Tulolajit: usein kysyttyä

Tarkoittavatko palkka ja työansio samaa asiaa?

Nimityksiä ei voi kaikissa yhteyksissä käyttää toistensa synonyymeinä. Verolainsäädännön näkökulmasta palkka on laajempi käsite kuin esimerkiksi työeläke- tai työttömyysvakuutuksen perusteena oleva työansio.

Pitääkö yrityksille maksettu käyttökorvaus jatkossa ilmoittaa 5 päivää maksun jälkeen vai luovutaanko ilmoittamisesta kokonaan?

Käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys, ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella joko tulolajilla Käyttökorvaus ansiotuloa (koodi 313) tai Käyttökorvaus pääomatuloa (koodi 314) riippuen siitä, kumpaa suoritusta on maksettu.

Maksajan on ilmoitettava kaikki käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle, osakeyhtiölle, osuuskunnalle ja yhteisetuudelle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Ilmoitus annetaan käyttämällä tulolajia Käyttökorvaus ansiotuloa (koodi 313). Lisäksi on ilmoitettava Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Yhteisö. Käyttökorvauksen määrä ilmoitetaan vähentämättä siitä mahdollisen arvonlisäveron ja kustannusten korvausten osuutta.

Luonnollisille henkilöille maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Myös ennakkoperintärekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava.

Miten ilmoitetaan kuukausipalkka?

Ilmoitustapa 2:n tulolajeilla voi ilmoittaa tietoja sekä tunti- että kuukausipalkkaisille. Ilmoitustapa 2:n tulolaji Aikapalkka (koodi 201) voi olla käytössä myös kuukausipalkkaisille. Sama koskee muitakin ilmoitustapa 2:n tulolajeja, kuten Lomarahaa (koodi 213). Vaihtoehtoisesti maksaja voi ilmoittaa kuukausipalkan yhteissummana ilmoitustavan 1 mukaisesti (tulolajin koodi 101).

Miten ilmoitetaan maksetut osingot, joista on pidätetty ennakonpidätys tai lähdevero?

Tulorekisteri ei korvaa osinkojen vuosi-ilmoitusta. Näin ollen osingot jäävät tulorekisterin ulkopuolelle. Osingot ilmoitetaan, kuten tähänkin asti, esimerkiksi suoraan Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella. Sitä vastoin työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka) ilmoitetaan tulorekisteriin koodilla 339 ja työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus) koodilla 340.

Ilmoitetaanko työntekijöille annetut henkilökuntalainat tulorekisteriin?

Työntekijöille annettuja henkilökuntalainoja ei ilmoiteta tulorekisteriin. Asuntolainan korkoetu ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 302 samaan tapaan kuin se on tähänkin asti ilmoitettu esimerkiksi Verohallinnolle palkkojen vuosi-ilmoituksella. Tulolajia käytetään silloin, kun työnantaja perii työntekijälle myöntämästään asuntolainasta vuotuista korkoa, joka on alempi kuin yleisesti markkinoilla käytössä oleva viitekorko.

Työntekijälle maksetaan työkalukorvausta omien työvälineiden käytöstä 1,03 euroa/työpäivä. Millä tulolajilla tämä ilmoitetaan?

Veronalainen työkalukorvaus, josta ei ole toimitettu ennakonpidätystä, ilmoitetaan tulolajilla Veronalainen kustannusten korvaus (koodi 353).

Millä tulolajilla yömatkaraha ilmoitetaan?

Verovapaata yömatkarahaa ei ilmoiteta tulorekisteriin. Kyse on majoittumiskorvauksesta, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Miten ilmoitetaan rakennusalan päivittäinen matkakorvaus (ns. tossuraha)?

Tiedot ilmoitetaan tulolajilla Kilometrikorvaus (verovapaa) (koodi 311). Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan päivittäisistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisistä matkoista maksetaan matkakustannusten korvausta (”tossurahaa”) erityisen taulukon mukaan eikä Verohallinnon päätöksen mukaisina kilometrikorvauksina. Työehtosopimuksen mukainen korvaus on kuitenkin pienempi kuin Verohallinnon päätöksen mukaiset kilometrikorvaukset, joten korvaus on verovapaata. Rakennusalan tossurahan yhteydessä ei tarvitse ilmoittaa kilometrimäärää.

Jos työntekijältä peritään liiton ja työttömyyskassan ay-jäsenmaksu, ilmoitetaanko nämä tulorekisteriin vähennyksinä?

Tulorekisteriin ei ilmoiteta työntekijältä perittyjä työmarkkinajärjestöjen tai työttömyyskassojen jäsenmaksuja, vaan jäsenmaksut ilmoitetaan jatkossakin Verohallinnolle erikseen määritellyllä vuosi-ilmoituksella. Maksettava palkka -tulolajin (koodi 406) muihin vähennettäviin eriin on kuitenkin voinut sisältyä ay-jäsenmaksu, tai määrä on voinut olla Nettopalkasta vähennettävä muu erä -tulolajin (koodi 408) yhteismäärässä mukana.

Millä tulolajilla ilmoitetaan kuukausipalkkaisen loma-ajan, tapaturma-ajan, isyys- tai äitiysloman tai sairausajan ajalta maksetut palkat? Entä palkallisen varallaolovapaan ajalta maksettu palkka?

Maksettu palkka ilmoitetaan esimerkiksi tulolajilla 201 (Aikapalkka) tai tulolajilla 227 (Urakkapalkka), jos palkkaus on perustunut urakkaan. Lisäksi voidaan antaa vapaaehtoisia poissaolotietoja, joiden avulla ilmoitetaan poissaolon aika, syy ja poissaoloajalta maksettu palkka.

Millä tulolajilla ilmoitetaan rekryvinkkipalkkio, työhöntulopalkkio, rahana maksettu autoetu, rahana maksettu lounaskorvaus lomakuukaudelta, työntekijälle maksettu rahallinen tuki asumiskuluihin, itsenäisyyspäivältä maksettu lisäkorvaus tai palkan lisäksi maksettu projektikorvaus projektiin osallistumisesta?

Kaikki nämä suoritukset voidaan ilmoittaa tulolajilla 216 (Muu maksettu lisä).

Millä tulolajilla ilmoitetaan veronalaiset kustannusten korvaukset, esim. moottorisahakorvaus tai työkalukorvaus?

Työkalukorvaukset ilmoitetaan tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus), jos ne maksetaan erikseen. Jos kulu vähennetään palkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista, käytetään tulolajia 419 (Vähennys ennen ennakonpidätystä).

Millä tulolajilla ilmoitetaan työntekijälle maksettava korvaus oman puhelimen käytöstä?

Jos työnantaja maksaa korvausta työntekijän oman puhelimen käytöstä työasioihin, työkäytön osuus on veronalainen kustannusten korvaus. Työkäytön osuus ilmoitetaan tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus) ja yksityiskäytön osuus palkkana, esimerkiksi tulolajilla 216 (Muu maksettu lisä).

Millä tulolajilla ilmoitetaan yömatkaraha?

Yömatkarahaa ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Palkattomille poissaoloille ei ole tulolajeja, miten ne ilmoitetaan? Miten Kela saa tiedon poissaolojen kestosta?

Poissaolotiedot ovat vapaaehtoisia, täydentäviä tietoja. Poissaolotiedot ovat tulolajeista riippumaton tietoryhmä. Poissaolotiedot voidaan ilmoittaa, vaikka samalla palkkatietoilmoituksella ei ilmoitettaisi tulolajeja ollenkaan. Palkattomien poissaolojen takia on usein korjattava jo annettua ilmoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, jos palkattoman poissaolon takia maksaja on maksanut liikasuorituksen tulonsaajalle, on jo annettua ilmoitusta korjattava. Palkallisten ja palkattomien poissaolojen ilmoittamista on käsitelty tarkemmin ohjeessa:Poissaolotietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Millä tulolajilla ilmoitetaan työntekijälle kertausharjoitusten ajalta maksettu reserviläispalkan ja normaalin palkan erotus?

Kertausharjoitusten ajalta maksetun alennetun palkan (reserviläispalkan ja normaalin palkan erotuksen) ilmoittamisessa suositellaan käytettävän tulolajia 204 (Etuusajalta maksettu täydennyspalkka). Tällöin maksettu palkka ei sekoitu täysimääräiseen aika- tai urakkapalkkaan.

Millä tulolajilla ilmoitetaan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen (MaRaVA TES) mukaisesti maksettavaa X- ja V-päivinä tehtyä työtä?

Kyseessä on siis työntekijän työvuorolistan mukainen vapaapäivä, jolloin työntekijä kutsutaankin töihin. Näinä päivinä tehdystä työstä maksetaan 50 % tai 100 % korotettua palkkaa. Ilmoitetaanko perustunnit aikapalkkana ja tämä korotettu osuus ylityönä? Vai onko korotuskin aikapalkkaa?

Ilmoittaminen riippuu siitä, onko työntekijä tuntipalkkainen vai kuukausipalkkainen. Kuukausipalkkaisilla työntekijöillä kaikki säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettava palkka voidaan merkitä yhteenlaskettuna esimerkiksi lisätyökorvauksen, hätätyökorvauksen ja ylityökorvauksen tulolajeille perusosineen, korotusosineen ja lisineen. Tuntipalkkaisilla työntekijöillä säännöllisen työajan ansiot lasketaan siten, että kaikki palkka-lajit lukuun ottamatta korotusosia lasketaan yhteen ja ne jaetaan tehdyillä tunneilla. Työaikalisiä ei tarvitse eritellä sen mukaan, onko ne tehty säännöllisellä työajalla tai ylityöajalla, vaan ne kaikki merkitään asianmukaisiin kohtiin, esim. iltavuorolisiin. Kaikki palkkojen perusosat ilmoitetaan aikapalkkana tai urakkapalkkana ja ylityö- lisätyö- ja hätätyökorvauksista ilmoitetaan ainoastaan niiden korotusosat. Esimerkiksi kaikki sunnuntaityön iltavuorolisien perusosat ilmoitetaan tulolajilla 207 (Iltavuorolisä) ja sunnuntai- sekä pyhäkorotukset tulolajilla 221 (Sunnuntaityökorvaus). Jos henkilölle maksetaan suoritus, joka soveltuisi samanaikaisesti useaan tulorekisterin tulolajiin, esimerkiksi sunnuntaina iltavuorossa tehdystä ylityöstä maksettu korvaus, voidaan tulolajien yhdistämisessä noudattaa yllä olevia ohjeita. Tilastokeskuksen alakohtaisissa palkkatilastoissa kuukausi- ja tuntipalkkatilastojen tietosisällöt poikkeavat toisistaan. Tietosisällöt on muodostettu siten, että tilastojen keskeiset ansiokäsitteet voidaan laskea palkka-aineistosta. Kuukausipalkkaisilla lasketaan säännöllisen työajan kuukausiansio ja tuntipalkkaisilla säännöllisen työajan tuntiansio.

Ylityökorvaus jakautuu ylityön perusosaan ja korotusosaan (50% tai 100 %). Mitä tulolajia käytetään ylityön perusosaan ja mitä korotusosaan?

Ylityön korotusosaan käytetään tulolajia 235 (Ylityökorvaus). Perusosan tulolaji riippuu siitä, onko kyseessä tunti- vai kuukausipalkkainen työntekijä. Tuntipalkkaiset työntekijät: Ylityön korotusosia lukuun ottamatta kaikki säännöllisen työajan ansiot palkkalajista riippumatta lasketaan yhteen ja jaetaan tehdyillä tunneilla. Työaikalisiä ei tarvitse eritellä sen mukaan, onko ne tehty säännöllisellä työajalla tai esim. ylityöajalla, vaan ne kaikki merkitään asianmukaisiin kohtiin, esim. iltavuorokorvauksiin. Kaikki palkkojen perusosat ilmoitetaan aikapalkoissa tai urakkapalkoissa ja ylityö- lisätyö- ja hätätyökorvauksina ilmoitetaan ainoastaan niiden korotusosat. Kuukausipalkkaiset työntekijät: Kaikki säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettava palkka voidaan merkitä yhteenlaskettuna lisätyökorvauksen, hätätyökorvauksen ja ylityökorvauksen tulolajeille perusosineen, korotusosineen ja lisineen.

Millä tulolajilla ilmoitetaan rakennusalan lomaraha (18,5 %), joka sisältää lomapalkan, lomakorvauksen ja lomaltapaluurahan?

Ilmoitetaan tulolajilla 234 (Vuosilomakorvaus).

Millä tulolajilla ilmoitetaan kuukausipalkkaisen loma-ajan, tapaturma-ajan, isyys- tai äitiysloman tai sairausajan ajalta maksetut palkat? Entä palkallisen varallaolovapaan ajalta maksettu palkka?

Maksettu palkka ilmoitetaan esimerkiksi tulolajilla 201 (Aikapalkka) tai tulolajilla 227 (Urakkapalkka), jos palkkaus on perustunut urakkaan. Lisäksi voi ilmoittaa poissaolotietoja: poissaolon aika, syy ja poissaoloajalta maksettu palkka. Näiden poissaolotietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Millä tulolajilla ilmoitetaan patenttimaksut?

Patenttimaksut ovat käyttökorvausta. Tulolaji riippuu siitä, onko kyse ansiotulosta vai pääomatulosta. Yleensä kyse on ansiotulosta eli tulolaji on 313 (Käyttökorvaus ansiotuloa).

Mikä on oikea tulolaji "Leasing car over / under km" vähennykselle - maksulle? Autoetu kattaa tässä tietyn kilometrimäärän. Jos se ylitetään, vähennetään tietty määrä palkasta ja jos alittaa työnantaja korvaa alituksen työntekijälle.

Autoetu ilmoitetaan tulolajilla 304 ja siitä peritty korvaus tulolajilla 401(Autoedusta peritty korvaus). Jos työnantaja korvaa kilometrimäärän alituksen ja maksaa työntekijälle suorituksen, suoritus on palkkaa. Tällainen palkka voidaan ilmoittaa tulolajilla 216 (Muu maksettu lisä). Nettopalkasta peritylle suoritukselle on oma tulolajinsa: 408 (Nettopalkasta vähennettävä muu erä).

Jos työehtosopimuksen mukaan alle kuukauden työsuhteessa olleelle henkilölle maksetaan sairausajan palkkana 50 % palkasta, mitä tulolajia on käytettävä?

Sairausajalta maksettu palkka ilmoitetaan tulolajilla 219 (Sairausajan osapalkka).

Millä tulolajilla ilmoitetaan TES-perusteiset työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen korvaukset?

Työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen korvaukset ilmoitetaan tulolajilla 215 (Luottamustoimipalkkio). Jos palkkio maksetaan omaan henkilökuntaan kuuluvalle eli henkilölle, joka on palvelussuhteessa maksajaan, on muistettava muuttaa tulolajin vakuuttamistiedot. Tulolajissa on nimittäin oletuksena, ettei se ole vakuutusmaksujen alainen. Palvelussuhteiselle henkilölle maksetut korvaukset voidaan ilmoittaa myös tulolajilla 216 Muu maksettu lisä tai jos kyse on kuukausipalkkaisen henkilön kiinteästä lisästä, voidaan lisä ilmoittaa tulolajilla 201 Aikapalkka.

Millä tulolajilla ilmoitetaan hälytystyö?

Tieto voidaan ilmoittaa tulolajilla 205 (Hätätyökorvaus).

Millä tulolajilla ilmoitetaan kuittien perusteella työntekijälle maksetut korvaukset, esimerkiksi taksikulut, hotellikulut tai työnantajan kahvihuoneeseen ostetut pullat ja kahvit?

Tällaisia työnantajalle kuuluvia kulueriä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Millä tulolajilla ilmoitetaan ammattiyhdistyksen jäsenmaksut (ay-jäsenmaksut)?

Ammattiyhdistysten jäsenmaksuja ei ilmoiteta tulorekisteriin eritellysti. Jäsenmaksut ilmoitetaan ammattiliitoille, jotka ilmoittavat tiedot Verohallinnolle. Ammattiyhdistyksen jäsenmaksun määrä voi kuitenkin olla mukana tulolajilla 408 (Nettopalkasta vähennettävä muu erä) ilmoitettavien erien yhteismäärässä. Tulolajilla ilmoitetaan erät, jotka palkan maksaja vähentää nettopalkasta ennen kuin maksaa suorituksen tulonsaajalle. Nettopalkasta voidaan vähentää suorituksia lain tai sopimuksen perusteella. Lain perusteella tehtäviä vähennyksiä ovat esimeriksi ulosmittaukset. Työnantaja voi kuitata omia saataviaan työntekijän palkasta. Työntekijän nettopalkasta voidaan vähentää maksuja, joiden perimisestä on työnantajan ja työntekijän kesken sovittu. Nettopalkasta vähennettäviä eriä ovat esim. työttömyyskassan ja ammattiyhdistysten jäsenmaksut sekä pysäköintihallimaksut. Jos ulosmittaus on jo ilmoitettu erikseen, ei sitä ilmoiteta enää tällä erittelylajilla yhteissummassa.

Millä tulolajilla ilmoitetaan sijaismaksajan maksama palkka, joka on sairausvakuutusmaksun perusteena, mutta ei tyel-maksun alainen (esim. lomautettu irtisanotaan konkurssiperusteella)?

Suoritus ilmoitetaan tulolajilla 325 (Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun). Jos suorituksesta maksetaan myös työttömyys- ja työtapaturmavakuutusmaksut, ilmoitetaan lisäksi 323 (Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ja 324 (Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun). Yleensä työttömyys- ja työtapaturmavakuutusmaksut seuraavat eläkevakuutusmaksua.

Työntekijän palkasta vähennetään hänen henkilöstöravintolassa saamansa ateriat. Mitä tulolajikoodia vähennyksen ilmoittamiseen käytetään? 

Jos peritty korvaus vastaa verotusarvoa, käytä tulolajia 334 (Ravintoetu) ja merkitse "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä". Lisätietoa ravintoeduista löytyy luontoisetuohjeesta kohdasta Ravintoetu (1.2.3). 

Millä tulolajilla ilmoitetaan esiintymispalkkiot tai muut vastaavat palkkiot, jotka eivät ole sosiaalivakuutusmaksujen alaisia? Mitä tulolajia käytetään, jos sopivaa tulolajia ei erilaisten sosiaalivakuutusmaksujen ohjausten vuoksi löydy?

Tulolajit 200-sarjassa koskevat pääasiassa palkkoja. Niitä käytetään silloin, kun maksetaan suorituksia palvelussuhteessa olevalle henkilölle. Osaa näistä tulolajeista voidaan käyttää myös silloin, kun maksetaan suorituksia palvelussuhteen ulkopuoliselle, esim. kokouspalkkio ja luentopalkkio. Tulolaji 216 (Muu maksettu lisä) koskee palvelussuhteessa maksettuja eriä. Ulkopuolisille maksetut suoritukset ilmoitetaan esim. työkorvauksena, käyttökorvauksena tai muuna veronalaisena ansiotulona sen mukaan, mitä maksettu tulo on ollut.

Esiintymispalkkio voidaan maksaa esim. yleisötilaisuudessa tai radio- ja tv-ohjelmassa esiintymisen perusteella. Jos esiintymispalkkion maksaminen perustuu palvelussuhteeseen ja palkkio liittyy työsopimuksessa sovittuun tehtävään, palkkiota käsitellään palkkana. Esiintymispalkkiot voidaan ilmoittaa normaalina palkkana, esimerkiksi tulolajilla 201 (Aikapalkka) silloin, kun se maksetaan palvelussuhteessa olevalle henkilölle. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tulolajia 216 (Muu maksettu lisä). Toimeksiantosuhteessa maksettu esiintymispalkkio on työkorvausta ja ilmoitetaan käyttäen tulolajia 336 (Työkorvaus). Tieto ilmoitetaan tulorekisteriin näissä tilanteissa silloin, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tulosta on tällöin toimitettava myös ennakonpidätys. Jos suoritus maksetaan esiintyvälle taiteilijalle, lisäksi on muistettava ilmoittaa tulonsaajan lisätiedon tyyppinä "Esiintyjä taiteilija". Esiintyvä taiteilija-tietoa käytetään, kun ilmoitetaan suoritusta taiteilijan henkilökohtaisesta esiintymisestä. Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- tai televisiotaiteilijat sekä muusikot.

Jos suorituksia maksetaan palvelussuhteessa olevalle henkilölle, ja maksajalla on tarve muuttaa tulolajin sosiaalivakuutusmaksuja, voidaan käyttää esim. tulolajia 315 (Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu). Tulorekisterihanke on ohjeistanut, että tietyt maksetut tulot ilmoitetaan tällä tulolajilla, jos suoritus maksetaan palvelussuhteessa oleville. Tällainen tilanne on esim. silloin, kun työnantaja maksaa työntekijälle päivärahaa Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein. Vakuuttamistiedon tyypin avulla voidaan ilmoittaa, jos työnantaja maksaa työntekijälle päivärahaa työehtosopimuksen perusteella Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein, eikä tulo ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Millä tulolajilla ilmoitetaan irtisanomistilanteessa uuden yritystoiminnan aloittamista varten annettava starttiraha?

Starttiraha maksetaan useimmiten työsuhteen päättyessä. Työnantaja ja palkansaaja voivat sopia keskenään, että työnantaja maksaa työsuhteen päättyessä palkansaajalle muita kuin lain edellyttämiä korvauksia tai muita suorituksia. Yritystoimintaan annettu tuki voi olla muulle irtisanomiskorvaukselle vaihtoehtoinen tai se voidaan maksaa muun irtisanomiskorvauksen lisäksi.

