolajilla 216 (Muu maksettava lisä). 

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset

Miten yhdistys ilmoittaa tulorekisteriin verovapaat päivärahat ja matkakulujen korvaukset?                

Jos yleishyödyllinen yhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuvalle kilometrikorvauksia ja päivärahoja, nämä ilmoitetaan eritellysti tulolajeilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus (koodiarvo 357) ja Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha (koodiarvo 358).

Tulolajeilla ilmoitetaan vain tuloverolain (1535/1992) 71 §:n 3 momentin mukaiset verovapaat kilometrikorvaukset ja päivärahat. Lainkohdan mukaan matkakustannusten korvauksesta, jonka yleishyödyllinen yhteisö maksaa, on verovapaata tuloa:

  • matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta. Matkustamiskustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään 3 000 euroa kalenterivuodelta
  • päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa
  • (majoittumiskorvaus, jota ei ilmoiteta tulorekisteriin).

Tulolajilla ilmoitetaan vain verovapaat määrät. Jos yleishyödyllinen yhteisö maksaa kilometrikorvauksia tai päivärahoja enemmän kuin tuloverolain 71 §:n 3 momentissa säädetään, ylimenevä osa ilmoitetaan työkorvauksena.

Jos yhdistys maksaa omalle palvelussuhteessa olevalle palkansaajalleen verovapaita kilometrikorvauksia ja päivärahoja, ne ilmoitetaan normaaliin tapaan tulolajeilla Päiväraha (koodiarvo 331) ja Kilometrikorvaus (verovapaa) (koodiarvo 311).

Käytetäänkö yleishyödyllisten yhteisöjen tulolajeja 357 ja 358 (yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus ja päiväraha) myös silloin, kun maksetaan päivärahoja ja kilometrikorvauksia yhdistyksen omalle palkansaajalle tai ulkopuoliselle palkkionsaajalle?

Ei käytetä. Tulolajeja 357 ja 358 käytetään vain silloin, kun yleishyödyllinen yhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuvalle tulonsaajalle päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Jos yhdistys maksaa verovapaita päivärahoja ja kilometrikorvauksia omalle palkansaajalleen, käytetään tulolajeja 303, 311 ja 331. Tällöin ei ole määrärajoitusta verovapaiden korvausten maksamiselle. Jos yhdistys maksaa palkkiota (työkorvausta) tulonsaajalle ja samalla maksaa kustannusten korvauksia, nämä eivät ole verovapaita, vaan ne on lisättävä tuloon ja ilmoitettava tulolajilla 336 Työkorvaus.

Pitääkö yleishyödyllisen yhteisön antaa työnantajan erillisilmoitus, jos se on maksanut kuukauden aikana pelkästään kustannusten korvauksia?

Säännöllinen työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen joka kuukausi. Ei palkanmaksua -tieto on annettava vain, jos maksaja on rekisteröitynyt säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi.

Jos yhdistys on satunnainen työnantaja, työnantajan erillisilmoituksessa ilmoitetaan sairausvakuutusmaksun määrä vain niiltä kuukausilta, kun palkkoja on maksettu. Yhdistyksen on annettava palkkatietoilmoitus kustannusten korvauksista. Yhdistys ilmoittaa työnantajan erillisilmoituksella työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismääräksi 0 euroa. Säännöllinen ja satunnainen työnantaja ilmoittaa tällöin sairausvakuutusmaksun yhteismääräksi 0 euroa.

Yhdistyksen luottamustoimiselle puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kuukausipalkkio luottamustehtävien hoitamisesta. Onko luottamustoimipalkkio tällaiseen tilanteeseen soveltuva tai oikea käsite, jota voisi sitten käyttää myös tulorekisteriin ilmoittamisessa?

Kyseisessä tapauksessa tulo voidaan ilmoittaa tulolajilla 215 (Luottamustoimipalkkio). Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, joka maksetaan muusta luottamustoimen hoitamisesta kuin kokouksiin osallistumisesta. Luottamustoimipalkkiota maksettaessa palkkion saaja ei yleensä ole palvelussuhteessa palkkion maksajaan, eikä palkkiosta makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Yksityisellä sektorilla luottamustoimipalkkiosta maksetaan kuitenkin sairausvakuutusmaksu. Tulolajin tiedoissa on oletuksena, että tulo on työnantajan sairausvakuutusmaksun alaista, mutta ei eläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alaista.

Jos yhdistys maksaa työkorvausta ja kilometrikorvausta, onko yhdistyksen annettava työnantajan erillisilmoitus? Yhdistys ei kuulu työnantajarekisteriin.

Palkkatietoilmoituksen lisäksi yhdistyksen täytyy antaa työnantajan erillisilmoitus, jos yhdistys maksaa verovapaita kustannusten korvauksia. Sillä ei ole merkitystä, kuuluuko yhdistys työnantajarekisteriin vai ei.

Koska verovapaista kustannusten korvauksista ei makseta sairausvakuutusmaksua, merkitään sen määräksi erillisilmoitukselle 0. Lue lisää ohjeesta  Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus.

Miten kerätä kilpailuissa yli 100 ihmisen henkilötiedot, kun näitä tietoja ei saa kilpailuilmoittautumisen yhteydessä? Tietojen kerääminen palkintojen jaon yhteydessä tai jälkeen hidastaa kilpailujen kulkua huomattavasti ja lisää rahastonhoitajan työtä merkittävästi.

Jos kyseessä on veronalainen kilpailupalkinto, se ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Jos kyse on urheilukilpailusta, palkinto ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 336 (Työkorvaus) ja lisäksi annetaan tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Urheilija.

Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan suomalaisella asiakastunnisteella. Se, miten henkilötiedot kilpailuissa palkinnon saajista kerätään, jää kilpailun järjestäjän harkintaan.

Yhdistyksen Katso-tunnisteet eivät toimi, yhdistys maksaa palkkoja satunnaisesti. Miten ilmoitetaan nyt maksussa olevat palkat?

Tarkista, että tarvittavat valtuudet ovat voimassa ja kunnossa. Tulorekisterissä on käytössä omat valtuuskoodit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. Katso-pääkäyttäjä valtuuttaa tarvittavat henkilöt. Katso-pääkäyttäjä voi myös tehdä ilmoituksen tulorekisteriin. Ota tarvittaessa yhteyttä Katso-palveluun.

Jos urheiluseura jakaa sponsorituloista tai seuran varoista vähävaraisille urheilijoille tukea tai stipendejä, pitääkö nämä ilmoittaa tulorekisteriin?

Yleishyödylliset yhteisöt ja julkisyhteisöt saattavat antaa sosiaalisin perustein erilaisia etuja toiminnassaan mukana oleville henkilöille. Sosiaalisin perustein annettavia etuja, kuten alennuksia osallistumismaksuista, pidetään verovapaana, jos kaikilla samassa asemassa olevilla henkilöillä on mahdollisuus saada etu. Jos avustus annetaan rahana tai muilla perusteilla kuin sosiaalisilla, se on yleensä veronalaista ja ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Katso ohjeen kohta 7.3.

Tulorekisteri ei muuta stipendien ilmoittamisen menettelyjä. Tiedot ilmoitetaan jatkossakin suoraan Verohallinnolle. Ks. stipendin ilmoittamisesta ja rajoista Verohallinnon ohjeesta.

Ilmoitetaanko, jos yhdistys antaa avustusta vanhainkodille kuntolaitteen hankintaan?

Kyseessä on lahjoitus, jota ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Jos sama henkilö on sekä vapaaehtoistyöntekijä (joukkueenjohtaja) että toisessa joukkueessa palkattu työntekijä (valmentaja), maksetaanko päivärahat palkatun tehtävän työstä (valmentaja) kuten työntekijöille yleensä ja vapaaehtoistoimesta (joukkueenjohtaja) 358 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha) tai 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus). Eli näitä ei lasketa yhteen?

Ei lasketa yhteen. Henkilölle voidaan maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia erityiselle työntekemispaikalle tehdyistä matkoista ja sellaisista yleishyödyllisen yhteisön hyväksi tehdyistä matkoista, jotka eivät kuulu siihen toimeen, mistä hän saa palkkaa. Näin ollen yhdistys voi maksaa samalle henkilölle sekä ns. tavallisia verovapaita kilometrikorvauksia (311) ja päivärahoja (331) sekä vapaaehtoistyöstä kilometrikorvauksia (357) ja päivärahoja (358).

Jos yhdistyksellä on kiinteistö, jossa asuva henkilö saa kuukausittain 150 euron edun vuokrasta toimiessaan samalla talonmiehen tehtävissä, niin pitääkö tämä etu ilmoittaa kuukausittain vai voiko ilmoittaa useamman kuukauden kerralla tulorekisteriin? Hän ei saa mitään muuta palkkaa tms.

Muuna kuin rahana annetut edut on ilmoitettava kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Jos yhdistys lahjoittaa keräystuotot lahjakortteina sosiaalipalveluille (joka jakaa ne edelleen tarvitseville), pitääkö tästä ilmoittaa? Saajat eivät ole tiedossa.

Ei ilmoiteta tulorekisteriin. Kyseessä on lahjoitus.

Yhdistyksemme antaa vuosittain kahdelle tilintarkastajalle kiitokseksi lahjakortit kukkakauppaan. He eivät saa muuta korvausta työstään. Miten nämä ilmoitetaan tulorekisteriin? Entä auton kulukorvaukset, joita maksamme 1–2 hallituksen jäsenelle, kun he osallistuvat liiton tapahtumiin ja koulutuksiin? 

Lahjakortit ovat aina veronalaisia ja ne on ilmoitettava tulorekisteriin muuna veronalaisena ansiotulona tulolajilla 316. Sen sijaan, jos henkilölle antaa valmiiksi ostetun kukkakimpun ja kyse on huomaavaisuudesta ja muistamisesta, eikä korvata tehtyä työtä ja se täyttää Verohallinnon ohjeessa mainitut verovapauden edellytykset, saatua kukkakimppua ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Kun yleishyödyllinen yhteisö maksaa kilometrikorvauksia yhteisön hyväksi tehdystä toimeksiannosta, esimerkiksi korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuville henkilöille, maksut pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Tiedot ilmoitetaan tulolajilla 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus. Jos hallituksen jäsenelle maksetaan palkkio hallituksen jäsenyydestä, ilmoitetaan kilometrikorvaukset tulolajilla 311 Kilometrikorvaus (verovapaa).

"Vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet" ja "ei euromääräistä alarajaa" edelleen aika epämääräinen määritelmä. Mitä "mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot" tarkoittaa käytännössä? Jos sponsori lahjoittaa noin 2–3 euron arvoisia pieniä esinepalkintoja, joissa on sponsorin mainostarra, tarvitseeko niistä ilmoittaa?

Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset. Mainitsemanne esinepalkinto ei ole veronalainen eikä sitä tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.

Jos kilpailuista palkinnoksi saa lahjakortin, jonka arvo on 10 euroa, mutta kilpailija on maksanut osallistumismaksua 14 euroa. Tuleeko tuo 10 euroa ilmoittaa tulorekisteriin, vaikka tästä ei loppupeleissä synny kilpailijalle verotettavaa tuloa?

Kilpailupalkintona saatu lahjakortti rinnastetaan rahaan ja se on aina ilmoitettava tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo. Henkilö voi omassa verotuksessaan vaatia tuloon kohdistuneita kuluja vähennettäväksi. Ks. Verohallinnon ohje tulonhankkimis- ja harrastustoiminnasta.

Jos lahjakortti saadaan urheilemisesta, suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Työkorvaus (336) ja lisäksi annetaan tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Urheilija, jos saaja ei ole palvelussuhteessa maksajaan. 

Pitääkö myös ulkomaisille henkilöille (tuomarille) maksettavat matkakustannukset ym. korvaukset ilmoittaa?

Suomalaisen suorituksen maksajan pitää ilmoittaa ulkomailta Suomeen tulevalle henkilölle maksetut suoritukset tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava myös silloin, kun tuloa ei veroteta Suomessa tai työntekijä ei ole vakuutettu Suomessa.

Kun ilmoitan lomakkeella 6104 voittoa tavoittelemana yhdistyksenä kilometrikorvauksia vapaaehtoisille, jotka eivät saa palkkaa tai palkkiota, onko yhdistys maksajana tilapäinen työnantaja? Ohjeissa asia ei tule esille.

Tilapäinen työnantaja -tietoa käytetään silloin, kun maksetaan eläkkeen perusteena olevaa työansiota ja kyseessä on työnantaja, joka ei työllistä ketään pysyvästi ja maksaa palkkoja kuuden kuukauden aikana enintään 8 502 euroa (vuonna 2019). Tilapäisellä työnantajalla ei ole voimassa olevaa eläkevakuutussopimusta työeläkeyhtiön kanssa. Tilapäinen työnantaja -tiedon ilmoittaminen laukaisee tiettyjen muiden tietojen pakollisuuden. Ks. asiasta enemmän tulorekisterin ohjeesta Maksajan tyyppi.

Jos maksetaan pelkkiä kilometrikorvauksia vapaaehtoiselle (eikä eläkkeen perusteena olevaa työansiota), ei maksajan tyyppi: tilapäinen työnantaja -tietoa tarvitse ilmoittaa.

Vuosikokoukseen tilaamme esityksen ja maksamme palkkion laskulla, joka sisältää myös kulukorvauksen. Erittelenkö ilmoituksessa palkkion ja kulukorvauksen?

Kysymyksen perusteella ei selviä, mikä esitys on ollut kyseessä. Jos kyseessä on ollut esim. ulkopuoliselta asiantuntijalta tilattu kirjallinen esitys, ilmoitetaan suoritus tulorekisteriin tulolajilla 336, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos tulonsaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja palkkio maksetaan laskulla, suoritusta ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Jos palkkio tai muu suorituksen määrä on maksettu työkorvauksena, saajalla ei voi olla verovapaisiin kuluihin merkittäviä kustannusten korvauksia. Työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset lisätään tulon määrään yhtenä summana muun palkkion kanssa. Työkorvauksen yhteydessä maksetut kustannusten korvaukset eivät ole verovapaita.

Jos taas esityksessä on ollut kyse henkilökohtaisen luennon pitämisestä, ilmoitetaan maksettu suoritus tulorekisteriin tulolajilla 214 Luentopalkkio. Verohallinnon matkakustannusten korvauksista annetun ohjeen mukaan työnantajaan rinnastetaan myös EPL 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen henkilökohtaisten palkkioiden maksaja, vaikka korvauksen saaja ei olisikaan työ- tai virkasuhteessa maksajaan. Näin ollen luentopalkkion saajalle voidaan maksaa verovapaasti kustannusten korvauksia, jos verovapaan korvauksen saamisen yleiset edellytykset täyttyvät. Tällöin kilometrikorvaus ilmoitetaan tulolajilla 311 Kilometrikorvaus (verovapaa) ja päiväraha tulolajilla 331 Päiväraha.

Miten toimitaan stipendien kanssa?

Tulorekisteri ei muuta stipendien ilmoittamisen menettelyjä. Tiedot ilmoitetaan jatkossakin suoraan Verohallinnolle. Lue lisää stipendin ilmoittamisesta ja rajoista Verohallinnon ohjeesta sekä asiakasohjeesta.

Jos kissanäyttelyissä suurin osa tuomareista on ulkomaalaisia, ilmoitetaanko heille maksetut korvaukset?

Suomalaisen maksajan pitää ilmoittaa ulkomailta Suomeen tulevalle henkilölle maksetut palkat ja muut suoritukset, kuten työkorvaukset, tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava, vaikka työntekijä ei olisi vakuutettu Suomessa tai tuloa ei verotettaisi Suomessa.

