Yleistä ilmoittamisesta: usein kysyttyä

Miten palkat ilmoitetaan tulorekisteriin?

Tiedot voi ilmoittaa teknisen rajapinnan kautta, latauspalvelussa, verkkolomakkeella ja erityisestä syystä paperilomakkeella.

Onko ilmoitettaville palkoille jotain alarajaa?

Ilmoitettavilla tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, myös alaikäisille maksetut palkat on ilmoitettava. Poikkeuksena ovat kilpailupalkinnot. Kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin kilpailupalkintoa, jonka arvo on enintään 100 euroa, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara.

Miksi kannattaa ilmoittaa myös täydentävät tiedot?

Kaikki tietoja käyttävät tahot pystyvät hyödyntämään tietoja tarvitsemallaan tavalla ja jälkikäteen tehtävät selvitykset vähenevät. Mikäli on ilmoittanut vain pakolliset tiedot, saattaa joutua toimittamaan lisätietoja myöhemmin.

Voiko tulonsaajalle tulla seurauksia, jos tietoja ei ilmoiteta?

Ei suoranaisesti, mutta jos tulonsaaja huomaa puutteita ilmoitetuissa tiedoissa, hänen kannattaa olla suoraan yhteydessä palkanmaksajaan, koska tiedon käyttäjillä ei ole ajantasaista tietoa saaduista tuloista ja esimerkiksi etuuskäsittelyt saattavat viivästyä.

Kenen vastuulla tietojen oikeellisuus on?

Suoritusten maksajat ovat vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Pääseekö ilmoitettuja tietoja katsomaan kuka tahansa?

Ei pääse. Tietoja pääsevät katsomaan vain ne tahot, joilla on siihen lain perusteella oikeus.

Miten tietojen siirtymisen tietoturva varmistetaan?

Tietoja säilytetään ja käsitellään ns. korotetun tietoturvatason ympäristössä.

Mille tiedon käyttäjille riittää, jos ilmoittaa tulorekisteriin vain pakolliset tiedot? Mitkä tiedon käyttäjät vaativat laajempia tietoja?

Vain Verohallinto ja Työllisyysrahasto pystyvät hyödyntämään pakollisia tietoja. Esimerkiksi Kela, tapaturmavakuuttajat, työttömyyskassat ja työeläkelaitokset vaativat laajempia tietoja.

Jos jonakin kuukautena ei makseta palkkoja, pitääkö siitä ilmoittaa tulorekisteriin?

Säännöllisen työnantajan on tällöin annettava Ei palkanmaksua -tieto työnantajan erillisilmoituksella seuraavan kuun 5. päivään mennessä. Satunnaisen työnantajan ei tarvitse antaa työnantajan erillisilmoitusta.

Pitääkö ilmoitustapojen suhteen tehdä lopullinen valinta esimerkiksi koko vuodeksi?

Ei tarvitse, ilmoitustapaa voi muuttaa tarvittaessa. Ilmoitustapoja voi vaihdella myös eri ilmoituksissa. Suosituksena kuitenkin on, että rahapalkat ilmoitetaan ilmoitustavalla 2.

Voiko yhdelle työntekijälle yhden kuukauden aikana maksetut korvaukset (jos palkka maksetaan 2 viikon välein) ilmoittaa samalla ilmoituksella?

Ei voi, ilmoitukset on tehtävä maksupäiväkohtaisesti.

Mitä tulotietoilmoituksella tarkoitetaan?

Tulorekisterissä suoritukset ilmoitetaan kolmella eri ilmoituksella: palkkatietoilmoituksella tulonsaajakohtaiset palkkatiedot, työnantajan erillisilmoituksella sairausvakuutusmaksun yhteismäärä, siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset ja Ei palkanmaksua -tieto sekä etuustietoilmoituksella eläkkeet ja muut etuudet. Etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 lähtien.

Kuinka ilmoittaminen tapahtuu, jos kotitalous on maksanut palkkaa siivoojalle?

Jos kotitalous maksaa palkkaa suoraan siivoojalle, palkan voi maksaa Palkka.fi-sivuston kautta. Tieto siirtyy suoraan tulorekisteriin. Vaihtoehtoisesti kotitalous voi ilmoittaa maksamansa suoritukset käyttäen tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun verkkolomaketta. Erityisestä syystä kotitalous voi ilmoittaa tiedot paperilomakkeella. Kotitalouden täytyy muistaa ilmoittaa, että suorituksen maksaja on kotitalous.

Entä jos kotitalous ostaa palvelun yritykseltä ja maksaa laskulla, kuinka toimitaan?

Jos yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, tietoja ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, kotitalouden on annettava ilmoitus tulorekisteriin. Sen, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin, voi tarkistaa hakemalla tiedot YTJ-yrityshausta (ytj.fi). Kotitalouden täytyy muistaa ilmoittaa, että suorituksen maksaja on kotitalous.

Pitääkö palkkaennakosta tehdä oma ilmoitus vai riittääkö, että tekee ilmoituksen varsinaisen palkanmaksun yhteydessä?

Palkkaennakot voi ilmoittaa samassa määräajassa kuin saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettava palkka, jos palkat maksetaan saman kalenterikuukauden aikana. Tällöin palkkaennakosta ei tarvitse tehdä omaa palkkatietoilmoitusta. Palkkaennakkoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös johtavassa asemassa oleville tai osakkaille maksettuihin palkkoihin.

Mikä on ilmoituksen ja aineiston ero?

Ilmoitus on yhden tulonsaajan yhden maksupäivän tiedot, ja aineisto voi sisältää useita ilmoituksia yhdeltä maksupäivältä ja palkanmaksukaudelta.

Pitääkö palkkasaatavan viivästyskorot ilmoittaa tulorekisteriin?

Kyllä pitää, tulorekisteriin on ilmoitettava kaikki työnantajan maksamat pääomatulot, myös palkkasaatavan korot sekä takausprovisiot.

Missä tilanteessa ilmoitetaan maksutiedot työeläkelaitokselle?

Palkkatietoilmoituksella on mahdollisuus ilmoittaa tulonsaajakohtaisesti maksajan määrittelemät maksun viitetiedot työeläkelaitokselle. Tietoa käytetään silloin, kun suorituksen maksaja on maksanut työeläkemaksut samalla kertaa, kun se antaa ilmoitusta tulorekisteriin. Annettu tieto toimii kohdistustietona, jolla työeläkelaitos pystyy kohdistamaan maksun oikeaan ilmoitukseen. Ilmoittaessaan maksutietoja työeläkelaitokselle maksajan on annettava maksun viitenumero. Halutessaan maksaja voi määritellä maksulle myös tarkenteen.

Pitääkö myös palkkaennakko ilmoittaa?