Tuki on palkkaa, koska kysymyksessä on työsuhteeseen perustuva suoritus. Jos työnantaja ei saa maksamastaan tuesta käypää vastiketta osakkeina tai yhtiöosuutena tai muulla tavoin, tuki on palkansaajan veronalaista palkkatuloa. Kun tuki maksetaan työsuhteen perusteella, tuki on veronalaista palkkatuloa riippumatta siitä, maksetaanko se palkansaajalle itselleen vai hänen perustamalleen tai ennestään kokonaan tai osittain omistamalle yhtiölle. Tällaista korvausta ei kuitenkaan lueta työansioon, koska se ei ole varsinaista työstä sovittua vastiketta, vaikka se saadaankin työsuhteen perusteella. Näin ollen korvauksesta ei tarvitse maksaa sosiaalivakuutusmaksuja ja suoritus voidaan ilmoittaa tulorekisteriin tulolajilla 231 (Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteissa).

Jos kuitenkin työnantaja maksaa ilman työsuhteen päättymistä työntekijälle starttirahaa oman yritystoiminnan aloittamiseen, kyse on työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteena olevasta tulosta. Tällainen tulo ilmoitetaan tulorekisteriin esimerkiksi tulolajilla 216 (Muu maksettu lisä). Maksettu tulo ei ole muiden sosiaalivakuutusmaksujen perusteena. Maksajan on ilmoitettava vakuuttamisen poikkeustilannetietoja käyttäen, ettei maksajalla ole vakuuttamisvelvollisuutta tulonsaajalle maksetusta suorituksesta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun eikä myöskään työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun osalta.

Irtisanomisajalta maksettu palkka ilmoitetaan esimerkiksi tulolajilla 101 (Palkka yhteissumma), 201 (Aikapalkka), 220 (Provisiopalkka) tai 227 (Urakkapalkka), sen mukaan, mikä on ollut palkan maksuperuste.

Millä tulolajilla ilmoitetaan loma-ajan palkka tai vapaana pidettävät lomarahat? 

Loma-ajan palkka ilmoitetaan tulolajeilla 201 (Aikapalkka) tai 227 (Urakkapalkka), palkkauksen perusteen mukaan. Samalla tavalla ilmoitetaan myös vapaaksi vaihdettu lomaraha, jonka voi ilmoittaa esimerkiksi tulolajilla 201 (Aikapalkka).

Lisäksi olisi hyvä ilmoittaa poissaolotietona poissaoloaika, poissaolon syynä vuosiloma ja palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta.

Mitä tulolajia käytetään, kun maksetaan vuorolisää kuukausipalkkaiselle tai tuntipalkkaiselle työntekijälle?

Kyse on iltavuorolisän maksamisesta henkilölle, joka säännöllisesti töissä seisokkina ja työehtosopimuksen mukaan pitää maksaa kolminkertainen iltavuorolisä.

Suoritus voidaan ilmoittaa tulolajilla 207 (Iltavuorolisä). Tuntipalkkaisilla ja kuukausipalkkaisilla esimerkiksi seisokin aikainen iltavuorolisä ilmoitetaan tulolajilla Iltavuorolisä, vaikka on moninkertainen. Jos seisokin aikainen iltavuorolisä kuitenkin tehdään ylitöinä, se ilmoitetaan ylityökorvauksissa.

Jos perusteetonta suoritusta ei saada perittyä työntekijältä takaisin, voiko työnantaja vähentää suorituksesta maksetun sairausvakuutusmaksun?

Perusteeton etu ilmoitetaan antamalla korvaava ilmoitus sen maksupäivän palkkatietoilmoitukselle, jolla tulo on alun perin ilmoitettu tulorekisteriin. Myös kyseiseltä palkanmaksukuukaudelta annettu työnantajan erillisilmoitus on korjattava korvaavalla ilmoituksella, koska perusteeton etu ei ole työnantajan sairausvakuutusmaksun alaista. Korvaavalla ilmoituksella ilmoitetaan alhaisempi sairausvakuutusmaksun määrä.

Perusteeton etu vaikuttaa siten sairausvakuutusmaksun määrään. Maksaja ilmoittaa korvaavalla työnantajan erillisilmoituksella alhaisemman sairausvakuutusmaksun määrän tulolajilla 102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä). Perusteettoman edun vuoksi ei tehdä vähennystä tulolajilla 103 (Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset) ilmoitettuun määrään. Sairausvakuutusmaksuvelvoitteeseen ei vaikuta se, maksaako tulonsaaja suorituksen takaisin vai ei.

Mihin kohdistetaan yritykseen työsuhteessa olevien henkilöiden palkat tai muut suoritukset?

Jos työsuhteessa olevan henkilö normaalien töiden lisäksi kuuluu tehdaspalokuntaan, josta maksetaan palkkaa, ylitöitä, hälytysrahoja, sunnuntaikorotuksia. Mille tulolajille nämä ilmoitetaan? Entä ulkopuolisen palokuntalaisen korvaukset, ovatko ne palkanluonteista työtä vai työkorvausta? Ulkopuolinen ei ole työsuhteessa yhtiöön ja hänelle maksetaan korvauksia osallistumisesta palokuntatyöhön.

Eri työtehtävien hoitaminen ei vaikuta tulorekisteriin ilmoittamiseen. Palkka voi olla esimerkiksi tulolajilla 201 (Aikapalkka) ja ylityöt tulolajilla 235 (Ylityökorvaus). Hälytysraha voidaan ilmoittaa tulolajilla 205 (Hätätyökorvaus). Jos ulkopuolinen tehdaspalokunnan jäsen on rinnastettu palkansaajaan, voidaan hänen kohdallaan käyttää samoja tulolajeja. Jos henkilöä ei pidetä palkansaajana, vaan hänen on toimeksiantosuhteessa maksajaan, ilmoitetaan tiedot tulolajilla 336 (Työkorvaus), jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Lisätietoa palkan ja työkorvauksen verokohtelusta on Verohallinnon ohjeessa Palkka ja työkorvaus verotuksessa.

Millä tulolajilla ilmoitetaan  vapaaksi muutetut pekkaset?

Tulolajilla 225 (Työajantasauskorvaus) ilmoitetaan maksetut suoritukset. Vapaan ajalta maksetaan yleensä normaali palkka, joka voidaan ilmoittaa tulolajilla 201 (Aikapalkka). Lisäksi voi ilmoittaa poissaolotietoja: poissaolon aika, syy ja poissaoloajalta maksettu palkka. Näiden poissaolotietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Lisätietoja poissaolotietojen ilmoittamisesta

Mitä tulolajia käytetään ei-työntekijälle maksettu kilometrikorvaus tai päivärahan ilmoittamiseen?

Esimerkiksi, jos ammattikorkeakoulu maksaa kilometrikorvauksen ja päivärahan opiskelijalleen, joka käy esittelemässä opintolinjaansa vanhassa koulussaan. Palkkaa ei makseta. Muuttuuko tilanne, jos kilometrikorvauksia maksetaan harjoittelijalle, jolle ei makseta palkkaa?

Yleensä, jos tulonsaaja ei ole palvelussuhteessa vaan esimerkiksi toimeksiantosuhteessa, maksetut kustannusten korvaukset ovat veronalaisia ja ne ilmoitetaan tulolajilla 336 (Työkorvaus).

Eräisiin ammattiopintoihin kuuluu pakollisena osana työharjoittelu. Tällöin matkat asunnolta harjoittelupaikkaan rinnastetaan kodin ja varsinaisen työpaikan välisiin matkoihin, joten niistä maksettu korvaus ei ole verovapaata tuloa. Jos opiskelija tekee harjoittelunsa aikana työmatkan, hänelle voidaan korvata matkakustannukset kuten työsuhteessa olevalle. Siinä tapauksessa päivärahat ilmoitetaan tulolajilla 331 (Päiväraha) ja verovapaat kilometrikorvaukset tulolajilla 311 (Kilometrikorvaus, verovapaa). Tarkemmin harjoittelijalle maksettujen korvausten verotuksesta on Verohallinnon ohjeessa Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa.

Miten ilmoitetaan lomarahan takaisinperintä? 

Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot korjataan antamalla korvaava ilmoitus. Tämä tarkoittaa, että alkuperäistä ilmoitusta korjataan siten, että ilmoituksen kaikki tiedot annetaan uudelleen. Ilmoituksella annetaan uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

Jos tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun lomarahaan, kyseessä on perusteeton etu. Perusteeton etu pitää ilmoittaa tulorekisteriin aina silloin, kun suorituksen maksaja erikseen perii liikaa maksetun summan takaisin tulonsaajalta. Korvaavalla ilmoituksella annetaan aiemmin ilmoitettu tulolaji sekä Perusteeton etu -tieto. Takaisinperitty summa ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jolloin tulo peritään takaisin. Toimenpiteen tyypiksi merkitään ”Uusi ilmoitus”. Takaisinperintä voidaan tehdä esimerkiksi laskulla bruttomääräisenä, jos tulonsaajalle ei makseta enää palkkaa.

Millä tulolajilla ilmoitetaan luento- tai esiintymispalkkio, joka maksetaan ulkopuoliselle henkilölle?

Luentopalkkiot ilmoitetaan tulolajilla 214 (Luentopalkkio). Jos luentopalkkion saaja ei ole palvelussuhteessa yritykseen, palkkion työeläkevakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksamisvelvollisuus vaihtelevat sovellettavan lain mukaan. Oletuksena Luentopalkkiot-tulolajissa on, että palkkio ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Esiintymispalkkio voidaan maksaa esimerkiksi yleisötilaisuudessa tai radio- ja tv-ohjelmassa esiintymisen perusteella. Jos esiintymispalkkion maksaminen perustuu palvelussuhteeseen ja palkkio liittyy työsopimuksessa sovittuun tehtävään, palkkio on palkkaa. Esiintymispalkkiot voidaan ilmoittaa normaalina palkkana, esimerkiksi 201 (Aikapalkka), jos se maksetaan palvelussuhteessa olevalle henkilölle. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tulolajia 216 (Muu maksettu lisä). Toimeksiantosuhteessa maksettu esiintymispalkkio on työkorvausta ja ilmoitetaan tulolajilla 336 (Työkorvaus). Tieto ilmoitetaan tulorekisteriin näissä tilanteissa silloin, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tulosta on toimitettava myös ennakonpidätys. Jos suoritus maksetaan esiintyvälle taiteilijalle, lisäksi on muistettava ilmoittaa tulonsaajan lisätiedon tyyppinä Esiintyjä taiteilija. Esiintyvä taiteilija -tietoa käytetään, jos ilmoitetaan taiteilijan henkilökohtaisesta esiintymisestä maksettu korvaus. Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- tai televisiotaiteilijat sekä muusikot.

Miten ilmoitetaan palkasta vähennettävä lounasetu?

Työntekijät maksavat lounaista verotusosuuden, jonka vähennämme palkanmaksun yhteydessä. Ilmoitetaanko verotusosuus ravintoetuna? Voiko tulorekisteriin ilmoittaa miinusmerkkisiä summia?

Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, tulorekisteriin ilmoitetaan tieto "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä". Ravintoedun verotusarvoksi ilmoitetaan 0 euroa tulolajilla 334 (Ravintoetu). Halutessaan maksaja voi ilmoittaa ravintoedun määrän. Ravintoedusta perittyä määrää ei ilmoiteta erikseen Muista luontoiseduista peritty korvaus -tiedolla. Negatiivisia lukuja ei voi ilmoittaa eräitä vähentäviä tulolajeja lukuun ottamatta. Esimerkki: Tulonsaajalle on annettu 20 kappaletta 10 euron arvoisia lounasseteleitä, joiden verotusarvo on 7,50 euroa/seteli, yhteensä 150 euroa. Työnantaja perii tulonsaajalta nettopalkasta 150 euroa. Työnantaja ilmoittaa:

  • Tulolaji 334: 0,00 (tai vaihtoehtoisesti 150,00)
  • Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä.

Lisätietoa tulorekisteriin ilmoitettavista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista

Millä tulolajilla ilmoitetaan yrittäjän tai yrityksen omistajan palkat? 

Yrittäjälle maksetut palkat ilmoitetaan normaalisti esimerkiksi tulolajilla 201 (Aikapalkka). Lisäksi ilmoitetaan tieto sovellettavasta työeläkevakuutuksesta (YEL/MYEL) ja "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)". Lisätietoa yrittäjän palkanmaksusta.

Mistä löydän tarkempaa tietoa tulolajeista?

Tarkempaa tietoa tulolajeista on tulolajien selitteissä (pdf). 

Millä tulolajilla ilmoitetaan työnantajan maksama lesken eläke?

Tieto ilmoitetaan tulolajilla 338 (Työnantajan maksama eläke), jos kyseessä on eläke, jonka työnantaja maksaa entiselle työntekijälleen tai tämän edunsaajalle aiemman palvelussuhteen perusteella. Tulosta on tehtävä myös ennakonpidätys, mutta ei siitä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Jos kuukausipalkkaiselle maksetaan tuntipalkkaa työajan ulkopuolella tapahtuneesta matkustamisesta, millä tulolajille palkka ilmoitetaan? Tuntipalkkaisten matka-ajan korvaus kirjataan varmaan suoraan aikapalkkaan?

Jos kyse on normaalista tuntipalkkana maksetusta suorituksesta, se ilmoitetaan tulolajilla 201 (Aikapalkka).

Voidaanko työssäoppijoille maksaa verottomia kotimatkakorvauksia tai kilometrikorvauksia tulolajilla 311 tai ateriakorvauksia tulolajilla 303? Heille ei makseta rahapalkkaa eivätkä he ole palvelussuhteessa.

Verohallinto vastaa kysymykseen, kenelle ja missä tilanteissa korvauksia voidaan maksaa verovapaasti. Jos kulut voidaan maksaa verovapaasti, käytetään tulolajeja 311 (Kilometrikorvaus, verovapaa) ja 303 (Ateriakorvaus). Jos kulut eivät ole verovapaita, ne ilmoitetaan tulo palkkana. Siinä tapauksessa voi käyttää mitä tahansa palkan tulolajia. Joihinkin ammattiopintoihin kuuluu pakollisena osana työharjoittelu yrityksissä. Verohallinnon ohjeen mukaan tällaisessa tapauksessa matkat asunnolta harjoittelupaikkaan rinnastetaan kodin ja varsinaisen työpaikan välisiin matkoihin. Tämän vuoksi niistä maksettu korvaus ei ole verovapaata tuloa. Jos opiskelija tekee harjoittelunsa aikana työmatkan, hänelle voidaan korvata matkakustannukset kuten työsuhteessa olevalle. Lisätietoa työharjoittelijoille maksettujen korvausten verotuksesta on Verohallinnon ohjeessa Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa (kappale 15.3).

Ilmoitetaanko tuotantopalkka samalla tulolajilla kuin tulospalkkio?

Tieto voidaan ilmoittaa tulolajilla 223 (Tulospalkkio), jos suoritus maksetaan organisaation ennalta sovitun tulostavoitteen täyttymisen tai ylittymisen perusteella. Jos taas kyse on henkilön tai ryhmän ennalta asetettuun tavoitteen saavuttamisen perusteella maksettu korvaus, tulo ilmoitetaan bonuspalkkana. 

Miten ilmoitetaan, kun osa työntekijän tunneista siirretään aikapankkiin ja osa maksetaan normaalisti? Miten määritellään vähentävät palkkalajit tässä siirrossa?

Tulorekisteriin ilmoitetaan vain maksetut suoritukset. Palkkalaskelman tapahtumat ja tulorekisteriin annettava palkkatietoilmoitus voivat erota toisistaan tällaisissa tilanteissa. Esimerkiksi palkanlaskennassa voi olla useita välivaiheita ja tietorivejä, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin. Tulorekisteri ei ota kantaa siihen, miten yksittäinen taloushallinnon järjestelmä suorittaa laskennan.

Mitä tarkoitetaan Tulonsaajan lisätiedon tyypillä Avainhenkilö? Voiko yritys itse päättää ketkä ovat avainhenkilöitä?

Avainhenkilö on määritelty ns. avainhenkilölaissa eli laissa ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta(1551/1995). Yritys ei itse voi päättää, ketkä työntekijöistä ovat avainhenkilöitä. Lisää avainhenkilön määrittelystä on Verohallinnon sivuilla

Mitä tarkoittaa tulolajien kohdalla tieto "Vakuuttamistiedon tyyppi: Sallittu"?

Tulolajeihin on merkitty, minkä sosiaalivakuutusmaksujen alaisia ne ovat. Osassa tulolajeista vakuuttamistiedon tyyppiä voi muuttaa, eli voidaan merkitä, jos tulolajilla ilmoitettu tulo ei poikkeuksellisesti olekaan esim. työeläkevakuutusmaksujen alaista. Kaikissa tulolajeissa tietoa ei voi muuttaa. Palkkojen tulolajit -taulukkoon on merkitty, minkä tulolajien kohdalla muutos on mahdollista tehdä. 

Mitä tulonsaajan lisätiedon tyyppejä annetaan ulkomailta Suomeen tulleelle 0-lähdeverokortilla työskentelevälle henkilölle, jolle suoritus maksetaan työkorvauksena?

Merkitäänkö tiedot: rajoitetusti verovelvollinen, ulkomailla työskentelevä henkilö, tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona?

Tällaisessa tilanteessa ilmoitetaan tieto "Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä". Tämä tieto ei ole Tulonsaajan lisätiedon tyyppi. Tulonsaajan lisätiedon tyyppi "Ulkomailla työskentelevä henkilö" liittyy ulkomaantyöskentelyn tilanteisiin. Jos rajoitetusti verovelvollinen henkilö tekee työn Suomessa, ei tietoa käytetä. Lisätiedon tyyppi "Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona" käytetään, kun ulkomainen työnantaja maksaa palkkaa Suomessa yleisesti verovelvolliselle työntekijälle, joka on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona. Suomalainen maksaja ei voi käyttää tietoa. Suoritus ilmoitetaan tulolajilla 336 (Työkorvaus).

Ilmoitetaanko työnantajan ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksua tulorekisteriin, jos summa on alle 8 500 euroa vuodessa?

Kyllä. Tieto ilmoitetaan tulolajilla 418 (Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu). Jos maksuja maksetaan enemmän kuin 8 500 euroa, ylimenevä osa ilmoitetaan tulolajilla 317 (Muu luontoisetu).

Voidaanko TES-perusteinen ylläpitokorvaus ilmoittaa päivärahana?

Ylläpitokorvaus maksetaan yöpymisvuorokauden perusteella ja se sisältää ateriakorvauksen. Verovapauden edellytykset täyttyvät, eli aikapalkkana sitä tuskin voi ilmoittaa. Luonteeltaan se on päivärahan tyyppistä, joten käykö siihen tulolaji 331 (Päiväraha)?

Verovapaan päivärahan saamisen edellytyksenä on, että kyseessä on laissa säädetty tilapäinen matka erityiselle työntekemispaikalle, ja Veron määrittämät aika- ja etäisyysrajat täyttyvät. Jos maksettu summa vastaa Verohallinnon päätöksellään ilmoittamaa määrää (tai on sitä pienempi) ja muutkin verovapauden edellytykset täyttyvät, voit käyttää tulolajia 331 (Päiväraha). Verohallinto vahvistaa vuosittain verovapaiden kustannusten korvausten määrän. Työehtosopimuksella voidaan sopia maksettavaksi tästä poikkeava määrä. Jotta kustannusten korvaus olisi verovapaa, tulee sekä korvauksen määrän että verovapauden edellytysten täyttyä. Jos kustannusten korvauksia maksetaan TES:n perusteella Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein, ne ilmoitetaan palkkana. Asiaa on käsitelty tarkemmin ohjeessa luontoiseduista ja kustannusten korvauksista.

Millä tulolajilla ilmoitetaan ulkomaan työskentelyyn liittyvät verovapaat palkat? Henkilöön sovelletaan 6 kuukauden sääntöä, ja palkasta ei makseta Suomeen veroja.

Jos vakuutuspalkka on määritelty, riittää, että käytetään tulolajia Vakuutuspalkka, ilmoitetaan vakuutuspalkan määrä ja ilmoitetaan tieto "Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä". Maksettavaa palkkaa ei tarvitse ilmoittaa. Näiden tietojen lisäksi annetaan tiettyjä ulkomaantyöskentelyyn liittyviä lisätietoja muun muassa työskentelyajoista ja työskentelypaikasta. Täydentävänä tietona voi ilmoittaa maksetun rahapalkan määrän ja muut edut ja korvaukset. Asiaa on käsitelty kansainvälisten tilanteiden ohjeessa, luvussa 2.3.

Millä tulolajeilla ilmoitetaan kokouspalkkiot?

Maksamme kolmenlaisia kokouspalkkioita hallituksen jäsenille: palkkio 1 (työsuhteessa, vakuutusmaksut sekä tyel-maksu, maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu), palkkio 2 (ei työsuhteessa, ei vakuutusmaksuja eikä tyel-maksua, ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua) ja palkkio 3 (työsuhteessa, ei vakuutusmaksuja eikä tyel-maksua, maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu).

Kaikki voi ilmoittaa tulolajilla 210 (Kokouspalkkio). Vakuuttamistiedon avulla voi muuttaa ne maksujen sosiaalivakuutusmaksut, joita ei tarvitse maksaa. Tulorekisterin vakuuttamiseen liittyvien tietojen ilmoittamisen ohjeessa on tästä esimerkkejä.  

Millä tulolajilla ilmoitetaan oman henkilökunnan ulkopuolisille maksetut korvaukset, esimerkiksi todistajanpalkkio (ns. todistajakorvaus)?