Jos työsuhteessa oleville valmentajille annetaan kulttuuri- ja liikuntaseteleitä, pitääkö ne ilmoittaa tulorekisteriin, vaikka summa jää alle verovapaan (400 euroa) rajan?

Ei ilmoiteta. Verovapaita henkilökuntaetuja ei ilmoiteta tulorekisteriin, kuten niitä ei ennen tulorekisterin käyttöönottoakaan ilmoitettu Verohallinnolle.

Tulolajin korjaus: Aiempi ilmoitus yhdistyksen vapaaehtoiselle maksamasta kilometrikorvauksesta on tehty tulolajilla 311 Kilometrikorvaus (verovapaa). Tuleeko ilmoitus korjata tulorekisteriin tulolajille 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus?

Kyllä. Jos tiedot on annettu väärällä tulolajilla, annettu ilmoitus on korjattava.

Pitääkö ulkomaiselle tuomarille maksetut matka- ym. korvaukset ilmoittaa tulorekisteriin?

Suomalaisen suorituksen maksajan pitää ilmoittaa ulkomailta Suomeen tulevalle työntekijälle maksetut palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava, vaikka työntekijä ei olisi vakuutettu Suomessa tai tuloa ei verotettaisi Suomessa.

Miten saan maksun ohjautumaan niin, että yhdistys on maksajana enkä minä henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla?

Tulorekisteriin ilmoittaessa esim. sähköisessä asiointipalvelussa voit valita yhdistyksen, jonka puolesta asioit, vaikka kirjautuisit palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Tulorekisteri ei vaikuta maksamiseen.

Onko talkoolaisille tarjottu tavanomainen ruokailu esim. kilpailutapahtuman yhteydessä tulorekisteriin ilmoitettava rahanarvoinen etuus?

Tavanomaista ja kohtuullista tarjoilua ei tarvitse ilmoittaa. Lue lisää Verohallinnon Yleishyödyllisten yhteisöjen ennakkoperintäkysymyksistä annetun ohjeen kohdasta 2.3

Jos yhdistys maksaa palkkionmaksun (kokouspalkkio) yhteydessä kilometrikorvauksia, niin ilmoitetaanko ne tulolajilla 311 Kilometrikorvaus? Jos taas yhdistys maksaa kilometrikorvauksia ilman palkkionmaksua, niin ilmoitetaanko ne tulolajilla 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus?

Kyllä. Jos yhdistys maksaa henkilölle kokouspalkkiota ja samassa yhteydessä verovapaita kilometrikorvauksia, ilmoitetaan kilometrikorvaukset tulolajilla 311 (Kilometrikorvaus (verovapaa)). Jos taas yleishyödyllinen yhdistys maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuvalle verovapaita kilometrikorvauksia, ne ilmoitetaan tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus). 

Jos yhdistys maksaa osan esim. teatterilipusta tai matkasta, onko tämä yhdistyksen maksama osuus ilmoitettava tulorekisteriin?

Yhdistys voi antaa jäsenilleen erilaisia jäsenetuja, eikä näitä ilmoiteta tulorekisteriin. Ks. enemmän asiasta Verohallinnon ohjeesta, kohta 4.2.

Miten kulukorvaukseksi annettava leffalippu-lahjakortti käsitellään?

Kysymyksen perusteella ei selviä, mistä kulusta on kyse vai korvataanko henkilölle tehtyä työtä. Lahjakortti on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo.

Yhdistyksen vapaaehtoisen kilometrikorvaukset. Jos vapaaehtoinen saa useammasta yhdistyksestä kilometrikorvauksia, mistä tiedän milloin 3 000 euron raja ylittyy? Silloin pitäisi ilmeisesti kysellä verokorttia. Hälyttääkö järjestelmä?

Päivärahojen ja kilometrikorvausten enimmäismäärät ovat verovelvolliskohtaisia. Korvausten määrät lasketaan yhteen saajan verotuksen toimittamisen yhteydessä. Matkakustannusten korvausten maksajan ei siis tarvitse tietää tai selvittää, kuinka paljon matkakustannusten korvauksia henkilö on saanut muilta maksajilta.

Saako vapaaehtoistyöntekijä juoda ilmaiseksi kahvit kahvilassa?

Kyllä saa. Vapaaehtoistyössä järjestettävää tavanomaista ja kohtuullista tarjoilua ei pidetä työtä tekevien veronalaisena etuna.

Pitääkö bensakuitteja vastaan maksettu kulukorvaus (ei siis kilometrikorvaus) oman auton käytöstä ilmoittaa tulorekisteriin?

Koska korvaus perustuu oman auton käyttöön, tulee maksettu suoritus ilmoittaa tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus), vaikka korvauksen määrä olisikin alhaisempi kuin Verohallinnon kustannuspäätöksessä säädetty määrä. Maksamisen perusteena on oltava matkalasku.

Henkilö osallistuu yhdistyksen edustajana esim. liittokokoukseen ja yhdistys kustantaa siellä tarjottavan lounaan edustajalle. Ilmoitetaanko lounas ja jos ilmoitetaan, millä koodilla?

Yleishyödyllisen yhteisön ja julkisyhteisön hyväksi tehtävissä talkoissa ja vapaaehtoistyössä järjestettävää tavanomaista ja kohtuullista tarjoilua ei pidetä työtä tekevien veronalaisena etuna. Veronalaisena etuna ei pidetä myöskään sitä, että vapaaehtoistyöntekijä saa osallistua vapaaehtoistyönsä aikana yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön järjestämään yhteiseen ruokailuun.

Jos henkilö toimii yhdistyksen edustajana esim. liittokokouksessa ja yhdistyksen maksamaan kokousmaksuun sisältyy lounas, sitä ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, koska henkilö saa syödä vapaaehtoistyön aikana tarjottavan lounaan verovapaasti. Jos lounas maksetaan osallistujan kuittia vastaan, ilmoitetaan tulolajilla 331 (Päiväraha), jos henkilöllä olisi ollut oikeus verovapaaseen päivärahaan yhdistyksen hyväksi tehdystä matkasta. Kyseisessä tapauksessa päiväraha katsotaan maksetun alennettuna. Verovapaan päivärahan maksamisen edellytyksenä on matkalasku.

Voiko näyttelykulut ilmoittaa tulonhankkimiskuluina?

Kyllä, jos henkilöllä on tuloja, joihin kulut voi kohdistaa. Ks. Verohallinnon ohje harrastustoiminnasta ja tulonhankkimistoiminnasta.

Yhdistys maksaa jäsenelle liikunta-avustusta. Miten toimitaan?

Kysymyksestä ei selviä, millä perusteella ja kenelle avustusta maksetaan. Erilaisista vaihtoehdoista ks. Verohallinnon ohje Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset, luku 4.4.

Kuka päättää mikä on vaihtoarvoltaan merkityksetön esine, kun sitä täällä niin useasti tarjotaan vastaukseksi?

Palkinnon antaja arvioi, onko palkinto sellainen, joka pitää ilmoittaa tulorekisteriin ja viime kädessä Verohallinto ratkaisee, onko annettu palkinto veronalainen.

Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa palkintoja, jotka eivät ole veronalaista tuloa. Verohallinto on linjannut, että tällaisia ovat esimerkiksi vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset.

Mistä saamme yhdistykselle Katso-tunnukset?

Ohjeet Katso-tunnisteen hakemiseen ovat Katso-palvelun sivuilla.

Jos yhdistyksen jäsen osallistuu vapaaehtoisesti koulutukseen ja hänelle maksetaan tästä aiheutuneet kulut kuitteja vastaan majoittumisesta ja bensoista, tarvitseeko näistä kumpaakaan ilmoittaa tulorekisteriin?

Vapaaehtoistyöntekijälle voidaan maksaa majoittumiskulut tositteita vastaan yleishyödyllisen yhteisön hyväksi ja toimeksiannosta tehdystä matkasta, eikä niitä ilmoiteta tulorekisteriin. Sitä vastoin, jos maksetaan oman auton käytöstä johtuvia kuluja, tulee ne ilmoittaa kilometrikorvauksina tulorekisteriin tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus), vaikka maksu olisin alhaisempi kuin verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä (esim. bensakuitin perusteella). Lisäksi on muistettava, että verovapaa maksaminen edellyttää matkalaskua. Ks. Verohallinnon ohje yleishyödyllisen yhteisön ja julkisyhteisön vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksistä, luku 3.

Yhdistys teki kokousmatkan ja maksoi yhdistyksen jäsenten matkat ja ruokakustannukset, oli 24 jäsentä. Pitääkö matka- ja ruokakulut ilmoittaa erikseen jokaisesta matkalle osallistujasta? Matka tehtiin linja-autolla.

Ei tarvitse. Kyse on yleishyödyllisen yhdistyksen normaalista jäsentoiminnasta. Tavanomaisesta ruokatarjoilusta ei aiheudu veronalaista etua. Ks. Verohallinnon ohje.

Yhdistys maksaa vuosipalkkion esimerkiksi puheenjohtajalle ja sihteerille. Palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin. Voiko ilmoittaja tehdä (kysyttyään vähennykset asianosaisilta) nämä vähennykset suoraan lomakkeella kohdassa 419 (vähennykset ennen ennakonpidätystä) vai pitääkö saajan itse ilmoittaa vähennyksensä veroilmoituksellaan?

Yhdistyksen puheenjohtajalle ja sihteerille kokouksesta ja hallintoelimen jäsenyydestä maksettu korvaus katsotaan palkaksi. Maksaja voi tietyissä tilanteissa vähentää palkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista välittömästi työstä aiheutuneita kuluja ja ilmoittaa kulut tulolajilla 419. Tällöin on kuitenkin muistettava ilmoittaa kulu myös palkkana. Henkilön on pyydettävä kuluja vähennettäväksi omassa verotuksessaan.  

Kunniajäsenen jäsenmaksuvapaus? Jäsenedut säilyvät ennallaan, vaikka jäsenmaksu poistui. Ilmoitetaanko tulorekisteriin tuloksi?

Kunniajäsenyydessä palkitaan henkilön pitkäaikaista toimintaa yhdistyksessä. Jos henkilö saa vapautuksen jäsenmaksusta, ei synny veronalaista etua, jos kunniajäsenyydestä on maininta yhdistyksen säännöissä. Tulorekisteriin ei ilmoiteta tietoja.

Alaikäiselle ohjaajalle maksetaan ennalta sovittu kulukorvaus 10 euroa/ohjauskerta, maksetaan yhdellä kertaa kauden päätteeksi. Kilometrikorvaus vai palkka? Miten ilmoitetaan?

Vastauksessa on oletuksena, että korvaus maksetaan alaikäiselle peliohjaajana toimimisesta. Kysymyksestä ei ilmene, onko sovittu, että korvaus maksetaan palkkana vai työkorvauksena. Yleensä peliohjaajat ja tuomarit eivät ole työsuhteessa yhdistykseen. Jos on sovittu työkorvauksesta, ilmoitetaan suoritus tulorekisteriin tulolajilla 336 (Työkorvaus), jos taas palkkana, voi ilmoittamisessa käyttää tulolajia 201 (Aikapalkka) tai 216 (Muu maksettu lisä). Jos taas peliohjaajalle on korvattu matkalaskun perusteella kilometrikorvauksia esim. mopon tai mopoauton käytöstä eikä muuta tuloa ole maksettu, ilmoitetaan maksettu korvaus tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus). Verovapaiden korvausten maksamisen edellytyksenä on matkalasku ja se, että kustannukset maksetaan todellisten kustannusten perusteella. Jos peliohjaajalle maksetaan ilman matkalaskua ns. könttäsumma, suoritus on veronalaista ja ilmoitetaan tulorekisteriin sopimuksesta riippuen työkorvauksena tai palkkana. 

Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan, kun ne maksetaan. Tulorekisteri ei määrittele, milloin suoritus maksetaan.

Yhdistyksemme maksaa puheenjohtajalle ja sihteerille kulukorvausta (ei työkorvausta) 50 euroa/vuosi oman puhelimen ja netin käytöstä yhdistyksen asioissa, kuinka tämä tulee ilmoittaa?

Jos vapaaehtoiselle on aiheutunut ylimääräisiä puhelinkuluja yhdistyksen asioiden hoidosta omalla puhelimellaan, yhdistyksen maksama korvaus puhelinkuluista on hänelle veronalaista tuloa, joka ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus). Vastaavalla tavalla ilmoitetaan internetin käytöstä maksettu korvaus. Vapaaehtoinen saa tällöin vähentää hänelle yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä aiheutuneet puhelin- ja internetkulut omassa verotuksessaan.

Yhdistys maksaa kuittia vastaan toiminnantarkastajalle ruokailut korvaukseksi toiminnantarkastuksesta. Ilmoitetaanko?

Tässä tapauksessa korvataan tehtyä työtä. Tällaisessa tilanteessa ruokailukulut on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 336 (Työkorvaus).

Jos yhdistyksen vapaaehtoiselle korvataan vapaaehtoistyön ohessa tehty ateriointi (esim. McDonalds-ateria) jälkikäteen kuittia vastaan, ilmoitetaanko tämä tulona tulorekisteriin?

Jos lounas maksetaan osallistujan kuittia vastaan, ilmoitetaan se tulolajilla 331 (Päiväraha), jos henkilöllä olisi ollut oikeus verovapaaseen päivärahaan yhdistyksen hyväksi tehdystä matkasta. Kyseisessä tapauksessa päiväraha katsotaan maksetun alennettuna. Verovapaan päivärahan maksamisen edellytyksenä on matkalasku. Jos päivärahan maksamisen edellytykset eivät täyty, tulo on veronalainen.

Yleishyödyllisen yhteisön ja julkisyhteisön hyväksi tehtävissä talkoissa ja vapaaehtoistyössä järjestettävää tavanomaista ja kohtuullista tarjoilua ei pidetä työtä tekevien veronalaisena etuna. Tällaisena tarjoiluna voidaan pitää yhteistä käyntiä ravintolassa, jossa yksi mukana ollut jäsen maksaa kaikkien ruokailun ja yhdistys maksaa kuittia vastaan hänelle kulut. Tällaisessa tilanteessa suoritusta ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Jos tiedot on vuosi-ilmoituksella ilmoitettu 2018 ja ne nyt ilmoitetaan tulorekisteriin, niin eikös ne mene kahteen kertaan?

Kyllä. Samaa tuloa ei voi ilmoittaa tulorekisteriin ja vuosi-ilmoituksella. Tulorekisteriin ilmoitetaan, jos maksu tapahtuu vuonna 2019 ja vuosi-ilmoituksella, jos maksu on tapahtunut vuonna 2018. Merkitystä ei ole sillä, milloin matka on tehty.

Yhdistys hankkii vapaaehtoisille seuratakit. Ilmoitetaanko?

Kysymyksestä ei selviä, millä perusteella seuratakki annetaan, kiitoslahjana vai esim. yhdistyksen tilaisuuteen tai tapahtumaan liittyvänä. Verohallinnon ohjeen mukaan vapaaehtoistyöntekijälle voidaan antaa kiitokseksi esimerkiksi huppari, t-paita, verryttelyasu, elokuvalippuja, muistoesine, kukkakimppu, jne. Kiitoslahjan arvo voi olla enintään 100 euroa vuodessa. Kiitoslahjana pidetään myös arvoltaan vähäistä lahjaa, jonka vapaaehtoistyöntekijä on voinut valita yhteisön päättämästä valikoimasta. 

Seuratakkia voidaan siten pitää verovapaana, jos se annetaan edellä mainituilla perusteilla eikä sitä tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Ks. asiasta lisää Verohallinnon ohjeesta.

