Perusteeton etu ja takaisinperintä

Miten korjaan ilmoituksen, jos olen ilmoittanut esimerkiksi liikaa palkkoja?                    

Jos virhe on pelkästään ilmoituksessa, eli työntekijälle on maksettu oikea määrä palkkaa mutta tulorekisteriin on ilmoitettu väärin, pitää tehdä korvaava ilmoitus. Jos on maksanut työntekijälle liikaa palkkaa tai muuta tuloa, maksajan pitää korjata aiempi ilmoitus merkitsemällä liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Takaisinperintätiedot ilmoitetaan sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin ne maksetaan työnantajalle takaisin. Samalla olisi mainittava myös alkuperäinen palkanmaksukausi, jolloin liikasuoritus maksettiin työntekijälle.

Saako takaisinperinnässä seuraavana vuonna enää "hyvittää" veroja vai täytyykö aina periä bruttosumma, jos liikasuoritus huomataan vasta maksuvuotta seuraavana vuonna?            

Nettoperintä on mahdollinen, jos tulo maksetaan takaisin samana vuonna tai seuraavan vuoden alussa. Tällöin edellisen vuoden verotus ei ole vielä valmistunut, eikä tuloa ole siten luettu verotuksessa tulonsaajan hyväksi. Verohallinto ohjeistaa vero.fi-sivustolla, mihin päivään mennessä nettoperintä voidaan huomioida tulonsaajien verotuksessa. Tämän Verohallinnon ilmoittaman ajankohdan jälkeen takaisinperinnässä käytetään bruttoperintää.

Mitä nettoperintä tarkoittaa?                          

Nettoperintä tarkoittaa, että suorituksen maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen, josta on ensin vähentänyt ennakonpidätyksen osuuden. Maksaja vähentää kyseisen ennakonpidätyksen muista Verohallinnolle tilitettävistä veroista.

Milloin tulo voidaan periä takaisin nettona?                          

Tulo voidaan periä tulonsaajalta nettona, jos tulo maksetaan takaisin samana vuonna tai seuraavan vuoden alussa. Tällöin edellisen vuoden verotus ei ole vielä valmistunut, eikä tuloa ole siten luettu verotuksessa tulonsaajan hyväksi. Verohallinto kohdistaa ennakonpidätyksen korjauksen alkuperäisen maksukuukauden ennakonpidätysvelvoitteisiin. Jos takaisinperintä tapahtuu palkanmaksuvuotta seuraavana vuonna niin myöhään, ettei oikaisua voida ottaa huomioon maksuvuoden avoinna olevassa verotuksessa, pitää summa periä takaisin bruttona. Verohallinto ohjeistaa vero.fi-sivustolla, mihin päivään mennessä nettoperintä voidaan huomioida tulonsaajien verotuksessa. Tämän Verohallinnon ilmoittaman ajankohdan jälkeen takaisinperinnässä käytetään bruttoperintää.

Milloin tulo on perittävä takaisin bruttona?                           

Liikasuoritus voidaan periä takaisin bruttona. Liikasuoritus on perittävä takaisin bruttona, jos tulo maksetaan takaisin seuraavana vuonna niin myöhään, että verotus on jo valmistunut. Kun edellisen vuoden verotus on valmistunut, tulo on jo luettu verotuksessa tulonsaajan hyväksi.

Voiko korvaavan ilmoituksen perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä tehdä samalla kertaa?

Lain mukaan tieto perusteettomasta edusta on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteeton etu on havaittu. Jos seuraava palkka-ajo tapahtuu kuukauden kuluessa perusteettoman edun havaitsemisesta, maksaja voi toimittaa korvaavan ilmoituksen perusteettomasta edusta seuraavan palkka-ajon yhteydessä.

Tiedot takaisin maksetuista määristä annetaan viimeistään 5. kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun maksu liittyy.

Saman tulon perusteetonta etua ja takaisinperintää ei voi ilmoittaa samalla ilmoituksella, ellei liikasuoritusta peritä takaisin samana päivänä kuin se maksetaan.

Voiko ilmoittaa pelkän takaisinperintätiedon vai onko ilmoitettava myös perusteeton etu?