Kyllä. Palkkaennakot voi ilmoittaa samassa määräajassa kuin saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettava palkka, jos palkat maksetaan saman kalenterikuukauden aikana. Tällöin palkkaennakosta ei tarvitse tehdä omaa palkkatietoilmoitusta. Palkkaennakkoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös johtavassa asemassa oleville tai osakkaille maksettuihin palkkoihin.

Ennakkoperintälain ja -asetuksen mukaan palkkaennakosta on pitänyt jo tähänkin saakka toimittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut palkkaennakon maksupäivänä. Tämä ei ole tulorekisterin myötä tullut uusi asia. Kun ennakonpidätys on toimitettu ja sosiaalivakuutusmaksut maksettu, palkkaennakko vähennetään työntekijän bruttopalkasta varsinaisena palkanmaksupäivänä.

Työnantaja tilittää ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksut maksujen keräämisestä vastaaville tahoille erillisten aikataulujen mukaan.

Voiko tiedot ilmoittaa Ilmoitin.fi-palvelun kautta?

Ilmoitin.fi-palvelua ei voi käyttää tulorekisteritietojen ilmoittamiseen. Tiedot voi toimittaa tiedostomuodossa tulorekisteriin latauspalvelussa, johon kirjaudutaan tulorekisteri.fi-sivulta. Latauspalvelu on osa tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua.

Ilmoitetaanko osakaslainat ja niiden takaisinmaksut tulorekisteriin?

Ei ilmoiteta. Osakaslainat ja niiden takaisinmaksut ilmoitetaan jatkossakin Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Jos osakas on antanut yhtiölle lainan ja siitä maksetaan osakkaalle korkoa, ilmoitetaanko korko tulorekisteriin?

Työnantajan maksamat suoritukset, esimerkiksi palkkasaatavan viivästyskorot ja takausprovisiot, ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 332 (Pääomatuloa oleva suoritus). Jos osakkaalle on maksettu vastaavia suorituksia, myös ne ilmoitetaan tulorekisteriin. Näin ollen osakkaalle maksettu vastaava korko ilmoitetaan palkkatietoilmoituksessa tulolajilla 332.

Muut kuin palkkoihin, luontoisetuihin, palkkioihin, palkintoihin ja muihin veronalaisiin etuihin liittyvät korot ilmoitetaan edelleen suoraan Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella tuloverolain mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä tai vuosi-ilmoituksella korkotulon lähdeveronalaisista koroista riippuen siitä, millainen korko on kyseessä.

Annetaanko ilmoituksen toimittamisesta tai saapumisesta tulorekisteriin tulonsaajalle tieto, ja jos annetaan, niin kuka tiedon tulonsaajalle toimittaa?

Maksajalla on lakiin perustuva tiedonantovelvollisuus, joka koskee sen maksamia tuloja ja muita tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Tulonsaajalle ei lähetetä erillistä tietoa annetuista ilmoituksista. Tulonsaaja voi kuitenkin nähdä hänestä ilmoitetut tiedot tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta. Ilmoituksen toimittaneelle maksajalle annetaan käsittelypalautteessa tieto siitä, että ilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin.

Tarvitseeko tapaturmavakuutuksen vuosi-ilmoitus antaa vielä vuodelta 2019?

Tapaturmavakuutuksen vuosi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä enää vuodelta 2019.

Tulorekisteri välittää tiedot vakuutusyhtiölle tammikuussa 2020, kun vakuutusyhtiöiden tiedonsaantioikeus tulorekisteristä alkaa. Vuoden 2019 aikana alkavien ja päättyvien vakuutusten tiedot on kuitenkin hoidettava vielä vanhalla tavalla vuoden 2019 aikana.

Muodostaako Palkka.fi-palvelu automaattisesti uuden lain mukaisen ilmoituksen?

Palkka.fi lähettää jatkossa tiedot tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen, jos asiakas on valinnut automaattisen tietojen lähettämisen (automaattisen ilmoitusliikenteen Kyllä-vaihtoehto on valittuna). Jos asiakas on valinnut automaattisen ilmoitusliikenteen Ei-vaihtoehdon, asiakkaan on itse hoidettava ilmoituksen lähetys. Kotitaloustyönantajien ilmoitukset lähtevät aina automaattisesti.

Tuleeko ilmoittajalle sanktioita, jos hän ilmoittaa ilmoitustapaa 2 käyttäen tietoja vahingossa väärällä tulolajilla?

Väärällä tulolajilla ilmoittamisesta ei yksistään seuraa sanktiota, ellei väärän ja oikean tulolajin välillä ole eroa tulolajin veronalaisuudessa tai siinä, ovatko ne työeläkevakuutusmaksun perusteena.

Myöhästymismaksua määrätään myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen määrästä tai eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Lähetetäänkö Palkka.fi-palvelusta automaattisesti ilmoitus tulorekisteriin?

Palkka.fi lähettää jatkossa tiedot tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen, jos asiakas on valinnut automaattisen tietojen lähettämisen (automaattisen ilmoitusliikenteen Kyllä-vaihtoehto on valittuna). Jos asiakas on valinnut automaattisen ilmoitusliikenteen Ei-vaihtoehdon, asiakkaan on itse hoidettava ilmoituksen lähetys. Kotitaloustyönantajien ilmoitukset lähtevät aina automaattisesti.

Voiko täydentävistä tiedoista ilmoittaa vain osan?

Pakollisten tulotietojen lisäksi tulorekisteriin voi ilmoittaa täydentäviä lisätietoja. Jos tiedon ilmoittajalla ei ole kaikkia vapaaehtoisia tietoja, on suositeltavaa ilmoittaa ne, jotka ovat tiedossa. Jos vapaaehtoisesti annettavia tietoja ei anneta tai ne annetaan puutteellisina, tiedot on annettava tiedon käyttäjille pyydettäessä jälkikäteen.

Voiko samalla ilmoituskerralla käyttää ilmoitustapaa 1 ja ilmoitustapaa 2 (100- tai 200-sarjan tulolajit), jos ne koskevat eri tulonsaajia?

Ilmoitus on tulonsaajakohtainen, joten samassa aineistossa eri ilmoituksilla voi käyttää eri ilmoitustapoja.

Voidaanko samalle henkilölle ilmoittaa samalle päivälle tietoja eri järjestelmistä, esimerkiksi tiedot maksetuista päivärahoista ja palkoista?

Kyllä, samalle tulonsaajalle voi antaa useamman ilmoituksen samalla maksupäivällä, esimerkiksi palkat yhdestä järjestelmästä ja matkakustannukset toisesta. Tällöin näiden ilmoitusten ilmoitusviitteet erottavat ilmoitukset toisistaan.