Pitääkö kilometrikorvausta maksettaessa kilometrit ilmoittaa lomakkeella 6104 kohdassa 6B Kilometrikorvaus (verovapaa)?

Lomaketta 6104 käytettäessä tulolaji vaikuttaa siihen, ilmoitetaanko kilometrimäärää. Jos maksaja ilmoittaa maksetun kilometrikorvauksen määrän tulolajilla 311 (Kilometrikorvaus (verovapaa)), suoritus ilmoitetaan kohdassa 4A ja kilometrimäärä kohdassa 4B. 

Jos taas maksaja ilmoittaa tiedot tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus), ilmoitetaan maksettu suoritus kohdassa 4A, eikä kilometrien määrää ilmoiteta.

Pitääkö palvelussuhteen voimassaoloaika täyttää kohdassa 3 Tulonsaaja, jos maksetaan vapaaehtoistyötä tekevälle kilometrikorvausta?

Ei tarvitse.

Puheenjohtaja on nostanut palkkaennakkoa joulukuussa 2017. Ennakkoa vastaavan työn hän teki joulukuussa 2018. Laskin palkan helmikuussa 2019, vähensin palkkaennakon, maksettavaa ei jäänyt. Milloin ilmoitetaan?

Suoritus olisi pitänyt ilmoittaa vuoden 2017 vuosi-ilmoituksella. Jos tätä ei ilmoitettu silloin, on vuosi-ilmoitusta korjattava.

Koiranruokafirma sponsoroi kasvattajaa (yksityinen henkilö) useilla kymmenillä koiranruokasäkeillä vuodessa – hinta noin 50 euroa/säkki. Kasvattaja sitoutuu tätä vastaan pitämään yrityksen logoa autossaan tai vaatteissaan. Pitääkö tämä sponsorointi ilmoittaa?

Muuhun kuin urheilijan statukseen liittyvät mainos- ja sponsoritulot eivät ole urheilijan palkkiota, vaan sopimussuhteesta riippuen joko palkkaa, työkorvausta tai muuta ansiotuloa. Kyseinen suoritus katsotaan henkilön veronalaiseksi ansiotuloksi, joka sopimuksesta riippuen ilmoitetaan tulorekisteriin joko palkkana (201), työkorvauksena (336) tai muuna veronalaisena ansiotulona (316). Sponsori ilmoittaa tiedot tulorekisteriin.

Pitääkö henkilölle, jonka tuloista tehdään tulorekisteriin ilmoitus, kertoa etukäteen, että näin tullaan toimimaan? Hänhän voi halutessaan luopua palkinnostaan, jos ei halua sitä merkittävän rekisteriin.

Tulorekisteri ei ota kantaa maksajan ja tulonsaajan välisiin menettelyihin.

Jos yhdistyksen hallitus antaa sihteerilleen suppeat valtuudet eli vaikkapa valtuuden tehdä vain tulorekisteri-ilmoitus, miten toimitaan? Voiko Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoittaa tällaisen valtuuden?

Ohjeet Katso-tunnisteen hakemiseen ja valtuuttamiseen ovat Katso-palvelun sivuilla.

Yleishyödyllinen yhdistys maksaa kulukorvausta henkilölle siitä, että henkilöllä on yhdistyksen hankkima pakastin kotonaan. Korvaus tulee sähkönkulutuksesta. Onko tämä veronalaista tuloa?

Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoisille maksamat veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus). Asiasta on kerrottu enemmän Verohallinnon ohjeen kohdassa 6.5.

Yhdistyksemme korvaa 50 % puhelinlaskusta hallituksen puheenjohtajalle. Ilmoitetaanko tämä tulorekisteriin?

Jos vapaaehtoiselle on aiheutunut ylimääräisiä puhelinkuluja yhdistyksen asioiden hoidosta omalla puhelimellaan, yhdistyksen maksama korvaus puhelinkuluista on hänelle veronalaista tuloa, joka on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus). Vapaaehtoinen saa tällöin vähentää hänelle yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä aiheutuneet puhelinkulut omassa verotuksessaan. Vastaavasti jos hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen jäsenyyden perusteella korvausta, esim. kokouspalkkiota, voidaan maksettu kustannus ilmoittaa tulolajilla 353. 

Miten tehdään ja kuka tekee kilpailun palkintoa koskevat vähennykset kuten osanottomaksut, matka- ja majoituskulut, tarvikekulut ym. Mitä kuluja hyväksytään vähennyksiksi?

Kannattaa tutustua Verohallinnon ohjeeseen: ks. Verohallinnon ohje tulonhankkimis-ja harrastustoiminnasta.

Miten maksaja voi tietää ilmoittaessaan, onko päivärahojen tai kilometrikorvausten yläraja yleishyödyllisen yhdistyksen maksamana ylittynyt? Ilmoittaessa pitää valita oikea tulolaji.

Päivärahojen ja kilometrikorvausten enimmäismäärät koskevat aina yhtä henkilöä. Sama henkilö voi saada päivärahoja ja kilometrikorvauksia useammalta yleishyödylliseltä yhteisöltä. Jos yleishyödyllisiltä yhteisöiltä saadut yhteenlasketut korvaukset ylittävät säädetyt enimmäismäärät, ylimenevä osa on henkilön veronalaista ansiotuloa. Korvausten määrät lasketaan yhteen saajan verotuksen toimittamisen yhteydessä. Matkakustannusten korvausten maksajan ei siis tarvitse tietää tai selvittää, kuinka paljon matkakustannusten korvauksia henkilö on saanut muilta maksajilta.

Kilometrikorvaus on normaalisti 0,43 euroa/km, mutta me maksamme vain 0,25 euroa/km. Vaikuttaako tämä jotenkin ja pitääkö asiasta erikseen ilmoittaa? Olemme pieni yhdistys ilman Y-tunnusta eli ilmoitamme lomakkeella 6104.

Ei vaikuta. Yleishyödyllisen yhteisön hyväksi tehdystä matkasta maksetut kilometrikorvaukset ilmoitetaan tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus) myös siinä tapauksessa, että määrä on alhaisempi kuin Verohallinnon vahvistama verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä. Kilometrikorvauksia voi maksaa verovapaasti 3 000 euroa vuodessa. Maksamisen perusteena on oltava matkalasku.

Millä koodilla ilmoitetaan ammattiyhdistyksen kokouspalkkiot sekä sihteerin palkka? Näistähän ei mene kuin ennakonpidätys.

Kokouspalkkio ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella tulolajilla 210 (Kokouspalkkio). Sihteerin palkka voidaan ilmoittaa tulolajilla 201 (Aikapalkka), jos kyseessä on esimerkiksi kuukausipalkka. Jos kyse on normaalista palkasta, se on sairausvakuutusmaksun alainen. Maksajan on lisäksi annettava työnantajan erillisilmoitus sairausvakuutusmaksun määrästä (sihteerin palkan perusteella).

Jos yhdistys tarjoaa esimerkiksi johtokunnalle yhteisen joululounaan kiitoksena vuoden aikana tehdystä työstä, pitääkö tämä ilmoittaa tulorekisteriin? Jos pitää, niin miten aterian hinta/hlö lasketaan, jos se sisältyy esimerkiksi samalle henkilömäärälle tarjottuun kokouspakettiin?

Tilaisuudesta, jonka yleishyödyllinen yhteisö järjestää vapaaehtoistyöntekijöilleen kiitokseksi tehdystä työstä, ei muodostu vapaaehtoisille veronalaista etua. Verovapauden edellytyksenä on kuitenkin se, että tällaiset tilaisuudet ovat satunnaisia ja kustannuksiltaan kohtuullisia, ja että tilaisuus ei ole ennalta sovittu korvaus työn tekemisestä. Tilaisuus voidaan järjestää myös esimerkiksi pelkästään yhteisön hallituksen jäsenille. Näiden kustannuksia ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Vanhempainyhdistys järjestää varainhankintana kalastuskilpailun. Osallistumismaksu 10 euroa. Rahapalkinnot (200 euroa ja 100 euroa) pitänee ilmoittaa tulorekisteriin?

Kilpailupalkintona saadut rahapalkinnot on aina ilmoitettava tulorekisteriin. Ne ilmoitetaan tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo).

Yhdistys myy esim. sukkia kerätäkseen rahaa, tarvitseeko se ilmoittaa?

Yhdistyksen tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta yhdistyksen on selvitettävä, onko sillä velvollisuus antaa tuloveroilmoitus.

Pitääkö palkinnon saajille (= kilpailuissa sijoittuneille) ilmoittaa, että hänen tietonsa viedään tulorekisteriin? Ja oliko niin, että tällöin voidaan ilmoittaa vähennyksiin starttimaksut? Entä matkakustannukset kisapaikalle?

Maksajalla on velvollisuus ilmoittaa veronalaiset kilpailupalkinnot tulorekisteriin. Laki ei edellytä maksajaa ilmoittamaan toimittamiaan tietoja tulonsaajalle. Tulonsaaja näkee kaikki hänestä tulorekisteriin ilmoitetut tiedot tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.

Maksaja voi tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa vähentää urheilijasuorituksesta saadusta kilpailupalkinnosta ennen ennakonpidätyksen toimittamista sellaisia kustannuksia, jotka urheilija on itse maksanut ja jotka ovat välittömästi aiheutuneet urheilusta. Tällainen maksajan tekemä vähennys ilmoitetaan tulolajilla 419 (Vähennys ennen ennakonpidätystä). Vähennyksen osuuden pitää sisältyä myös palkan tai palkkion tulolajilla (336, jos työkorvausta tai 201, jos palkkaa) ilmoitettuun suorituksen määrään. Vähennyksen määränä voidaan ilmoittaa enintään suorituksen määrän suuruinen summa, vaikka urheilijalle aiheutuneet kulut olisivatkin suuremmat kuin palkka.  

Tulonhankkimiskulujen vähentämisestä harrastustoiminnassa, ks. Verohallinnon ohje tulonhankkimis- ja harrastustoiminnasta.

Kun ilmoitan tulorekisteriin toiminnantarkastajien palkkiot, jotka on maksettu kulukorvauksen nimellä, pitääkö sitten seuraavan kuukauden aikana tehdä työnantajailmoitus maksetuista palkkioista?

Tulorekisteriin annettava palkkatietoilmoitus korvaa aiemmin Verohallinnolle toimitetun vuosi-ilmoituksen ja osittain työnantajan ilmoituksen oma-aloitteisista veroista. Jatkossa maksajan on ilmoitettava erikseen sairausvakuutusmaksun yhteismäärä maksamiensa palkkojen perusteella. Yhteismäärä ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella.

Jos säännöllisenä työnantajana toimiva yhdistys maksaa toiminnantarkastajalle kustannusten korvauksia tai työkorvausta, eikä yhdistyksellä ole sairausvakuutusmaksun perusteena olevaa muuta tuloa ko. kuukauden aikana, sairausvakuutusmaksun määränä ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella 0 euroa maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

Jos yhdistys ei ole rekisteröitynyt säännölliseksi työnantajaksi (ns. satunnainen työnantaja), ei pelkästä työkorvauksesta tarvitse antaa 0-ilmoitusta. Kustannusten korvauksista myös satunnaisen työnantajan on annettava erillisilmoituksella 0 euroa sairausvakuutusmaksun määränä.

Jos maksetaan palkkio yritykselle, joka on ennakkoperintärekisterissä, mutta ei työnantajarekisterissä, pitääkö ilmoittaa tulorekisteriin?

Palkkiot (=työkorvaus) ilmoitetaan vain, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Palkkion saavan yrityksen työnantajarekisteröinnillä ei ole merkitystä ilmoittamisen kannalta. 

Pitääkö seuran kustantamat pelaajan asusteet ilmoittaa tulorekisteriin? Pelaajan on pakko pitää niitä sponsorinäkyvyyden vuoksi.

Peliasusteiden arvoa ei pääsääntöisesti ilmoiteta tulorekisteriin. Verohallinnon ohjeen mukaan tapahtumissa työskentelevien vapaaehtoistyöntekijöiden saatetaan edellyttää pitävän yhtenäisiä vaatteita (esimerkiksi tapahtuman logolla varustettu t-paita, verryttelyasu, toimitsijan asu tai esiintymisasu) tai he voivat tarvita työssä tarvikkeita, jotka he saavat usein pitää tapahtuman jälkeen. Tapahtumaan välittömästi liittyvistä ja arvoltaan vähäisistä vaatteista tai muista tarvikkeista ei muodostu veronalaista etua, jos niitä ei ole sovittu korvaukseksi vapaaehtoistyöstä. Arvoltaan vähäisenä pidetään enintään 100 euron arvoisia vaatteita tai tarvikkeita. Vastaavaa voidaan soveltaa myös urheilijan saamaan asusteeseen.

Jos yhdistys tarjoaa jäsenilleen rahallista tukea esimerkiksi koirien terveystutkimuksiin, tuleeko nämä ilmoittaa tulorekisteriin? Tuki voi siis olla esim. 20 euroa palautus jäsenen tilille sen jälkeen, kun jäsen on ensin omakustanteisesti teettänyt terveystutkimuksen (arvo esim. 60 euroa).

Avustus on tuloveronalaista tuloa silloin, kun avustuksen antaja saa tai odottaa saavansa itsekin jotakin hyötyä avustuksen antamisesta. Esimerkki: Koiraharrastajayhdistys maksaa kaikille yhdistykseen kuuluville koiran omistajille osan koiran terveystutkimuksen hinnasta. Terveystutkittuja koiria käytetään jalostukseen. Koska koiran terveystiedot hyödyttävät sekä kasvattajaa että koirayhdistyksen toimintaa, avustus terveystutkimukseen on koiran omistajan tuloveronalaista tuloa.  Asiaa käsitellään Verohallinnon ohjeessa, ks. kohta 7.3., esimerkki 48

Yhdistys maksaa verovapaata kulukorvausta, miten se ilmoitetaan tulorekisteriin? Kulukorvauksen saaja ei ole työsuhteessa yhdistykseen.

Kun yleishyödyllinen yhteisö maksaa kilometrikorvauksia yhteisön hyväksi tehdystä toimeksiannosta esimerkiksi korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuville henkilöille, maksut pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Tiedot ilmoitetaan tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus). Jos henkilölle maksetaan päivärahaa, se ilmoitetaan tulolajilla 358 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha). Tositteiden perusteella maksettuja majoitus- ja matkakuluja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Miten ilmoitan yleishyödyllisen yhdistyksen kulukorvauksen, jolla yhdistys korvaa hallituksen kulut? Kuluja ei siis makseta kuittien mukaan, vaan hallituksen päätöksellä.

Jos kyse ei ole matkalaskun perusteella maksetuista matkakustannusten korvauksista, vaan muista kulukorvauksista, esim. tietty kiinteä määrä korvauksena henkilön omista internet- ja puhelinkuluista, ne ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus).

Miten käsitellään, jos yleishyödyllinen yhdistys maksaa henkilölle sekä työkorvausta että kilometrikorvauksia?

Jos henkilölle maksetaan työkorvausta, suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 336, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos palkkio tai muu suorituksen määrä on maksettu työkorvauksena, saajalla ei voi olla verovapaisiin kuluihin merkittäviä kustannusten korvauksia. Työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset lisätään tulon määrään yhtenä summana muun palkkion kanssa. Työkorvauksen yhteydessä maksetut kustannusten korvaukset eivät ole verovapaita.