Pelkkää takaisinperintäilmoitusta (ts. jätetään korjaamatta aiemmin ilmoitettu liikasuoritus perusteettomaksi eduksi) ei voi tehdä, koska osa tiedon käyttäjistä ei hyödynnä takaisinperintätietoa vaan ainoastaan perusteettoman edun ilmoitusta.

Jos peritään bruttona takaisin 10 x 100 euroa, niin merkitseekö se todella sitä, että ensin korjataan alkuperäinen ilmoitus korvaavalla ilmoituksella ja sitten ilmoitetaan jokainen takaisinperintä erikseen, eli yhteensä 11 ilmoitusta?     

Kyllä. Takaisinperitty tulo ilmoitetaan sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin se on peritty takaisin, ellei liikasuoritusta käsitellä aiemmin maksettuna ennakkopalkkana ja vähennetä bruttopalkasta.

Pitääkö takaisinperinnästä antaa tulorekisteriin uusi ilmoitus vai liitetäänkö tiedot "normaaleihin" ilmoituksiin, jotka samalta työntekijältä kuitenkin lähetetään palkanmaksukausittain?

Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle ilmoitukselle, vaan takaisinperitty summa ilmoitetaan sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin tulo peritään takaisin. Toimenpiteen tyypiksi merkitään ”Uusi ilmoitus”.  Samalla ilmoituksella voidaan ilmoittaa takaisinperinnän lisäksi muita tulonsaajalle maksettuja suorituksia, eli nämä tiedot voidaan antaa sillä ilmoituksella, jolla normaalisti ilmoitetaan maksetut palkat.

On kuitenkin syytä huomata, että tiedot takaisin maksetuista määristä ilmoitetaan viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun maksu liittyy. Näin ollen, jos seuraava normaali palkanmaksu on tätä määräaikaa myöhemmin, tieto takaisinperinnästä on ilmoitettava aiemmin omalla ilmoituksella.

Jos joulukuussa maksetaan liikaa palkkaa ja sen takaisinperintä jää seuraavalle vuodelle, miten tiedot ilmoitetaan? Liikasuorituksen ja takaisinperinnän välillä vaihtuu verovuosi.

Takaisin peritty tulo ilmoitetaan sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin tulo peritään takaisin. Tietoihin ilmoitetaan alkuperäinen palkanmaksukausi, jolloin tulo voidaan kohdistaa alkuperäiselle maksukaudelle ja -vuodelle. Lisäksi alkuperäisen maksupäivän ilmoittaminen on suositeltavaa. 

Yleensä työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen oikaisu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin tulon korjaus tehdään, eli esimerkiksi sillä ilmoituksella, jolla korjataan maksettu liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Korvaavalla ilmoituksella käytetään samoja laskennan perusteita kuin alkuperäisellä ilmoituksella, esimerkiksi alkuperäistä maksuprosenttia.

Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaisu voidaan tehdä myös sillä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan liikasuorituksen takaisinperintä, eli ilmoituksella, joka annetaan silloin, kun tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin. Tämä on mahdollista vain, jos maksut oikaistaan saman kalenterivuoden aikana. Jos oikaisu tapahtuu kyseisen kalenterivuoden jälkeen, työntekijämaksujen oikaisu on tehtävä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan perusteeton etu. "

Tulonsaaja maksaa erissä takaisin hänelle maksettua palkkaa. Suoritus tulee yrityksen pankkitilille 1.11. Milloin korjaus on tehtävä tulorekisteriin?               

Tiedot takaisin maksetuista määristä annetaan viimeistään 5. kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun maksu liittyy.

Vaikka tulo on tullut maksajan tilille marraskuun ensimmäisenä päivänä, viiden päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun maksaja on pystynyt omassa järjestelmässään (reskontrassa ja palkkajärjestelmässä) yhdistämään saapuneen maksun kyseiseltä tulonsaajalta perittyyn tuloon.

Tulonsaaja maksaa erissä takaisin hänelle aikaisemmin liikaa maksettua palkkaa yrityksen pankkitilille. Korjataanko aikaisempia työnantajan erillisilmoituksia myös vastaavasti?  

Jos palkkatietoilmoituksen tulotiedot muuttuvat siten, että maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä samalla muuttuu, suorituksen maksajan on korjattava myös antamaansa työnantajan erillisilmoitusta. Tällainen on tilanne esimerkiksi silloin, kun maksettu palkka muuttuu perusteettomaksi eduksi, esimerkiksi tulonsaajalle on maksettu liikasuoritus. Kyseinen liikasuoritus eli perusteeton etu ei tällöin ole enää sairausvakuutusmaksun alainen. Kaikki ilmoituksen tiedot on annettava uudelleen, myös oikein olleet tiedot.