Voiko tulorekisteriin ilmoittaa positiivisen ennakonpidätyksen, kun tulonsaajalta on peritty liikaa ennakonpidätystä aikaisemmin ja sitten osa palautetaan tulonsaajalle?

Kyllä voi ilmoittaa. Tällöin tulorekisteriin ilmoitetaan tulonsaajalle takaisinmaksettu ennakonpidätys negatiivisena lukuna.

Miten määritellään "ilman aiheetonta viivytystä"? Kumman mielipide ratkaisee: Verohallinnon käsittelijän vai ilmoittajan?

Ilman aiheetonta viivytystä tarkoittaa, että tiedot on korjattava siinä ajassa, kuin sitä kohtuudella voidaan edellyttää ilmoittajalta.

Saako tuntien määrä olla negatiivinen?

Tunteja ei voi ilmoittaa negatiivisina.

Kuinka menetellään sellaisten tulojen kanssa, jotka on ansaittu edelliseltä vuodelta mutta jotka maksetaan vasta seuraavana vuonna? Pitääkö edellisen vuoden lukuja korjata?

Ei tarvitse korjata. Tiedot ilmoitetaan, kun suoritukset maksetaan. Palkka- ja muissa ansiotuloissa (esimerkiksi sosiaalivakuuttamisen perusteena olevassa työansiossa) on suositeltavaa ilmoittaa ansaintakausi eli tulon kertymisaika.

Miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, jos tulonsaajalle on palautettu ennakonpidätystä?

Jos ennakonpidätystä on palautettu, maksaja voi ilmoittaa määrän negatiivisena lukuna tulorekisteriin, ellei ennakonpidätystä voida toimittaa seuraavan palkanmaksun yhteydessä pienempänä.

Osakeyhtiön osakkaalla on työmatkakuluja 1 000 euroa kirjanpidossa, mutta yrittäjä ei voi ottaa tililtä kuin 600 euroa. Ilmoitetaanko tiedot tulorekisteriin ajopäiväkirjan mukaan vai sen mukaan, mitä yrittäjä on todellisuudessa ottanut tililtä, eli 600 euroa?

Tulorekisteriin ilmoitetaan tosiasiassa yrittäjälle maksettu summa eli 600 euroa.

Sitä vastoin avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkaan kirjanpidossa käsitelty kustannusten korvaus, joka on sijoitettu yhtiöön yksityissijoitukseksi, ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella kyseistä maksutapahtumaa koskevilla tulolajeilla. Tieto on ilmoitettava, kun suoritus kirjataan yksityissijoitukseksi kirjanpitoon. Tästä hetkestä alkaa kulua viiden kalenteripäivän määräaika ilmoittamiselle. Maksaja ilmoittaa maksupäiväksi sen päivän, jolloin suoritus on kirjattu kirjanpitoon.

Jos aineisto on suurikokoinen, pitääkö se lähettää useassa osassa?

Tulorekisteriin toimitettavilla aineistoilla on koko- ja määrärajoitukset. Yhdessä aineistossa voi olla joko 10 000 palkkatietoilmoitusta tai aineiston enimmäiskoko voi olla 50 MB. Jos aineisto on tätä suurempi, tiedot on lähetettävä useammassa aineistossa. Tämä määrä on SFTP-aineistojen enimmäiskoko. Reaaliaikaisessa Web Service -kanavassa enimmäismäärä on yksi ilmoitus, jonka enimmäiskoko on 1 MB.

Voiko ennakkopalkkamenettelyä käyttää ilmoitustavalla 2?

Rahapalkkojen ilmoitustavalla ei ole merkitystä siihen, voiko yritys käyttää ennakkopalkkamenettelyä, joten kyllä voi.

Miten raportteja tilataan?

Raportteja voi tilata sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella, latauspalvelussa tai rajapinnassa tekemällä aineistotilauksen. Raportit ovat PDF-muotoisia.  Raportti 618 on csv-muotoinen. Lue lisää raporteista.

Mitä raportteja suorituksen maksaja voi tilata tulorekisteristä?

Suorituksen maksaja voi tilata tulorekisteristä useita erilaisia raportteja tiedoista, jotka se on antanut tulorekisteriin. Esimerkiksi raportille 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto lasketaan suorituksen maksajan toimittamien palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten summatietoja.

Raporteille kootaan tiedot kaikissa ilmoituskanavissa annetuista ilmoituksista. Raporttien avulla maksaja voi täsmäyttää oman järjestelmänsä ilmoituksia tulorekisteriin tallennettuihin, voimassaoleviin ilmoituksiin. Maksuliikenne pitää kuitenkin täsmäyttää edelleen erikseen.

Lue lisää raporteista: Suorituksen maksaja voi tilata tulorekisteriin ilmoitetuista tiedoista raportteja

Jos yrityksellä on sata palkansaajaa, pitääkö tehdä 100 ilmoitusta vai voiko kaikkien tiedot ilmoittaa yhdellä ilmoituksella?

Voit antaa 100 ilmoitusta yhdessä aineistossa, jos käytät latauspalvelua tai teknistä rajapintaa ja ilmoituksilla on sama maksupäivä ja palkanmaksukausi. Yksi ilmoitus sisältää yhden tulonsaajan tiedot, mutta voit lähettää aineistossa useiden tulonsaajien ilmoituksia yhdellä kerralla.

Työntekijä työskentelee alkukuusta osa-aikaisesti ja saa tuntipalkkaa, mutta loppukuusta sama työntekijä työskentelee kokoaikaisesti ja saa kuukausipalkkaa. Palkka maksetaan samana palkanmaksupäivänä. Miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Suosituksena on, että tällöin annetaan kaksi eri ilmoitusta (osa-aikaisen ja kokoaikaisen palvelussuhteen ajalta omat ilmoitukset) ja palkat ilmoitetaan toteutuneen mukaisesti kahdella eri ilmoituksilla.

Jos tämä ilmoitustapa ei ole mahdollinen, voidaan antaa kaksi ilmoitusta, jolloin

 • ensimmäisessä ilmoitetaan kaikki palkat ja palvelussuhteen tiedot palkanmaksukauden alusta lukien
 • toisessa annetaan vain palvelussuhteen tiedot muutoksesta lukien (ilmoituksia voi olla enemmän kuin kaksi).

Jos mainittu ilmoitustapa ei ole mahdollinen, voidaan antaa palkanmaksukauden tiedot maksupäivän tai palkanmaksukauden viimeisen päivän tiedoilla.

Pitääkö kotitaloudenkin antaa ilmoitus, vaikka suoritus olisi alle 200 euroa?

Kotitaloudenkin pitää ilmoittaa kaikki palkkatiedot tulorekisteriin ilman euromääräistä alarajaa.