Tuomarille korvataan päiväraha ja matkakorvaus kilpailupäiviltä, ja nämä ilmoitetaan tulorekisteriin. Jos tuomari saa kyseiset korvaukset eri seuroilta, esim. 25 kilpailupäivältä 25 matkakorvausta ja päivärahaa, täyttyykö silloin tuo 20 päivärahan määrä vai koskeeko tuo 20 päivärahan raja tilannetta, kun päivärahan tai matkakorvauksen maksaja on yksi ja sama seura tai yhdistys?

Päivärahojen ja kilometrikorvausten enimmäismäärät koskevat aina yhtä henkilöä. Sama henkilö voi saada päivärahoja ja kilometrikorvauksia useammalta yleishyödylliseltä yhteisöltä. Jos yleishyödyllisiltä yhteisöiltä saadut yhteenlasketut korvaukset ylittävät säädetyt enimmäismäärät, ylimenevä osa on henkilön veronalaista ansiotuloa. Korvausten määrät lasketaan yhteen saajan verotuksen toimittamisen yhteydessä. Matkakustannusten korvausten maksajan ei siis tarvitse tietää tai selvittää, kuinka paljon matkakustannusten korvauksia henkilö on saanut muilta maksajilta. Maksajan on seurattava rajojen täyttymistä vain itse maksamistaan korvauksista.

Yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön maksama verovapaan kilometrikorvauksen määrä ilmoitetaan 3 000 euroon saakka tulorekisteriin tulolajilla 375 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus) ja päivärahan määrä 20 päivältä ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 358 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha). Yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön maksama verovapaan kilometrikorvauksen tai päivärahan ylittävä veronalainen määrä ilmoitetaan tulorekisteriin työkorvauksena tulolajilla 336 (Työkorvaus).

Jos yhdistyksen hallitus antaa sihteerilleen suppeat valtuudet eli vaikkapa valtuuden tehdä vain ilmoitukset tulorekisteriin, miten toimitaan? Voiko Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoittaa tällaisen valtuuden? Miten tehdään valtuutus esim. tilitoimistolle? Entä jos yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla ei ole pankkitunnuksia, miten tunnistautuminen onnistuu?

Ohjeet Katso-tunnisteen hakemiseen ja valtuuttamiseen ovat Katso-palvelun sivuilla. Katso myös tulorekisterin valtuuttamista koskevat ohjeet.

Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella, jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista.

Jos yhdistys maksaa toimihenkilölle 50 euroa kilometrikorvausta ja 1 kokopäivärahan, pitääkö maksukuukaudelta tehdä myös työnantajan erillisilmoitus seuraavan kuukauden alussa?

Kyllä. Jos kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten perusteella ei pidä maksaa sairausvakuutusmaksua, työnantaja ilmoittaa kohdassa Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 0 euroa. Esimerkiksi silloin, kun työnantaja on kuukauden aikana maksanut vain verovapaita kustannusten korvauksia, työnantaja ilmoittaa kohdassa Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 0 euroa.

Käytiin talkoopäivän jälkeen kahvilla. Seura maksoi 3 euroa. Ilmoitetaanko?

Tarjottuja kahveja ei ilmoiteta tulorekisteriin. Yleishyödyllisen yhteisön ja julkisyhteisön hyväksi tehtävissä talkoissa ja vapaaehtoistyössä järjestettävää tavanomaista ja kohtuullista tarjoilua ei pidetä työtä tekevien veronalaisena etuna.

Onko yhdistyksen merkittävä jotain kohtaan ammattiluokitus vai voiko sen jättää ilman tietoa? Se on aiheuttanut kysymyksiä, kun yhdistyksissä ei olla palkkasuhteessa, joten varsinaista ammattia ei ole.

Ammattiluokka on ilmoitettava vain, jos henkilö on tapaturmavakuutettu ja maksetaan tuloa, joka on tapaturmavakuutusmaksun perusteena. Jos siis yhdistys maksaa pelkästään verovapaita kustannusten korvauksia tai esim. kokouspalkkiota henkilölle, joka ei ole yhdistykseen palvelussuhteessa, ei ammattiluokkaa tarvitse ilmoittaa. Ks. asiasta enemmän tulorekisterin uutisesta.  

Koiraharrastuksessa on monen koirayhdistyksen projektimuotoisia yhtymiä, joilla on oma budjetti ja rahankäyttö (esim. näyttelytoimikunta, tai pohjoismaisen mestaruuskisan toimikunta). Toimikunta ei ole rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys, vain väliaikainen yhteenliittymä. Miten tällainen toimikunta voi hankkia tunnukset suorituksia varten?

Suositeltavin tapa on, että yksi yhdistyksistä ilmoittaa tiedot omalla asiakastunnisteellaan.

Ilmoitetaanko tulorekisteriin esim. kilpailun tuomarille ja tuomaristolle maksetut kilometrikorvaukset ja yhdistyksen talkootyöntekijöille maksetut kilometrikorvaukset, vaikka ne ovat vähemmän kuin 3 000 euroa?

Kyllä ilmoitetaan. Ne on pitänyt ilmoittaa jo aiemmin Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Voittoa tavoittelematon yhdistys on maksanut matkakorvausta, ja kilometrikorvausta 0,2 euroa/km. Voiko yhdistys maksaa koko vuoden matkat samalla kertaa ja pitää myös tuon 0,2 euroa kilometrikorvauksena?

Tulorekisteri ei määrittele, milloin tai miten usein suoritus maksetaan. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Jos kilometrikorvauksen maksu perustuu oman auton käyttöön, tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus). Merkitystä ei ole sillä, vaikka määrä olisi alhaisempi kuin Verohallinnon päätöksellä vahvistama kilometrikorvauksen verovapaa enimmäismäärä. Yhdistys voi itse päättää, minkä suuruisina kilometrikorvaukset maksaa.

Yhdistys maksaa toimihenkilöilleen nettiliittymän. Pitääkö tämä ilmoittaa tulorekisteriin?

Ks. asiasta enemmän Verohallinnon ohjeen kohdassa 6.6.2. 

Ammattiosasto ei maksa palkkoja tai palkkioita hallituksen jäsenille, vaan antaa tuotteen, jonka ns. rahallinen arvo määräytyy sen mukaan, onko varsinainen jäsen vai varajäsen hallituksessa. Kyse on noin 50 euron ja 100 euron tuotteista. Tehdäänkö näistä ilmoitus ja jos tehdään, millä tulolajilla ilmoitetaan?

Jos tarkoituksena on ollut korvata hallitusten jäsenten tekemää työtä, eikä kyse ole esim. huomaavaisuudeksi katsottavasta lahjasta, on saadun tuotteen arvo ilmoitettava tulorekisteriin. Jos korvauksen saaminen perustuu hallituksen jäsenyyteen, ilmoitetaan saatu korvaus tulolajilla 308 (Hallituksen jäsenyydestä maksettu palkkio).

Onko talkoolaisille tarjottu ruokailu esim. kilpailun yhteydessä ilmoitettava etuus? Toisin sanoen, aletaanko laskea kunkin syömiä sämpylöitä ja juomia kahvikuppeja?

Yleishyödyllisen yhteisön ja julkisyhteisön hyväksi tehtävissä talkoissa ja vapaaehtoistyössä järjestettävää tavanomaista ja kohtuullista tarjoilua ei pidetä työtä tekevien veronalaisena etuna eikä sitä ilmoiteta tulorekisteriin.

Yhdistys maksaa jäsenelleen tuen, jos jäsen on käyttänyt eläimensä jossain tietyissä terveystutkimuksessa (esim. lonkkakuvaus). Pitääkö tällainen korvaus (korvaus ollut 20 euroa), jonka yhdistys on maksanut jäsenelleen, ilmoittaa tulorekisteriin?

Avustus on tuloveronalaista tuloa silloin, kun avustuksen antaja saa tai odottaa saavansa itsekin jotakin hyötyä avustuksen antamisesta. Esimerkki: Koiraharrastajayhdistys maksaa kaikille yhdistykseen kuuluville koiran omistajille osan koiran terveystutkimuksen hinnasta. Terveystutkittuja koiria käytetään jalostukseen. Koska koiran terveystiedot hyödyttävät sekä kasvattajaa että koirayhdistyksen toimintaa, avustus terveystutkimukseen on koiran omistajan tuloveronalaista tuloa. Asiaa käsitellään Verohallinnon ohjeessa, ks. kohta 7.3., esimerkki 48

Katsotaanko kilometrikorvaukset, jotka siis ovat kulukorvauksia, verotettavaksi tuloksi? Voi arvata, että halu tehdä vapaaehtoistyötä tulee laskemaan, jos näin on.

Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa samalle henkilölle vuoden aikana verovapaasti päivärahoja 20 päivältä ja 3 000 euroa kilometrikorvauksena yleishyödyllisen yhteisön hyväksi tehdyistä matkoista.

Yhdistyksemme maksaa jäsenille koulutuksia, esim. järjestyksenvalvontakurssin. Kuuluuko nämä ilmoittaa tulorekisteriin?

Palkattomat vapaaehtoiset tarvitsevat aika ajoin koulutusta tehdessään työtä vapaaehtoisena yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön hyväksi. Vaikka kyseessä ei olekaan työsuhteessa tehty työ, voidaan katsoa, että vapaaehtoistyöntekijälle ei muodostu veronalaista etua vapaaehtoistyöhön liittyvästä yhteisön maksamasta koulutuksesta samoin periaattein kuin työntekijöillekään. Tällaiset koulutukset voidaan rinnastaa työsuhteessa tapahtuvaan ammattitaidon ylläpitämis- tai täydennyskoulutuksiin taikka ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Verovapaana ammatilliseen täydennyskoulutukseen rinnastettavana koulutuksena voidaan pitää esimerkiksi urheiluseuran maksaman tavanomaisen järjestyksenvalvojakurssin kustannuksia silloin, kun se liittyy vapaaehtoistyöhön.

Koskeeko tulorekisteri-ilmoitus myös sponsoripalkintoja? Eli yhdistys on saanut tavarapalkinnot sponsorointina kilpailuun.

Merkitystä ei ole ilmoittamisen kannalta sillä, onko yhdistys saanut kilpailupalkinnot lahjoituksena tai sponsorointina vai hankkinut ne omilla varoillaan.

Ilmoitetaanko myös kulukorvaukset esim. pöytäkirjojen kirjoitustyöstä?

Kyllä ilmoitetaan. Jos yhdistys maksaa palkkion pöytäkirjojen kirjoitustyöstä, eikä henkilö ole palvelussuhteessa yhdistykseen, suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin työkorvauksena tulolajilla 336, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Jos taas henkilö on palvelussuhteessa yhdistykseen ja suoritus on palkkaa, tieto voidaan ilmoittaa tulolajilla 201 (Aikapalkka) tai 216 (Muu maksettu lisä).

Jos taas vapaaehtoiselle ei makseta palkkiota, vaan korvataan hänen matkakulunsa esim. kokouksiin, ilmoitetaan kilometrikorvaus tulolajilla 357 ja päiväraha tulolajilla 358. 

Voiko ei-yleishyödyllinen yhteisö maksaa kilometrikorvauksia ja päivärahoja talkootyöläisille, ja ilmoitetaanko ne tulorekisteriin?

Kyllä voi, mutta verovapaasti voi maksaa vain palkansaajalle. Verovapaa kilometrikorvaus ilmoitetaan tulolajilla 311 ja päiväraha tulolajilla 331. Jos ei-yleishyödyllinen yhteisö maksaa päivärahoja ja kilometrikorvauksia vapaaehtoisille, ne ilmoitetaan tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo).

Miten ilmoitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenille omien laitteiden ja nettiyhteyden käytöstä maksettava korvaus? Korvauksen suuruus on 30 euroa kuussa.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus).

Onko vapaaehtoistyötä, jos osallistuu pelkästään yleishyödyllisen yhdistyksen kokouksiin?

Kyllä, jos siitä ei makseta kokouspalkkiota. Matkakustannusten korvausten verovapaan maksamisen edellytyksenä on yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta tehty matka ja että maksaminen perustuu matkalaskuun.

Jos yhdistyksestä lähtee toiselle paikkakunnalle 10 hallituksen jäsentä ja yksi maksaa hotellit kaikille ja toinen maksaa junaliput. Miten ne ilmoitetaan tulorekisteriin?

Tositteen perusteella maksettuja majoitus- ja matkalippuja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos matka on tehty yleishyödyllisen yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta.

Yhdistys maksaa kilometrikorvauksia hiihtokisoihin osallistujalle. Onko koodi 311 verottomat kilometrikorvaukset oikea?

Urheilijalle, jolle ei makseta palkkaa ja joka edustaa seuraa kisoissa, voidaan maksaa vapaaehtoisen verovapaita matkakustannusten korvauksia, joten voitte käyttää tulolajia 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksaja kilometrikorvaus).

Jos yhdistys ei maksa matkakorvausta oman auton käytöstä, vaan maksaa polttoainekulut kuittia vastaan, niin pitääkö myös nämä ilmoittaa tulorekisteriin?

Kyllä pitää. Tiedot ilmoitetaan tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus), vaikka korvauksen määrä olisikin alhaisempi kuin Verohallinnon kustannuspäätöksessä säädetty määrä. Maksamisen perusteena on oltava matkalasku.

Mikä tulolajikoodi on yleishyödyllisen ammattiyhdistyksen maksamalle kulukorvaukselle (palkkio)?

Kysymyksestä ei käy ilmi, millaisesta kulukorvauksesta tai palkkiosta on kyse. Jos kyseessä on tehdystä työstä maksettu palkkio palvelussuhteen ulkopuoliselle henkilölle, tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 336 (Työkorvaus), jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Miten hoidetaan esim. ratsastuskilpailujen tuomareiden palkkiot? Entä matkakulut ja päivärahat, ilmoitetaanko ne yhdessä vai täytyykö ne eritellä?

Jokaiselle tuomarille maksetut palkkiot ja muut kulut ilmoitetaan omalla palkkatietoilmoituksellaan. Samalla palkkatietoilmoituksella voi ilmoittaa henkilölle useita erilaisia tuloja, jotka on maksettu samana maksupäivänä.

Millä koodilla ilmoitetaan ammattiyhdistyksen kokouksien kokouspalkkiot?

Kokouspalkkio ilmoitetaan tulolajilla 210 (Kokouspalkkio). Tulolajissa on oletuksena, ettei se ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen, koska suurin osa kokouksiin osallistujista ei ole palvelussuhteessa maksajaan. Jos suoritus maksetaan henkilölle, joka on palvelussuhteessa maksajaan, maksajan on muutettava tulolajin vakuuttamistiedot.

Nyt ovat kyseessä yhteisöt (järjestöt), eivät työnantajat. Jos pilkkiseuraan tulee tuomari Venäjältä autollaan, pitääkö tehdä ilmoitus kilometreistä?

Kyllä pitää. Yhdistyksen maksama kilometrikorvaus ilmoitetaan tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus).

Jos yhdistyksessä on etuna mahdollisuus käyttää harrastuspuitteita korvauksena talkootyöstä, esimerkiksi vapaus käyttää harrastustiloja, täytyykö tällaiset ilmoittaa ja kuinka se tapahtuu?

Jos etu saadaan talkootyön perusteella, se on veronalainen ja ilmoitetaan tulorekisteriin joko palkkana (esim. tulolajilla 201) tai työkorvauksena (336), riippuen siitä, mitä on sovittu. Mahdollisuus käyttää harrastuspuitteita korvauksetta voi olla verovapaa jäsenetu, jos etu on kaikkien jäsenten käytettävissä, eikä sitä ole sidottu talkootyön tekemiseen. Tällöin etua ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Jos urheiluseura jakaa sponsorituloista tai seuran varoista vähävaraisille urheilijoille tukea tai stipendejä, pitääkö nämä ilmoittaa tulorekisteriin?