Näin ollen jo perusteettoman edun ilmoittaminen palkkatietoilmoituksella edellyttää työnantajan erillisilmoituksen korjaamista.

Palkanmaksukaudella on vahingossa maksettu työntekijälle 1 000 euroa liikaa. Voiko tämän 1 000 euroa korjata seuraavalla palkanmaksukaudella vähennyksenä, jolloin työntekijälle maksettaisiin kyseisellä kaudella 1 000 vähemmän? Vaikuttaako ilmoituskanava asiaan? Vai pitääkö aikaisempaa ilmoitusta korjata korvaavalla ilmoituksella?         

Korjaamisen kannalta ei ole merkitystä, millä tavalla tiedot on toimitettu tulorekisteriin. Maksaja voi korjata tiedot joko samaa tai eri kanavaa käyttäen. Esimerkiksi teknisen rajapinnan kautta annettuja ilmoituksia voi korjata sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tai tiedostona ladattuja ilmoituksia voi korjata teknisen rajapinnan kautta.

Suosituksena on, että liikasuoritus ilmoitetaan korjaamalla aiemmin annettu ilmoitus ja merkitsemällä liikamaksu perusteettomaksi eduksi. Jos maksaja käyttää ns. ennakkopalkkamenettelyä ja vähentää liikasuorituksen myöhemmin maksettavasta ennakkopalkasta, erillistä korjaamista ei tarvita. Maksaja ilmoittaa tulonsaajalle maksettavan alhaisemman tulon määrän seuraavan palkanmaksun yhteydessä. On kuitenkin huomattava, että liikasuorituksen käsittelyä ennakkopalkkana ei suositella, koska se voi vääristää tulonsaajalle maksettavan etuuden määrää tai pahimmillaan vaikuttaa koko etuuden saamiseen. Jos liikasuoritus kuitataan bruttopalkasta, osa tiedon käyttäjistä voi joutua pyytämään tietoja maksetuista summista maksajalta erikseen. Lisäksi etuuden perusteena käytetään väärää tuloa.

Työntekijälle on maksettu virheellisesti suoritus. Jos työnantaja saa heti sovittua työntekijän kanssa, että tämä palauttaa saman tien koko nettopalkan ja työnantaja tekee palkanlaskennan uudestaan, voidaanko alkuperäinen tulorekisteriin jo lähetetty ilmoitus mitätöidä ja tehdä uuden palkanlaskennan jälkeen normaalisti uusi ilmoitus?          

Tällaista toimintatapaa ei suositella. Jos suoritus on maksettu ja ilmoitus tulorekisteriin on annettu, ei tällaista ilmoitusta voi mitätöidä. Liikaa maksettu suoritus voidaan käsitellä ennakkoon maksettuna palkkana ja oikaista seuraavassa palkanmaksussa. Vaihtoehtoisesti maksaja ilmoittaa liikasuorituksen perusteettomana etuna heti, kun virhe on havaittu, ja ilmoittaa takaisinperinnän, kun liikasuoritus on maksettu takaisin.

Jos tulonsaaja kuitenkin poikkeuksellisesti palauttaisi saamansa summan välittömästi, voidaan katsoa, ettei tulonsaaja kyseisessä tilanteessa ole saanut suoritusta itselleen. Näin ollen maksaja voi mitätöidä aiemmin annetun ilmoituksen ja antaa uuden ilmoituksen suorituksen maksupäivänä.

Maksan kuukausipalkat 15. päivänä. Huomaan seuraavan kuun palkanmaksun yhteydessä, että työntekijä on pitänyt loppukuusta palkattoman vapaan. Pitääkö minun tehdä korvaava ilmoitus, jossa palkaton osuus on perusteetonta etua, ja periä takaisin tämä osa seuraavan kuun palkanmaksun yhteydessä?

Liikasuoritus ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella perusteettomana etuna, ellei tuloa käsitellä ennakkoon maksettuna palkkana, joka vähennetään myöhemmin maksetusta suorituksesta. Viimeksi mainittu tapa ei ole suositeltava.