Kun palkkaennakko maksetaan palkkapäivän jälkeen esimerkiksi palkan korjauksen vuoksi, mitä ilmoitetaan viiden päivän sisällä, kun todellinen palkkatieto kirjautuu vasta seuraavassa kuussa?

Suorituksen maksaminen tulonsaajalle edellyttää ilmoitusta tulorekisteriin. Tulorekisterin ilmoittamisen määräajat koskevat maksettuja suorituksia, olivatpa ne palkkaennakkoja tai ns. normaalia palkanmaksua. Palkkakirjanpidon kirjauksilla ei ole merkitystä. Tulorekisteriin ilmoitetaan tulonsaajalle maksettu määrä, siitä toimitettu ennakonpidätys sekä perityt työntekijämaksut.

Palkkaennakot voi ilmoittaa samassa määräajassa kuin saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettava palkka, jos palkat maksetaan saman kalenterikuukauden aikana. Tällöin palkkaennakosta ei tarvitse tehdä omaa palkkatietoilmoitusta. Palkkaennakkoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös johtavassa asemassa oleville tai osakkaille maksettuihin palkkoihin.

Ilmoitetaanko yrittäjien työtulot tulorekisteriin?

Yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutetulle yrittäjälle määritettyä työtuloa ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Ilmoitetaanko yrittäjille maksetut palkat tulorekisteriin?

YEL- tai MYEL-vakuutetulle yrittäjälle maksettu palkkatulo ilmoitetaan tulorekisteriin. Yrittäjän sairausvakuutusmaksua laskiessaan Verohallinto korvaa ilmoitetut palkkatiedot vakuutusyhtiöstä saaduilla YEL- tai MYEL-työtulon tiedoilla siltä osin, kuin YEL- tai MYEL-työtulo korvaa ansiotulot.

Kun yrittäjien palkkoja ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella, on tärkeää, että maksaja ilmoittaa, että tulonsaaja on YEL- tai MYEL-vakuutettu. Lisäksi on tärkeää ilmoittaa, ettei henkilön osalta ole vakuuttamisvelvollisuutta työeläkevakuutuksen, työttömyysvakuutuksen eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen osalta. Jos yrittäjien palkkojen ilmoittamisessa ei käytetä kyseisiä tietoa, sosiaalivakuutusmaksut voidaan määrätä kahteen kertaan, eli sekä palkkatietoilmoituksella ilmoitettujen palkkojen perusteella, että YEL- tai MYEL-työtulon tietojen perusteella. YEL- ja MYEL-tieto ilmoitetaan tulorekisteriin Työeläkevakuutus-tietoryhmän Tieto työeläkevakuutuksesta -tiedon avulla. Tiedon arvoksi valitaan joko koodiarvo 2 (Maatalousyrittäjän eläkevakuutus MYEL) tai koodiarvo 3 (Yrittäjän eläkevakuutus YEL).

Ilmoitetaanko yritystulot tulorekisteriin?

Yritystuloja ei pääsääntöisesti ilmoiteta tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitetaan kuitenkin ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalle työn suorittajalle maksetut vastikkeet (tulolajilla Työkorvaus), joista pitää toimittaa ennakonpidätys. Näin ollen ilmoitus on tehtävä, vaikka työkorvauksen saajana olisi muu kuin luonnollinen henkilö, kuten osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Jos kotitalous ostaa kotisiivouspalvelun yritykseltä (alv-velvollinen), pitääkö kotitalouden antaa ilmoitus tulorekisteriin?

Jos yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, ilmoitusta ei tarvitse antaa. Alv-velvollisuudella ei ole asiassa merkitystä.

Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tiedot maksetusta suorituksesta on ilmoitettava palkkatietoilmoituksella tulolajilla Työkorvaus. Lisäksi ilmoitetaan tulosta toimitettu ennakonpidätys. Arvonlisäveron osuutta ei ilmoiteta.

Ilmoitetaanko yritykseltä peritty arvonlisävero tulorekisteriin?

Arvonlisäveron osuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Esimerkki: Ennakkoperintärekisteriin kuulumaton kommandiittiyhtiö on laskuttanut toteuttamastaan remontista 12 000 euroa (sisältää arvonlisäveron 2 322,58 euroa). Ennakonpidätys pitää toimittaa Verohallinnon päätöksen mukaisesti 13 %:n suuruisena määrästä, josta on ensin vähennetty arvonlisävero, eli 9 677,42 eurosta. Vastikkeesta ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua. Suorituksen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tulolajilla Työkorvaus 9 677,42 euroa ja ilmoittaa lisäksi toimittamansa ennakonpidätyksen tulolajilla Ennakonpidätys 1 258,06 euroa.

Mitkä yritystulot ilmoitetaan tulorekisteriin? Esimerkiksi osakeyhtiön omistajille maksetaan korvaus palkkana, pitääkö se ilmoittaa? Ilmoitetaanko toiminimiyrittäjien tulot?

Suorituksen maksaja on velvollinen ilmoittamaan tiedot maksetuista palkoista.

Yrityksen omistajien näkökulmasta merkitystä on sillä, voidaanko yrityksestä nostaa palkkaa. Osakeyhtiöstä yrityksen omistaja voi nostaa palkkaa, mutta esimerkiksi toiminimestä yrittäjä ei voi nostaa palkkaa vaan nostot ovat yksityisnostoja. Osakeyhtiön omistajalle maksettu palkka ilmoitetaan tulorekisteriin. Kun yrittäjien palkkoja ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella, on tärkeää, että maksaja ilmoittaa, että tulonsaaja on YEL- tai MYEL-vakuutettu. Lisäksi on tärkeää ilmoittaa, ettei henkilön osalta ole vakuuttamisvelvollisuutta.

Toiminimen yksityisnostoja käsitellään toiminimen kirjanpidossa, ja ne ilmoitetaan veroilmoituksella. Tulorekisteriin yksityisnostoja ei ilmoiteta. Sitä vastoin toiminimen työntekijöilleen maksamat palkat ilmoitetaan normaalisti tulorekisteriin.

Ilmoitetaanko rahapalkat bruttona vai nettona?