Yleishyödylliset yhteisöt ja julkisyhteisöt saattavat antaa sosiaalisin perustein erilaisia etuja toiminnassaan mukana oleville henkilöille. Sosiaalisin perustein annettavia etuja, kuten alennuksia osallistumismaksuista, pidetään verovapaana, jos kaikilla samassa asemassa olevilla henkilöillä on mahdollisuus saada etu. Hyväksyttävänä pidetään esimerkiksi järjestelyä, jossa yleishyödyllinen yhteisö tai julkisyhteisö on määritellyt edun saamiselle ennakkoon tietyt edellytykset ja etu myönnetään vain hakemuksen perusteella. Saatua alennusta ei näissä oloissa ilmoiteta tulorekisteriin. Rahana maksetut tuet on ilmoitettava tulorekisteriin.

Stipendit sitä vastoin ilmoitetaan jatkossakin suoraan Verohallinnolle. Ks. stipendin ilmoittamisesta ja rajoista Verohallinnon ohjeesta sekä asiakasohjeesta.

Millä koodilla ilmoitetaan ammattiyhdistyksen sihteerin palkka?

Jos palkka perustuu aikaan, kuten esimerkiksi kuukausi- tai tuntipalkka, käytetään palkan ilmoittamisessa tulolajia Aikapalkka (201).

Ovatko bensakulujen korvaus palkintotuomareille ilmoitettavaa tuloa?

Kyllä. Jos kilometrikorvauksen maksu perustuu oman auton käyttöön, tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus). Merkitystä ei ole sillä, vaikka määrä olisi alhaisempi kuin Verohallinnon päätöksellä vahvistama kilometrikorvauksen verovapaa enimmäismäärä. Verovapaan kilometrikorvauksen maksamisen perusteena on oltava matkalasku.

Jos vaikka tilintarkastajan palkkioksi saama kukkalahjakortti pitää ilmoittaa, mutta yhdistyksen joululahjaksi antamaa lahjakorttia ei tarvitse ilmoittaa, niin kuka tässä pysyy perässä, mikä on palkkio ja mikä lahja tai muistaminen?

Lahjakortit rinnastetaan rahaan ja ne on aina ilmoitettava tulorekisteriin.

Kun yleishyödyllinen yhdistys maksaa luottamustoimesta palkkaa tai palkkiota MYEL-vakuutetulle henkilölle, pitääkö yhdistyksen antaa siitä työnantajan erillisilmoitus? Entä maksetusta työkorvauksesta?

Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutetun henkilön saama palkka on työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen, joten työnantajan erillisilmoitus sairausvakuutusmaksun määrästä on annettava kuukausittain.

Jos suorituksen maksaja on säännöllinen työnantaja ja kuukauden aikana maksetaan vain työkorvausta, sairausvakuutusmaksun määränä ilmoitetaan 0 euroa. Jos suorituksen maksaja on satunnainen työnantaja ja kuukauden aikana maksetaan vain työkorvausta, ei työnantajan erillisilmoitusta anneta.

Jos yhdistys maksaa satunnaisesti palkkaa esim. 500 euroa kerran vuodessa, pitääkö siitä toimittaa ennakonpidätys vai riittääkö ilmoitus tulorekisteriin?

Maksajan on toimitettava ennakonpidätys maksamastaan suorituksesta ja ilmoitettava tulo tulorekisteriin.

Milloin käytetään tulolajia työkorvaus ja milloin muu veronalainen ansiotulo?

Tulolajia 316 (Muu veronalainen ansiotulo) käytetään esimerkiksi silloin, kun yksittäinen henkilö voittaa kilpailupalkinnon, esim. tieto- tai pilkkikilpailussa tai koiranäyttelyssä.

Työkorvaus perustuu tehtyyn työhön. Tulolajia 336 (Työkorvaus) käytetään esimerkiksi silloin, kun maksetaan urheilijan palkkiota, esim. urheilukilpailussa menestyneelle urheilijalle, eikä urheilija ole palvelussuhteessa maksajaan. Tällöin tiedot on ilmoitettava vain, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Vastaavasti jos kilpailupalkinnon voittaa seura, tiedot ilmoitetaan tulolajilla 336, jos seura ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Koiranäyttelyssä arvostelee ulkomaalainen ulkomuototuomari, jolle maksetaan päivärahat Suomessa oloajalta ja mahdolliset kilometrikorvaukset, jotka ovat syntyneet tämän ulkomuototuomarin omassa kotimaassa. Pitääkö yhdistyksen ilmoittaa nämä?

Kaikki maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset on ilmoitettava. Merkitystä ei ole sillä, että saaja on ulkomaalainen . 

Seura on satunnainen palkanmaksaja, jolla on vain matkalaskuja ja päivärahoja. Pitääkö näistä tosiaan antaa joka maksukuukausi työnantajan erillisilmoitus nollana?

Kyllä pitää antaa.

Liikuntaseuran nuoret käyvät esiintymässä yhdistyksen tilaisuudessa. Miten ilmoitetaan, kun korvaus menee seuralle?

Jos suorituksen saajana on urheiluseura, tieto urheiluseuralle maksetusta suorituksesta on ilmoitettava tulorekisteriin seuran Y-tunnukselle työkorvauksena tulolajilla 336, jos urheiluseura ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos seura kuuluu ennakkoperintärekisteriin, suoritusta ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.

Yleishyödyllinen yhdistys maksaa ulkomaiselle tuomarille matkakorvauksia ja päivärahaa esim. koiranäyttelyn yhteydessä. Onko yhdistys siinä tapauksessa suomalainen työnantaja?

Jos tuomarille maksetaan työkorvausta, suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 336 (Työkorvaus), jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos palkkio tai muu suorituksen määrä on maksettu työkorvauksena, saajalla ei voi olla verovapaisiin kuluihin merkittäviä kustannusten korvauksia. Työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset lisätään tulon määrään yhtenä summana muun palkkion kanssa. Työkorvauksen yhteydessä maksetut kustannusten korvaukset eivät ole verovapaita. Tällöin maksajan ja tulonsaajan välillä on toimeksiantosuhde, eikä suomalainen maksaja ole työnantaja.

Jos taas kyse on yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoistyöntekijästä, yhdistys voi maksaa hänelle verovapaasti kilometrikorvauksia ja päivärahoja laissa säädetyn määrä. Tällöinkään kyse ei ole työnantajasta.

Jos taas on sovittu palkanmaksusta, yhdistys on työnantaja. Jos maksetut korvaukset ovat verovapaita, ne ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajeilla 311 (Kilometrikorvaus, verovapaa) ja 331 (Päiväraha).

Yhdistystä koskee samat velvoitteet, vaikka suoritus maksetaan ulkomaiselle henkilölle.

Jos yhdistyksen jäsenelle annetaan lahjakortti, pitääkö se ilmoittaa tulorekisteriin?

Lahjakortti rinnastetaan rahaan ja se on aina ilmoitettava. Jos kyseessä on lahjakortin muodossa annettu etu, se ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Jos lahjakortti annetaan vastikkeena työstä palkansaajalle, lahjakortin muodossa annettu etu ilmoitetaan tulolajilla 317 (Muu luontoisetu).

Jos lahjakortti annetaan urheilijalle palkintona kilpailusuorituksesta, se ilmoitetaan tulolajilla 336 (Työkorvaus) ja merkitään lisätiedoksi "Urheilija", jos urheilija ei ole palvelussuhteessa maksajaan. Jos urheilija on palvelussuhteessa maksajaan, lahjakorttina saatu palkinto tulolajilla 317 (Muu luontoisetu) ja lisäksi annetaan lisätieto "Urheilija".

Kilpailupalkinnot

Pitääkö kaikki palkinnot ilmoittaa tulorekisteriin, eikö tosiaan ole raja-arvoa, jonka ylittävät pitää ilmoittaa?

Muu kuin arpajaisverolain soveltamispiiriin kuuluva palkinto on tuloverotuksessa saajan muuta veronalaista ansiotuloa, jos

  • voiton saaminen ei perustu sattumaan
  • kyseessä ei ole niin sanottu julkinen arvonta
  • palkinto on saatu kilpailusta suorituksen perusteella
  • voitto on saatu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimeenpannuista arpajaisista.

Esimerkiksi tieto-, pilkki- ja muista kilpailuista saadut palkinnot ovat saajan veronalaista ansiotuloa, kun palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Samoin muista kuin julkisista arvonnoista saadut erilaiset palkinnot ovat palkinnon saajan veronalaista ansiotuloa.

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin vain silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Palvelussuhteen ulkopuoliselle annetut palkinnot ilmoitetaan tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo).

Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa palkintoja, jotka eivät ole veronalaista tuloa. Tällaisia ovat esimerkiksi vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset.

Eläimellä on useampi omistaja. Miten kilpailupalkinto ilmoitetaan tulorekisteriin?

Ensisijaisesti kilpailupalkinto jakautuu omistussuhteen mukaisesti. Tulorekisteriin ilmoitetaan jokaiselle omistajalle hänen omistusosuuttaan vastaava osuus veronalaisesta tulosta, esimerkiksi kilpailupalkinnosta. Jos omistajat jakavat palkinnon keskenään muulla tavalla, esimerkiksi niin, että tietyn kilpailun palkinto kuuluu vain yhdelle omistajalle, ilmoitetaan palkinto tulorekisteriin sopimuksen mukaisesti.

Voitimme koiranäyttelyssä koiranruokasäkin, jonka arvo on noin 60 euroa. En ottanut palkintoa vastaan, koska ruoka ei sovi koiralleni. Ilmoitetaanko tulo silti tulorekisteriin?

Ei. Kilpailupalkintoa ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos et jostain syystä ota palkintoa vastaan. Tällöin sinulle ei muodostu palkinnosta veronalaista tuloa. Jos olisit ottanut palkinnon vastaan, sen ilmoittaminen tulorekisteriin olisi ollut näyttelyn järjestäjän vastuulla.

Eläimeni voitti yhdistyksen kilpailussa palkintoja, joiden rahallinen arvo on merkittävä. Miten ilmoitan tiedot tulorekisteriin?

Kilpailun järjestävä yhdistys on velvollinen ilmoittamaan antamansa veronalaiset palkinnot tulorekisteriin. Sinun ei tarvitse ilmoittaa tietoja tulorekisteriin itse.

Järjestämme usean seuran kanssa yhdessä kilpailut. Kuka on velvollinen ilmoittamaan tiedot veronalaisista kilpailupalkinnoista tulorekisteriin?

Jos järjestäviä yhdistyksiä on useita, järjestäjät voivat sopia keskenään siitä, kuka ilmoittaa tiedot.

Ilmoitetaanko yhdistyksen järjestämän kilpailun palkinnot tulorekisteriin?

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin vain silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset.

Yhdistys maksaa shakinpeluusta rahapalkintoja. Aikaisemmin sanottiin, että palkkiot ilmoitetaan tunnuksella 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Jossain aiemmin luin ohjeen, että ilmoitetaan koodilla 336 (Työkorvaus) ja ilmoitetaan lisätietona urheilija. Kumpi siis on oikein?

Muusta kuin urheilukilpailusta saadut kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Urheilijan rahana, tavarana tai lahjakorttina saamat palkkiot ilmoitetaan tulolajilla 336 (Työkorvaus) ja merkitään lisätiedoksi "Urheilija", jos urheilija ei ole palvelussuhteessa maksajaan. Jos urheilija on palvelussuhteessa maksajaan, rahapalkinto ilmoitetaan tulolajilla 216 (Muu maksettu lisä) ja lahjakorttina tai tavarana saatu palkinto tulolajilla 317 (Muu luontoisetu). Teidän tapauksessanne voidaan käyttää viimeksi mainittua ilmoitustapaa sen mukaisesti, onko palkinnonsaaja yhdistykseen palvelussuhteessa vai ei.

Urheiluseura tai yhdistys jakaa palkintoja kilpailusta. Miten ilmoittaminen eroaa, jos annetaan tavarapalkinto tai rahapalkinto? Mitä tietoja kilpailijasta tarvitaan ilmoitukseen ja miten tämä vaikuttaa palkinnon saaneeseen kilpailijaan?

Muusta kuin urheilukilpailusta saadut kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Tulorekisteriin ilmoitetaan raha- ja tavarapalkinnot. Tavarana saadut veronalaiset kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisin välittömästi.

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan silloin, kun niillä on rahallinen arvo.  Vain symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet voivat jäädä ilmoittamisen ulkopuolelle. Pokaalia ja siihen verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on lähinnä vain tunnearvoa, ei pidetä veronalaisena tulona, eikä niitä siten ilmoiteta tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitettavissa veronalaisissa kilpailupalkinnoissa kilpailun järjestäjä antaa palkinnon voittajalle. Näin ollen ystävien keskinäisissä kilpailuissa annettavia palkintoja ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. 

Palkinnon voittaneesta henkilöstä tarvitaan ilmoittamista varten perustiedot (esim. asiakastunniste). Jos tulonsaajalla on suomalainen henkilötunnus, ei esimerkiksi osoitetietoja tarvitse antaa.

Urheilijan rahana, tavarana tai lahjakorttina saamat palkkiot ilmoitetaan tulolajilla 336 (Työkorvaus) ja merkitään lisätiedoksi "Urheilija", jos urheilija ei ole palvelussuhteessa maksajaan. Jos urheilija on palvelussuhteessa maksajaan, rahapalkinto ilmoitetaan tulolajilla 216 (Muu maksettu lisä) ja lahjakorttina tai tavarana saatu palkinto tulolajilla 317 (Muu luontoisetu).

Miten ilmoitetaan, jos osallistujasta ei ole syntymäaikaa tai henkilötunnusta?

Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan maksajan on ilmoitettava tiedot suomalaisella asiakastunnisteella. Näin ollen maksajan on pyydettävä palkinnon saajan henkilötunnus, jotta tiedot saadaan ilmoitettua tulorekisteriin. Jos tiedot ilmoitetaan ilman asiakastunnusta, vaikka maksajalla tai tulonsaajalla olisi sellainen, suorituksen maksaja toimii vastoin tulotietojärjestelmästä annetun lain velvoitteita.

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja myös ilman asiakastunnusta, jos maksajalla tai tulonsaajalla ei ole kyseistä tunnistetta, esimerkiksi Y-tunnusta, henkilötunnusta, verorekisterinumeroa tai ulkomaista henkilötunnusta. Tällöin maksajasta tai tulonsaajasta on ilmoitettava lisätietoja, esimerkiksi syntymäaika ja perustiedot (nimi ja osoite).

Tavarapalkinnoista – ilmoitetaanko verollinen vai veroton arvo? Ja minkä mukaan hinnat laitetaan, kun ne voivat vaihdella kaupoittain? Entä miten arvostetaan tavaralahja, jos sponsori lahjoittaa palkinnon?

Arvoksi ilmoitetaan se määrä, joka tuotteesta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi.

Yhdistyksemme palkitsee valtakunnallisissa kilpailuissa menestyneitä nuoria. Koska kyseessä on rahapalkinto, täytyykö meidän pidättää veroa?

Tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Lue lisää kilpailupalkintojen veronalaisuudesta Verohallinnon Yleishyödyllisten yhteisöjen ennakkoperintäkysymyksistä annetun ohjeen kohdasta 7.4. ja Palkintojen verotus -ohjeesta.

Muissa kuin merkittävissä kansainvälisissä kilpailuissa menestymisen perusteella saadut palkinnot ovat urheilijan palkkiota ja siten veronalaista tuloa. Tällöin suoritus ilmoitetaan tulolajilla Työkorvaus (336) ja lisäksi annetaan tulonsaajan lisätietona Urheilija.