Palvelussuhteen ulkopuoliselle henkilölle maksetut palkkiot käsitellään pääsääntöisesti työkorvauksena ja ilmoitetaan tulolajilla 336 (Työkorvaus), jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Jos kuitenkin on sovittu, että työstä maksettu korvaus maksetaan palkkana, voidaan palkkio ilmoittaa palkkana esim. tulolajilla 201 (Aikapalkka). Todistajanpalkkiota maksetaan esiintymisestä oikeudessa todistajana. Todistajanpalkkio ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 336 (Työkorvaus), ellei sitä ole sovittu maksettavaksi palkkana.

Millä tulolajilla ilmoitetaan esimerkiksi alle 16-vuotiaalle maksettu palkka, kun aikapalkalle ei voi antaa vakuuttamistiedon tyyppiä?

Jos henkilölle maksettu tulo ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen esimerkiksi tulonsaajan iän vuoksi, voidaan käyttää vakuuttamisen poikkeustilanne -tietona: "Ei vakuuttamisvelvollisuutta". Tulolajin vakuuttamistietoa ei muuteta, vaan koko ilmoituksen vakuuttamistieto ilmoitetaan Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedon avulla. 

Millä tulolajilla palkka ilmoitetaan tässä tapauksessa? Entä Venäjän puoleinen palkka, joka on verotonta. Millä tulolajilla se ilmoitetaan? Miten ilmoittaminen tapahtuu?

Kyseessä on suomalainen yritys, ja Venäjällä asuva venäläinen työntekijä. Työntekijä ajaa Venäjältä Suomeen puutavaraa. Suomen puoleinen palkka on lähdeveronalaista tuloa. Tästä palkasta maksetaan työeläkevakuutusmaksu ja tapaturmavakuutusmaksu, ei sairausvakuutusmaksua.

Sekä Suomessa että Venäjällä tehdystä työstä maksettu palkka ilmoitetaan tulorekisteriin samalla tulolajilla. Vaikka palkkaa, jonka suomalainen yritys maksaa rajoitetusti verovelvolliselle ulkomailla tehdystä työstä, ei veroteta Suomessa, palkka ei kuitenkaan ole verotonta tuloa.

Tulo ilmoitetaan sillä tulolajilla, joka on maksun perusteena tulonsaajalle. Esimerkiksi jos työntekijälle maksetaan kuukausipalkkaa, tulon voi ilmoittaa tulolajilla 201 (Aikapalkka). Jos palkka perustuu esimerkiksi suoritteeseen, voidaan käyttää muitakin tulolajeja.

Jos työntekijä on vakuutettu Suomessa vain Suomessa tehdyn työn osalta, tulorekisteriin on annettava kaksi palkkatietoilmoitusta. Se tulo, josta ei makseta Suomeen sairausvakuutusmaksua, mutta muut vakuutusmaksut maksetaan, ilmoitetaan antamalla palkkatietoilmoituksessa "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuutusmaksu)". Se tulo, josta ei makseta mitään sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen, ilmoitetaan antamalla palkkatietoilmoituksessa "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma ja ammattitautivakuutus)". Työnantajalla saattaa kuitenkin olla velvollisuus vakuuttaa työntekijä Suomessa myös siltä osin kuin työ on tehty ulkomailla. Lisäksi pitää ilmoittaa tieto: "Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä".

Mitä tulolajeja käytetään tässä tilanteessa?

Jos kuukausipalkkainen henkilö pitää työajanlyhennysvapaan ja hänelle maksetaan tältä päivältä työajanlyhennyskorvausta ja vastaavalla summalla vähennetään kuukausipalkkaa, kohdistetaanko työajanlyhennyskorvaus tulolajille 225 (Työajantasauskorvaus) ja kuukausipalkan vähennys tulolajille 201 (Aikapalkka). Vai pitäisikö kaikki palkalliset poissaoloajan palkat kohdistaa tulolajille 201 (Aikapalkka), tässä tapauksessa myös työajanlyhennyskorvaus? 

Voit ilmoittaa erän tulolajilla 225 (Työajantasauskorvaus).

Ilmoitetaanko veroton vahingonkorvaus (esimerkiksi korvaus laittomasta irtisanomisesta) tulolajilla 332? Entä oikeuden päätöksellä verottomana maksettavat korvaukset, miten ilmoitetaan korko ja veroton osuus?

Korvaus laittomasta irtisanomisesta ilmoitetaan tulolajilla 229 (Vahingonkorvaus päättämis- ja lomautustilanteissa). Tulo on veronalaista. Jos oikeuden päätöksen perusteella maksetaan verovapaata vahingonkorvausta, sitä ei ilmoiteta tulorekisteriin. Korko ilmoitetaan tulolajilla 332 (Pääomatuloa oleva suoritus).

Onko tulolaji 230 (Varallaolokorvaus) sama kuin päivystyskorvaus?

Kyllä, päivystyskorvauksen voi ilmoittaa tulolajilla 230 (Varallaolokorvaus), jos tulo maksetaan siitä, että työntekijä on tavoitettavissa ja työnantaja voi tarvittaessa kutsua hänet hoitamaan palvelussuhteeseen kuuluvia tehtäviä.

Miten ylityöt ilmoitetaan kuukausi- ja tuntipalkkalaisilla?

Tulorekisterin dokumentin mukaan kuukausipalkkaisilla ilmoitetaan sekä perus- että korotusosa ylityötulolajilla, tuntipalkkaisilla perusosa aikapalkkana ja korotusosa ylityötulolajilla. Nykyisessä palkkajärjestelmässämme molempia käsitellään samoin. Ilman palkkajärjestelmän muuttamista palkkalajeja ei voi ohjata erikseen. Voidaanko kuukausipalkkaisilla merkitä ylityön perusosa aikapalkkaan tai tuntipalkkaisen perusosa myös tulolajiin 235 (Ylityökorvaus)?

Tulorekisterin dokumentissa ollut ohjaus on saatu tulorekisterin tiedon käyttäjiltä ja ohjaus vastaa heidän tarpeitaan, jotta tulorekisteristä saatavia tietoja voitaisiin hyödyntää tiedon käyttäjien omissa prosesseissa. Suosituksena olisi, että palkkahallinnon järjestelmää muutettaisiin siten, että tiedot saadaan toimitettua oikein niitä tarvitseville tahoille.

Millä tulolajeilla ilmoitetaan sellaiset palkkiot, jotka eivät perustu TES:iin?

Esimerkiksi kertakorvaukset ja palkkiot, jotka eivät perustu työsuoritukseen, tai hallituksen vuosipalkkiot tai hallituspalkkiot, jotka eivät ole kokouspalkkioita.

Hallituksen jäsenyyspalkkiot ilmoitetaan tulolajilla 308 (Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio). Tarvittaessa maksaja voi muuttaa tulolajilla maksetun suorituksen sosiaalivakuutusmaksun alaisuutta vakuuttamistiedon avulla. Muista mahdollisista kertakorvauksista on tiedettävä, millaisia korvauksia ne ovat. Tulolajia 216 (Muu maksettu lisä) voidaan käyttää palvelussuhteessa oleville maksettaviin erilaisiin lisiin. Jos maksu perustuu tiettyyn olosuhteeseen (esim. TES:n vaahdotuslisä), voidaan käyttää tulolajia 218 (Olosuhdelisä). 

Millä tulolajilla ilmoitetaan ylityön sunnuntaikorvaus?

Tuntipalkkaisilla palkan perusosa ilmoitetaan aikapalkkana (201), sunnuntaityö ilmoitetaan sunnuntaityökorvauksena (221) ja ylityö ylityökorvauksena (235). Kuukausipalkkaisilla sunnuntaikorvaus ylityöstä ilmoitetaan kokonaan ylityökorvauksena.

Miten lahjakortti ilmoitetaan? Miten tulolajit 310 ja 317 eroavat toisistaan?

Tulolajia 310 (Henkilöstölle annettu rahalahja) käytetään, kun kyseessä on lahjaksi annettu lahjakortti (esim. merkkipäivän johdosta). Tulolajilla 317 (Muu luontoisetu) ilmoitetaan lahjakortti, joka on annettu vastikkeena työstä.

Millä tulolajilla ilmoitetaan palkkasaatavan viivästyskorko?

Palkkasaatavan viivästyskorko ilmoitetaan tulolajilla 332 (Pääomatuloa oleva suoritus).

Mitä eroa on tulolajeilla 406 (Maksettava palkka) ja 409 (Nettopalkka)?

Nettopalkka on palkka, josta on toimitettu ennakonpidätys ja vähennetty työntekijämaksut. Maksettava palkka on palkka, josta on ennakonpidätyksen ja työntekijämaksujen lisäksi vähennetty muutkin palkasta perittävät määrät, esim. omavastuuosuudet luontoiseduista, jäsenmaksut, parkkihallimaksut jne.

Työntekijä sopii yrityksen kanssa, että esimerkiksi tietokoneen omakustannushinta vähennetään työntekijän nettopalkasta. Mitä tulolajia täytyy käyttää?   

Nettopalkasta vähennetyt erät ilmoitetaan tulolajilla 408 (Nettopalkasta vähennettävä muu erä).

Kirjataanko ammattiyhdistyksen jäsenmaksut vähennyksiin, vaikka tulorekisterin ohjeissa lukee, ettei ammattiyhdistyksen jäsenmaksua ilmoiteta? Palkkalajilla on kuitenkin ammattiyhdistyksen jäsenmaksu esimerkkinä. Vai tarkoittaako, ettei sitä ilmoiteta erikseen?

Vaikka ammattiyhdistysten jäsenmaksuja ei ilmoiteta erikseen tulorekisteriin, ne voivat olla mukana esimerkiksi tulolajille 408 (Nettopalkasta vähennettävä muu erä) ilmoitetussa määrässä.

Voiko luentopalkkion tulolajia käyttää kirjoituspalkkiossa, jos molemmista maksetaan samanlaiset sosiaalivakuutusmaksut?

Kirjoituspalkkiota maksetaan esimerkiksi artikkelin tai teoksen kirjoittamisesta. Kirjoituspalkkion ilmoittaminen palkkatietoilmoituksella vaihtelee sen mukaan, millaisena maksettua tuloa on käsitelty ja millaisissa olosuhteissa kirjoitustyö on tehty. Kirjoituspalkkio ilmoitetaan tulolajilla 336 (Työkorvaus), jos kyse on tilatusta kirjoituksesta ja se maksetaan ulkopuoliselle henkilölle. Kun palkkion maksuperusteena on tekijänoikeuskorvaus esimerkiksi kustannussopimuksen perusteella, palkkio ilmoitetaan tulolajilla 313 (Käyttökorvaus ansiotuloa). Jos taas tulo maksetaan omalle henkilökunnalle, voidaan käyttää tulolajia 216 (Muu maksettu lisä).

Millä tulolajilla ilmoitetaan rakennusalan matkakustannusten korvaukset?

Verovapaat kilometrikorvaukset ilmoitetaan tulolajeilla 311 (Kilometrikorvaus, verovapaa). Kilometrien määrää ei tarvitse ilmoittaa. Verovapaat päivärahat ilmoitetaan tulolajilla 331 (Päiväraha), jos ne on maksettu Verohallinnon verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan ohjeen mukaisesti. Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein eli suurempina maksetut päivärahat ilmoitetaan tulolajilla 315 (Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu). Jos työnantaja maksaa työntekijälle päivärahaa työehtosopimuksen perusteella Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein, tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen. Maksaja voi muuttaa tulolajin sosiaalivakuutusmaksut vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla.

Miten kuuluisi ilmoittaa työntekijän sairausajan palkka?

Yrityksellämme on kuukausipalkoissa yksi palkkalaji, jolla kuukausipalkka maksetaan. Samaa palkkalajia käytetään vähentävästi, jos työntekijä on esimerkiksi sairaana. Esimerkki: työntekijän kuukausipalkka on 2000€ ja hän on koko kuukauden sairauslomalla. Palkanlaskennassa tämä käsitellään seuraavasti. 200 kuukausipalkka: +2000 euroa, 200 kuukausipalkka: -2000 euroa, 310 sairausloma: +2 000 euroa, maksetaan +2 000 euroa. Jos vain kuukausipalkkaan merkitään tulolaji, niin lopputuloshan on 0 euroa.

Esimerkissä maksaja on tehnyt ns. laskennallinen vähennyksen tulonsaajan palkasta. Työssäoloajan palkkaa on vähennetty poissaolon ajalta ja kirjattu poissaoloajan palkaksi eli tässä tapauksessa henkilön kuukausipalkkaa on kirjattu sairausajan palkaksi. Tulonsaajalle maksetaan 2 000 euroa palkkaa, joka ilmoitetaan tulolajilla tulolaji 201 (Aikapalkka) tulorekisteriin. Sairausajan palkka ilmoitetaan samalla tulolajilla kuin kuukausipalkkakin. Lisäksi olisi hyvä ilmoittaa poissaolotietona poissaoloaika, poissaolon syynä sairaus ja palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta. Palkkajärjestelmässä tehtyä ns. laskennallista vähennystietoa ei ilmoiteta tulon vähennyksenä tulorekisteriin. Kyse on ns. laskennallisesta tai teknisestä kirjauksesta, joka ei ole tulonsaajalle maksettu liikasuoritus eikä sitä peritä tulonsaajan takaisin. Kyseistä suoritusta ei siis ilmoiteta esim. perusteettomana etuna. Jos maksaja olisi ehtinyt jo maksaa kyseisen kuukauden palkan ja ilmoittaa sen tulorekisteriin ennen palkattoman poissaolon huomaamista, on annettua ilmoitusta korjata ja liikasuoritus on merkittävä perusteettomaksi eduksi.

Mille tulolajille kohdistetaan seisokkina säännöllisessä työssä olevalle palkansaajalle kuukausipalkan lisäksi maksettava kolmikertainen palkka? Entä, jos kysymyksessä tuntipalkkainen palkansaaja? 

Tuntipalkkaisilla seisokin aikainen (yksinkertainen) peruspalkka ilmoitetaan tulolajilla 201 (Aikapalkka) ja kolminkertainen palkanosa ilmoitetaan tulolajilla 216 (Muu maksettu lisä). Kuukausipalkkaisilla seisokin aikainen (yksinkertainen) palkka ilmoitetaan kuukausipalkassa ja kolminkertainen palkanosa ilmoitetaan muuna maksettuna lisänä. Jos seisokin aikainen työ tehdään ylitöinä, työ ilmoitetaan ylityökorvauksina).

Maksamme ns. asiamiespalkkiota toimitusjohtajalle, jolla on sellaisia pätevyyksiä, joiden ansiosta yritys voi käyttää tiettyjä sertifikaatteja. Millä tulolajilla palkkio ilmoitetaan?

Palkkiosta maksetaan vakuutusmaksut, ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu), mutta ei työeläkevakuutusmaksua.

Suorituksen voi ilmoittaa tulolajilla 315 (Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu). Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla maksaja voi muuttaa sosiaalivakuutusmaksut sen mukaisesti kuin ne ovat suorituksen perusteena.  

Millä tulolajilla ilmoitetaan harjoittelun ajalta maksettu ateriakorvaus?

Maksamme ammattikoululaisille harjoittelun ajalta ruokarahaa ateriakorvauksen verran päivää kohden. Selvitimme aiemmin verottajalta, että sitä ei voi maksaa verovapaana korvauksena, mutta pienen tulon takia siitä ei tarvitse periä ennakonpidätystä tai muita pidätyksiä.

Verohallinnon ohjeessa Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa on kohdassa 15.3. todettu seuraavasti: Eräisiin ammattiopintoihin kuuluu pakollisena osana työharjoittelu yrityksissä. Tällöin matkat asunnolta harjoittelupaikkaan rinnastetaan kodin ja varsinaisen työpaikan välisiin matkoihin. Tämän vuoksi niistä maksettu korvaus ei ole verovapaata tuloa. Jos opiskelija tekee harjoittelunsa aikana työmatkan, hänelle voidaan korvata matkakustannukset kuten työsuhteessa olevalle. Jos opiskelija saa työharjoittelupaikassa ilmaisen ruoan, hänelle ei synny veronalaista ravintoetua, jos hän on opiskeluaikana oikeutettu ilmaiseen kouluruokailuun. Jos ammattikoululaisille järjestetään ilmainen ruokailu, työnantaja voi maksaa ruoan verovapaasti, eikä aterian määrää ilmoiteta tulorekisteriin. Ammattikoululaiselle maksettu ateriakorvaus on kuitenkin ilmoitettava tulorekisteriin. Jos harjoittelija ei ole työmatkalla ja kuitenkin maksetaan ateriakorvausta, se tulee ilmoittaa muuna veronalaisena ansiotulona tulolajilla 316, koska henkilö ei ole palvelussuhteessa . Verohallinnolta saa tarkempia tietoja korvauksen verokohtelusta ja velvollisuudesta toimittaa ennakonpidätys. Jos korvaus on ennakkoperintälain 14 §:ssä tarkoitettu vähäinen suoritus, ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa.

Millä tulolajilla laajakaistakorvaus ilmoitetaan tulorekisteriin?

Asiakasyrityksemme maksaa työntekijöilleen laajakaistakorvausta. Laajakaistakorvausta saa henkilö, joka työskentelee myös kotona. Korvauksen saamisen edellytys on, että henkilö toimittaa HR:lle kopion siitä laajakaistalaskusta, jonka hän maksaa itse. Jos lasku sisältää lisäpalveluita, esim. Elisa Viihde, ne pitää olla eriteltynä laskussa selkeästi ja tästä viihdekäytön osuudesta ei saa korvausta. Korvausta saa puolet laajakaistalaskun summasta (lisäpalvelut ja viihde poisluettuna). Korvausta saa enimmillään 20 euroa kuukaudessa. Korvaus on verotonta korvausta eikä siitä mene mitään lakisääteisiä maksuja.

Tulorekisteriyksikkö voi ottaa kantaa vain siihen, miten suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin. Verohallinto vastaa kysymykseen siitä, kenelle ja missä tilanteissa voi maksaa kulueriä verovapaasti. Koska tässä tilanteessa tulorekisteri-ilmoittaminen riippuu siitä, miten suoritusta käsitellään verotuksessa, hanke on poikkeuksellisesti kysynyt suorituksen verotuskohtelusta Verohallinnolta. Verohallinnolta saadun tiedon mukaan tilanteessa, jossa työnantaja maksaa työntekijän oman laajakaistayhteyden kuluja, joihin liittyy ns. viihdepaketti, suoritus on veronalaista. Näin ollen suoritus ilmoitetaan tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus). Jos työnantaja maksaa työntekijän omia laajakaistakuluja, jossa ei ole viihdepakettia, puolet määrästä katsotaan palkaksi ja puolet veronalaiseksi kustannusten korvaukseksi. Nämä ilmoitetaan palkan tulolajilla (esim. 201) ja 353:lla Jos työnantaja on järjestänyt liittymän ja maksaa liittymän kulut, eikä siinä ole viihdepakettia, kyseessä on verovapaa henkilökuntaetu, jota ei ilmoiteta.

Millä tulolajilla joustotunnit ilmoitetaan?

Meillä maksetaan ensin ylimääräiset tehdyt tunnit aikapalkkana (ja maksetaan tyel-maksu/työttömyysvakuutusmaksu), sitten siirretään tunnit joustoihin ja vähennetään aikapalkka, ja kun maksetaan pidetyt joustot ei enää oteta tyel-maksua/työttömyysvakuutusmaksua koska se on jo otettu, kun tunnit on tehty. Aikapalkassa ei ole vakuuttamistieto ole sallittu?

Kysymyksen perusteella ei ihan täysin aukea, millainen tilanne on kyseessä. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun ne maksetaan tulonsaajalle.

Suorituksen maksaja voi kuitenkin pidättää nettopalkasta tiettyjä suorituksia ja maksaa ne tulonsaajalle myöhemmin. Kun myöhemmin maksetaan nettopalkasta peritty suoritus, suosituksena on, että tällöin tulo ilmoitettaisiin tulorekisteriin käyttäen tulolajia 406 (Maksettava palkka).

Mikä ero on tulolajeilla 313 (Käyttökorvaus ansiotuloa) ja 314 (Käyttökorvaus pääomatuloa)? 

Käyttökorvaukset ilmoitetaan tulolajeilla 313 (Käyttökorvaus ansiotuloa) ja 314 (Käyttökorvaus pääomatuloa). Suorituksesta voidaan käyttää myös nimitystä rojalti, varsinkin ulkomaalaisille maksettaessa. Kyse on korvauksesta, joka suoritetaan tekijänoikeuden, teollisoikeuden tai teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuksia koskevien tietojen luovuttamisesta tai käyttöoikeudesta. Kyseiset tulolajit ovat pakollisia, erikseen ilmoitettavia tietoja.

Tulolajilla 313 (Käyttökorvaus ansiotuloa) on ilmoitettava kaikki käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnollisille henkilöille maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Myös ennakkoperintärekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava.

Tulolajilla 313 ilmoitetaan myös yhtymän, yhteisön tai yhteenliittymän saamat käyttökorvaukset sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksetut rojalti. Jos rojalti on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka tulonsaaja olisikin ennakkoperintäreksisterissä eikä suorituksesta olisi peritty lähdeveroa.

Kuukausipalkalle ei ole ilmoituksessa omaa tulolajia. Miten kuukausipalkka ilmoitetaan?

Kuukausipalkka ilmoitetaan tulolajilla ”palkka yhteissumma” (jos käytetään ns. suppeampaa ilmoitustapaa) tai ”aikapalkka” (jos tiedot eritellään laajemmin). Tietoa voi tarkentaa ilmoittamalla, että palkkauksen muoto on kuukausipalkka. Palkkauksen muoto on vapaaehtoisesti annettava täydentävä tieto.