Maksetut suoritukset ilmoitetaan bruttomääräisinä. Maksaja voi halutessaan ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tulonsaajan nettopalkan ja hänelle maksettavan palkan. Nettopalkka ja maksettava palkka ovat täydentäviä tulolajeja, joiden ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Kyseessä on ennakkoperintärekisteriin merkitty yrittäjä, jolla ei kuitenkaan ole omaa YEL-vakuutusta, ja maksaja suorittaa työeläkevakuutusmaksut. Miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Vaikka tulonsaaja olisikin ennakkoperintärekisterissä, julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvan maksajan pitää maksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksu yksityishenkilön toimeksiantosopimuksen perusteella, jos tulonsaajalla ei ole yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta. Tällöin työkorvaus on ilmoitettava tulorekisteriin. Työkorvauksen maksaja perii työkorvauksesta työntekijän työeläkevakuutusmaksun. Työntekijän työeläkevakuutusmaksua ei ilmoiteta tulorekisteriin lainkaan. Näin siitä huolimatta, että yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin ja työkorvaus sekä siitä toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan tulorekisteriin. Yrittäjä voi itse ilmoittaa perityn työeläkevakuutusmaksun kirjanpidossaan tai vaatia vähennystä omassa verotuksessaan.

Voiko samaa tulolajia toistaa ilmoituksessa useamman kerran?

Kyllä voi. Näin voi tehdä esimerkiksi silloin, kun tuloilla on eri ansaintakaudet tai on muu syy eritellä maksetut tulot toisistaan.

Missä tilanteissa arkipyhät pitää ilmoittaa palkallisina poissaoloina?

Arkipyhiä ovat esimerkiksi pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä. Arkipyhä ilmoitetaan palkallisena poissaolona, jos poissaolon ilmoitusjaksoon sisältyy arkipyhä, joka ei ole työpäivä ja jonka ajalta maksetaan poissaoloajan palkkaa.

Palkkatiedot lasketaan yritykselle palkkaryhmittäin, ja näin ollen palkat myös maksetaan palkkaryhmittäin. Voiko nämä palkat siis ilmoittaa myös tulorekisteriin ryhmittäin? Palkkapäivä on kaikilla ryhmillä sama, ja kaikki ryhmät kuuluvat samaan yritykseen.

Palkat voidaan ilmoittaa tulorekisteriin ryhmittäin. Tiedot voidaan ilmoittaa saman ryhmittelyn mukaisesti, millä palkat lasketaan. Tietoihin on kuitenkin lisättävä tulorekisterin vaatimat tulolajitiedot. Työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä annetaan yhteissummana yhdellä ilmoituksella. Kyseistä tietoa ei voi antaa palkkaryhmittäin.

Tulonsaajalle on maksettu suoritus olettaen, että tulonsaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Tietoja ei ole tällöin ilmoitettu tulorekisteriin. Myöhemmin todetaan, että tulonsaaja ei ole kuulunutkaan ennakkoperintärekisteriin, joten tiedot ilmoitetaan alkuperäisen maksupäivän mukaan. Kyseisessä tilanteessa ennakonpidätystä ei ole toimitettu, koska alkuperäisten maksutietojen mukaan tulonsaaja on kuulunut ennakkoperintärekisteriin.

Jätetäänkö tulolaji Ennakonpidätys (koodiarvo 402) tuolloin kokonaan ilmoittamatta, vai ilmoitetaanko sen määräksi 0 euroa? Tässä tilanteessa ennakonpidätysprosentti ei kuitenkaan ole ollut käytössä (0 %). Tulorekisterin ohjeiden mukaan ennakonpidätys on palkasta vähennettävä erä ja pakollinen tieto. Koskeeko tämä kaikkia tulolajeja?

Ennakonpidätystä ei ilmoiteta, jos sitä ei ole toimitettu. Kysymyksen esimerkissä ennakonpidätyksen määräksi voidaan ilmoittaa 0 euroa.

Kun ilmoitetaan maksettuja verottomia matkakustannuksia, tulonsaajan sukupuoli on tarpeeton tieto (GDPR:n mukainen tietojen minimointi). Voiko tulonsaajan sukupuolen jättää ilmoittamatta, vaikka tulonsaajalla ei olisi tunnistetta (yleensä koska he ovat ulkomaalaisia)?

Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan sukupuoli on ilmoitettava, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. Tieto on pakollinen näissä tilanteissa.

Jos palkkatietoaineistossa on virheitä (esimerkiksi yksi ilmoitus suuressa aineistossa on virheellinen), hylkääkö tulorekisteri koko aineiston?

Maksaja ratkaisee itse, miten toimitaan. Jos aineistossa on yksittäisiä virheellisiä ilmoituksia ja aineiston lähettäjä on pyytänyt koko aineiston hylkäämistä siinä tapauksessa, että se sisältää virheitä, tulorekisteri hylkää koko aineiston.
Jos aineistossa on yksittäisiä virheellisiä ilmoituksia ja aineiston lähettäjä on pyytänyt hyväksymään virheettömät ilmoitukset siinä tapauksessa, että se sisältää myös virheitä, tulorekisteri tallentaa virheettömät ilmoitukset ja antaa virheellisistä lähettäjälle virhepalautteen.

Ilmoitetaanko tulorekisteriin vain niiden henkilöiden tietoja, joille on maksettu suorituksia?

Ilmoittamisvelvollisuus syntyy maksutapahtumasta. Tulorekisteriin ilmoitetaan vain niiden henkilöiden tietoja, joille on maksettu suorituksia. Niin sanottua tyhjää ilmoitusta ei suositella, jos tulonsaajalle ei makseta suorituksia tai samalla ei ilmoiteta esimerkiksi poissaolotietoja, kansainväliseen työskentelyyn liittyviä oleskelujaksoja tai muita vastaavia tietoja.

Voiko ilmoittamisessa käyttää sellaista tulolajia, joka ei ole enää voimassa eli joka on poistettu käytöstä?

Tulolajeja hallinnoidaan voimassaoloajoilla, ja järjestelmä tarkistaa automaattisesti tulolajien voimassaolon tietojen vastaanoton yhteydessä. Voit korjata annettua ilmoitusta, jos tulolaji on ollut maksupäivänä voimassa. Uudessa ilmoituksessa ei voi antaa tulolajia, joka ei ole enää voimassa.

Missä tilanteissa samana päivänä maksetut suoritukset pitää ilmoittaa eri aineistoissa?

Tiettyjen tietoryhmien tietojen on oltava samat aineistossa. Jos tiedot eroavat, tiedot on ilmoitettava eri aineistoissa. Tämä koskee seuraavia tietoryhmiä:

 • Aineiston yleistiedot
 • Palkanmaksukausi
 • Aineiston yhteyshenkilöt ja
 • Maksajan tiedot.

Lisäksi tiedot on annettava omassa aineistossa, jos korvataan tai mitätöidään aiemmin annettu ilmoitus.

Näin ollen tiedot on annettava eri aineistoissa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Aineiston muodostaja tai muodostusaika eroaa. Esimerkiksi saman päivän aikana samasta ohjelmasta on tehty useita maksuja samalle palkanmaksukaudelle ja ohjelma muodostaa aineiston maksun yhteydessä.
 • Aineistossa on annettu maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. Ilmoituksessa voi olla vain yksi tietyn Aliorganisaation tunnisteen tyyppi -tiedon mukainen aliorganisaatio, kuten Kevan aliorganisaatio.
 • Aineisto sisältää sijaismaksajan ja varsinaisen työnantajan ilmoituksia.