Ennakonpidätyksen toimittamisesta kerrotaan tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Ennakonpidätyksen toimittaminen.

Jos palkinnon saaja ei suostu luovuttamaan henkilötunnusta, miten toimitaan?

Suorituksen maksajalla on lakiin perustuva velvollisuus ja oikeus kerätä tulonsaajan yksilöintiedot ilmoittamista varten. Jos henkilö ei suostu niitä antamaan, hänelle ei pysty antamaan palkintoa, koska maksaja ei voi täyttää hänelle laissa säädettyä velvollisuuttaan.

Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan suomalaisella asiakastunnisteella, jos tulonsaajalla sellainen on. Se, miten henkilötiedot kilpailuissa palkinnon saajista kerätään, jää kilpailun järjestäjän harkintaan.

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja myös ilman asiakastunnusta, mutta tämä edellyttää, ettei tulonsaajalla ei ole suomalaista tai ulkomaista tunnistetta. Tällöin maksajasta tai tulonsaajasta on ilmoitettava lisätietoja, esimerkiksi syntymäaika ja perustiedot (nimi ja osoite).

Jos tiedot ilmoitetaan ilman asiakastunnusta, vaikka maksajalla tai tulonsaajalla olisi sellainen, suorituksen maksaja toimii vastoin tulotietojärjestelmästä annetun lain velvoitteita.

Mikä on sanktio yhdistykselle, joka jättää ilmoittamatta sen 20 euron muovihärpäkkeen antamisen palkintona?

Tietojen ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan määrätä myöhästymismaksu. Asiasta enemmän tulorekisteriin ohjeessa seuraamusmaksuista. Lisäksi tiedon käyttäjillä voi olla omia seuraamusmaksujaan.

Jos palkintona on vaikkapa muoviesine, jonka hinta kaupassa on 20 euroa, niin ilmoitetaanko palkinto tulorekisteriin? Jos ilmoitetaan, mitä tietoja palkinnon saajasta pitää ilmoittaa?

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Palkinnon saajasta ilmoitetaan yksilöintitiedot.

Verohallinto tekee viime kädessä ratkaisun siitä, milloin on kyse veronalaisesta edusta.  Kilpailupalkintona saatu lahjakortti rinnastetaan rahaan ja se on aina ilmoitettava. Esimerkissä olevaa esinepalkintoa voinee pitää arvoltaan merkityksettömänä.

Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan maksajan on ilmoitettava tiedot suomalaisella asiakastunnisteella. Näin ollen maksajan on pyydettävä palkinnon saajan henkilötunnus, jotta tiedot saadaan ilmoitettua tulorekisteriin. Jos tiedot ilmoitetaan ilman asiakastunnusta, vaikka maksajalla tai tulonsaajalla olisi sellainen, suorituksen maksaja toimii vastoin tulotietojärjestelmästä annetun lain velvoitteita.

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja myös ilman asiakastunnusta, jos maksajalla tai tulonsaajalla ei ole kyseistä tunnistetta, esimerkiksi Y-tunnusta, henkilötunnusta, verorekisterinumeroa tai ulkomaista henkilötunnusta. Tällöin maksajasta tai tulonsaajasta on ilmoitettava lisätietoja, esimerkiksi syntymäaika ja perustiedot (nimi ja osoite).

Jos koirien match showssa voittaa 70 euron ruokasäkin, tekeekö yhdistys silloin ilmoituksen?

Kyllä. Kilpailun järjestäjän on ilmoitettava veronalaiset kilpailupalkinnot tulorekisteriin.

Kilpailujen yhteydessä järjestetään arpajaiset. Palkinnot on saatu lahjoituksina. Osa palkinnoista voi olla esim. 500 euroa. Pitääkö arpajaisvoittajien voitto ilmoittaa?

Ne tulot, jotka kuuluvat arpajaisverolain soveltamispiiriin, ovat vapautettuja tuloverosta. Näistä tuloista arpajaisten toimeenpanija maksaa arpajaisveron. Arpajaisverolain soveltamisesta on annettu erillinen Verohallinnon ohje Arpajaisten verotus. Tällaisia tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Jos palkinto ei täytä arpajaisverolain edellytyksiä, se on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Asiasta enemmän Verohallinnon ohjeen kohdassa 7.4.3.

Miksi kisapalkintojen 100 euron alaraja poistettiin? Pikkupalkintojen ilmoittamisesta on yhdistykselle enemmän vaivaa ja kuluja kuin palkinnon saajalle on hyötyä. Tuo 100 euron alaraja olisi ollut fiksu ratkaisu.

Aiempi 100 euron raja koski vain Verohallinnolle ilmoitettavia tietoja. Tulorekisterin tietoja käyttävät muutkin viranomaiset ja tiedot käyttäjät, minkä johdosta aiemmin yksittäisillä viranomaisilla olleet alarajat poistuivat.

Miten toimitaan, kun lapsi saa palkintoja kilpailuista? Esim. koirakisasta saa koiranruokasäkin. Jos lapsi on vaikka 5-vuotias tai 14-vuotias, onko toimintamalli sama?

Myös alaikäisen saamat palkinnot on ilmoitettava tulorekisteriin. Palkinnon saajan iällä ei ole merkitystä.

Jos palkinnon saaja ei kerro henkilötunnustaan tai syntymäaikaansa, onko niin, että palkintoa ei voida luovuttaa hänelle?

Maksajalla on velvollisuus ilmoittaa veronalaiset palkinnot tulorekisteriin. Jos maksaja ei saa palkinnon saajan yhteystietoja, maksaja ei voi täyttää hänelle laissa säädettyä velvollisuuttaan.

Kilpailupalkinnoista: kuinka pitkään yhdistyksen pitää säilyttää palkintojen saajien tiedot (nimet + henkilötiedot) ns. omalla koneellaan? Tällaisten rekisterien osalta vaikuttanee myös GDPR-säädökset?

Tulorekisteri ei ole muuttanut tietojen säilyttämisaikoja. Tulorekisterissä ilmoitetut tiedot säilyvät 10 vuotta. Tietosuojalainsäädäntö määrittelee tietojen käsittelyä ja ennakkoperintälaki palkkakirjanpidon säilyttämistä.

Kilpailupalkinnot siis ilmoitetaan ainoastaan, jos ne ovat rahapalkintoja?

Myös veronalaiset tavarapalkinnot on ilmoitettava.

Joukkue voittaa kilpailussa palkinnon yhdessä. Miten yhden yhteisen palkinnon ilmoittaminen on mahdollista, jos kyseessä on useampi henkilö palkinnon saajana?

Jos kilpailupalkinnon saaja on urheiluseura tai sen alajaosto kuten joukkue ja palkinto liittyy yleishyödyllisen yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan eikä elinkeinotoimintaan, kyse on seuran henkilökohtaisen tulolähteen verovapaasta tulosta. Koska maksaja ei voi tietää, kummasta on kyse, sen on toimitettava ennakonpidätys, jos yhdistys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos yhdistys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tieto urheiluseuralle maksetusta palkinnosta on ilmoitettava tulorekisteriin työkorvauksena tulolajilla 336.  Esim. urheilukilpailutilanteessa, jossa toinen yhdistys järjestää kisat, jotka sitten toinen yhdistys (seura tai seuran joukkue) voittaa, ja joukkue maksetaan palkkio. Jos kuitenkin palkinto jaetaan joukkueen jäsenille, ks. seuraava kappale.

Jos kilpailupalkinnon voittaa joukko henkilöitä, esim. suunnistusjoukkueen neljä jäsentä, palkinto on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 336 (Työkorvaus) sen mukaisesti kuin palkinto jakaantuu palkinnon saajien kesken. Jos muuta selvitystä ei esitetä tulon jakautumisesta, voidaan palkinto jakaa tasasuuriin eriin kullekin osallistujalle. Jokaisen osuus on ilmoitettava erikseen tulorekisteriin tulolajilla 336 ja lisäksi merkitään kullekin tulonsaajan lisätieto "Urheilija". 

Jos kyse ei ole urheilukilpailun palkinnosta, ilmoitetaan palkinto tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo. Ks. Verohallinnon ohje: Urheilusta saatujen tulojen verotus

Mitä tarkoittaa vähäinen arvo? Paikallisen luomumarjapensasviljelijän marmeladipussi tai kissan läpi kulkenut kahvipapu kun maksavat helposti kymppejä, mutta kumpikin luetaan ilmeisesti kahvipaketteihin tahi karkkipusseihin?

Verohallinto tekee viime kädessä ratkaisun siitä, mikä on verotettavaa tuloa. Tulorekisteriin ilmoitetaan kilpailupalkinnot, jotka katsotaan veronalaiseksi tuloksi.

Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa palkintoja, jotka eivät ole veronalaista tuloa. Tällaisia ovat esimerkiksi vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset.

Esimerkissä olevaa esinepalkintoa ei voida pitää arvoltaan merkityksettömänä, kun ne maksavat useita kymmeniä euroja toisin kuin tavallinen kahvipaketti. Ne on siis ilmoitettava tulorekisteriin. 

Pitääkö ilmoittaa myös sellaiset tuotepalkinnot, jotka yhdistys on saanut lahjoituksena kilpailuun. Miten silloin määritellään palkinnon arvo?

Merkitystä ei ole sillä, onko yhdistys itse maksanut palkinnosta vai saanut sen lahjoituksena tai sponsorointina. Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos palkinnon saaja myisi sen välittömästi.

Yhdistys saa sponsorilta koiranruokasäkkejä palkinnoksi. Ilmoitetaanko osto- vai myyntihinta?

Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos palkinnon saaja myisi sen välittömästi.

Milloin kilpailupalkinto on verollista tuloa? Miten onkikilpailun alaikäisen henkilötunnus pitää todeta, jotta tietää sen olevan pätevä?

Myös alaikäisen saamat palkinnot on ilmoitettava tulorekisteriin, jos kilpailupalkinto on veronalainen. Verohallinto määrittelee viime kädessä, mitkä palkinnot ovat veronalaisia.

Jos saa palkintona esim. koiranruokapussin, jolla siis on rahallinen arvo, onko kilpailun osallistumismaksu silloin tulonhankkimismeno? Voiko myös matkat kilpailuun vähentää palkinnon arvosta?

Henkilö voi omassa verotuksessaan vaatia tuloon kohdistuneita kuluja vähennettäväksi. Ks. Verohallinnon ohje harrastustoiminnasta ja tulonhankkimistoiminnasta.

Jos voitan tavarapalkinnon kilpailuista (esim. se koiranruokasäkki) jonka kilpailunjärjestäjä ilmoittaa tulorekisteriin, voinko ilmoittaa kilpailusta aiheutuneet kustannukset vähennyksenä veroilmoituksessani?

Henkilö voi omassa verotuksessaan vaatia tuloon kohdistuneita kuluja vähennettäväksi. Ks. Verohallinnon ohje harrastustoiminnasta ja tulonhankkimistoiminnasta.

Mikä on yhdistyksen vastuu mm. kisapalkintojen ilmoittamisessa? Pieniä talkoovoimilla toimivia yhdistyksiä on valtava määrä - saako yhdistys laiminlyödystä ilmoittamisesta jotain sanktioita?

Suorituksen maksaja on ilmoitusvelvollinen eli yhdistyksen tulee ilmoittaa esim. kisapalkinnot. Ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan määrätä seuraamusmaksuja.

Eikö tuotepalkinnoille todellakaan ole hintarajaa? Koiranäyttelyssä palkintona on 10 kg koiranruokaa. Pitääkö ilmoittaa tulorekisteriin?

Tulorekisteriin ilmoitettavilla palkinnoilla ei ole hintarajaa. Kaikki veronalaiset palkinnot on ilmoitettava. Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset.

Pitääkö ratsastuskilpailuista saadut palkinnot esim. pokaalit, mitalit, ruusukkeet ja loimet ilmoittaa tulorekisteriin?

Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten pokaalit, mitalit ja viirit. Sitä vastoin arvokkaammat palkinnot, kuten loimet, on ilmoitettava tulorekisteriin. Jos kyse urheilemisesta saadusta tulosta, saatu palkinto ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Työkorvaus (336) ja lisäksi annetaan tulonsaajan lisätietona Urheilija. Jos kyse on muusta kuin urheilemisesta saadusta veronlaisesta palkinnosta, se ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla

Muu veronalainen ansiotulo (316).

Mitä jos yhdistyksen toimintaan osallistunut henkilö saa lahjan palkinnon sijasta, miten toimitaan? Ilmoitetaanko asiasta tulorekisteriin?

Jos suorituksen saaminen perustuu kilpailussa sijoittumiseen, se, millä nimellä suoritusta kutsutaan, ei ole merkitystä. Suorituksen nimen muuttaminen ei muuta tulon luonnetta. Palkinto ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo).  

Jos lahjan antamisessa on kyse kiittämisestä tai muistamisesta, vapaaehtoistyöntekijöille tai yleishyödyllisen yhteisön jäsenille muistamisena taikka kiitollisuuden osoituksena annettavat arvoltaan vähäiset tavaralahjat ovat saajalleen verovapaita silloin, kun niitä ei ole sovittu korvaukseksi työn tekemisestä. Kiitoslahjaa voidaan pitää arvoltaan vähäisenä, jos sen arvo on enintään 100 euroa. Jos annetaan muutamia kiitoslahjoja vuoden aikana, näiden yhteenlaskettu arvo voi olla enintään 100 euroa. Verovapaita kiitoslahjoja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Kenen oikeus/velvollisuus on koota henkilötunnukset? Entä säilyttää niitä? Miten? Salassapito? Entä, jos kilpailija kieltäytyy antamasta henkilötunnustaan esim. koiranruokasäkistä tai lelusta – koska liki kaikki kilpailutoimihenkilöt ovat vain talkoilevia seuralaisia. Virkku (Palveluskoiraliiton kilpailujärjestelmä) ei ainakaan henkilötunnuksia kokoa.

Suorituksen maksajalla on lakiin perustuva velvollisuus ja oikeus kerätä tulonsaajan yksilöintiedot ilmoitusta varten. Jos henkilö ei suostu niitä antamaan, hänelle ei pysty antamaan palkintoa.

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja myös ilman asiakastunnusta, jos maksajalla tai tulonsaajalla ei ole kyseistä tunnistetta, esimerkiksi Y-tunnusta, henkilötunnusta, verorekisterinumeroa tai ulkomaista henkilötunnusta. Tällöin maksajasta tai tulonsaajasta on ilmoitettava lisätietoja, esimerkiksi syntymäaika ja perustiedot (nimi ja osoite).

Jos tiedot ilmoitetaan ilman asiakastunnusta, vaikka maksajalla tai tulonsaajalla olisi sellainen, suorituksen maksaja toimii vastoin tulotietojärjestelmästä annetun lain velvoitteita.

Tietosuojalainsäädäntö määrittelee tietojen käsittelyä ja ennakkoperintälaki palkkakirjanpidon säilyttämistä. Tulorekisteriin tiedot on ilmoitettava.

Jos yhdistys on saanut lahjoituksena palkinnoiksi annetut tavarat, joiden arvo ei siis ole tiedossa, miten toimitaan?

Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos palkinnon saaja myisi sen välittömästi.

Voisiko tarkentaa "mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot"?

Esimerkiksi lippalakit ja heijastimet.

Miksi lähes arvottomat palkinnot pitää ilmoittaa tulorekisteriin? Kuka tarvitsee tämän tiedon ja miksi? Mihin se vaikuttaa?

Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan veronalaiset palkinnot on ilmoitettava. Henkilön saamat tulot vaikuttavat esimeriksi hänen saamaansa etuuden määrään. Sitä vastoin tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset.

Tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä tiedot henkilöille maksetuista ansiotuloista ja saadut tulot vaikuttavat joihinkin etuuksiin ja verotukseen. 

Miten toimitaan, kun palkinnon tai arpajaiset voittaa ryhmä (esim. kaveriporukka tai harrastusryhmä). Raportoidaanko palkinto jokaisen ryhmäläisen kohdalta vai jaetaanko palkinnon arvo ryhmäläisten kesken ja sen perusteella päätetään, oliko palkinnon arvo vähäinen vai merkittävä?

Palkinto arvostetaan kokonaisuutena. Jos palkinnon ei voida katsoa olevan yhteismäärältään merkityksetön ja vähäinen, se on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka jaettaessa saajille määrä jäisikin alhaiseksi.

Mitä ohjeita palkinnon saajalle annetaan? Miten heidän tulee toimia?

Palkinnon saajan pitää antaa esim. henkilötunnuksensa kilpailun järjestäjälle, jotta maksaja voi ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Palkinnon saajan ei tarvitse tehdä muuta. Palkinnon saaja voi omassa verotuksessaan vaatia tuloon kohdistuneita kuluja vähennettäväksi. Ks. Verohallinnon ohje harrastustoiminnasta ja tulonhankkimistoiminnasta.

Eikö ole niin, että ilmoittaja päättää, mikä raha-arvo palkinnolla on? Vai voiko tulorekisteriin kirjoittaa palkinnon nimen ja mallin ja jättää asian verottajan päätettäväksi?

Maksajan on ilmoitettava palkinnon arvo. Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi. Tulorekisterin ilmoitukseen ei voi kirjoittaa palkinnon nimeä ja jättää euromääräistä arvoa antamatta.

Miten toimitaan koiranruokasäkkien kohdalla silloin, kun koiran ohjaaja on haltija mutta ei omistaja? Tällainen on yleistä sijoituskoirien kohdalla. Jos sijoitussopimuksessa on sovittu, että mahdolliset palkinnot kuuluvat omistajalle, joka ei kuitenkaan ole kilpailupaikalla, miten todennetaan, ettei palkintoa laiteta ohjaajan tietoihin?

Palkinnon saajana ilmoitetaan se taho, joka palkinnon saa. Pääsääntöisesti omistaja saa eläimen voittaman palkinnon. Palkinnon saajaksi voi kuitenkin ilmoittaa ohjaajan tai omistajan sen mukaan, mitä on sovittu. Joka tapauksessa kilpailun järjestäjälle on annettava oikea tunniste, jolla tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Koira saa koiranäyttelyssä palkinnoksi noin 100 euroa maksavan tavarapalkinnon, pitääkö siitä tehdä ilmoitus ja kenen ilmoitus pitää tehdä? Tavarapalkinnon lahjoittajan, saajan vai koiranäyttelyn järjestävän yhdistyksen? Mitä jos tavarapalkinnon voittavan koiran omistaja on ulkomaalainen?

Kilpailun järjestävän yhdistyksen on annettava ilmoitus tulorekisteriin. Esimerkissä mainittu tavarapalkinto on ilmoitettava. Myös ulkomaisten henkilöiden voittamat palkinnot on ilmoitettava. Henkilöstä on kerättävä ilmoittamista varten yhteystiedot, kuten nimi, ulkomainen tunniste ja osoitetiedot.  

Jos harrastaja voittaa yhdistyksen järjestämissä kisoissa lahjakortin saman yhdistyksen seuraaviin kisoihin, ja lahjakortin arvo on esim. 5–15 euroa, onko tämä Verohallinnon tulkinnan mukaan veronalaista tuloa?

Kilpailupalkintona saatu lahjakortti rinnastetaan rahaan ja ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo).

Voiko toimia niin, että esim. koiranäyttelyissä, joissa palkintona saa lipukkeen, jolla valita palkintopöydältä, niin pyytää henkilötunnuksen vasta sitten? Näin palkinnon saajakin voi valita, ottaako vastaan palkinnon, josta ilmoitetaan vai valitseeko esim. sen pokaalin?

Ilmoittamisen näkökulmasta ei ole merkitystä, missä järjestyksessä asiat tehdään. Ilmoitus tehdään sen perusteella, minkä palkinnon henkilö on valinnut.

Palkintovaihtoehtona on kortti, jolla saa alennuksen näyttelyssä olevilta myyjiltä. Miten näiden kanssa toimitaan?

Kilpailupalkintona saadut lahjakortit rinnastetaan rahaan ja ne on aina ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo).

Yhdistys antaa palkinnon, jonka voi lunastaa jossain yhdistyksen tapahtumassa ilmaisena osallistumisena. Saaja ei välttämättä käytä kyseistä etua. Ilmoitetaanko palkinto tulorekisteriin silloin, kun henkilö sen saa vai vasta jos hän lunastaa tai käyttää sen?

Jos kyseessä on kilpailupalkintona saatu lahjakortti, se on ilmoitettava aina. Palkinto ilmoitetaan, kun henkilö saa palkinnon.

Jos koirakisoissa palkinnon saaja kieltäytyy vastaanottamasta palkintoa ja ohjaa ne hyväntekeväisyyteen, esim. koiranruokasäkki ohjattaisiin löytöeläintalolle, niin pitääkö se silloinkin ilmoittaa tulorekisteriin?

Jos henkilö kieltäytyy palkinnosta ja palkinto ohjataan hyväntekeväisyyteen, palkinnon saaja ei saa veronalaista etua eikä tällaista ilmoiteta tulorekisteriin. Myöskään silloin, jos henkilö kieltäytyy palkinnosta ja esittää toivomuksen hyväntekeväisyyskohteesta, ei palkintoa Verohallinnon tulkintakäytännön mukaan pidetä veronalaisena tulona palkinnon saajalle. On kuitenkin huomattava, että hyväntekeväisyyskohde ei saa olla sellainen, että suoritus tosiasiassa tulee palkinnon saajan tai hänen perheensä hyväksi (esimerkiksi palkinnon saajan lapsen urheilujoukkue).

Onko arvo sponsorin myymänä vai yhdistyksen myymänä?  Ja kumpi ilmoittaa?

Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos palkinnon saaja myisi sen välittömästi. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa antamansa palkinnot. 

Jos yhdistys antaa kilpailun voittajalle lahjakortin, jolla saa ilmaisen osallistumisen johonkin tulevaan kilpailuun, mikä on lahjakortin arvo? Lahjakortti on voimassa esim. kaksi vuotta ja yhdistys järjestää useamman lajin kilpailuja, joiden osallistumismaksut ovat esimerkiksi 10–40 euroa. Saattaa myös olla, että lahjakortti jää kokonaan käyttämättä. Lisäkysymys: onko 10 euron lahjakortti arvoltaan vähäinen?

Kilpailupalkintona saadut lahjakortit on aina ilmoitettava tulorekisteriin niiden euromäärästä riippumatta. Ne ilmoitetaan tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Lahjakortin arvona ilmoitetaan korkeimman osallistumismaksun arvo.

Palkinnot annetaan lahjakortteina 1580 euroa. Mitä tietoja palkinnon saajalta pitää pyytää, eihän voida kysellä kaikilta henkilötunnusta?

Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan maksajan on ilmoitettava tiedot suomalaisella asiakastunnisteella. Näin ollen maksajan on pyydettävä palkinnon saajan henkilötunnus, jotta tiedot saadaan ilmoitettua tulorekisteriin. Jos tiedot ilmoitetaan ilman asiakastunnusta, vaikka maksajalla tai tulonsaajalla olisi sellainen, suorituksen maksaja toimii vastoin tulotietojärjestelmästä annetun lain velvoitteita.

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja myös ilman asiakastunnusta, jos maksajalla tai tulonsaajalla ei ole kyseistä tunnistetta, esimerkiksi Y-tunnusta, henkilötunnusta, verorekisterinumeroa tai ulkomaista henkilötunnusta. Tällöin maksajasta tai tulonsaajasta on ilmoitettava lisätietoja, esimerkiksi syntymäaika ja perustiedot (nimi ja osoite).

Jos kilpailuun osallistuva kilpailija voittaa ja saa palkinnoksi lahjakortin, jonka arvo on 14 €, mutta kilpailija on maksanut osallistumismaksua saman 14 €. Tuleeko tuo 14 euroa ilmoittaa tulorekisteriin vaikka tästä ei loppupeleissä synny kilpailijalle verotettavaa tuloa? Kyseessä ei siis työkorvaus vaan urheilukilpailun palkinto.

Lahjakorttina saadut palkinnot on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Jos kyse on urheilijan voittamasta palkinnosta, palkinto ilmoitetaan sopimuksesta riippuen työkorvauksena tulolajilla 336 tai palkkana tulolajilla 201. Lisäksi annetaan tulonsaajan lisätietona Urheilija.  Palkinnon saajan on vaadittava kuluja vähennettäväksi omassa verotuksessaan.

Jos yhdistys järjestää epävirallisen näyttelyn, johon on lahjoituksena saatu ruokasäkit palkinnoksi, arvolta 50 euroa/kpl. Yhdistys on siis saanut palkinnot ruokamerkin sponsoroimana ilmaiseksi näkyvyyttä vastaan. Pitääkö tällaiset ilmoittaa?

Jos palkinto on veronalainen, se on ilmoitettava tulorekisteriin. Merkitystä ei ole sillä, onko kilpailun järjestäjä saanut palkinnon lahjoituksena.

Kani- ja jyrsijäyhdistyksien palkinnot on pääasiallisesti 200g–1kg jyväsekoituksia, jotka saatu sponsorilahjaksi. Miten näiden kanssa? Entä jyvä/herkkutikut, jotka ovat arvoltaan alle 1 euron/kpl. Yleisesti tavarapalkinnot ovat hyvin pieniä, koska itse eläimet näyttelyissä ovat pieniä.

Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset. Mainitsemanne esinepalkinto ei ole veronalainen eikä sitä tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.

Uistelukilpailussa palkinnon saa venekunta, ilmoitetaanko esim. viiden henkilön venekunnan saamasta palkinnosta 1/5 palkinnon arvosta jokaiselle venekunnan jäsenelle?

Jos kilpailupalkinnon voittaa joukko henkilöitä, esim. venekunnan viisi jäsentä, palkinto on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo) sen mukaisesti, kuin palkinto jakaantuu palkinnon saajien kesken. Jos muuta selvitystä ei esitetä tulon jakautumisesta, voidaan palkinto jakaa tasasuuriin eriin kullekin osallistujalle.

Ilmoitan koiran koiranäyttelyyn, johon osallistumismaksu on 40 euroa. Palkinnoksi koira saa näyttelyn sponsorilta saadun koiranruokasäkin, jonka jälleenmyyntiarvo on pienempi kuin ilmoittautumismaksun arvo. Ilmoitetaanko tämä tulorekisteriin ja jos niin kuka ilmoittaa? Se, joka säkin lopulta ottaa vastaan? Voiko tällöin säkin vastaanottaja ilmoittaa kuluina matkan näyttelypaikalle, ilmoittautumismaksun, harjoittelumaksut jne.?

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa veronalaiset palkinnot tulorekisteriin. Palkinnon voittaja voi vaatia vähennettäväksi tuloon kohdistuvia kuluja omassa verotuksessaan. Ks. tarkemmin asiasta Verohallinnon ohje tulonhankkimis- ja harrastustoiminnasta.

Pitääkö palkinnoksi saadut lahjakortit nyt ilmoittaa työkorvauksena vai tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo? Kun nämä kilpailusta palkinnoksi saadut lahjakortit pitää ilmoittaa tulorekisteriin (vaikka verotettavaa tuloa ei synny), niin eikös kilpailija ole silloin myös oikeutettu vähentämään verotuksessaan myös muut kilpailuista aiheutuneet kulut?

Palkintona saadut lahjakortit ilmoitetaan tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo), kun palkinto on saatu muusta kuin urheilusuorituksesta. Jos kyse on urheilukilpailun palkinnosta, suoritus ilmoitetaan sopimuksesta riippuen joko työkorvauksena tulolajilla 336 tai palkkana esimerkiksi tulolajilla 201. Lisäksi ilmoitetaan tulonsaajan lisätietona Urheilija.

Maksaja voi urheilijan osalta vähentää ennen ennakonpidätyksen toimittamista tiettyjä tuloon kohdistuneita kuluja, mutta koska kyseisessä tapauksessa palkinto annetaan lahjakorttina, ei siitä voi vähentää kuluja, koska ennakonpidätystä ei voida toimittaa, mutta palkinnon saaja voi vaatia niitä vähennettäväksi omassa verotuksessaan.

Osallistumismaksujen ja alennettujen harjoittelumaksujen ilmoittaminen

Yhdistys maksaa jäsenien SM-kisojen osallistumismaksut. Pitääkö ilmoittaa tulorekisteriin?
Maksu palautetaan kuittia vastaan jäsenelle.

Ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Pitääkö tulorekisteriin ilmoittaa myös seuran sisäiset edut, kuten alennettu harjoittelumaksu tai seuran maksama osuus arvokisamaksuista?

Yleishyödylliset yhteisöt ja julkisyhteisöt saattavat antaa sosiaalisin perustein erilaisia etuja toiminnassaan mukana oleville henkilöille. Sosiaalisin perustein annettavia etuja, kuten alennuksia osallistumismaksuista, pidetään verovapaina, jos kaikilla samassa asemassa olevilla henkilöillä on mahdollisuus saada etu.

Muitakaan vastaavia jäsenetuja ei pääsääntöisesti ilmoiteta, koska ne kuuluvat urheiluseuran yleishyödylliseen toimintaan. Tällaisia ovat esim. seuran maksamat arvokisamaksut.  Harjoitteleminen ja kisamatkat tehdään yleensä yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta ja ko. toiminnan katsotaan kuuluvan urheiluseuran jäsentoimintaan, joka katetaan esim. kausimaksuilla ja muilla vastaavilla tuotoilla. Näin ollen kysymyksessä esitettyjä eriä ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Asiaa käsitellään Verohallinnon ohjeessa, ks. kohta 4.2, jossa kerrotaan jäseneduista

Sitä vastoin, jos alennus perustuu esim. siihen, että toimihenkilön tai hänen lapsensa kausimaksu on alhaisempi sen vuoksi, että henkilö toimii seurassa toimihenkilönä (valmentajana, huoltajana, joukkueenjohtajana, rahastonhoitajana) tai tekee talkootöitä, on saatu alennus ko. henkilön veronalaista tuloa ja ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo.

Jos seura jakaa kauden lopussa rahastipendejä nuorille, täytyykö nämäkin ilmoittaa? Miten kuittia vastaan esim. osallistumismaksujen takaisinmaksut?

Tulorekisteri ei muuta stipendien ilmoittamisen menettelyjä. Tiedot ilmoitetaan jatkossakin suoraan Verohallinnolle. Ks. stipendin ilmoittamisesta ja rajoista Verohallinnon ohjeesta.

Osallistumismaksun, kuten esim. urheiluseuran maksamat arvokisamaksut ja kilpailuluvat, voidaan katsoa liittyvän urheiluseuran normaaliin yleishyödylliseen toimintaan. Harjoitteleminen ja kisamatkat tehdään yleensä yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta ja toiminnan katsotaan kuuluvan urheiluseuran jäsentoimintaan, joka katetaan esim. kausimaksuilla ja muilla vastaavilla tuotoilla. Näin ollen kysymyksessä esitettyjä eriä ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Asiaa käsitellään Verohallinnon ohjeessa, ks. kohta 6.1.