Jos samalle henkilölle maksetaan samana päivänä sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa (koska palkkauksen muoto on vaihtunut kesken palkkakauden), miten tämä ilmoitetaan?

Samalla ilmoituksella voidaan ilmoittaa useita eri palkkausmuotoja. Ilmoitukseen on mahdollista valita palkkauksen muodoksi sekä kuukausipalkka että tuntipalkka. Eri tulolajeilla voi olla eri palkkausmuodot tai jos saman tulolajin osalta palkkauksen muoto muuttuu kesken palkkakauden, voidaan antaa kaksi erillistä tietoa samasta tulolajista, koska tulolajeja voi toistaa ilmoituksella tarpeen mukaan.  

Millä tulolajeilla ilmoitetaan maksetut osingot, korot ja rojaltit sekä niiden ennakonpidätykset?

Rojalteille on kaksi erillistä tulolajia: käyttökorvaus (ansiotuloa) ja käyttökorvaus (pääomatuloa). Osinkoja ja korkoja ei tulorekisteriin ilmoiteta. Ne ilmoitetaan edelleenkin suoraan Verohallinnolle ja niistä toimitetut ennakonpidätykset ilmoitetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Kannattaa kuitenkin huomata, että työpanososingot ilmoitetaan tulorekisteriin. Jos rojalti maksetaan ulkomaalaiselle henkilölle, on muistettava ilmoittaa myös ”rajoitetusti verovelvollinen” -tieto. Samoin, jos tulonsaajalle maksetaan esim. palkkasaatavan viivästyskorkoa, tämä ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla pääomatuloa oleva suoritus.

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan tulonsaajalta perityt suoritukset, kuten parkkimaksut ja kolaroidun auton omavastuuosuus?

Tulonsaajalta nettopalkasta perityille erille on oma tulolaji: Nettopalkasta vähennettävä muu erä (koodiarvo 408). Kyseisellä tulolajilla voidaan ilmoittaa erät, jotka suorituksen maksaja vähentää nettopalkasta ennen suorituksen maksamista tulonsaajalle. Työnantaja voi kuitata omia saataviaan työntekijän palkasta. Työntekijän nettopalkasta voidaan vähentää maksuja, joiden perimisestä on sovittu työnantajan ja työntekijän kesken. Nettopalkasta vähennettäviä eriä ovat esimerkiksi työttömyyskassan ja ammattiyhdistysten jäsenmaksut sekä pysäköintihallimaksut. Näille suorituksille ei ole omaa tulolajia.

Miten ilmoitan lapsenvahdille maksetut palkat tulorekisteriin?

Myös kotitalouden on ilmoitettava maksamansa palkat tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa.

Voit laskea palkan ja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin esimerkiksi maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa. Palkka.fi-palvelu lähettää ilmoituksen tulorekisteriin puolestasi. Voit ilmoittaa tiedot myös tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tai erityisistä syistä paperilomakkeella.

Missä tilanteessa luottamushenkilömaksu ilmoitetaan tulorekisteriin?;

Tulorekisteriin ilmoitetaan luottamushenkilömaksu, jonka kunta tai kuntayhtymä on perinyt kunnalliseen luottamustoimeen valitulle henkilölle maksetusta palkkiosta. Jos luottamushenkilönä toimiva tulonsaaja on maksanut itse tai joku muu hänen puolestaan on perinyt ja tilittänyt luottamushenkilömaksun suoraan puolueelle, maksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Puolue ilmoittaa maksun Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan työosuusrahat?

Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuva henkilö ei ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään tai palvelun tuottajaan. Työosuusraha ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Koska kyse ei ole työsuhteessa tehdystä työstä, tulo ei ole myöskään työttömyysvakuutusmaksun eikä sairausvakuutusmaksun alaista.

Työtoimintaan osallistuville maksettava työosuusraha ei ole työtapaturmavakuuttamisessa sellaista korvauksena työstä maksettua vastiketta, jota pidettäisiin työansiona.

Vammaisten työtoimintaan osallistuvat henkilöt pitää sosiaalihuoltolain perusteella vakuuttaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Kyseessä ei kuitenkaan ole pakollinen vakuutus, jonka työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöitään varten.

Verovapaata osuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin. Siltä osin, kuin tulo on veronalaista mutta ei sosiaalivakuutusmaksujen alaista, tiedot voidaan ilmoittaa tulolajilla Muu veronalainen ansiotulo (koodiarvo 316).

Käyttöoikeuskorvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Täytyykö myös luonnolliselle henkilölle maksetut käyttöoikeuskorvaukset ilmoittaa tulorekisteriin, vaikka niistä ei olisi toimitettu ennakonpidätystä?

Tulorekisterissä on käytössä kaksi eri tulolajia käyttökorvausten ilmoittamiseen: Käyttökorvaus ansiotuloa (koodiarvo 313) ja Käyttökorvaus pääomatuloa (koodiarvo 314). Kummallakin tulolajilla on ilmoitettava kaikki käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnollisille henkilöille maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Palkka yhteissumma (koodiarvo 101)?

Tulolajilla ilmoitetaan tulonsaajalle maksettu rahapalkka yhteensä. Kyseessä on rahapalkkojen ilmoittamisen vähimmäistaso.
Palkan yhteissummasta toimitetaan ennakonpidätys, ja se on sosiaalivakuutusmaksujen (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen) alaista.
Jos osa Palkka yhteissumma -tulolajilla ilmoitetuista tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena eikä tuloa siten lueta työansioon, suorituksen maksaja ilmoittaa sen osan tuloista, joka on eri maksujen alainen, käyttämällä ilmoitustapa 1:een liittyviä alatulolajeja, esimerkiksi tulolajia Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.
Jos maksettu suoritus tai osa siitä ei ole sosiaalivakuutusmaksujen (tai jonkun sosiaalivakuutusmaksun) alaista, suorituksen maksajan on poikkeustilanteissa käytettävä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoryhmän tietoja, joiden avulla yhteissummasta (päätulolajista) poistetaan tarpeellinen oletus.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen (koodiarvo 102)?

Tulolajilla ilmoitetaan tulonsaajan työeläkevakuutuksen perusteena oleva työansio yhteensä. Tulolajia käytetään vain, jos eläkevakuutusmaksujen alainen työansio poikkeaa Palkka yhteissumma -tulolajilla ilmoitetusta tulon määrästä.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen (koodiarvo 104)?

Tulolajilla ilmoitetaan tulonsaajalle maksettu sairausvakuutusmaksun perusteena oleva palkka yhteensä. Tulolajia käytetään vain, jos sairausvakuutusmaksun alainen palkka poikkeaa Palkka yhteissumma -tulolajilla ilmoitetusta tulon määrästä.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutusmaksun alainen (koodiarvo 105)?

Tulolajilla ilmoitetaan tulonsaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva työansio yhteensä. Tulolajia käytetään vain, jos työttömyysvakuutusmaksujen alainen työansio poikkeaa Palkka yhteissumma -tulolajilla ilmoitetusta tulon määrästä.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen (koodiarvo 106)?

Tulolajilla ilmoitetaan tulonsaajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena oleva työansio yhteensä. Tulolajia käytetään vain, jos työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alainen työansio poikkeaa Palkka yhteissumma -tulolajilla ilmoitetusta tulon määrästä.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Aikapalkka (koodiarvo 201)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkka, jota maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella. Aikapalkka voidaan määritellä esimerkiksi kalenterikuukaudelle.
Aikapalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Aloitepalkkio (koodiarvo 202)?

Tulolajilla ilmoitetaan kertapalkkio, joka maksetaan aloitteen tekijälle esimerkiksi toiminnan tai tuotteen kehittämiseen liittyvästä aloitteesta.
Jos aloitepalkkio liittyy työsopimuksessa sovittuun työhön, palkkiota käsitellään palkkana, eli ennakonpidätyksen toimittamisen lisäksi palkkiosta maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Jos aloitepalkkion saaja ei ole palvelussuhteessa palkkion maksajaan tai aloite ei liity työntekijän työsopimuksessa sovittuun työhön, palkkiosta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Tällöin aloitepalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys, ellei aloitepalkkion saaja kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Bonuspalkka (koodiarvo 203)?

Tulolajilla ilmoitetaan kertaluonteinen palkkiopalkka, jonka suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin tavoitteeksi asetettu työtulos saavutetaan.
Bonuspalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Etuusajalta maksettu täydennyspalkka (koodiarvo 204)?

Tulolajilla ilmoitetaan etuutta saavalle työntekijälle maksettu palkka, joka kattaa täyden palkan ja maksetun etuuden välisen erotuksen.

Maksettu etuus voi olla esimerkiksi Kelan maksama sairauspäiväraha. Kun työnantaja maksaa etuusajalta täydennyspalkkaa, Kela maksaa etuuden suoraan työntekijälle, ei työnantajalle.

Etuusajalta maksetusta täydennyspalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Hätätyökorvaus (koodiarvo 205)?

Tulolajilla ilmoitetaan työaikakorvaus, joka maksetaan hätätyöstä. Hätätyöllä tarkoitetaan hätätilanteessa säännöllisen työajan ylittävänä aikana teetettävää työtä.

Hätätyökorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Iltatyökorvaus (koodiarvo 206)?

Tulolajilla ilmoitetaan työaikakorvaus, joka maksetaan iltatyöstä. Iltatyökorvausta voidaan maksaa säännölliseltä työajalta tai säännöllisen työajan ylittävältä ajalta.

Iltatyökorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Iltavuorolisä (koodiarvo 207)?

Tulolajilla ilmoitetaan vuorotyökorvaus, joka maksetaan iltavuorosta.
Iltavuorolisästä toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Irtisanomisajan korvaus (koodiarvo 208)?

Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, jonka työnantaja maksaa työntekijälle palvelussuhteen päättyessä ilman irtisanomisaikaa eli tilanteessa, jossa jätetään irtisanomisaika noudattamatta ja työsuhde päättyy heti. Tulolajilla ilmoitetaan myös korvaus, jonka työnantaja maksaa, kun työntekijä irtisanoutuu yli 200 päivää kestäneen lomautuksen johdosta tai kun työnantaja irtisanoo lomautettuna olevan työntekijän.

Tulolajilla ilmoitetaan vain sellaiset erät, jotka maksetaan työsuhteen päättyessä ilman irtisanomisaikaa. Irtisanomisajalta maksettu palkka ilmoitetaan muilla palkan tulolajeilla, kuten Palkka yhteissumma tai Aikapalkka. Irtisanomisajan korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys, mutta siitä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Kilometrikorvaus (veronalainen) (koodiarvo 209)?

Tulolajilla ilmoitetaan kilometrikorvaus, joka ei täytä verovapaudelle asetettuja vaatimuksia.

Veronalaista kilometrikorvausta voidaan maksaa sekä palvelussuhteessa oleville että muille henkilöille. Kilometrikorvauksen veronalaisuudelle on useita perusteita. Verohallinto on määrittänyt työnantajan palvelussuhteessa maksamille verovapaille kilometrikorvauksille enimmäismäärän, jonka ylittävältä osalta kilometrikorvaus on veronalaista ansiotuloa. Henkilölle toimeksiantosuhteessa maksettava kilometrikorvaus on kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Tulolajilla ilmoitetaan vain palvelussuhteessa oleville maksetut veronalaiset kilometrikorvaukset. Jos veronalainen kilometrikorvaus maksetaan toimeksiantosuhteessa olevalle henkilölle tai yhteisölle, korvaus ilmoitetaan työkorvauksena ja lisätään kustannus työkorvauksen määrää. Katso Työkorvaus-tulolajin selite ohjeesta Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet (pdf). 

Tulosta toimitetaan ennakonpidätys, ja se on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Kokouspalkkio (koodiarvo 210)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, joka maksetaan kokoukseen osallistumisesta.
Kokouspalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys.

Jos kokouspalkkion maksaminen perustuu palvelussuhteessa tehtyyn työhön, kokouspalkkiosta maksetaan sosiaalivakuutusmaksut. 

Jos kokouspalkkion saaja ei ole palvelussuhteessa, palkkiosta maksettavan työeläkevakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksamisvelvollisuus vaihtelee sovellettavan lain mukaan. Jos kokouspalkkion maksaminen ei perustu palvelusuhteessa tehtyyn työhön, työnantaja voi halutessaan ottaa tulonsaajalle vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Jos kokouspalkkio on jonkin sosiaalivakuutusmaksun alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen, että tulo on ilmoitetun vakuutusmaksun alainen.

Oletuksena tulolajissa on, että se ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Lauantaityökorvaus (koodiarvo 211)?

Tulolajilla ilmoitetaan työaikakorvaus, joka maksetaan lauantaityöstä. Lauantaityökorvausta voidaan maksaa säännölliseltä työajalta tai säännöllisen työajan ylittävältä ajalta.

Korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Lisätyökorvaus (koodiarvo 212)?

Tulolajilla ilmoitetaan työaikakorvaus, joka maksetaan lisätyöstä. Lisätyöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään työnantajan aloitteesta sovitun työajan ylittävänä aikana mutta joka ei vielä ole ylityötä. Korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Lomaraha (koodiarvo 213)?

Tulolajilla ilmoitetaan työsopimuksen tai työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella vuosilomapalkan lisäksi maksettava suoritus, jonka suuruus määräytyy alalla sovellettavan työehtosopimuksen tai edellisenä lomanmääräytymisvuonna ansaittujen lomapäivien lukumäärän mukaan.
Lomarahasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Vuosilomapalkan lisä on eriteltävä ja ilmoitettava riippumatta siitä, käytetäänkö kyseisestä erästä nimitystä "lomaraha". Tällainen erittely tarvitaan esimerkiksi Kelaa ja työttömyyskassaa sekä työtapaturman korvauskäsittelyä varten.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Luentopalkkio (koodiarvo 214)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, joka maksetaan luennon pitämisestä.
Luentopalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys.
Jos luentopalkkion maksaminen perustuu palvelussuhteessa tehtyyn työhön, luentopalkkiosta maksetaan sosiaalivakuutusmaksut. 

Jos luentopalkkion saaja ei ole palvelussuhteessa, palkkiosta maksettavan työeläkevakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksamisvelvollisuus vaihtelee sovellettavan lain mukaan.

Oletuksena tulolajissa on, että se ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Jos luentopalkkio on jonkin sosiaalivakuutusmaksun alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen, että tulo on ilmoitetun vakuutusmaksun alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Luottamustoimipalkkio (koodiarvo 215)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, joka maksetaan muusta luottamustoimen hoitamisesta kuin kokouksiin osallistumisesta. Luottamustoimipalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys.

Luottamustoimipalkkiota maksettaessa palkkion saaja ei yleensä ole palvelussuhteessa palkkion maksajaan, eikä palkkiosta näissä tapauksissa makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Yksityisellä sektorilla luottamustoimipalkkiosta maksetaan kuitenkin sairausvakuutusmaksu. Lisäksi maksetaan eläkevakuutusmaksu, jos palkkion maksaja on ottanut luottamustoimen hoitajalle vapaaehtoisen työeläkevakuutuksen.

Tietyistä julkisen sektorin luottamustoimipalkkioista maksetaan työeläkevakuutusmaksu.

Oletuksena tulolajissa on, että se on työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen ja työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun alainen. Sitä vastoin oletuksena on, että tulo ei ole eläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Jos luottamustoimipalkkio on esimerkiksi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksun alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa vakuuttamistiedon erillisenä tietona näiden maksujen osalta. Samoin ilmoitetaan Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen, jos luottamustoimipalkkio ei poikkeuksellisesti olisikaan sairausvakuutusmaksun alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Muu maksettu lisä (koodiarvo 216)?

Tulolajilla ilmoitetaan muiden maksettujen työaika- ja poikkeustilakorvausten yhteissumma. Näitä ovat esimerkiksi aattotyökorvaukset, arkipyhäkorvaukset ja muut mahdolliset työehtosopimusten tai työsopimusten perusteella maksettavat korvaukset ja lisät.

Muista maksetuista lisistä toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Odotusajan korvaus (koodiarvo 217)?

Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, johon työntekijällä on oikeus, jos palkanmaksu viivästyy työsuhteen päätyttyä. Ellei toisin sovita, palkka pitää maksaa palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Odotusajan korvausta voidaan maksaa enintään kuudelta päivältä.

Odotusajan korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Olosuhdelisä (koodiarvo 218)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkanlisä, joka maksetaan työn tekemispaikan olosuhteiden perusteella. Olosuhdelisiä ovat esimerkiksi kylmänalueenlisä ja saaristolisä.

Olosuhdelisästä toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Sairausajan osapalkka (koodiarvo 219)?

Tulolajilla ilmoitetaan lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisesti alennettu sairausajan palkka. Sairausajan osapalkkana ilmoitetaan se osa tuloista, jonka tulonsaaja on saanut sairaana ollessaan alennettuna.
Sairausajan osapalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut. 

Jos osapalkkana maksetaan sellaisia eriä, jotka eivät ole sosiaalivakuutusmaksujen alaisia (esimerkiksi vahingonkorvaus päättämistilanteessa), suorituksen maksaja ilmoittaa vakuuttamistiedon erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Provisiopalkka (koodiarvo 220)?

Tulolajilla ilmoitetaan pysyvän palkan osan muodostava jatkuvaluonteinen palkkiopalkka, jonka määrästä on sovittu työsopimuksessa. Provisiopalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Sunnuntaityökorvaus (koodiarvo 221)?

Tulolajilla ilmoitetaan sunnuntaityöstä maksettava työaikakorvaus. Sunnuntaityökorvausta voidaan maksaa säännölliseltä työajalta tai säännöllisen työajan ylittävältä ajalta.

Korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Synteettinen optio (koodiarvo 222)?

Tulolajilla ilmoitetaan optio-oikeus, jonka perusteella tulonsaaja ei ole oikeutettu merkitsemään option kohde-etuutena olevia osakkeita option toteutushintaan, vaan hän saa toteutushinnan ja toteuttamishetken mukaisen osakkeen arvon erotuksen rahana (nettoarvon tilitys). Synteettinen optio ei oikeuta osakemerkintään.

Käytännössä synteettisessä optiossa on kyse rahasuorituksesta, jonka suuruus määräytyy työnantajayhtiön osakekurssin kehityksen perusteella. Synteettisen option sijaan järjestelyä saatetaan kutsua osakeperusteiseksi bonukseksi tai palkitsemisjärjestelmäksi.

Optiona saatavasta edusta toimitetaan ennakonpidätys mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Tulospalkkio (koodiarvo 223)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkka, joka maksetaan organisaation ennalta sovitun tulostavoitteen täyttymisen tai ylittymisen perusteella. Tulospalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työaikapankin rahakorvaus (koodiarvo 224)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkka, joka maksetaan työaikapankkiin säästetyn ajan perusteella.

Työaikapankista voi yleensä nostaa palkkaa vain poikkeustapauksissa kuten palvelussuhteen päättyessä tai työaikapankkia purettaessa. Joissakin työaikapankeissa on mahdollista nostaa palkkaa tai vapaa-aikaa myös velaksi.

Työaikapankin rahakorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työajantasauskorvaus (koodiarvo 225)?

Tulolajilla ilmoitetaan työaikakorvaus, joka maksetaan ansion vähentymisestä, joka johtuu työajan tasaamisesta keskimääräiseen viikkotyöaikaan.

Työajantasauskorvausta maksetaan säännölliseltä työajalta. Esimerkiksi niin sanottu pekkaskorvaus on työajantasauskorvaus. Korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työsuhteeseen perustuva osakeanti (koodiarvo 226)

Tulolajilla ilmoitetaan yhtiön omalle henkilökunnalle suunnattu osakeanti. Etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä työnantajayrityksen osakkeita on veronalaista ansiotuloa.
Jos etu on henkilökunnan enemmistön käytettävissä, tulolajilla ilmoitetaan ainoastaan 10 %:n alennuksen ylittävä osuus. Jos etu ei ole henkilökunnan enemmistön käytettävissä, saatava alennus on palkkaa koko määrältään. Tällöin suorituksen ilmoittamisessa käytetään muita palkan tulolajeja.
Merkintäetu koskee myös yhteisön osuuksia.

Työsuhteeseen perustuvasta osakeannista toimitetaan ennakonpidätys, mutta tulo ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. 

Jos työsuhteeseen perustuva osakeanti on edellä mainittujen maksujen alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa vakuuttamistiedon erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Urakkapalkka (koodiarvo 227)?

Tulolajilla ilmoitetaan suorituspalkka, joka maksetaan ennalta sovitun työkokonaisuuden suorittamisen perusteella. Urakkapalkkaan sisältyy sekä kiinteä että muuttuva osa.

Urakkapalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Vahingonkorvaus päättämis- ja lomautustilanteissa (koodiarvo 229)?

Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, jota työnantaja on velvollinen maksamaan, kun työnantaja on päättänyt palvelussuhteen henkilön työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain tai valtion virkamieslain vastaisesti.  Kohdassa ilmoitetaan myös korvaus työsuhteen purkamisesta sekä korvaus perusteettomasta lomauttamisesta.

Palvelussuhteen perusteettoman päättämisen johdosta maksettava korvaus voi perustua tuomioistuimen tuomioon, tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon, palvelussuhteen osapuolia edustavien järjestöjen väliseen neuvottelutulokseen tai palvelussuhteen osapuolten väliseen sopimukseen.