Kun tulo peritään takaisin, ilmoitetaan tieto takaisinperinnästä sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin tulo on peritty takaisin.

Joko suoritus korjataan perusteettomaksi eduksi ja tämän jälkeen ilmoitetaan takaisinperintä erikseen tai vaihtoehtoisesti käsitellään liikasuoritusta ennakkopalkkana.

Miten tiedot korjataan, jos vuonna 2019 peritään takaisin vuoden 2017 palkkoja?

Vuonna 2019 perityt suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin tulo on peritty takaisin, vaikka alkuperäinen suoritus olisi maksettu ennen vuotta 2019.

Henkilölle on maksettu 200 euroa liikasuoritusta bruttona tammikuussa. Henkilön työsuhde on päättynyt helmikuussa, ja asia huomataan maaliskuussa. Hänelle on maksettu verojen ja työnantajamaksun jälkeen 150 euroa. Tällöin henkilö palauttaa 150 euroa. Jos tulorekisteriin ei voi ilmoittaa ennakonpidätystä negatiivisena, niin miten ilmoitetaan tiedot korjatuista veroista? Tehdäänkö korjaus tammikuulle kaikkiin tulolajeihin vai maaliskuulle liikaa maksettuna palkkana?

Tulorekisteriin voi ilmoittaa ennakonpidätyksen myös negatiivisena. Kyseisessä tapauksessa ei kuitenkaan käytetä ns. tavallista ennakonpidätyksen tulolajia eikä negatiivista summaa.

Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle ilmoitukselle, vaan takaisinperitty summa ilmoitetaan sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin tulo peritään takaisin (eli esimerkkitapauksessa maaliskuun ilmoituksella). Sillä ei ole merkitystä, että henkilön työsuhde on jo päättynyt eikä hänelle makseta enää palkkaa.

Takaisinperintä ilmoitetaan käyttäen tulolajiin kytkettävää Takaisinperintä-tietoa ja antamalla erillisen Takaisinperintä-tietoryhmän tiedot.

Esimerkkitapauksessa maksaja on perinyt tulon tulonsaajalta takaisin nettona. Näin ollen ennakonpidätyksen ilmoittamiseen käytetään Takaisinperintä-tietoryhmän Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys -tietoa (ennakonpidätystä ei ilmoiteta negatiivisena).

Miksi työntekijän sosiaalivakuutusmaksut pitää korjata takaisinperintäilmoituksella?

Tulonsaajalle maksettu liikasuoritus (eli perusteeton etu) ei ole sosiaalivakuutusmaksun perusteena. Maksaja on siten perinyt tulonsaajalta liikaa työntekijämaksuja (työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja). Tämän vuoksi maksaja voi oikaista työntekijämaksujen määrän oikeaksi vastaamaan todellista työansiota jo perusteettomasta edusta antamallaan korvaavalla ilmoituksella. Käytännössä maksaja voi esimerkiksi palauttaa liikaa perimänsä työntekijämaksut tulonsaajalle.

Työntekijämaksujen oikaiseminen jo perusteettomasta edusta annetulla korvaavalla ilmoituksella on sosiaalivakuuttajien suosittelema toimintatapa.

Lisäksi on syytä muistaa, että työntekijämaksujen oikaiseminen perusteettoman edun ilmoituksella on ainoa tapa toimia silloin, jos liikasuositus huomataan vasta maksuvuoden jälkeen.

Koska tiedossa on, että suurin osa suorituksen maksajista oikaisee työntekijämaksut vasta, kun tulo saadaan perittyä tulonsaajalta takaisin, tulorekisterin ohjeistuksessa on myös vaihtoehtoinen tapa toimia: Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaisu voidaan tehdä myös sillä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan liikasuorituksen takaisinperintä, eli ilmoituksella, joka annetaan silloin, kun tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin. Tämä on mahdollista vain, jos maksut oikaistaan saman kalenterivuoden aikana. Jos oikaisu tapahtuu kyseisen kalenterivuoden jälkeen, työntekijämaksujen oikaisu on tehtävä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan perusteeton etu.

Eli maksaja voi oikaista työntekijämaksut vasta takaisinperintäilmoituksella, ellei se halua oikaista maksuja jo perusteettoman edun ilmoituksella. Suosituksena kuitenkin on, että työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen oikaisu tehdään sillä ilmoituksella, jolla perusteeton etu ilmoitetaan.