Rahastonhoitaja kysyi myös seuran sisäisistä eduista, kuten alennetuista maksuista (koe, harjoitus). Pitääkö nämä ilmoittaa tulorekisteriin?

Yleishyödylliset yhteisöt ja julkisyhteisöt saattavat antaa sosiaalisin perustein erilaisia etuja toiminnassaan mukana oleville henkilöille. Sosiaalisin perustein annettavia etuja, kuten alennuksia osallistumismaksuista, pidetään verovapaana, jos kaikilla samassa asemassa olevilla henkilöillä on mahdollisuus saada etu.

Muitakaan vastaavia jäsenetuja ei pääsääntöisesti ilmoiteta, koska ne kuuluvat urheiluseuran yleishyödylliseen toimintaan.  Asiaa käsitellään Verohallinnon ohjeessa, ks. kohta 4.2, jossa kerrotaan jäseneduista.

Sitä vastoin, jos alennus perustuu esim. siihen, että toimihenkilön tai hänen lapsensa kausimaksu on alhaisempi sen vuoksi, että henkilö toimii seurassa toimihenkilönä (valmentajana, huoltajana, joukkueenjohtajana, rahastonhoitajana) tai tekee talkootöitä, on saatu alennus ko. henkilön veronalaista tuloa ja ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo.

Yhdistys maksaa urheilijalle kilpailutukea, esim. majoitukset, matkat. Tarvitseeko polttoainekuluja (kuittia vastaan maksettu tuki) ilmoittaa tulorekisteriin tai esim. ruokailuja?

Yhdistyksen toimeksiannosta kilpailuihin tehdyistä matkoista voidaan korvata todelliset matkakulut. Matkan on liityttävä yleishyödyllisen yhteisön toimintaan ja siitä on etukäteen asianmukaisesti päätettävä. Maksamisen edellytyksenä on matkalasku. Yleishyödyllisen yhteisön maksama verovapaa kilometrikorvaus ilmoitetaan tulolajilla 357 ja päiväraha tulolajilla 358. Majoittumiskuluja ei ilmoiteta tulorekisteriin, ei myöskään kuittien perusteella maksettuja matkakuluja.   

Jos maksetaan oman auton käytöstä johtuvia kuluja, ne pitää ilmoittaa kilometrikorvauksina tulorekisteriin tulolajilla 357, vaikka maksu olisin alhaisempi kuin verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä (esim. bensakuitin perusteella). Lisäksi on muistettava, että verovapaa maksaminen edellyttää matkalaskua.

Tapahtumassa tarjottua tavanomaista ja kohtuullista tarjoilua ei pidetä veronalaisena eikä sitä ilmoiteta tulorekisteriin.

Jos lounas maksetaan osallistujan kuittia vastaan, ilmoitetaan se tulolajilla 331 (Päiväraha), jos henkilöllä olisi ollut oikeus verovapaaseen päivärahaan yhdistyksen hyväksi tehdystä matkasta. Kyseisessä tapauksessa päiväraha katsotaan maksetun alennettuna. Verovapaan päivärahan maksamisen edellytyksenä on matkalasku.

Voidaanko kilpailutuki maksaa ennakkoon, kun kuitit saapuvat esim. vasta 2 viikkoa maksupäivästä?

Ks. edellinen vastaus kilpailutuesta. Tapaukseen voidaan soveltaa matkaennakkoa koskevia sääntöjä. Matkaennakolla katetaan matkasta aiheutuvia kuluja. Matkaennakkoa ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Jos kuitenkin matkaennakkoa jää käyttämättä ja sen määrästä kuitataan tulonsaajalle maksettavia verovapaita kustannusten korvauksia, pitää maksajan ilmoittaa päivärahana, kilometrikorvauksena tai kustannusten korvauksena se osuus, joka on katsottu tulonsaajalle maksetuksi kuluksi. Velvollisuus ilmoittaa tietoja syntyy, kun matkalasku on tehty ja ylisuuresta ennakosta on kuitattu tulonsaajalle maksettavia kustannusten korvauksia.

Ilmoitetaanko seuran sisäinen etu? Koulutusohjaajat saavat kiitokseksi työpanoksestaan alennetun harjoittelumaksun tai harjoittelevat ilmaiseksi. Pitääkö tämä ilmoittaa? Jos pitää, niin ilmoitetaanko se joka kuukausi? Entä seuran maksamat kilpailumaksut arvokisoihin?

Vastauksessa on oletuksena, että kyse on urheilijasta, joka saa alennusta harjoittelumaksuistaan sen vuoksi, että tekee yhdistyksen hyväksi töitä. Korvaus tehdystä työstä on veronalaista tuloa, joka on ilmoitettava tulorekisteriin sopimuksesta riippuen joko työkorvauksena (336) tai palkkana (201) ja lisäksi annetaan tulonsaajan lisätietona Urheilija. Merkitystä ei ole sillä, että korvaus työstä saadaan alhaisempana harjoittelumaksuna.   

Kilpailumaksuja voidaan pääsääntöisesti pitää jäsenetuna, jos ne kuuluvat urheiluseuran yleishyödylliseen toimintaan, kuten seuran maksamat arvokisamaksut.  Harjoitteleminen ja kisamatkat tehdään yleensä yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta ja toiminnan katsotaan kuuluvan urheiluseuran jäsentoimintaan, joka katetaan esim. kausimaksuilla ja muilla vastaavilla tuotoilla. Jäsenetuja ei pääsääntöisesti ilmoiteta tulorekisteriin. Jos kuitenkin kilpailumaksun maksaminen perustuu urheilijan yhdistykselle tekemään työhön, kuten kysymyksessä on kuvattu, katsotaan suoritus veronalaiseksi ja se ilmoitetaan tulorekisteriin edellisessä kappaleessa kerrotulla tavalla.

Yhdistys maksaa arvokisoihin osallistuvien jäsentensä osallistumismaksut (sekä henkilökohtaiset maksut että joukkuekilpailuun osallistumisen), ilmoitetaanko nämä?

Osallistumismaksun voidaan katsoa liittyvän urheiluseuran normaaliin yleishyödylliseen toimintaan, kuten esim. urheiluseuran maksamat arvokisamaksut ja kilpailuluvat. Harjoitteleminen ja kisamatkat tehdään yleensä yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta ja toiminnan katsotaan kuuluvan urheiluseuran jäsentoimintaan, joka katetaan esim. kausimaksuilla ja muilla vastaavilla tuotoilla. Näin ollen kysymyksessä esitettyjä eriä ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Asiaa käsitellään Verohallinnon ohjeessa, ks. kohta 6.1.

Yhdistys maksaa kilpailijan vuoden 2019 kilpailuluvan. Ilmoitetaanko se tulorekisteriin?

Yleishyödylliset yhteisöt ja julkisyhteisöt saattavat antaa sosiaalisin perustein erilaisia etuja toiminnassaan mukana oleville henkilöille. Sosiaalisin perustein annettavia etuja, kuten alennuksia osallistumismaksuista, pidetään verovapaana, jos kaikilla samassa asemassa olevilla henkilöillä on mahdollisuus saada etu.

Muitakaan vastaavia jäsenetuja ei pääsääntöisesti ilmoiteta, koska ne kuuluvat urheiluseuran yleishyödylliseen toimintaan, kuten seuran maksamia arvokisamaksuja ja kilpailulupia.  Harjoitteleminen ja kisamatkat tehdään yleensä yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta ja toiminnan katsotaan kuuluvan urheiluseuran jäsentoimintaan, joka katetaan esim. kausimaksuilla ja muilla vastaavilla tuotoilla. Näin ollen kysymyksessä esitettyjä eriä ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Asiaa käsitellään Verohallinnon ohjeessa, ks. kohta 4.2, jossa kerrotaan jäseneduista.

Toiselle yhdistykselle maksettujen suoritusten ilmoittaminen

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan yleishyödyllisen yhdistyksen (esim. urheiluseura) toiselle vastaavanlaiselle yhdistykselle maksama palkkio, esim. urheilukilpailutilanteessa? Eli toinen yhdistys järjestää kisat, jotka sitten toinen yhdistys (seura) voittaa, ja yhdistykselle maksetaan palkkio.

Jos kilpailupalkinnon saaja on yhdistys ja palkinto liittyy yleishyödyllisen yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan, eikä elinkeinotoimintaan, kyse on henkilökohtaisen tulolähteen verovapaasta tulosta. Koska maksaja ei voi tietää, kummasta on kyse, sen on toimitettava ennakonpidätys, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos yhdistys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tieto yhdistykselle maksetusta palkinnosta on ilmoitettava tulorekisteriin työkorvauksena tulolajilla 336 (Työkorvaus).  

Jos yhdistys maksaa toiselle yhdistykselle (urheilu) korvausta esiintymisestä. Miten ilmoitetaan?

Jos maksettu suoritus ryhmän esiintymisestä liittyy yleishyödyllisen yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan, eikä elinkeinotoimintaan, kyse on yhdistyksen henkilökohtaisen tulolähteen verovapaasta tulosta.  Koska maksaja ei voi tietää, kummasta on kyse, sen on toimitettava ennakonpidätys, jos yhdistys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos yhdistys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tieto urheiluseuralle maksetusta suorituksesta on ilmoitettava tulorekisteriin työkorvauksena tulolajilla 336. Jos yhdistys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, ei tietoa ilmoiteta tulorekisteriin.

Yksittäisen urheilijan esiintymisestä maksettava palkkio on sopimuksesta riippuen urheilijan palkkiota tai palkkaa, vaikka suoritus maksettaisiinkin yhdistykselle, jos se käytetään hänen tukemiseensa. Näissä tilanteissa maksaja ilmoittaa tulon sopimuksesta riippuen työkorvauksena (336) tai palkkana (201) sekä tulonsaajan lisätietona Urheilija. Saajaksi merkitään esiintynyt urheilija.  Ks. Urheiluista saatujen tulojen verotus, kohta 3.3.3.

Jos taas esityksessä on ollut kyse henkilökohtaisen luennon tai esitelmän pitämisestä, jonka pitää yhdistyksen jäsen, ilmoitetaan maksettu suoritus tulorekisteriin tulolajilla 214 Luentopalkkio. Merkitystä ei ole sillä, että suorituksen laskuttaa yhdistys. Saajaksi merkitään esitelmän pitänyt henkilö. Ks. Verohallinnon ohje Palkka ja työkorvaus verotuksessa, kohta 9.3.

Jos tulonsaaja on yhteisö, esimerkiksi toinen yhdistys, tuleeko tämä ilmoittaa?

Jos suorituksen saajana on yhdistys ja suoritus liittyy yleishyödyllisen yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan, eikä elinkeinotoimintaan, kyse on yhdistyksen henkilökohtaisen tulolähteen verovapaasta tulosta. Koska maksaja ei voi tietää, kummasta on kyse, sen on toimitettava ennakonpidätys, jos yhdistys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos yhdistys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tieto yhdistykselle maksetusta suorituksesta on ilmoitettava tulorekisteriin työkorvauksena tulolajilla 336.

Ilmoittaminen ilman Y-tunnusta

Jos yhdistys maksaa vapaaehtoisille kilometrikorvauksia ja päivärahoja, pitääkö tiedot ilmoittaa tulorekisterissä? Entä jos yhdistyksellä ei ole Y-tunnusta?     

Kyllä pitää ilmoittaa. Jos kyse on yleishyödyllisestä yhteisöstä, käytössä on näitä varten kaksi eri tulolajikoodia (357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus ja 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha).

Yhdistysrekisteri uudistui syksyllä 2019, joten kaikilla yhdistyksillä ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on nyt y-tunnus. Lue lisää Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.

Jos yhdistyksellä ei ole Y-tunnusta, mistä ja miten se haetaan?

Yhdistysrekisteri uudistui syksyllä 2019, joten kaikilla yhdistyksillä ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on nyt y-tunnus. Jos perustat uuden yhdistyksen, y-tunnus myönnetään yhdistykselle automaattisesti. Lue lisää Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.

Pitääkö Y-tunnuksettoman yhdistyksen tehdä kirjallinen ilmoitus tulorekisteriin matkakorvauksista ja näyttelyyn ilmoittautumisalennuslapuista, sekä yhdistyksen tarjoamasta omatekemästä makaronilaatikosta näyttelyn toimihenkilöille?

Tulorekisteriin on ilmoitettava yleishyödyllisen yhteisön maksamat kilometrikorvaukset ja päivärahat.

Yhdistysrekisteri uudistui syksyllä 2019, joten kaikilla yhdistyksillä ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on nyt y-tunnus. Lue lisää Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin sähköisesti. Paperilla ilmoittaminen on sallittua vain erityisestä syystä. Tiedot voi ilmoittaa esimerkiksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Vapaaehtoistyössä järjestettävää tavanomaista ja kohtuullista tarjoilua ei pidetä työtä tekevien veronalaisena etuna, eikä sitä siten ilmoiteta tulorekisteriin. Jatkossakin talkoolaiset voivat syödä hyvällä ruokahalulla tarjottua makaronilaatikkoa. 

Mihin luokkaan kuuluvat tiekunnat, joilla ei ole Y-tunnusta? Koskevatko tiekuntia samat säännöt kuin yhdistyksiä, joilla ei ole Y-tunnusta?

Tiekunta on tuloverolain 5 §:n mukainen yhteisetuus. Tiekunnan maksamat suoritukset on ilmoitettava vastaavalla tavalla tulorekisteriin kuin muidenkin maksajien suoritukset. Jos tiekunnalla ei ole Y-tunnusta, tiedot voi ilmoittaa ilman tunnistetta. Tällöin tiekunta antaa tiedot paperilomakkeella.

Jos yhdistyksen toimihenkilölle maksetaan vuosipalkkio, esim. 100 euroa, pitääkö tämä ilmoittaa kaikissa tapauksissa tulorekisteriin? Entäpä jos maksetaan kokouspalkkio, kuuluuko sekin ilmoittaa, vaikka yhdistyksellä ei olisi Y-tunnusta?

Palkkiot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Jos vuosipalkkio on korvausta hallintoelimen jäsenyydestä, ilmoitetaan palkkio tulorekisteriin tulolajilla 308 (Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio). Jos taas korvaus maksetaan osallistumisesta kokouksiin, ilmoitetaan tulo tulolajilla 201 (Kokouspalkkio).

Jos kyse on palkkiosta, joka perustuu muuhun tehtyyn työhän kuin edellä mainittuihin, ilmoitetaan palkkio tulorekisteriin tulolajilla 336 (Työkorvaus), jos saaja ei ole palvelussuhteessa yhdistykseen. Tällöin palkkio on ilmoitettava vain, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Jos saaja on palvelussuhteessa yhdistykseen, voidaan maksettu tulo ilmoittaa esim. tulolajilla 216 (Muu maksettu lisä).

Yhdistysrekisteri uudistui syksyllä 2019, joten kaikilla yhdistyksillä ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on nyt y-tunnus.  Lue lisää Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.

Arpajaispalkinnot

Jos tapahtumassa on arpajaiset tai järjestetään bingo: jaettavia palkintoja voi olla kymmeniä tai satoja. Pitääkö kaikkien palkintoja voittaneiden tiedot erikseen naputella järjestelmään?

Ne tulot, jotka kuuluvat arpajaisverolain soveltamispiiriin, ovat vapautettuja tuloverosta. Näistä tuloista arpajaisten toimeenpanija maksaa arpajaisveron. Arpajaisverolain soveltamisesta on annettu erillinen Verohallinnon ohje Arpajaisten verotus. Tällaisia tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Jos palkinto ei täytä arpajaisverolain edellytyksiä, se on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Asiasta enemmän Verohallinnon ohjeen kohdassa 7.4.3.