Saako tulorekisteriin ilmoittaa nolla-ansioita eli tietoja henkilöistä, joille ei makseta mitään suorituksia?

Tulorekisteriin voidaan ilmoittaa esimerkiksi pelkkiä poissaolo-, oleskelu-, työskentely- tai palvelussuhdetietoja ilman palkanmaksua. Turhia, ns. tyhjiä ilmoituksia ei saa antaa.

Voiko samalle tulonsaajalle antaa useita ilmoituksia päivässä?

Samalle tulonsaajalle voi antaa useita ilmoituksia päivässä, määrää ei ole rajoitettu.

Ilmoitetaanko varhaiskasvatuksen palveluseteli tai palveluraha tulorekisteriin?

Ei ilmoiteta. Palveluseteli tai palveluraha on kuntalaiselle myönnetty oikeus käyttää palvelua, kuten lastenhoitoapua.

Palvelun tuottanut yritys laskuttaa kuntaa palvelusta, ja jos palvelun tuottanut yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, pitää tiedot ilmoittaa tulorekisteriin.

Kun kunta maksaa palvelun tuottajalle työkorvausta, maksetut työkorvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Lisäksi työkorvauksesta on annettava ilmoitus, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin tai jos maksajana on julkisten alojen eläkelakien piiriin (JuEL) kuuluva suorituksen maksaja ja tulonsaaja on luonnollinen henkilö, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin mutta jolla ei ole yrittäjän eläkelakien mukaista vakuutusta.

Jos maksaa takautuvasti esimerkiksi vuoden alusta palkkaa, miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Jos palkkaa on jäänyt maksamatta ja maksu suoritetaan vuoden ajalta takautuvasti, maksettu suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin uudella ilmoituksella silloin, kun tulo maksetaan. Tärkeää on ilmoittaa tulon ansaintakaudet.

Ilmoitetaanko vauvaraha tulorekisteriin?

Vauvaraha ja muut vastaavat kuntien maksamat saman tyyppiset avustukset (asunnonhankinta-avustus, muuttoraha paluumuuttajakuntaan jne.), ilmoitetaan tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Vuonna 2021 nämä edut ilmoitetaan etuustietoilmoituksessa.

Voisiko yritys ottaa käyttöön ilmoitustapa 2:n tulolajeista vain Aikapalkan ja ilmoittaa kaikki tulonsaajalle maksetut tulot kyseisellä tulolajilla?

Ei voi. Esimerkkitilanteessa yrityksen pitäisi ottaa käyttöön ilmoitustapa 1 ja varautua mahdollisiin tiedon käyttäjien kyselyihin.

Tiedon käyttäjät tarvitsevat tulot ilmoitustapa 2:n mukaisella tarkkuudella eriteltyinä. Tulorekisterissä käytössä olevat tulolajit koskevat eri maksutilanteita, joten eri tulolajeilla ilmoitetaan eri maksutilanteissa maksettuja suorituksia.

Maksaja ei voi käyttää tulolajia ilmoittamisessa, ellei se vastaa tosiasiallista maksutilannetta. Joissain poikkeuksellisissa tilanteissa maksettuun tuloon voisi soveltua samanaikaisesti useampi tulolaji, esimerkiksi jos kyseessä on sunnuntaina iltavuorossa tehdystä ylityöstä maksettu korvaus. Näiden osalta on annettu ohjaus, miten tulot suositellaan ilmoitettavan palkkatietoilmoituksella.

Miksi rahapalkat pitää ilmoittaa ilmoitustavalla 2?

Rahapalkkoja ei ole pakko ilmoittaa ilmoitustavalla 2, mutta se on suositeltavaa. Ilmoitustapa 2:n erittelytaso on vapaaehtoinen. Vähintään on ilmoitettava rahapalkat yhteissummana (ilmoitustapa 1).

Miten ilmoitetaan nykyisin palkkana sellainen osakeyhtiön osakkaan palkkavelka, joka on kirjattu tilinpäätökseen velaksi. Entä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkaiden kustannusten korvaukset, vaikka niitä ei olekaan tosiasiassa maksettu vaan kirjattu yksityissijoitukseksi yhtiöön. Miten nämä ilmoitetaan tulorekisteriin?

Osakeyhtiön osakkaan saama palkka, joka on kirjattu palkkavelaksi kirjanpitoon, katsotaan osakkaan hallinnassa olevaksi tuloksi. Osakas on päättänyt jättää tulon palkkasaatavaksi yhtiöön. Maksajan on toimitettava tulosta ennakonpidätys normaalisti.

Vastaavasti avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkaiden palkkakirjanpidossa käsitellyt kustannusten korvaukset, jotka on kirjattu yksityissijoitukseksi yhtiöön, katsotaan osakkaan hallinnassa olevaksi tuloksi. Koska osakas on saanut tulon hallintaansa, se tulkitaan tulon maksuksi. Tulo on ilmoitettu jo nykyisin Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Osakeyhtiön osakkaan palkkasaatava ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkaan kirjanpidossa käsitelty kustannusten korvaus, joka on sijoitettu yhtiöön yksityissijoitukseksi, ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Osakkaan palkkasaatava ilmoitetaan palkan tulolajeilla ja kustannusten korvaus kyseiseen maksutapahtumaan tarkoitetuilla tulolajeilla. Ilmoitus on annettava, kun osakkaan palkkasaatava tai yksityissijoitus kirjataan kirjanpitoon. Tästä hetkestä alkaa kulua viiden kalenteripäivän määräaika ilmoittamiselle. On kuitenkin syytä huomata, että lomapalkkavelkaa ei ilmoiteta tulorekisteriin, kun se kirjataan kirjanpitoon. Ilmoitus tehdään vasta silloin, kun lomapalkka maksetaan tulonsaajalle lomapalkkavelkatiliä veloittaen. Tämä johtuu siitä, että tulonsaaja ei ole hallinnut lomapalkkaa silloin, kun se on kirjattu lomapalkkavelaksi.

Silloin kun palkkavelka maksetaan osakkaalle, tuloa ei ilmoiteta tulorekisteriin. Kyseessä ei ole palkanmaksu vaan velan lyhentäminen. Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakas myöhemmin tekee yksityisnoston, sitä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan yhtiömiehen kustannusten korvaus, joka jätetään yksityissijoitukseksi yhtiöön?