Vahingonkorvaus päättämis- tai lomautustilanteessa tai muu siihen verrattava korvaus ei ole veronalaista tuloa, ellei sitä ole saatu veronalaisen tulon sijaan tai korvaukseksi elatuksen vähentymisestä. Veronalaista tuloa eivät myöskään ole laissa tarkemmin määritellyt hyvitykset yhteistoimintavelvoitteiden laiminlyönneistä.

Tulolajilla ilmoitetaan vain veronalaiset määrät eli ei esimerkiksi yhteistoimintalain tai tasa-arvolain nojalla maksettuja verovapaita hyvityksiä. Verovapaita vahingonkorvauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulolajilla ei ilmoiteta irtisanomisen yhteydessä maksettavia työsuoritukseen perustuvia korvauksia, vaan ne ilmoitetaan muilla palkan tulolajeilla, kuten Palkka yhteissumma tai Aikapalkka.

Veronalaisesta vahingonkorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Varallaolokorvaus (koodiarvo 230)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkka, joka maksetaan siitä, että työntekijä on tavoitettavissa ja työnantaja voi tarvittaessa kutsua hänet hoitamaan palvelussuhteeseen kuuluvia tehtäviä.

Varallaolokorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa (koodiarvo 231)?

Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, jonka työnantaja maksaa vapaaehtoisesti irtisanomis- tai purkamistilanteessa tai silloin, kun palvelussuhde päätetään sopimalla.

Päättämistilanteessa maksettavia vapaaehtoisia korvauksia ovat esimerkiksi toimitusjohtajan erokorvaus (ns. kultainen kädenpuristus), erokorvaus, eroraha ja tukipaketti. Korvaus voidaan myöntää myös muuna kuin rahana.

Päättämiskorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Viikkolepokorvaus (koodiarvo 232)?

Tulolajilla ilmoitetaan työaikakorvaus, jota maksetaan viikkolevon aikana tehdystä työstä.

Viikkolepokorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Voittopalkkio (koodiarvo 233)?

Tulolajilla ilmoitetaan työntekijöille ilman ennalta sovittua suunnitelmaa yhtiökokouksen päätöksellä jaettava palkkio, joka muodostuu yrityksen voiton perusteella.

Muista kuin henkilöstörahastoon siirrettävistä voittopalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys. Yrityksen henkilöstörahastoon maksamasta voittopalkkiosta tai henkilöstörahastosääntöjen mukaan työntekijän suoraan käteisenä nostamasta voittopalkkiosta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. 

Jos yrityksessä ei ole henkilöstörahastolain mukaista henkilöstörahastoa, voittopalkkiosta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja, jos voittopalkkio maksetaan työntekijälle yhtiökokouksen päätöksen perusteella voitonjakona tai käteisenä voittopalkkiona edellyttäen, että käteinen voittopalkkio maksetaan koko henkilöstölle eikä sillä pyritä korvaamaan työehtosopimuksen tai työsopimuksen edellyttämää palkkausjärjestelmää. Lisäksi edellytetään, että käteisen palkkion määräytymisperusteet ovat työntekijän eläkelain ja henkilöstörahastolain mukaiset ja että yhtiön vapaan pääoman määrä on suurempi kuin yhtiökokouksessa päätettävän käteisen voittopalkkion ja osakkeenomistajille maksettavien osinkojen yhteismäärä. Laissa työttömyysetuuksien rahoituksesta on vastaavanlainen säännös, samoin työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

Oletuksena tulolajissa on, ettei se ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.
Jos voittopalkkio on edellä mainittujen maksujen alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa vakuuttamistiedon erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoryhmää käyttäen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Vuosilomakorvaus (koodiarvo 234)?

Tulolajilla ilmoitetaan vuosiloman antamisen sijaan suoritettava rahallinen korvaus. Vuosilomakorvausta voidaan maksaa työsuhteen aikana tai työsuhteen päättyessä.

Vuosilomakorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Ylityökorvaus (koodiarvo 235)?

Tulolajilla ilmoitetaan ylityöstä maksettava työaikakorvaus. Ylityö on työtä, joka tehdään työnantajan aloitteesta sovitun ylityöaikarajan ylittävänä aikana.
Ylityökorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Yötyökorvaus (koodiarvo 236)?

Tulolajilla ilmoitetaan työaikakorvaus, joka maksetaan yötyöstä. Yötyöllä tarkoitetaan yöllä teetettävää työtä.

Yötyökorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Yövuorolisä (koodiarvo 237)?

Tulolajilla ilmoitetaan vuorotyökorvaus, joka maksetaan yövuorosta.
Yövuorolisästä toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Asuntoetu (koodiarvo 301)?

Tulolajilla ilmoitetaan luontoisetu, joka syntyy, kun työnantaja antaa työntekijän käyttöön omistamansa tai hallitsemansa asunnon palvelussuhteeseen liittyvän vuokrasuhteen perusteella tai palkkaan sisältyvänä etuna.

Asuntoetu voidaan ilmoittaa erikseen, mutta saatu etu on ilmoitettava vähintään yhteissummana Muu luontoisetu -tulolajilla. Tällöin on lisäksi ilmoitettava Muu luontoisetu-tulolajiin liittyvän Edun tyyppi-lisätiedon avulla, että Muu luontoisetu-tulolajilla ilmoitettu tulo sisältää asuntoedun. 

Jos etu ilmoitetaan erikseen, sitä ei lisätä enää Muu luontoisetu -tulolajilla ilmoitettaviin tuloihin. 

Asuntoedusta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Asuntolainan korkoetu (koodiarvo 302)?

Tulolajilla ilmoitetaan veronalainen henkilökuntaetu, joka muodostuu silloin, kun työnantaja perii työntekijälle myöntämästään asuntolainasta vuotuista korkoa, joka on alempi kuin yleisesti markkinoilla käytössä oleva viitekorko.

Asuntolainan korkoetu on ennakonpidätyksen alainen, mutta siitä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Ateriakorvaus (koodiarvo 303)?

Tulolajilla ilmoitetaan verovapaa kustannusten korvaus ateriointikuluista, jotka johtuvat työmatkasta.

Ateriakorvaus voidaan maksaa verovapaasti, jos työntekijällä ei ole mahdollisuutta aterioida ruokailutauon aikana tavanomaisella ruokailupaikallaan, eikä ruokailua ole järjestetty esimerkiksi kurssipakettiin kuuluvana työnantajan kustantamana ruokailuna. Verovapaata ateriakorvausta ei voi maksaa samasta työmatkasta yhtä aikaa verovapaan päivärahan kanssa.

Ateriakorvauksen perusteista ja verovapaista enimmäismääristä säädetään vuosittain annettavissa Verohallinnon päätöksissä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Kohdassa ilmoitetaan vain verovapaiden ateriakorvausten määrät. Jos maksettu korvaus ylittää Verohallinnon päätöksen enimmäismäärät tai maksetaan vastoin päätöksessä säädettyjä perusteita, suoritus ilmoitetaan sosiaalivakuutusmaksujen alaisena palkkana.

Ateriakorvaus voidaan ilmoittaa erikseen, mutta saatu korvaus on ilmoitettava vähintään yhteissummana Päiväraha-tulolajilla. Tällöin on lisäksi ilmoitettava tulolajiin liittyvän Korvauksen tyyppi -lisätiedon avulla, että Päiväraha-tulolajilla ilmoitettu korvaus sisältää ateriakorvauksen. 

Jos ateriakorvaus ilmoitetaan erikseen, sitä ei lisätä enää Päiväraha-tulolajilla ilmoitettaviin määriin. 

Verovapaasta ateriakorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Autoetu (koodiarvo 304)?

Tulolajilla ilmoitetaan luontoisetu, joka syntyy, kun työnantaja antaa työntekijän tai tämän perheen käyttöön omistamansa tai hallitsemansa auton, jonka yksityiskäyttö on sallittu. Autoetu on ilmoitettava siinäkin tapauksessa, että työntekijä on maksanut luontoisedusta työnantajalle luontoisedun raha-arvoa vastaavan tai sitä suuremman korvauksen, eikä palkkaan lisättävää määrää ole jäänyt lainkaan. Peritty summa ilmoitetaan erikseen Autoedusta peritty korvaus -tulolajilla. 

Autoedusta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio (koodiarvo 308)?

Tulolajilla ilmoitetaan luottamustoimipalkkio, joka maksetaan yhteisön hallituksen tai vastaavan hallintoelimen jäsenyyden perusteella.

Jos hallintoelimen jäsenestä maksettavan palkkion saaja ei ole palvelussuhteessa, työeläkevakuutusmaksujen maksaminen palkkiosta on yksityisellä sektorilla vapaaehtoista. Julkisella sektorilla hallintoelimen jäsenyydestä maksettavista palkkioista suoritetaan tällöinkin sosiaalivakuutusmaksut. Jos palkkion perusteella ei henkilöön sovellettavien työeläkelakien mukaan ole tarvinnut maksaa työntekijän työeläkemaksua, suorituksesta ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä työntekijän sairausvakuutusmaksun päivärahamaksua, vaikka työeläkevakuutusmaksu olisikin maksettu vapaaehtoisesti. Palkkio on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen, jos se maksetaan palvelussuhteessa olevalle.

Hallintoelimen jäsenyydestä maksettavasta palkkiosta toimitetaan ennakonpidätys.

Oletuksena tulolajissa on, että hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Olennaista maksuvelvollisuuden kannalta muilla kuin julkisella sektorilla on se, onko palkkio maksettu työsuhteessa vai muussa palvelussuhteessa.

Jos palkkionsaaja on palvelusuhteessa ja palkkio on jonkin sosiaalivakuutusmaksun alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen, että tulo on ilmoitetun vakuutusmaksun alainen.

Jos henkilölle maksetaan palkkiota hallintoelimen jäsenyydestä, hänelle voidaan maksaa myös verovapaita matkakustannusten korvauksia työmatkasta aiheutuneiden kulujen perusteella, jos verovapaiden korvausten muut edellytykset täyttyvät.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80%) (koodiarvo 309)?

Tulolajilla ilmoitetaan rahasto-osuus, joka maksetaan työntekijälle henkilöstörahastosta. Henkilörahastoon osoitetut varat jaetaan rahasto-osuutena nostettaviin eriin ja käteisenä nostettaviin eriin.

Henkilöstörahastosta nostetusta rahasto-osuudesta 20 % on verovapaata ja 80 %:n veronalaisesta ansiotulo-osuudesta toimitetaan ennakonpidätys. Henkilöstörahastosta nostettua ylijäämää kohdellaan verotuksessa samalla tavalla kuin henkilöstörahastosta nostettua rahasto-osuutta.  Ks. Verohallinnon ohje Henkilöstörahastosta saatavien tulojen verotus (A69/200/2014). Tulolajilla ilmoitetaan vain veronalainen osuus.

Nostetusta rahasto-osuudesta toimitetaan ennakonpidätys mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Sitä vastoin henkilöstörahastoon maksamisen sijaan suoraan henkilölle käteisenä nostetusta rahasto-osuudesta, jota ei makseta rahastoon vaan työnantaja maksaa sen suoraan jäsenelle, maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Tulolajilla ilmoitetaan vain rahastosta rahasto-osuutena nostetut erät. Jos suoritus on nostettu käteisenä, se ilmoitetaan tavallisena palkkana.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Henkilöstölle annettu rahalahja (koodiarvo 310)?

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajalta rahana tai siihen verrattavana suorituksena saatu lahja.

Rahalahja katsotaan veronalaiseksi tuloksi, josta on toimitettava ennakonpidätys mutta josta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja, jos rahalahja on annettu työntekijän merkkipäivän johdosta.

Jos rahalahja on annettu muutoin kuin työntekijän omana merkkipäivänä, maksetaan suorituksesta sosiaalivakuutusmaksut.

Oletuksena tulolajissa on, että tulo on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.
Jos annettu rahalahja ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa vakuuttamistiedon erikseen Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoryhmää käyttäen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Kilometrikorvaus (verovapaa) (koodiarvo 311)?

Tulolajilla ilmoitetaan henkilön oman tai hänen hallinnassaan olevan kulkuneuvon käytöstä suoritettava kilometrikorvaus, joka täyttää verovapaudelle asetetut vaatimukset. Verovapaata kilometrikorvausta voidaan maksaa palvelussuhteessa oleville ja henkilöille, jotka eivät ole palvelussuhteessa mutta joille maksetaan verolainsäädännön mukaista palkkaa esimerkiksi kokouspalkkion yhteydessä. Jos kilometrikorvaus on maksettu vastoin Verohallinnon päätöksen mukaisia aika- ja kilometrirajoja, ne eivät ole miltään osin verovapaita. Jos kilometrikorvaukset on maksettu Verohallinnon päätöksen mukaan mutta suurempina kuin päätöksessä on määrätty verovapaaksi, osa korvauksista on veronalaista ja osa verovapaata. Veronalaiset kilometrikorvaukset ilmoitetaan erikseen omalla tulolajillaan tai palkan tulolajeilla. Liikenteenharjoittajan antaman tositteen (esimerkiksi junalipun) perusteella tulonsaajalle maksetut matkustamiskustannusten korvaukset ovat verovapaita, eikä niitä ilmoiteta. Tulolajilla ilmoitetaan vain verovapaiden kilometrikorvausten määrät. Summasta ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan päivittäisistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisistä matkoista maksetaan matkakustannusten korvausta (”tossurahaa”) erityisen taulukon mukaan eikä Verohallinnon päätöksen mukaisina kilometrikorvauksina. Työehtosopimuksen mukainen korvaus on kuitenkin pienempi kuin Verohallinnon päätöksen mukaiset kilometrikorvaukset, joten korvaus on verovapaata. Rakennusalan tossurahan yhteydessä ei tarvitse ilmoittaa kilometrimäärää.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkio (koodiarvo 312)?

Tulolajilla ilmoitetaan eläinlääkärin työnantajana toimivan kunnan vuosittain vahvistama laskennallisen toimenpidepalkkion rahamäärä, jota käytetään työeläke-, työttömyysvakuutus- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa maksun määräytymisen perustana.

Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkio on eläkkeen perusteena käytetty laskennallinen tulo, jonka kunnan toimielin vahvistaa vuosittain eläinlääkärille. Työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteena on eläinlääkärin saama todellinen palkkatulo.

Vahvistetulla toimenpidepalkkiolla katetaan eläketurva siltä osin, kuin eläinlääkärin kokonaispalkka muodostuu eläinten omistajilta saatavista palkkioista.

Kunnaneläinlääkärin varsinainen virkapalkka ei sisälly laskennalliseen tuloon.
Kunnan eläinlääkärin laskennallinen toimenpidepalkkio ja eläinlääkärin palvelujen käyttäjien maksama varsinainen toimenpidepalkkio ovat kaksi eri käsitettä. Toimenpidepalkkioista, joita eläinlääkärin palvelujen käyttäjät maksavat, ei peritä eläkevakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Käyttökorvaus ansiotuloa (koodiarvo 313)?

Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, joka suoritetaan tekijänoikeuden, teollisoikeuden tai teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuksia koskevien tietojen luovuttamisesta tai käyttöoikeudesta.

Käyttökorvausta voidaan maksaa ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle tai kuulumattomalle korvauksen saajalle. Käyttökorvaus on veronalaista ansiotuloa, ja siitä toimitetaan ennakonpidätys, jos korvauksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Tulolajilla on ilmoitettava kaikki käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnollisille henkilöille maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Myös ennakkoperintärekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava.

Tulolajilla ilmoitetaan myös yhtymän, yhteisön tai yhteenliittymän saamat käyttökorvaukset.

Tulolajilla ilmoitetaan lisäksi rajoitetusti verovelvolliselle maksetut rojaltit. Jos rojalti eli käyttökorvaus on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka tulonsaaja olisikin ennakkoperintärekisterissä eikä suorituksesta olisi peritty lähdeveroa. 
Käyttökorvauksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Käyttökorvaus pääomatuloa (koodiarvo 314)?

Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, joka suoritetaan tekijänoikeuden, teollisoikeuden tai teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuksia koskevien tietojen luovuttamisesta tai käyttöoikeudesta.

Jos tekijänoikeus on siirtynyt perintönä tai testamentilla tai se on hankittu vastiketta vastaan, sen käyttämisestä saatu korvaus on henkilölle Suomesta saatuna tulona ennakonpidätyksenalaista pääomatuloa ennakkoperintärekisterimerkinnästä huolimatta.

Tulolajilla ilmoitetaan kaikki käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnollisille henkilöille maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Myös ennakkoperintärekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava. Käyttökorvauksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu (koodiarvo 315)?

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan henkilökunnalle kollektiivisesti myöntämä muu kuin rahana annettava veronalainen etu. Veronalaisena etuna pidetään esimerkiksi vuosittain laissa säädetyn enimmäismäärän 400 euroa ylittävää omaehtoiseen liikuntaan ja kulttuuriin annettua etua.

Jos etu on annettu kollektiivisesti koko henkilökunnalle, etu ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Oletuksena tulolajissa on, ettei etu ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos etu on annettu vain osalle henkilökuntaa, etu on kokonaisuudessaan veronalainen ja etu on sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Tällöin suorituksen maksaja ilmoittaa vakuuttamistiedon erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoryhmää käyttäen. Katso ohjeen Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (pdf) luku 3.

Tulolajia käytetään myös tilanteessa, jossa työnantaja maksaa työntekijälle päivärahaa Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein. Tällöin vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla voidaan ilmoittaa, jos työnantaja maksaa työntekijälle päivärahaa työehtosopimuksen perusteella Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein, jolloin tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Muu veronalainen ansiotulo (koodiarvo 316)?

Tulolajilla ilmoitetaan muiden veronalaisten ansiotuloa olevien suoritusten yhteissumma.

Tulolajilla ilmoitetaan veronalaiset satunnaiset palkkiot ja palkinnot silloin, kun saaja ei ole työsuhteessa antajaan eikä suoritus ole työkorvausta. Tällaisia ovat esimerkiksi työsuhteeseen perustumaton kilpailupalkinto, asiakasyrityksen henkilökuntaan kuuluvalle tai muutoin asiakassuhteen perusteella annettu etu (esimerkiksi matka, lahjakortti tai esine), löytöpalkkio, pankin maksama niin sanottu tarkkaavaisuuspalkkio, taidekilpailun palkinto sekä kunnan asukkailleen maksama matkakorvaus.

Enintään 100 euron arvoista kilpailupalkintoa ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, jos sen saaja ei ole palvelussuhteessa palkinnon antajaan. Kilpailupalkinto on saajalleen veronalaista tuloa. Tulonsaajan on itse ilmoitettava tulo verotukseensa ja muille tietoa tarvitseville tiedon käyttäjille. Maksaja voi halutessaan ilmoittaa myös alle 100 euron palkinnot tulorekisteriin, jolloin palkinnonsaajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa itse määrää tiedon käyttäjille.

Muu veronalainen ansiotulo on ennakonpidätyksen alainen, mutta siitä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Ilmoittamisen kannalta sillä ei ole merkitystä, onko tulosta voitu toimittaa ennakonpidätys vai ei.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Muu luontoisetu (koodiarvo 317)?

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan muuna kuin rahana antamat verotettavat edut, muun muassa asunto-, puhelin- ja ravintoetujen yhteismäärä, ellei edellä mainittuja etuja ole eritelty omiksi tulolajeiksi täydentävillä tulolajeilla. Muita tulolajilla ilmoitettavia etuja ovat esimerkiksi autotalli-, moottoripyörä- ja vene-etu, palkaksi katsotut henki- ja eläkevakuutusmaksut, yksilöimättömästä lahjakortista syntyvä etu ja merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saama luontoisetu.

Jos tulonsaajalta peritään korvaus edusta, luontoisedun arvo ilmoitetaan täysimääräisenä tulolajilla ennen perityn korvauksen vähentämistä.
Muu luontoisetu -tulolajin yhteydessä on ilmoitettava, mitä luontoisetuja maksettu summa sisältää. Valinta tehdään seuraavista vaihtoehdoista: asuntoetu, puhelinetu, ravintoetu, muut edut.

Jos asuntoetu, puhelinetu tai ravintoetu ilmoitetaan erikseen omilla tulolajeillaan, etuja ei lisätä enää Muu luontoisetu -tulolajilla ilmoitettaviin tuloihin. 
Jos verotusarvoa ei ole erikseen vahvistettu Verohallinnon antamassa päätöksessä, luontoisedun arvo on sen käypä arvo. Etu on ilmoitettava, vaikka työntekijälle ei maksettaisi lainkaan rahapalkkaa tai rahapalkka ei riittäisi ennakonpidätyksen täysimääräiseen toimittamiseen.

Luontoisedut ovat ennakonpidätyksen alaisia, ja niistä maksetaan sosiaalivakuutusmaksut. Jos edusta ei ole voitu toimittaa ennakonpidätystä rahapalkan vähyyden vuoksi, ennakonpidätystä ei ilmoiteta, jos maksaja ei ole tosiasiassa perinyt veroa.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Omaishoitajan palkkio (koodiarvo 319)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, jonka kunta maksaa omaishoitajalle vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämisestä kotioloissa.
Omaishoitajan palkkio perustuu kunnan ja omaishoitajan tekemään toimeksiantosopimukseen, ja sen taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoitajan palkkiota käsitellään työkorvauksena, josta toimitetaan ennakonpidätys, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Omaishoitajan palkkio on ilmoitettava, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Omaishoitajan palkkiosta maksetaan työeläkevakuutusmaksu mutta ei muita sosiaalivakuutusmaksuja. Kunnan on kuitenkin vakuutettava hoitaja työssä sattuvien tapaturmien varalta asiaa koskevan erityislain nojalla.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Osakepalkkio (koodiarvo 320)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, joka annetaan työnantajayrityksen osakkeina tai sovitun palkkion sijaan rahasummana, joka vastaa osakkeiden arvoa.

Osakepalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja, jos työntekijällä on kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisuus saada työnantajayrityksen (tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön) arvopaperipörssissä noteerattuja osakkeita ja edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityksestä palkkion lupaamisen jälkeisenä, yli vuoden mittaisena aikana. Muussa kuin edellä mainituissa tapauksissa osakepalkkio on sosiaalivakuutusmaksujen alaista tuloa.
Oletuksena tulolajissa on, että se on eläkevakuutusmaksun alainen mutta ei muiden sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos osakepalkkio on sosiaalivakuutusmaksujen alainen tai ei ole eläkevakuutusmaksun alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa vakuuttamistiedon erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu) (koodiarvo 321)?

Varsinainen työnantaja ilmoittaa tulolajilla sellaiset sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevat palkat yhteensä, jotka sijaismaksaja on maksanut ja joista sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen. Varsinaisen työnantajan antaman tiedon perusteella tuloa ei lueta tulonsaajalle verotuksessa tuloksi, mutta tieto tarvitaan, koska tulonsaajalle karttuu eläkettä maksetun tulon perusteella. Tulolajia käytetään myös silloin, kun varsinainen työnantaja maksaa palkkaturvana maksettujen palkkojen perusteella työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

Vaikka sijaismaksaja on maksanut palkan tulonsaajille, varsinainen työnantaja on vastuussa työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Tämän vuoksi varsinaisen työnantajan on ilmoitettava sijaismaksajan maksamat palkat tulonsaajakohtaisesti käyttäen erityisesti sijaismaksajatilanteita varten tarkoitettuja niin sanottuja infotulolajeja.

Sijaismaksaja ilmoittaa tiedot omalta osaltaan tulorekisteriin käyttäen muita tulolajeja sekä ohjaustietoa ”Sijaismaksaja: Kyllä”. Sijaismaksajan tiedon perusteella tulo verotetaan tulonsaajalta. Tulonsaajalta perittävät maksut peritään ja maksetaan sijaismaksajan maksaman palkan perusteella. Sijaismaksaja ei pääsääntöisesti kuitenkaan maksa työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja, vaan niiden maksamisesta vastaa varsinainen työnantaja. Sijaismaksajia voivat olla esimerkiksi ulosottovirastot, Kela, kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat. Ilmoittamista on kuvattu tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: sijaismaksajan maksamat suoritukset.

Tulolajilla ilmoitettu tulo on työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksun (koodiarvo 322)?

Varsinainen työnantaja ilmoittaa tulolajilla sellaiset työeläkevakuutusmaksujen perusteena olevat palkat yhteensä, jotka sijaismaksaja on maksanut ja joista sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen mutta joista työnantaja maksaa työeläkevakuutusmaksun. 

Tulolajia käytetään myös silloin, kun varsinainen työnantaja maksaa palkkaturvana maksettujen palkkojen perusteella työnantajan työeläkevakuutusmaksun.

Sijaismaksajia voivat olla esimerkiksi ulosottovirastot, Kela, kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat. Tulolajia käytetään vain silloin, jos maksettu tulo on ollut vain työeläkevakuutusmaksun alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun (koodiarvo 323)?

Varsinainen työnantaja ilmoittaa tulolajilla sellaiset työttömyysvakuutusmaksujen perusteena olevat palkat yhteensä, jotka sijaismaksaja on maksanut ja joista sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen mutta joista työnantaja maksaa työttömyysvakuutusmaksun.

Tulolajia käytetään myös silloin, kun varsinainen työnantaja maksaa palkkaturvana maksettujen palkkojen perusteella työnantajan työttömyysvakuutusmaksun.

Sijaismaksajia voivat olla esimerkiksi ulosottovirastot, Kela, kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat. Tulolajia käytetään vain silloin, jos maksettu tulo on ollut vain työttömyysvakuutusmaksun alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun (koodiarvo 324)?

Varsinainen työnantaja ilmoittaa tulolajilla sellaiset työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen perusteena olevat palkat yhteensä, jotka sijaismaksaja on maksanut ja joista sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen mutta joista työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun.

Tulolajia käytetään myös silloin, kun varsinainen työnantaja maksaa palkkaturvana maksettujen palkkojen perusteella työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun.

Sijaismaksajia voivat olla esimerkiksi ulosottovirastot, Kela, kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat.

Tulolajia käytetään vain silloin, jos maksettu tulo on ollut vain työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun (koodiarvo 325)?

Varsinainen työnantaja ilmoittaa tulolajilla sellaiset sairausvakuutusmaksujen perusteena olevat palkat yhteensä, jotka sijaismaksaja on maksanut ja joista sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen mutta joista työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun.

Tulolajia käytetään myös silloin, kun varsinainen työnantaja maksaa palkkaturvana maksettujen palkkojen perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksun.

Sijaismaksajia voivat olla esimerkiksi ulosottovirastot, Kela, kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat. Tulolajia käytetään vain silloin, jos maksettu tulo on ollut vain sairausvakuutusmaksun alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Palkkio työsuhdekeksinnöstä (koodiarvo 326)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, joka maksetaan työsuhdekeksinnöstä.
Jos palkkion saajan työsuhteeseen kuuluviin tehtäviin ei kuulu keksiminen, palkkiota työsuhdekeksinnöstä käsitellään käyttökorvauksena, eli palkkiosta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Tällöin työsuhdekeksinnöstä maksettavasta palkkiosta toimitetaan ennakonpidätys, ellei palkkion saaja kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Jos tulonsaajan työsopimuksessa sovittuihin työtehtäviin kuuluu keksiminen, palkkiota käsitellään palkkana, eli palkkiosta maksetaan ennakonpidätyksen toimittamisen lisäksi sosiaalivakuutusmaksut.

Oletuksena tulolajissa on, että se ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.
Jos palkkio työsuhdekeksinnöstä on jonkin sosiaalivakuutusmaksun alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen, että tulo on ilmoitetun vakuutusmaksun alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Perhehoitajan kustannusten korvaus (koodiarvo 327)?

Tulolajilla ilmoitetaan veronalainen kustannusten korvaus, joka maksetaan perhehoitajalle perhehoidossa olevien hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

Perhehoitajan kustannusten korvaus perustuu kunnan ja perhehoitajan tekemään toimeksiantosopimukseen.
Korvauksella katetaan muun muassa ravinto-, asumis- ja terveydenhoitokuluja, erityisiä kustannuksia sekä käynnistämiskustannuksia.

Perhehoitajan palkkion yhteydessä maksettavaa perhehoitajan kustannusten korvausta käsitellään veronalaisena työkorvauksena. Ilmoitetun määräisestä kustannusten korvauksesta saa ilman erillistä pyyntöä samansuuruisen vähennyksen verotuksessa. Jos tulonsaajalle on aiheutunut kustannuksia korvattua enemmän, hänen pitää esittää verotuksessaan selvitys kaikista perhehoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Perhehoitajan palkkio (koodiarvo 328)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, jonka kunta maksaa perhehoitajalle hoidettavan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämisestä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Perhehoitajan palkkio perustuu kunnan ja perhehoitajan tekemään toimeksiantosopimukseen. Perhehoitajan palkkiosta maksetaan työeläkevakuutusmaksu mutta ei muita sosiaalivakuutusmaksuja. Kunnan on kuitenkin vakuutettava hoitaja työssä sattuvien tapaturmien varalta. Perhehoitajan tapaturmavakuutuksesta säädetään perhehoitajia koskevassa erillislainsäädännössä.

Perhehoitajan palkkiota käsitellään työkorvauksena, josta toimitetaan ennakonpidätys, jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Tulolajilla ilmoitetaan toimeksiantosuhteessa olevalle perhehoitajalle maksettu palkkio, jos henkilöä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi ilmoitetaan palkkio, jos maksajana on julkisten alojen eläkelakien piiriin kuuluva työnantaja ja tulonsaaja on luonnollinen henkilö, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin, mutta hänellä ei ole yrittäjän eläkelakien mukaista vakuutusta.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Perhepäivähoitajan kustannusten korvaus (koodiarvo 329)?

Tulolajilla ilmoitetaan veronalainen kustannusten korvaus, joka maksetaan perhepäivähoitajalle hoitolapsen hoidosta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Korvattavia kustannuksia ovat esimerkiksi ruokailusta aiheutuvat kulut. Suomen Kuntaliitto antaa vuosittain kunnille suosituksen perhepäivähoitajille maksettavasta kustannusten korvauksesta.

Kustannusten korvauksista ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Puhelinetu (koodiarvo 330)?

Tulolajilla ilmoitetaan luontoisetu, joka syntyy, kun työnantaja maksaa työntekijän puhelinliittymän kulut vapaa-ajalla tapahtuvan yksityiskäytön osalta.

Puhelinetu voidaan ilmoittaa erikseen, mutta saatu etu on ilmoitettava vähintään yhteissummana Muu luontoisetu -tulolajilla. Tällöin on lisäksi ilmoitettava Muu luontoisetu -tulolajiin liittyvän Edun tyyppi -lisätiedon avulla, että Muu luontoisetu -tulolajilla ilmoitettu tulo sisältää puhelinedun.  Jos puhelinetu ilmoitetaan erikseen, sitä ei lisätä enää Muu luontoisetu -tulolajilla ilmoitettaviin tuloihin. 

Puhelinedusta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Päiväraha (koodiarvo 331)?

Päiväraha on verovapaa kustannusten korvaus kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elantokustannusten lisäyksestä, joka korvauksen saajalle aiheutuu työmatkasta. Tulolajilla ilmoitetaan verovapaiden päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä.

Päiväraha voi olla:

  • ateriakorvaus
  • kotimaan kokopäiväraha
  • kotimaan osapäiväraha tai
  • ulkomaan päiväraha.

Samoin tulolajilla ilmoitetaan seuraavat ulkomaan työskentelyyn liittyvät verovapaat edut:

  • verovelvollisen ja hänen perheenjäsenensä muutto- ja matkakustannukset työntekovaltioon ja takaisin
  • työnantajan ulkomailla kustantama tavanomainen yksityinen palveluhenkilöstö
  • työnantajan kustantama lasten perus- ja lukiotason koulutus.

Tulolajilla ei ilmoiteta yömatkarahaa. Kohtaan merkitään vain verovapaiden päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä. Verohallinto vahvistaa vuosittain verovapaat määrät antamallaan päätöksellä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Ateriakorvaukset merkitään kohtaan vain, jos niiden ilmoittamisessa ei ole käytetty omaa erillistä Ateriakorvaus-tulolajia. Jos päivärahat tai muut kohdassa mainitut korvaukset on maksettu Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein, korvaukset ilmoitetaan tulolajilla Palkka yhteissumma tai Muu maksettu lisä, jolloin ne ovat myös sosiaalivakuutusmaksujen alaisia.

Jos lievemmin perustein maksetuista korvauksista on sovittu työehtosopimuksella, korvaus ei ole eläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen. Näissä tilanteissa suorituksen maksaja ilmoittaa tulon tulolajilla Palkka yhteissumma tai Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu ja ilmoittaa samalla, mikä osuus suorituksesta on eläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Tulolajin yhteydessä on annettava lisätiedot siitä, mitä eri päivärahoja yhteissumma sisältää. Päivärahat eivät ole sosiaalivakuutusmaksun alaisia.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Pääomatuloa oleva suoritus (koodiarvo 332)?

Tulolajilla ilmoitetaan suoritus, joka on saajalleen pääomatuloa. Tällainen on esimerkiksi työntekijälle tai osakkaalle maksettu korko, kuten palkkasaatavan korko tai pääomatuloa oleva takausprovisio.

Suoritukset ovat ennakonpidätyksen alaisia mutta eivät sosiaalivakuutusmaksun alaisia.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Ravintoetu (koodiarvo 334)?

Tulolajilla ilmoitetaan luontoisetu, joka syntyy, kun työnantaja tarjoaa työntekijälleen aterian. Työnantaja voi tukea ruokailukustannuksia ruokailulipukkeella tai muulla kohdennetulla maksuvälineellä taikka järjestämällä työpaikkaruokailun. Ravintoedun verotusarvo määräytyy Verohallinnon päätöksen mukaisena vuosittain vahvistettavana arvona.

Ravintoetu voidaan ilmoittaa erikseen, mutta saatu etu on ilmoitettava vähintään yhteissummana Muu luontoisetu -tulolajilla. Tällöin on lisäksi ilmoitettava Muu luontoisetu -tulolajiin liittyvän Edun tyyppi -lisätiedon avulla, että Muu luontoisetu -tulolajilla ilmoitettu tulo sisältää ravintoedun. 

Jos ravintoetu ilmoitetaan erikseen, sitä ei lisätä enää Muu luontoisetu -tulolajilla ilmoitettaviin tuloihin. 

Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, tulorekisteriin ilmoitetaan tieto "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä". Ravintoedun verotusarvo on tällöin ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla Ravintoetu. Muu luontoisetu -tulolajia ei voi käyttää. Ravintoedusta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Sovittelijan kulukorvaus (koodiarvo 335)?

Tulolajilla ilmoitetaan veronalainen kustannusten korvaus, joka maksetaan vapaaehtoiselle sovittelijalle sovittelusta aiheutuneista kustannuksista. Sovittelijan kulukorvaus on veronalaista ansiotuloa, joka otetaan huomioon suorituksen saajan verotuksessa samansuuruisena vähennyksenä ilman suorituksen saajan esittämää eri selvitystä.

Kulukorvauksista ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työkorvaus (koodiarvo 336)?

Tulolajilla ilmoitetaan muussa kuin palvelussuhteessa tehdystä työstä maksettava tai maksettavaksi sovittu vastike, josta pitää toimittaa ennakonpidätys, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, mutta josta ei pääsääntöisesti makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Työkorvausta voidaan maksaa ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle tai kuulumattomalle työn suorittajalle. Työkorvaus on veronalaista ansiotuloa ja siitä toimitetaan ennakonpidätys, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Työkorvausta on esimerkiksi tukiperheelle maksettu korvaus.

Työkorvauksesta on annettava ilmoitus, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin tai jos maksajana on julkisten alojen eläkelain piiriin (JuEL) kuuluva suorituksen maksaja ja tulonsaaja on luonnollinen henkilö, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin mutta jolla ei ole yrittäjän eläkelakien mukaista vakuutusta.

Koska ilmoitus tehdään aina, kun tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, saajana voi olla myös muu kuin luonnollinen henkilö, kuten yhdistys, osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Rajoitetusti verovelvolliselle yritykselle maksetut työkorvaukset on ilmoitettava, jos maksaja on perinyt yritykseltä lähdeveron. Rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus on ilmoitettava aina riippumatta siitä, onko lähdeveroa peritty.

Työkorvauksesta ei pääsääntöisesti makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluva työnantaja maksaa yksityishenkilön toimeksiantosopimuksen perusteella työeläkevakuutusmaksut, jos toimeksisaaja ei toimi yrittäjänä eli hänellä ei ole yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta. Lisäksi tulonsaaja maksaa työkorvauksesta työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun. Oletuksena tulolajissa on, ettei tulo ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Miten ilmoitetaan työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset?

Jos palkkio tai muu suorituksen määrä on maksettu työkorvauksena, saajalla ei voi olla verovapaisiin kuluihin merkittäviä kustannusten korvauksia. 

Työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset lisätään tulon määrään yhtenä summana muun palkkion kanssa. Työkorvauksen yhteydessä maksetut kustannusten korvaukset eivät ole verovapaita. Jos veronalainen kilometrikorvaus maksetaan toimeksiantosuhteessa olevalle henkilölle tai yhteisölle, korvaus ilmoitetaan työkorvauksena eikä tulolajia Kilometrikorvaus (veronalainen) saa käyttää.

Työkorvauksen saaja voi vaatia matkakustannuksia vähennettäväksi esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Elinkeinotoiminnan harjoittaja vähentää kuitenkin matkakustannukset kirjanpidossaan.

Työkorvauksesta ei yleensä voi ennen ennakonpidätyksen toimittamista vähentää työstä aiheutuneita kustannusten korvauksia. Poikkeuksena ovat vain luonnollisille henkilöille työmatkasta maksetut kustannusten korvaukset, joista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos niiden perusteet ja määrät ovat sen mukaisia kuin Verohallinnon vuosittain antamassa päätöksessä verovapaista matkakustannusten korvauksista on määrätty. Nämäkään korvaukset eivät ole verovapaita, joten ne ilmoitetaan työkorvauksen yhteissummassa.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työnantajakohtaisen sairauskassan maksama täydennyspäiväraha (koodiarvo 337)?

Tulolajilla ilmoitetaan sairausajan palkka, jonka vakuutuskassalain mukainen sairauskassa maksaa työntekijälle.

Sairauskassan maksama tulo vastaa työnantajan maksamaa sairausajan palkkaa ja on siten sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Tulo on lisäksi ennakonpidätyksen alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työnantajan maksama eläke (koodiarvo 338)?

Tulolajilla ilmoitetaan eläke, jonka työnantaja maksaa entiselle työntekijälleen tai tämän edunsaajalle aiemman palvelussuhteen perusteella. Tulo on ennakonpidätyksen alainen. Työnantajan maksamasta eläkkeestä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka) (koodiarvo 339)?

Tulolajilla ilmoitetaan osakkaalle palkkana maksettava osinko, jonka jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos.

Työpanokseen perustuvasta osingosta toimitetaan ennakonpidätys. Yhtiön osakkaalle jaettavasta osingosta ei makseta työeläkevakuutus-, työttömyysvakuutus- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksua, vaikka osinko katsottaisiin työpanokseen perustuvaa osinkoa koskevien erityissäännösten perusteella verotuksessa palkaksi.

Työpanokseen perustuvasta osingosta maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu ja osingon määrä on työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteena.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus) (koodiarvo 340)?

Tulolajilla ilmoitetaan osakkaalle työkorvauksena maksettava osinko, jonka jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos.

Työpanokseen perustuvasta osingosta (työkorvausta) toimitetaan ennakonpidätys, ellei saaja ole ennakkoperintärekisterissä.  Suorituksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Tulo on kuitenkin työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työsuhdematkalipun verovapaa osuus (koodiarvo 341)?

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan työntekijälle kustantaman julkisen liikenteen henkilökohtaisen joukkoliikennelipun verovapaa osuus. Osa työsuhdematkalipun arvosta on verovapaata ja osa veronalaista. Veronalainen osuus työsuhdematkalipusta on luontoisetua. Jos työnantaja antaa työntekijälle enintään 300 euron arvoisen joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten, matkalippu on verovapaata tuloa. Lisäksi matkalippu on verovapaata tuloa 750 euron ylittävältä osalta 3 400 euroon asti. Työsuhdematkalipusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua tai vähennettävää määrää ei ole.

Esimerkki: Työnantaja on antanut työntekijälle 300 euron työsuhdematkalipun. Luontoisetua ei synny. Työsuhdematkalipun verovapaa osuus -tulolajilla ilmoitetaan 300 euroa.

Jos työntekijä ostaa matkalipun itse ja työnantaja maksaa työntekijälle matkalipun hinnan tai osan siitä, työnantajan maksama korvaus katsotaan kokonaisuudessaan työntekijän palkaksi. Tällöin työntekijälle maksettu lipun hinta ilmoitetaan vain palkkana. Verovapaasta osuudesta ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus (koodiarvo 342)?

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan työntekijälle kustantaman julkisen liikenteen henkilökohtaisen joukkoliikennelipun palkaksi katsottava osuus. Osa työsuhdematkalipun arvosta on verovapaata ja osa veronalaista. Veronalainen osuus työsuhdematkalipusta on luontoisetua. Jos työnantaja antaa työntekijälle enintään 300 euron arvoisen joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten, matkalippu on verovapaata tuloa. Lisäksi matkalippu on verovapaata tuloa 750 euron ylittävältä osalta 3 400 euroon asti. 

Työsuhdematkalipusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua ei ole. Työsuhdematkalipun palkaksi katsottava osuus ja verovapaa osuus on eriteltävä, koska ne vaikuttavat työntekijän kodin ja työpaikan välisten matkakulujen vähennyskelpoisuuteen.

Palkaksi katsottavana osuutena ilmoitetaan se osuus edun arvosta, josta työnantaja on jo vähentänyt mahdollisesti tulonsaajalta perimänsä korvauksen. Jos työntekijä ostaa matkalipun itse ja työnantaja maksaa työntekijälle matkalipun hinnan tai osan siitä, työnantajan maksama korvaus katsotaan kokonaisuudessaan työntekijän palkaksi. Tällöin työntekijälle maksettu lipun hinta ilmoitetaan vain palkkana.

Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus ilmoitetaan ainoastaan omalla tulolajillaan, eikä sitä lisätä Muu luontoisetu -tulolajiin etuihin. Palkaksi katsottu osuus on ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työsuhdeoptio (koodiarvo 343)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, joka annetaan työnantajayrityksen option muodossa.

Työsuhdeoptiosta saatavasta edusta toimitetaan ennakonpidätys. Työsuhdeoptio on tuloverotuksen kohteena optiota käytettäessä. Työsuhdeoptiosta ei mene sosiaalivakuutusmaksuja sitä käytettäessä.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Urheilijarahastoon siirretty palkka (koodiarvo 350)?

Tulolajilla ilmoitetaan urheilutulon siirtäminen urheilijarahastoon tulojen jaksottamista varten. Urheilijalla on oikeus siirtää osa urheilutulosta urheilijarahastoon. Rahastoinnista sovitaan urheilijan, työnantajan ja mahdollisesti sponsorin kesken.