Mitkä ovat sellaisia tulolajeja, joita voidaan korjata takautuvasti Perusteeton etu -tiedon avulla?

Kaikki rahana maksetut, veronlaiset suoritukset voivat muuttua perusteettomiksi eduiksi, eli sellaiset tulot ja tulolajit, joissa tulonsaaja voi saada liikasuorituksen. Näin ollen esimerkiksi 400-sarjan tulosta vähennettävissä erissä ja muissa maksuissa ei luontevasti voi olla perusteetonta etua, kuten ennakonpidätyksessä tai ulosmittauksessa.

Miten ilmoitus korjataan, jos alkuperäisessä ilmoituksessa on ilmoitettu Perusteeton etu -tulolaji ja korjauksen yhteydessä pitäisi ilmoittaa vielä muu perusteeton etu?

Perusteeton etu -tulolajia käytetään silloin, kun liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä. Tulolajiin kytkettävä Perusteeton etu -tieto annetaan silloin, kun perusteetta maksettu liikasuoritus on jo ehditty ilmoittaa tulorekisteriin muuna tulona.
Maksaja voi ilmoittaa samalla ilmoituksella useita perusteettomia etuja. Korvaavalla ilmoituksella ilmoitetaan siten alkuperäisellä ilmoituksella annettu Perusteeton etu -tulolaji, ja tämän lisäksi korvaavalla ilmoituksella voidaan korjata jokin toinen liikasuoritus perusteettomaksi eduksi, esimerkiksi Aikapalkka - Perusteeton etu.

Jos perusteeton etu on huomattu ennen ilmoituksen lähettämistä tulorekisteriin eli se on kirjattu Perusteeton etu -tulolajilla, miten ilmoitetaan takaisinperintä?

Maksaja ilmoittaa takaisinperityn euromäärän tulolajilla 359 Perusteeton etu ja liittää tulolajiin tiedon "Takaisinperintä: Kyllä". Tämän lisäksi maksaja antaa takaisinperintää koskevat lisätiedot (takaisinperintäpäivä, takaisinperityn tulon alkuperäinen palkanmaksukausi, takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (jos nettoperintä), alkuperäinen maksupäivä ja ansaintakausi).

Kun henkilölle tulee palkaton eli rästi takautuvasti palkkaerään ja hän ei saa ko. maksuerässä palkkaa niin mitätöidäänkö jakso ja laitetaan palkat ja palkkojen sivukulut seuraavaan maksuerään?

Ei mitätöidä, jos henkilölle maksettiin alun perin suoritus. Maksaja on korjattava annettu ilmoitus ja ilmoitettava liikasuoritus perusteettomana etuna. Asiasta on kerrottu enemmän ohjeessa Tietojen korjaaminen tulorekisterissä (luku 3).

Vuodelta 2018 on tehty tammikuussa 2019 palkan takaisinperintä. Ilmoituksessa näkyy merkintä takaisinperinnästä, ja ilmoituksen summa näkyy plus-merkkisenä. Tuleeko näille tehdä jotain? Kyse on siis perusteettomasta edusta. Pitääkö vuoden 2018 vuosi-ilmoitus korjata? Ja tuleeko tällöin korjata myös palkan sivukulut vai pelkästään veronalainen ansio?

Jos alkuperäinen liikasuoritus on maksettu vuonna 2018, maksajan on korjattava vuodelta 2018 annettua vuosi-ilmoitusta ja oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta.  Lue lisää vuosi-ilmoituksen korjaamisesta takaisinperintätilanteessa.

Liikaa maksetun palkan takaisinmaksun ilmoittaminen on todella työlästä, jos henkilö maksaa useassa erässä ja jokaisesta on tehtävä ilmoitus tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Palkkajärjestelmästä tietoa ei saada lähetettyä palkkatietoilmoituksen mukana, kun sellaista tietoa ei ole, mihin maksu voitaisiin kirjata. Missä muodossa tiedoston tulee olla, että siinä voitaisiin ilmoittaa useamman takaisinmaksun tietoja?

Samassa aineistossa voidaan ilmoittaa yhden maksupäivän ja yhden palkanmaksukauden tietoja.