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkaiden kustannusten korvaukset, jotka on kirjattu yksityissijoitukseksi yhtiöön, katsotaan osakkaan hallinnassa olevaksi tuloksi. Koska osakas on saanut tulon hallintaansa, se tulkitaan tulon maksuksi. Tulo on ilmoitettu jo nykyisin Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkaan kustannusten korvaus, joka on sijoitettu yhtiöön yksityissijoitukseksi, ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Ilmoitus on annettava, kun yksityissijoitus kirjataan kirjanpitoon. Tästä hetkestä alkaa kulua viiden kalenteripäivän määräaika ilmoittamiselle.

Tietoa ei ilmoiteta enää uudelleen tulorekisteriin, kun yksityissijoitus maksetaan osakkaalle.

Miten osakeyhtiön osakkaan kirjanpitoon kirjattu palkkasaatava huomioidaan ilmoittamisessa?

Osakeyhtiön osakkaan saama palkka, joka on kirjattu palkkasaatavaksi kirjanpitoon, katsotaan osakkaan hallinnassa olevaksi tuloksi. Osakas on päättänyt jättää tulon palkkasaatavaksi yhtiöön. Maksajan on toimitettava tulosta normaalisti ennakonpidätys.

Osakeyhtiön osakkaan palkkavelka ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Palkkavelka ilmoitetaan käyttäen jotain palkan tulolajia. Ilmoitus on annettava, kun palkkasaatava kirjataan kirjanpitoon. Tästä hetkestä alkaa kulua viiden kalenteripäivän määräaika ilmoittamiselle. On kuitenkin syytä huomata, että vuoden vaihteessa palkkasaatavana käsiteltyä lomarahaa ei vastaavalla tavalla ilmoiteta tulorekisteriin kuin osakkaan palkkavelka.

Tietoa ei ilmoiteta enää uudelleen tulorekisteriin, kun palkkavelka maksetaan osakkaalle.

Kun ns. kevytyrittäjä laskuttaa työsuorituksensa laskutuspalveluyrityksen kautta, Verohallinto katsoo suorituksen palkaksi ja työeläkepuolella suoritus katsotaan yrittäjänä ansaituksi. Miten tällainen suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin?

Koska verolainsäädännön mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteesta, tällaisissa tilanteissa tulo pitää ilmoittaa palkkana tulorekisteriin. Tällöin maksaja ilmoittaa Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedon, kuten ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet on kuvattu. Ohjeessa kuvatulla menettelyllä sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksut lasketaan oikeasta määrästä.

Ilmoitetaanko yrittäjän työtulo tulorekisteriin?

Ei ilmoiteta. Yrittäjän työeläke- ja sairausvakuutusmaksut määräytyvät vahvistetun YEL- tai MYEL-työtulon perusteella. Eläkelaitoksen vahvistama YEL- ja MYEL-työtulo on työeläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksujen perusteena oleva tulo, ja se korvaa yrittäjän saaman palkan työeläke- ja sairausvakuutusmaksun perusteena. Työtuloa ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta yrittäjän saama palkka ilmoitetaan tulorekisteriin verotusta varten.

Miten yrittäjän palkka ilmoitetaan tulorekisteriin?

Yrittäjän on ilmoitettava tulorekisteriin yrityksestään nostamansa palkat sekä tieto sovellettavasta työeläkevakuutuksesta:

 • Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL) valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaan. Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös apurahansaajat kuuluvat MYEL:n mukaisen työeläketurvan piiriin.
 • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain mukaan. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää yrittäjän eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset. Vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.

Lisäksi tulorekisteriin on ilmoitettava tieto "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)".

Ilmoitetaanko todistajanpalkkiot tulorekisteriin?

Kyllä ilmoitetaan, palkkatietoilmoituksella. Todistajanpalkkiota maksetaan esiintymisestä oikeudessa todistajana. Palkkio on työkorvausta, ellei sitä ole sovittu maksettavaksi palkkana. Työkorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Muita sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta. Todistajanpalkkio ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 336 Työkorvaus. Jos todistajanpalkkio maksetaan palkkana, se ilmoitetaan tulorekisteriin jollain palkan tulolajilla. Jos todistajanpalkkio maksetaan palkkana, se ilmoitetaan tulorekisteriin esimerkiksi tulolajilla Palkka yhteissumma.

Huom.! Valtion varoista maksettavat korvaukset todistelukustannuksista ovat verovapaita. Niitä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Missä tilanteessa tulo ilmoitetaan merityötulona?

Merityötulo on palkkatuloa, joka maksetaan aluksessa tehdystä työstä, joka liittyy aluksen liikennöintiin. Aluksen pitää olla bruttovetoisuudeltaan vähintään 100 rekisteritonnia. Työ tehdään laivanisännän palveluksessa ja sen pitää täyttää tuloverolaissa määritellyt edellytykset. Palkkatulo voidaan maksaa rahana tai rahanarvoisena etuutena. Säännös koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia aluksia. Katso tarkemmin Verohallinnon ohje Merityötulon verotus.

Mitä tarkoittaa cross-trade-aika?

Jos työntekijä työskentelee aluksessa, joka ei käy Suomen rajojen sisäpuolella kyseisen kuukauden aikana, työntekijällä on oikeus cross-trade-vähennykseen verotuksessaan. Merityötuloa maksava laivanisäntä ilmoittaa cross-trade-ajan täysinä kuukausina cross-trade-vähennyksen myöntämistä varten. Jos palkanmaksukausi ei ole kalenterikuukausi, tieto cross-trade-ajasta annetaan sillä palkkatietoilmoituksella, jota annettaessa tiedetään cross-trade-vähennyksen perusteena olevien edellytysten täyttyneen kyseisen kuukauden osalta. Cross-trade-aika ilmoitetaan antamalla niiden kuukausien lukumäärä, joina työntekijällä on oikeus saada cross-trade-vähennys.

Missä tilanteessa palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan Nostettavissaolokausi-tieto?

Tietoa käytetään vain, kun maksetaan merityötuloa. Merityötulo on sen vuoden tuloa, jona se on maksettu tai merkitty työntekijän tilille riippumatta siitä, minkä kalenterivuoden aikana palkka on ansaittu tai miltä ajalta se on kertynyt. Merityötulo ilmoitetaan tulorekisteriin sen päivän ansioksi, jona se on tosiasiassa maksettu rahana työntekijälle.

Jos tulo on kuitenkin ollut merityötä koskevan työoikeudellisen lainsäädännön ja sitä täydentävän sopimuksen nojalla nostettavissa jo tosiasiallista maksupäivää aiemmin, on suoritukselle ilmoitettava tiedot nostettavissaolokaudesta: Nostettavissaolokausi, alkupäivä ja Nostettavissaolokausi, loppupäivä.
Jos tulo ei ole ollut merityötä koskevan työoikeudellisen lainsäädännön ja siitä poikkeavan sopimuksen nojalla nostettavissa tosiasiallista maksupäivää aiemmin, suoritukselle ei ilmoiteta nostettavissaolokautta.