Urheilutulo voi muodostua urheilijan palkasta tai palkkiosta. Tulolajilla ilmoitetaan vain rahastoon siirretty palkka. Siirto urheilurahastoon on tarkoitettu urheiluajan jälkeisen toimeentulon turvaamiseen.

Urheilijan palkasta maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu rahastoon siirrettävän palkan osalta. Urheilija maksaa tulosta veroa vasta silloin, kun tulo maksetaan hänelle rahastosta. Rahastoitavasta palkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sairausvakuutuksen päivärahamaksu vasta silloin, kun palkka maksetaan rahastosta urheilijalle. Urheilutulon rahastointi ei vaikuta urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa eriteltyjen vakuutusmaksujen maksamiseen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Urheilijarahastosta maksettu palkka (koodiarvo 351)?

Tulolajilla ilmoitetaan urheilutulon nostaminen urheilijarahastosta urheilijalle. Rahasto toimittaa urheilijarahastosta nostettavasta urheilijan palkasta ja palkkiosta ennakonpidätyksen, kun urheilija nostaa suorituksen.

Rahastosta nostettavat erät on eriteltävä palkkoihin ja palkkioihin, sillä näihin kohdistuu verotuksessa erilaisia vähennyksiä. Tulolajilla ilmoitetaan vain rahastosta maksettu palkka. Rahastosta maksettu urheilijan palkkio ilmoitetaan työkorvauksena. Lisäksi tulonsaajan lisätiedon tyypiksi merkitään ”Urheilija”. Rahastoitavasta palkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksu silloin, kun palkka maksetaan rahastosta urheilijalle. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan silloin, kun tulo rahastoidaan urheilijarahastoon.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Vakuutuspalkka (koodiarvo 352)?

Tulolajilla ilmoitetaan laskennallinen palkka, joka olisi maksettava, jos ulkomailla tehtyä työtä vastaava työ tehtäisiin Suomessa. Vakuutuspalkkaa ulkomaantyössä käytetään sosiaalivakuuttamisessa maksujen ja etuuksien määräytymisen perusteena todellisen palkan sijaan.

Eri toimijoiden kesken on omat sääntönsä siitä, milloin määräytymisen perusteena käytetään vakuutuspalkkaa ja milloin todellista maksettua palkkaa. Aiheeseen liittyvä tarkempi ohje löytyy Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeista: Vakuutuspalkka eläkkeen perusteena olevana työansiona.

Oletuksena tulolajissa on, että se on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.  Jos vakuutuspalkka ei poikkeuksellisesti olisikaan jonkun tai joidenkin sosiaalivakuutusmaksujen alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa vakuuttamistiedon erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Veronalainen kustannusten korvaus (koodiarvo 353)?

Veronalaisilla kustannusten korvauksilla tarkoitetaan työn suorittajalle työtehtävien hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista maksettavaa veronalaista korvausta. Tulolajilla ilmoitetaan kaikkien sellaisten veronalaisten kustannusten korvausten yhteissumma, joita ei eritellä muilla tulolajeilla. Kohdassa ilmoitetaan vain tulonsaajalle maksettuja välittömästi työstä aiheutuneita kustannusten korvauksia, joita työnantaja ei ole lukenut mukaan palkan määrään toimittaessaan ennakonpidätystä.

Työnantaja voi korvata tulonsaajalle työstä välittömästi aiheutuneet kustannukset. Tällaisia ovat muun muassa kustannukset, jotka ovat aiheutuneet työvälineiden ja materiaalin hankkimisesta, tarveaineista ja suoja-asujen hankkimisesta. Esimerkiksi rakennusalalla maksetaan työehtosopimukseen perustuvaa työvälinekorvausta.

Työnantaja ei toimita veronalaisista kustannusten korvauksista ennakonpidätystä eikä maksa sosiaalivakuutusmaksuja. Korvaukset ovat kuitenkin tulonsaajan veronalaista tuloa. Tulonsaajan pitää vaatia todelliset kustannukset vähennettäviksi esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Jos työntekijä on hankkinut työnantajan puolesta työvälineitä ja työmateriaaleja, niiden kustannuksia ei ilmoiteta, jos työnantaja on korvannut ne työntekijälle tositetta vastaan.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Yksityisen hoidon tuen kuntalisä (koodiarvo 354)?

Tulolajilla ilmoitetaan kuntakohtainen yksityisen hoidon tuen osa. Kunta päättää kuntalisän maksamisesta ja sen määrästä.

Kela ja kunta voivat sopia kuntalisän maksamisesta Kelan kautta. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä myönnetään lapsen huoltajalle, mutta tuki maksetaan perheen palkkaamalle lastenhoitajalle tai yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle ja siitä toimitetaan ennakonpidätys Verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Kunta ja Kela ilmoittavat maksamansa kuntalisän tällä tulolajilla sijaismaksajana. Kunta ja Kela eivät maksa sosiaalivakuutusmaksuja maksaessaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Perhe vastaa työsopimussuhteisen hoitajan työnantajavelvoitteista ja sosiaalivakuutusmaksuista myös kuntalisän osalta. Perheen on ilmoitettava työsuhteisen lastenhoitajan saama kuntalisä Sijaismaksajan maksama palkka -tulolajilla, ja työnantaja maksaa tulosta sosiaalivakuutusmaksut. Perheen työnantajamaksut määräytyvät kyseisen tulolajin perustella.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Yksityisen hoidon tuki (palkka) (koodiarvo 355)?

Tulolajilla ilmoitetaan lastenhoidon tuki, jota maksetaan perheen palkkaamalle lastenhoitajalle tai yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle, jos tämä hoitaa alle kouluikäistä lasta, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa ja jolle ei ole varattu kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Kela myöntää yksityisen hoidon tuen lapsen huoltajalle, mutta tuki maksetaan perheen palkkaamalle lastenhoitajalle tai yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle ja siitä toimitetaan ennakonpidätys Verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Kela ilmoittaa tiedot tulolajilla sijaismaksajana niistä palkoista, jotka se on maksanut perheeseen työsuhteessa olevalle hoitajalle. Kela toimii yksityisen hoidon tuessa sijaismaksajana eikä maksa yksityisen hoidon tuesta sosiaalivakuutusmaksuja.

Perhe vastaa työsopimussuhteisen hoitajan työnantajavelvoitteista ja sosiaalivakuutusmaksuista myös yksityisen hoidon tuen osalta. Perheen on ilmoitettava työsuhteisen lastenhoitajan saama palkaksi katsottu yksityisen hoidon tuki Sijaismaksajan maksama palkka -tulolajilla, ja työnantaja maksaa tulosta sosiaalivakuutusmaksut. Perheen työnantajamaksut määräytyvät kyseisen tulolajin perustella.

Jos perhe maksaa lastenhoitajalle lisäksi muuta tuloa, perheen kuukauden aikana maksamat muut suorituksen tulonsaajalle voidaan ilmoittaa samalla ilmoituksella, jolla sijaismaksajan palkat ilmoitetaan.

Ilmoittamista on kuvattu tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: sijaismaksajan maksamat suoritukset.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Yksityisen hoidon tuki (työkorvaus) (koodiarvo 356)?

Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, jota maksetaan perheen hankkimalle lastenhoitajalle tai yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle, jos tämä hoitaa alle kouluikäistä lasta, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa ja jolle ei ole varattu kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Kela ilmoittaa maksamansa tulon tulolajilla.

Työkorvausta maksetaan muusta kuin palvelussuhteessa tehdystä työstä. Siitä pitää toimittaa ennakonpidätys, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Työkorvauksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Tulonsaaja maksaa työkorvauksesta työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus (koodiarvo 357)?

Tulolajilla ilmoitetaan kilometrikorvaus, jonka yleishyödyllinen yhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuvalle.

Yleishyödyllisen yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta tehty matka rinnastetaan työmatkaan silloinkin, kun suorituksen saaja ei ole palvelussuhteessa maksajaan eikä muutoin saa palkkaa työstä, johon matka liittyy. 

Tulolajilla ilmoitetaan vain tuloverolain (1535/1992) mukaiset verovapaat kilometrikorvaukset. Lainkohdan mukaan matkakustannusten korvauksesta, jonka yleishyödyllinen yhteisö maksaa, on verovapaata tuloa matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta. Matkustamiskustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään 2 000 euroa kalenterivuodelta.

Tulolajilla ilmoitetaan vain verovapaat määrät. Jos yleishyödyllinen yhteisö maksaa kilometrikorvauksia enemmän kuin tuloverolaissa säädetään, ylimenevä osa ilmoitetaan työkorvauksena. Korvauksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha (koodiarvo 358)?

Tulolajilla ilmoitetaan työmatkapäiväraha, jonka yleishyödyllinen yhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuvalle. Kohdassa ilmoitetaan vain tuloverolain mukaiset verovapaat korvaukset.

Lainkohdan mukaan matkakustannusten korvauksesta, jonka yleishyödyllinen yhteisö maksaa, on verovapaata tuloa: • päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa • majoittumiskorvaus.

Tulolajilla ilmoitetaan vain verovapaat määrät. Jos yleishyödyllinen yhteisö maksaan päivärahaa enemmän kuin tuloverolaissa säädetään, ylimenevä osa ilmoitetaan työkorvauksena. Päivärahasta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Perusteeton etu (koodiarvo 359)?

Tulolajilla ilmoitetaan aiheettomasti maksettu suoritus tai etu, johon tulonsaaja ei ole oikeutettu. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun suoritus on maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai väärän suuruisena.

Erillistä Perusteeton etu -tulolajia käytetään vain, jos aiheettomasti maksettu suoritus havaitaan ennen ensimmäisen ilmoituksen lähettämistä, eikä tuloa ole aiemmin ilmoitettu muuna tulona tulorekisteriin. Jos perusteeton etu on aiemmin ilmoitettu virheellisesti esimeriksi Palkka yhteissumma -tulolajilla, tieto on korjattava oikeaksi käyttäen Palkka yhteissumma -tulolajia sekä sen yhteydessä annettavaa erillistä tietoa Perusteeton etu. Perusteettomasta edusta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta (koodiarvo 361)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkkio, joka annetaan työnantajayrityksen option muodossa ja jossa työntekijältä peritty option merkintähinta option luovutusajankohtana on selvästi alhaisempi kuin osakkeen markkinahinta.
Tulo on työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Työsuhdeoptioetu ei ole optio-oikeutta luovutettaessa tuloverotuksen alaista eikä siitä määrätä työnantajan sairausvakuutusmaksua.
Käytettäessä optiota etu ilmoitetaan tulolajilla Työsuhdeoptio.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Autoedusta peritty korvaus (koodiarvo 401)?

Tulolajilla ilmoitetaan luontoisedun omavastuuosuus, jonka työntekijä maksaa autoedun verotusarvosta.

Autoedun omavastuuosuus alentaa verotettavaa etua tai poistaa sen kokonaan. Jos autoedun omavastuuosuus on autoedun verotusarvoa pienempi, autoedun arvon ja autoedusta perityn korvauksen erotus on työntekijän veronalaista palkkaa. Jos omavastuuosuus vastaa autoedun verotusarvoa, verotettavaa etua ei synny. Tällöinkin peritty korvaus on ilmoitettava. Tällöin on lisäksi ilmoitettava edun määrä Autoetu-tulolajilla.

Autoedun arvo ilmoitetaan täysimääräisenä Autoetu-tulolajilla. Autoedusta peritty korvaus -tulolajilla ilmoitetaan työntekijältä perityn omavastuuosuuden määrä.

Autoetu on ilmoitettava siinäkin tapauksessa, että suorituksen maksaja on perinyt tulonsaajalta luontoisedusta luontoisedun raha-arvoa vastaavan tai sitä suuremman korvauksen, eikä palkkaan lisättävää määrää ole jäänyt lainkaan.
Työnantaja voi periä autoedun omavastuuosuuden työntekijän nettopalkasta.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Ennakonpidätys (koodiarvo 402)?

Tulolajilla ilmoitetaan ennakkoperintä, jossa suorituksen maksaja vähentää verovelvolliselle maksettavasta rahamäärästä ennakonpidätysprosentin mukaan lasketun veron.

Ennakonpidätys voidaan ilmoittaa ilmoituksella yhteissummana, vaikka tulolajeja olisi ilmoitettu useita.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Luottamushenkilömaksu (koodiarvo 403)?

Tulolajilla ilmoitetaan maksu, joka voidaan periä puolueille tilitettäväksi kunnallisten luottamustoimihenkilöiden kokouspalkkioista.

Luottamushenkilömaksua voivat ilmoittaa vain kunta ja kuntayhtymä. Kunta tai kuntayhtymä ilmoittaa luottamushenkilömaksun, joka on peritty kunnalliseen luottamustoimeen valitulle henkilölle maksetuista palkkiosta. Luottamushenkilölle maksettu palkkio ilmoitetaan Kokouspalkkio-, Luottamustoimipalkkio- tai Palkka yhteissumma -tulolajilla maksun perusteesta riippuen. 

Jos luottamushenkilönä toimiva tulonsaaja on maksanut itse luottamushenkilömaksun suoraan puolueelle, maksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Puolue ilmoittaa maksun Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Maksua ei ilmoiteta, jos se on peritty muusta kuin kunnallisesta luottamustoimesta, esimerkiksi osakeyhtiön tai muun yksityisoikeudellisen yhteisön hallituksen jäsenyydestä.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Lähdevero (koodiarvo 404)?

Tulolajilla ilmoitetaan lopullinen rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta suorituksesta perittävä vero, jonka suorituksen maksaja on velvollinen perimään tulosta sen maksamisen yhteydessä.

Tulolajilla ilmoitetaan vain peritty ja Suomeen tilitetty lähdevero.

Lähdevero voidaan ilmoittaa ilmoituksella yhteissummana, vaikka tulolajeja olisi ilmoitettu useita.

Lähdevero ei sisällä työntekijän sairausvakuutusmaksua, vaan maksu peritään tarvittaessa erikseen. Tällöin työntekijän sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan erillisellä Työntekijän sairausvakuutusmaksu -tulolajilla. 

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Lähdeverovähennys (koodiarvo 405)?

Tulolajilla ilmoitetaan rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä ennen lähdeveron perimistä tehtävä vähennys.

Lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 euroa kuukaudessa sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 %. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 euroa päivässä. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin tulon määrä. Vähennyksen saaminen edellyttää, että verovelvollinen esittää suorituksen maksajalle lähdeverokortin, jossa on maininta vähennyksestä.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Maksettava palkka (koodiarvo 406)?

Tulolajilla ilmoitetaan rahapalkka, joka maksetaan ennakonpidätyksen, työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen ja muiden vähennettävien erien vähentämisen jälkeen työntekijälle.

Muihin vähennettäviin eriin voivat kuulua esimerkiksi luontoiseduista työntekijältä perittävät maksut, työnantajan pidättämät työttömyyskassan ja ammattiliiton jäsenmaksut sekä ulosottomaksut.

Työnantajalle kuuluvia kulueriä, kuten työmatkoilta maksettavia hotellimaksuja, matkalippukuluja tai mahdollisia työterveydenhuollon maksuja, ei ilmoiteta Maksettava palkka -tulolajilla.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Muista luontoiseduista peritty korvaus (koodiarvo 407)?

Tulolajilla ilmoitetaan se osuus luontoisedun arvosta, jonka työntekijä maksaa itse.

Tulolajilla ilmoitetaan summa, joka työntekijältä on peritty muista luontoiseduista kuin autoedusta tai työsuhdematkalippuedusta.

Luontoisedun arvo ilmoitetaan täysimääräisenä omalla tulolajillaan. Muista luontoiseduista peritty korvaus -tulolajilla ilmoitetaan työntekijältä perityn omavastuuosuuden määrä.

Jos ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa, perittyä korvausta ei ilmoiteta Muista luontoiseduista peritty korvaus -tulolajilla. Tällöin käytetään vain tietoa ”Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä”.
Työnantaja voi periä korvauksen luontoiseduista työntekijän nettopalkasta.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Nettopalkasta vähennettävä muu erä (koodiarvo 408)?

Tulolajilla ilmoitetaan erät, jotka suorituksen maksaja vähentää nettopalkasta ennen suorituksen maksamista tulonsaajalle.

Nettopalkasta voidaan vähentää suorituksia lain tai sopimuksen perusteella. Lain perusteella tehtäviä vähennyksiä ovat esimeriksi ulosmittaukset. Työnantaja voi kuitata omia saataviaan työntekijän palkasta. Työntekijän nettopalkasta voidaan vähentää maksuja, joiden perimisestä on sovittu työnantajan ja työntekijän kesken. Nettopalkasta vähennettäviä eriä ovat esimerkiksi työttömyyskassan ja ammattiyhdistysten jäsenmaksut sekä pysäköintihallimaksut.

Jos ulosmittaus on jo ilmoitettu erikseen, sitä ei ilmoiteta enää tällä tulolajilla yhteissummassa. 

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Nettopalkka (koodiarvo 409)?

Tulolajilla ilmoitetaan palkka, josta on toimitettu ennakonpidätys ja maksettu työntekijän sosiaalivakuutusmaksut. Nettopalkka on eri asia kuin työntekijälle maksettava palkka.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksu (koodiarvo 410)?

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan osuus kollektiivisen lisäeläkkeen kattamiseksi maksettavasta lisäeläkevakuutuksen maksusta.

Maksu ilmoitetaan vain, jos työntekijä maksaa itse osan maksuista. Jos työnantaja maksaa kollektiivisen lisäeläketurvan maksut kokonaan, tietoja ei ilmoiteta lainkaan palkkatietoilmoituksella.

Kohdassa ilmoitetaan vain 6.5.2004 tai sen jälkeen otetun kollektiivisen lisäeläketurvan maksut. Jos työntekijä on ollut vakuutettuna ennen 6.5.2004, häneltä perityt maksut ilmoitetaan vain Työntekijän työeläkevakuutusmaksu -kohdassa.

Maksut ilmoitetaan tässä kohdassa myös silloin, kun uusi työntekijä on tullut 6.5.2004 jälkeen mukaan työnantajan ennen tuota päivää ottamaan kollektiiviseen vakuutusjärjestelmään.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen työntekijältä peritty osuus (koodiarvo 411)?

Tulolajilla ilmoitetaan työntekijän osuus kollektiivisen lisäeläkkeen kattamiseksi maksettavasta lisäeläkevakuutuksen maksusta.

Maksu ilmoitetaan vain, jos työntekijä maksaa itse osan maksuista. Jos työnantaja maksaa kollektiivisen lisäeläketurvan maksut kokonaan, tietoja ei ilmoiteta lainkaan palkkatietoilmoituksella.

Kohdassa ilmoitetaan vain 6.5.2004 tai sen jälkeen otetun kollektiivisen lisäeläketurvan maksut. Jos työntekijä on ollut vakuutettuna ennen 6.5.2004, häneltä perityt maksut ilmoitetaan vain Työntekijän työeläkevakuutusmaksut -kohdassa.

Maksut ilmoitetaan kohdassa myös silloin, kun uusi työntekijä on tullut 6.5.2004 jälkeen mukaan työnantajan ennen tuota päivää ottamaan kollektiiviseen vakuutusjärjestelmään.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työntekijän sairausvakuutusmaksu (koodiarvo 412)?

Tulolajilla ilmoitetaan sairausvakuutusmaksun osa, jolla työntekijä osallistuu työtulovakuutuksen rahoittamiseen.

Yleisesti verovelvollisella tulonsaajalla sairausvakuutusmaksu sisältyy aina ennakonpidätykseen, eikä yleisesti verovelvollisten osalta ilmoiteta erikseen työntekijän sairausvakuutusmaksua.

Rajoitetusti verovelvollisen sairausvakuutusmaksu on perittävä erikseen lähdeveron lisäksi, ellei rajoitetusti verovelvollinen ole hakeutunut verotusmenettelystä annetun lain mukaiseen verotukseen, jolloin sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen tai ennakkoveroon.

Työntekijän sairausvakuutusmaksuun sisältyvät sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu. Maksujen määrät vahvistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (koodiarvo 413)?

Tulolajilla ilmoitetaan bruttopalkan perusteella määräytyvä työeläkevakuutusmaksu, jolla työntekijä osallistuu työeläkevakuutuksen rahoittamiseen. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu vähennetään työntekijän nettopalkasta.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (koodiarvo 414)?

Tulolajilla ilmoitetaan bruttopalkan perusteella määräytyvä työttömyysvakuutusmaksu, jolla työntekijä osallistuu työttömyysvakuutuksen rahoittamiseen. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu vähennetään työntekijän nettopalkasta.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Työsuhdematkalipusta peritty korvaus (koodiarvo 415)?

Tulolajilla ilmoitetaan luontoisedun omavastuuosuus, jonka työntekijä maksaa työsuhdematkalipun euromääräisestä arvosta.

Osa työsuhdematkalipun arvosta on verovapaata ja osa veronalaista. Veronalainen osuus työsuhdematkalipusta on luontoisetua. Jos työnantaja antaa työntekijälle enintään 300 euron arvoisen joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten, matkalippu on verovapaata tuloa. Lisäksi matkalippu on verovapaata tuloa 750 euron ylittävältä osalta 3 400 euroon asti. Työsuhdematkalipusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua ei ole.

Jos työntekijä ostaa matkalipun itse ja työnantaja maksaa työntekijälle matkalipun hinnan tai osan siitä, työnantajan maksama korvaus katsotaan kokonaisuudessaan työntekijän palkaksi. Tällöin työntekijälle maksettu lipun hinta ilmoitetaan vain palkkana.

Työnantaja voi periä työsuhdematkalipun omavastuuosuuden työntekijän nettopalkasta.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Ulkomaille maksettu vero (koodiarvo 416)?

Tulolajilla ilmoitetaan vero, esimerkiksi ennakonpidätys, jonka työnantaja on pidättänyt työntekijän palkasta ja maksanut työskentelyvaltioon. Ennakonpidätyksen pitää vastata mahdollisimman tarkoin lopullista veroa.

Yleisimmin kyseessä on tilanne, jossa suomalaisella työnantajalla on kiinteä toimipaikka ja työnantajavelvoitteet ulkomailla. Tiedolla on merkitystä, koska Suomella on asuinvaltiona velvollisuus poistaa kaksinkertainen verotus.

Tulolajilla ei ilmoiteta työntekijän mahdollisesti itse ulkomaille maksamaa veroa, vaan työntekijä ilmoittaa sen itse verotuksessaan.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Ulosmittaus (koodiarvo 417)?

Tulolajilla ilmoitetaan perittäväksi tulleen velan maksamiseksi tehtävä pidätys. Ulosmitattava määrä lasketaan nettotulosta. Ulosmitattaessa velallisen ja hänen perheensä toimeentuloa varten pitää kuitenkin jättää suojaosuus. 

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu (koodiarvo 418)?

Tulolajilla ilmoitetaan lakisääteistä eläketurvaa täydentävän, tietylle henkilölle kohdistetun eläkevakuutuksen maksu. Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu voi olla jatkuva tai kertaluonteinen. Tulolajilla ilmoitetaan työntekijälle otetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Samoin ilmoitetaan myös sellaisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut, joka on otettu avoimen yhtiön yhtiömiehelle, kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle tai sellaisen osakeyhtiön osakkaalle, joka ei ole työeläkevakuutettu. Jos työnantajan ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut ylittävät 8 500 euroa, ne ovat veronalaista tuloa, josta maksetaan myös työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Jos maksut ylittävät 8 500 euroa vuodessa, suorituksen maksaja ilmoittaa ylimenevät maksut muina luontoisetuina.

Tulolajilla ilmoitetaan vain vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Jos työnantaja on maksanut työntekijän puolesta työntekijän pakollisia eläkevakuutusmaksuja, työttömyysvakuutusmaksuja ja työntekijän itsensä ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja, nämä ilmoitetaan Muu luontoisetu -tulolajilla.

Missä tilanteessa käytetään tulolajia Vähennys ennen ennakonpidätystä (koodiarvo 419)?

Tulolajilla ilmoitetaan työntekijän itsensä maksama, työn tekemisestä aiheutunut välitön kustannus, jonka työnantaja vähentää bruttopalkasta ennen ennakonpidätyksen osuuden määrittämistä. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa tulonsaajan maksamat kustannukset moottorisahan käytöstä ja muut työvälineistä aiheutuneet kustannukset. Samoin tällaisia kustannuksia ovat myös työmatkoista aiheutuneet kustannukset, jos työnantaja ei maksa niistä verovapaita korvauksia palkan lisäksi. Tulolajilla ilmoitetaan vähennys, joka on tehty ennen ennakonpidätyksen toimittamista. Vähennysten osuuden pitää sisältyä myös tulolajilla ilmoitettuun palkkaan.

Maksaja voi tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa vähentää urheilijan palkkiosta ennen ennakonpidätyksen toimittamista sellaisia kustannuksia, jotka urheilija on itse maksanut ja jotka ovat välittömästi aiheutuneet urheilusta

Työntekijän on vaadittava vähennyksiä veroilmoituksessaan, ja vähennys on yleensä pienempi kuin ennakonpidätyksen yhteydessä.

Pitääkö tulorekisteriin ilmoittaa yritysten laskuttamia käyttökorvauksia, jos yritykset toimivat toiminimellä?

Käyttökorvaukset ilmoitetaan tulolajeilla 313 Käyttökorvaus ansiotuloa ja 314 Käyttökorvaus pääomatuloa. Kyseiset tulolajit ovat pakollisia, erikseen ilmoitettavia tietoja. Tulolajilla 313 Käyttökorvaus ansiotuloa on ilmoitettava kaikki käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnollisille henkilöille maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Myös ennakkoperintärekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava. Tulolajilla ilmoitetaan yhtymän, yhteisön tai yhteenliittymän saamat käyttökorvaukset. Tulolajilla ilmoitetaan lisäksi rajoitetusti verovelvolliselle maksetut rojaltit. Jos rojalti eli käyttökorvaus on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka tulonsaaja olisikin ennakkoperintärekisterissä eikä suorituksesta olisi peritty lähdeveroa. 

Tulolajilla 314 Käyttökorvaus pääomatuloa ilmoitetaan kaikki käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnollisille henkilöille maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Myös ennakkoperintärekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava. Tulolajit kuvataan tarkemmin ohjeessa Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet.

Tulorekisterin käyttöönotto ei muuta yksityisen elinkeinonharjoittajan verotuksesta annettuja muita ohjeita tai ilmoituksia.

Ilmoitetaanko henkilöstörahastoerät tulorekisteriin? Jos ilmoitetaan, eihän työnantajan osuutta vuosittaisesta henkilöstörahastoerästä tarvitse ilmoittaa?

Nostetut henkilöstörahastoerät ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen palkkatietoilmoituksella. Suoritus katsotaan ansiotuloksi. Henkilöstörahastosta nostettu veronalainen rahasto-osuus tai ylijäämä ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 309 Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80%).

Jos työnantaja maksaa tulonsaajalle suorituksen käteisenä henkilöstörahastoon siirtämisen sijaan, se ilmoitetaan tavallisena palkkana esimerkiksi tulolajilla 101 Palkka yhteissumma, 201 Aikapalkka tai 216 Muu maksettu lisä. Tällöin tulo on kokonaan veronalaista tuloa ja siitä maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.
Siirtoja henkilöstörahastoon ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Miten lomapalkka ilmoitetaan? Lomapalkalle ei ole omaa tulolajia, vaikka se eritellään palkkatodistuksessa.

Lomapalkalle ei ole omaa tulolajia. Loman ajalta kertyvä tulo ilmoitetaan esimerkiksi aikapalkkana (tulolaji 201) tai urakkapalkkana (tulolaji 227) sen mukaisesti, mikä maksuperuste tulolla on ollut. Lisäksi maksaja ilmoittaa palkallisen poissaolon ajanjakson ja poissaolon syyksi Vuosiloma. Tämän lisäksi maksaja voi ilmoittaa erikseen palkan määrän palkallisen poissaolon ajalta. Lomarahalle on tulolaji 213. Tuloille olisi tärkeää ilmoittaa myös ansaintakausi.

Milloin työsuhdeoptio ilmoitetaan tulorekisteriin?

Kun työntekijä käyttää työsuhdeoption, siitä saatavasta edusta toimitetaan ennakonpidätys. Työsuhdeoptiosta saatava etu ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.
 
Työsuhdeoptiosta saatava etu ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Työsuhdeoptio. Työsuhdeoptioedun arvo on osakkeen tai osuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun työsuhdeoptiota käytetään. Edun arvosta vähennetään hinta, jonka työntekijä yhteensä maksaa osakkeesta tai osuudesta ja työsuhdeoptiosta. Työsuhdeoptio ilmoitetaan kokonaisuudessaan sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin tulonsaaja on ilmoittanut työsuhdeoption käyttämisestä.

Missä tilanteessa ilmoitetaan työsuhteeseen perustuva osakeanti?

Työsuhteeseen perustuva osakeanti on yhtiön omalle henkilökunnalleen suuntaama osakeanti. Veronalaista etua ei synny, jos henkilöstön alennus on enintään 10 % ja etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä. Riittää, jos henkilöstöllä on halutessaan mahdollisuus osallistua antiin. Tällöin tulorekisteriin ei ilmoiteta mitään. Jos etu on henkilökunnan enemmistön käytettävissä, mutta saatu alennus on yli 10 %, tulolajilla Työsuhteeseen perustuva osakeanti ilmoitetaan tulorekisteriin ainoastaan 10 %:n alennuksen ylittävä osuus. Jos etu ei ole henkilökunnan enemmistön käytettävissä, saatava alennus on palkkaa koko määrältään. Tällöin suorituksen ilmoittamisessa käytetään palkan muita tulolajeja.

Millä tulolajeilla ilmoitetaan polkupyöräetu tai sairausetu?  

Työsuhdepolkupyörästä muodostuva etu ilmoitetaan tulolajilla 317 (Muu luontoisetu) ja edun tyypiksi valitaan Muu etu.

Jos sairausedulla tarkoitetaan sairaskuluvakuutusta, sitä ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos se täyttää tuloverolaissa säädetyt verovapauden edellytykset. Jolleivat edellytykset täyty ja etu on kollektiivinen, etu ilmoitetaan tulolajilla 315 (Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu). Jos veronalainen etu on annettu vain osalle henkilökuntaa, se ilmoitetaan tulolajilla 317 (Muu luontoisetu). Edun tyypiksi valitaan Muu etu.

Mitä tulolajia käytetään, jos maksetaan palkkaa Y-tunnusta käyttävälle henkilölle ja maksetusta palkasta pitää periä vain eläkemaksu? Henkilöllä ei ole YEL-vakuutusta tai hänen ansiotulonsa ovat alle vakuuttamisrajan.

Tulo ilmoitetaan sen mukaan, mitä on maksettu eli esimerkiksi aikapalkkaa (tulolaji 201). Lisäksi ilmoitetaan Vakuuttamisen poikkeustilannetieto: "Ei vakuuttamisvelvollisuutta". Tiedon avulla ilmoitetaan, ettei tulosta mene sairasvakuutus-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksua.

Työajantasaamisesta maksettavat korvaukset ilmoitetaan tulolajilla 225,
mutta millä tulolajilla ilmoitetaan työajan tasaamisvapaan ajalta maksettu palkka? Muut poissaolothan ilmoitetaan yleensä tulolajilla 201.  Ilmoitetaanko palkka samalla tavalla sekä tunti- että kuukausipalkkalaisilla?

Työajan tasaamisvapaan ajalta maksettu palkka voidaan ilmoittaa tulolajilla 201.

Yrityksessä käytössä sairauskuluvakuutus, joka katsottu verotettavaksi (ei ole sairauskohtaista ylärajaa, korvaa myös lääkkeet). Vakuutus on haettu kaikille halukkaille työntekijöille (osalle ei vakuutusyhtiö ole myöntänyt terveysselvityksen perusteella), käytetäänkö tulolajia 315 vai 317?

Jos etu on kollektiivinen, käytetään tulolajia 315 (Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu). Jos etu on vain osan käytössä, ilmoitetaan tiedot tulolajilla 317 (Muu luontoisetu) ja edun tyypiksi merkitään Muu etu.  

Miten ilmoitetaan ulkomaiselle yhtiölle maksettava rojalti, jos siitä ei vähennetä lähdeveroa?

Rojalti ilmoitetaan tulolajilla 313 (Käyttökorvaus ansiotuloa), jos kyseessä on ansiotuloa oleva rojalti. Samalla tulolajilla ilmoitetaan myös rajoitetusti verovelvolliselle maksetut rojalti. Jos rojaltista ei peritä lähdeveroa, maksajan on ilmoitettava lähdeveron määränä 0 euroa.

Miten kunta ilmoittaa maksamansa eläkevakuutuksen alaisen työkorvauksen?

Työkorvaus ilmoitetaan tulolajilla 336 (Työkorvaus). Samalla on ilmoitettava eläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero.  Lisätietoja työkorvauksen ilmoittamisesta.

Maksan sivutoimen palkkaa, mitä tulolajin koodia käytän?

Sivutoimen palkan ilmoittamisessa voidaan käyttää palkan tulolajeja. Voit ilmoittaa sivutoimen palkan esimerkiksi koodilla 201 (Aikapalkka).

Millä tulolajia käytetään, kun vähennetään ennakkopalkka bruttopalkasta?

Ennakkopalkka ilmoitetaan silloin, kun se maksetaankin. Palkka ilmoitetaan sellaisena kuin se on maksettukin, esim. aikapalkkana tai urakkapalkkana. Kun bruttopalkka myöhemmin maksetaan, ilmoitetaan bruttopalkan määrä, josta on vähennetty aiemmin maksettu ennakkopalkka. Jo kertaalleen tulorekisteriin ilmoitettua palkkaennakkoa ei ilmoiteta uudelleen.

Maksamme lausuntopalkkion henkilölle, joka on ennakkoperintärekisterissä itse tai omistamansa yrityksen kautta eikä ole työsuhteessa. Palkkio maksetaan maksuliikenneohjelman kautta eli ei palkanmaksuohjelman kautta. Ilmoitetaanko tällainen palkkio tulorekisteriin?

Asiantuntijalausunnon tekemisestä maksettava lausuntopalkkio ilmoitetaan palkkatietoilmoituksessa työkorvauksena (tulolaji 336), ellei saaja ole ennakkoperintärekisterissä. Jos tulonsaaja on ennakkoperintärekisterissä, palkkiota ei ilmoiteta. Palkkio tulee kuitenkin ilmoittaa, jos maksaja kuulu JuELin piiriin eikä tulonsaajalla ole omaa YEL-vakuutusta.

Jos yritys maksaa esim. työntekijän laajakaistan operaattorille ja perii maksun työntekijältä palkasta. Kuinka toimitaan?

Verohallinnon henkilökuntaeduista antaman ohjeen mukaan verovapaa tietoliikenneyhteys koskee vain työnantajan järjestämää ja hankkimaa tietoliikenneyhteyttä.

Verovapaussäännös ei koske tilannetta, jossa työnantaja korvaa palkansaajan hankkiman tietoliikenneyhteyden maksuista myös yksityiskäytön osuuden. Tällöin yksityiskäytön osuus kustannuksista on palkkaa, josta on toimitettava ennakonpidätys. Jos työntekijä on itse hankkinut tietoliikenneyhteyden, jota hän käyttää myös työtehtäviensä hoitamiseen, työnantaja voi korvata liittymän käyttökustannuksista työkäytön osuuden ennakonpidätystä toimittamatta (EPL 15 §).

Työkäytön osuus ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella veronalaisena kustannusten korvauksena tulolajilla 353 ja yksityiskäytön osuus palkkana.

Yritys antaa kiitokseksi 3050 euron lahjakortteja kyselyihin ja testauksiin osallistuneille yrityksen ulkopuolisille henkilöille, tuleeko ne ilmoittaa tulorekisteriin?

Kyllä. Palkkiot pitää ilmoittaa tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Muuna kuin rahana maksetut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Jos matkalaskuohjelman kautta maksetaan työntekijälle päivärahaennakkoa tai ennakkoa hotellikuluihin, täytyykö summan olla sama kuin päivärahoista tai hotellimaksusta muodostuu, ettei summaa katsota palkkaennakoksi? Vai onko sellaista mahdollisuutta, että summa olisi palkkaennakkoa, kun maksetaan matkalaskuohjelman kautta?

Matkaennakko on työnantajan maksama summa, jolla katetaan esimerkiksi työmatkasta aiheutuvia kuluja. Kyse on työnantajalle kuuluvuista kuluista. Matkaennakkoa ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Jos kuitenkin matkaennakkoa jää käyttämättä ja sen määrästä kuitataan tulonsaajalle maksettavia verovapaita kustannusten korvauksia, pitää työnantajan ilmoittaa päivärahana, kilometrikorvauksena tai kustannusten korvauksena se osuus, joka on katsottu tulonsaajalle maksetuksi kuluksi. Tiedot on ilmoitettava sen jälkeen, kun matkalasku on tehty ja liian suuresta ennakosta on kuitattu tulonsaajalle maksettavia kustannusten korvauksia.

Säilyykö tulolaji H5, siis kun yleishyödyllinen yhdistys maksaa esim. päivärahoja tai kilometrikorvauksia?

Verohallinnolla aiemmin käytössä ollut H5-suorituslaji ei sellaisenaan ole käytössä tulorekisterissä. Palkkatietoilmoituksella on kaksi uutta tulolajia yleishyödyllisen yhteisön maksamille kustannusten korvauksille: 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus) ja 358 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha).

Ilmoitetaanko osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksettu korvaus puhelinkuluista hänen toimittamansa laskun perusteella? Puheenjohtaja ei ole työsuhteessa yhtiöön. Millä tulolajilla ilmoitetaan, jos ilmoitetaan?

Ennakkoperintälain (1118/1996) 15 §:ssä on säädetty työnantajan mahdollisuudesta hyvittää palkansaajalle hänen välittömästi työstä aiheutuneita kustannuksia ennakonpidätystä toimittamatta. Tällöinkin kulu on saajalleen veronalaista, mutta työnantajan ei tarvitse toimittaa kulusta ennakonpidätystä.

Jos palkansaajalle on aiheutunut ylimääräisiä puhelinkuluja työnantajan asioiden hoidosta omalla puhelimellaan, puhelinkuluista hänelle maksettu korvaus  on veronalaista tuloa. Maksaja ilmoittaa puhelinkulut tulorekisteriin tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus). Sillä ei ole merkitystä, onko saaja työsuhteessa vai ei.

Millä tulolajilla ilmoitetaan kunnan maksama tukihenkilön palkkio?

Palkkio ilmoitetaan tulolajilla Työkorvaus (336).

Mihin ilmoitetaan yrittäjän vapaaehtoinen eläkemaksu, joka maksetaan joka kuukausi vakuutusyhtiölle? Aiemmin se ilmoitettiin yrittäjän vuosi-ilmoituksen yhteydessä.

Työntekijälle otetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut ilmoitetaan palkkatietoilmoituksessa tulolajilla 418 (Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu).

Millä tulolajin koodilla hallituksen kokouspalkkiot ilmoitetaan? Onko koodi sellainen, että siitä ilmenee, että palkkio ei ole TYeL:n ym. alainen? Palkkiosta on tehty vain ennakonpidätys.

Hallituksen jäsenyydestä maksettu palkkio ilmoitetaan tulolajilla 308 (Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio). Tulolajin tiedoissa on oletuksena, ettei tulo ole sosiaalivakuutusmaksujen alaista.

Millä tulolajin koodilla ilmoitetaan ulkomaiselle hallituksen jäsenelle maksettu palkkio? Palkkiosta ei peritä sivukuluja.

Hallituksen jäsenyydestä maksettu palkkio ilmoitetaan tulolajilla 308 (Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio). Tulolajin tiedoissa on oletuksena, ettei tulo ole sosiaalivakuutusmaksujen alaista. Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, tieto on merkittävä ilmoitukselle. Tiedot ilmoitetaan ulkomaisella verotunnisteella (TIN), jos tulonsaajan maassa tämä tunniste on käytössä. 

Millä tulolajilla ilmoitetaan ennakkoon maksetut luontoisedut?

Luontoisetujen ilmoittamiseen on tulorekisterissä omat tulolajinsa (ks. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset). Luontoisedut ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, kun ne ovat tulonsaajalla käytössä. Maksaja voi ilmoittaa tiedot 45 päivää ennen maksupäivää. Maksupäiväksi on merkittävä tällöinkin sen kuukauden viimeinen päivä, jolloin etu on ollut henkilön käytössä.

Kunnallisvaaleilla valitut luottamustoimihenkilöt eivät ole työtapaturmavakuutettuja, pitääkö silti olla TK10-mukainen vakuutuskoodi, kun heille maksetaan kokouspalkkioita?

Ei tarvitse. Tulolajissa 210 (Kokouspalkkio) on oletuksena tieto, ettei tulo ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Tulolajissa 215 (Luottamustoimipalkkio) on oletuksena tieto, ettei tulo ole muiden sosiaalivakuutusmaksujen alainen kuin sairausvakuutusmaksun. Ammattiluokka on ilmoitettava vain, jos vakuutetulle henkilölle maksetaan suoritusta, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena.

Hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio ja puhelinetu. Kokouspalkkio ilmoitetaan tulolajilla 308 ja puhelinetu muuna luontoisetuna, tarvitaanko myös Vakuuttamisen poikkeustilanne -lisätieto?

Tulolajissa 308 (Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio) on oletuksena tieto, ettei tulo ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos annettu puhelinetu ilmoitetaan tulolajilla 317 (Muu luontoisetu), voidaan tulolajiin liitetyllä vakuuttamistiedon tyypillä ilmoittaa, ettei tulo ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Näissä tilanteissa ei tarvitse erikseen ilmoittaa Vakuuttamisen poikkeustilanne -tietoa. Jos puhelinetu ilmoitetaan tulolajilla 330 (Puhelinetu), on maksajan ilmoitettava Vakuuttamisen poikkeustilanne -tieto, koska tulolajin yhteydessä ei voi ilmoittaa vakuuttamistietoa.

Millä tulolajilla ilmoitetaan korvaus vuosilomaa täydentävistä lisäpäivistä?

Korvaus vuosilomaa täydentävistä lisäpäivistä ilmoitetaan tulolajilla 315 Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu. Korvaus on sairausvakuutusmaksun alainen. Oletuksena tulolajissa on, ettei etu ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen, joten tulolajille täytyy lisätä vakuuttamistiedon tyyppi - tieto Sairausvakuutusmaksun alainen: kyllä.

Korvausta vuosilomaa täydentävistä lisävapaapäivistä ei voi ilmoittaa tulolajilla vuosilomakorvaus (234), koska kyseinen tulolaji on sosiaalivakuuttamisen alainen. Tulolajilla vuosilomakorvaus (234) voidaan ilmoittaa lomakorvaus työsuhteen aikana.