Perheessämme käy tukihenkilö, jolle maksan pientä korvausta. Pitääkö minun ilmoittaa tämä tulorekisteriin?

Kyllä pitää. Tukihenkilötoiminta voi olla vapaaehtoistyötä, josta voidaan maksaa palkkio, kustannusten korvaus tai molemmat. Tukihenkilön tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Tukihenkilö voi toimia myös koko perheen tukena. Vapaaehtoistyöstä tukihenkilölle maksettu palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 336 Työkorvaus. Jos palkkion yhteydessä maksetaan kustannusten korvauksia, ne eivät ole verovapaita. Kustannukset lisätään palkkion määrään ja ilmoitetaan yhteissummana palkkion kanssa tulolajilla 336 Työkorvaus.

Miten näen annetut ilmoitukset?

Kun olet lähettänyt ilmoituksen tulorekisteriin, voit hakea ja katsella sitä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa sivulla Annetut ilmoitukset. Jos ilmoituksia sisältävä aineisto on lähetetty tulorekisterin latauspalvelun kautta, ilmoitukset voivat näkyä viiveellä Annetut ilmoitukset -sivulla.

Jos maksupäivä on myöhäisempi kuin ilmoituspäivä

Jos tulorekisteriin on ilmoitettu tietoja suoraan palkanlaskennasta, mutta palkka maksetaan työntekijälle vasta myöhemmin, on maksupäivä tällöin myöhäisempi kuin ilmoituspäivä.

Esimerkki: Tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin palkanlaskennasta 31.1. ja maksupäivä on 10.2.

Annetut ilmoitukset -sivulla näytetään oletusaikavälinä ilmoitukset, joiden maksupäivä on kuluvasta päivästä kuukausi taakse päin, jolloin tuleva maksupäivä ei välttämättä ole tällä aikavälillä. Muuta aikaväliä kohdasta Tarkenna hakua niin, että maksupäivä sisältyy hakuaikavälille (vähintään maksupäivä + 1 päivää).

Jos haluat hakea ilmoitusta tallennuspäivän mukaan käytä hakuehtona Ilmoituksen vastaanottohetki hakuehtoa.

Kun hakuehtona on aikaväli, hakutuloksessa näkyvät seuraavat tiedot: 

 • palkkatietoilmoitukset: maksupäivään kohdistuvat tiedot
 • työantajan erillisilmoitukset: ilmoituspäivään kohdistuvat tiedot 
 • tiedot kansainvälisistä työskentelytilanteista ja vuokratyöntekijän aloittamisilmoitukset: ilmoituspäivään kohdistuvat tiedot

Tarkista, että lähetetty aineisto on tulorekisterissä voimassa

Jos ilmoitus on toimitettu aineiston osana, ilmoitus näkyy tulorekisterissä vain, jos aineisto on tallentunut tulorekisteriin. Aineiston pitää olla Voimassa-tilassa. Voit tarkistaa aineiston tilan Lähetetyt aineistot -sivulta.

Tarkista, että sinulla on tarvittavat valtuudet

Jos tiedot on ilmoitettu suoraan palkkahallintojärjestelmästä teknistä rajapintaa pitkin, näet ilmoitukset vain, jos olet saanut siihen valtuuden. Varmenne ei ole riittävä valtuus sähköiseen asiointipalveluun. Valtuudet annetaan palvelussa Suomi.fi-valtuudet. 

Miten ns. takamaksut käsitellään, jos henkilölle on maksettu peruspalkka ja myöhemmin maksetaan kokemuslisää takautuvasti?

Suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun tulo maksetaan. Halutessaan maksaja voi ilmoittaa tulojen kertymisajat eli ansaintakauden.

Miten ja kenelle ilmoitetaan työnantajan perimät ammattiyhdistyksen jäsenmaksut?

Työnantajan perimät ammattiyhdistyksen jäsenmaksut (AY-maksut) ilmoitetaan kuten ennenkin. Niitä ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan ne ilmoitetaan jatkossakin ammattiliitoille, jotka ilmoittavat ne Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Maksaja sisällyttää palkkiooni oman TyEL-maksunsa ja velvoittaa minut huolehtimaan sen ilmoittamisesta tulorekisteriin. En ole työsuhteessa maksajaan. Kumpi ilmoittaa, miten ja minne?

Suorituksen maksaja on velvollinen ilmoittamat tulot ja tuloista perimänsä työntekijämaksut tulorekisteriin. Palkkoja maksava työnantaja on velvollinen maksamaan sosiaalivakuutusmaksut, eikä voi siirtää velvoitetta tulonsaajalle.

Jos kyse on palvelussuhteen ulkopuolisesta työkorvauksesta, palkkion saajan on otettava itselleen oma YEL-vakuutus, jonka perusteella maksetaan eläkevakuutusmaksu. Maksaja ilmoittaa tällöinkin työkorvauksen tulorekisteriin, jos tulonsaaja ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Miten ilmoitetaan eläkkeet ja niiden ennakonpidätykset? Aikaisemmin ne lisättiin kausiveroilmoitukseen.

Eläkkeet ilmoitetaan normaaliin tapaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ja vuosi-ilmoituksella vielä vuosina 2019 ja 2020. Vuoden 2021 alusta niiden ilmoittaminen siirtyy tulorekisteriin.

Jos kuitenkin tarkoitetaan työnantajan maksamaa eläkettä, se ilmoitetaan jo vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella tulolajilla 338.

Julkinen toimeksiantaja maksaa palkkion, joka sisältää TyEL-maksun. Kumpi ilmoittaa ja minne?

Palvelusuhteen ulkopuoliselle henkilölle maksetut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 336 (Työkorvaus). Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot työkorvauksesta tulorekisteriin, jos tulonsaaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Jos tulonsaajan on otettava itselleen YEL-vakuutus, hänen on asioitava työeläkelaitoksen kanssa.

Miten ns. kevytyrittäjien tulot tulee ilmoittaa?

Suoritus ilmoitetaan joko palkkana tai työkorvauksena sen mukaisesti, mitä on sovittu. Laskutuspalveluyritysten kautta laskuttavien tietojen ilmoittamista on kuvattu tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet (luku 3.3).

Käytän palkkojen ilmoittamiseen Palkka.fi:tä. Sen lisäksi minun ei siis tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin mitään, koska kaikki tarvittava tieto menee sen kautta?

Kotitalouksien tiedot siirtyvät Palkka.fi-palvelusta automaattisesti tulorekisteriin eikä erillistä ilmoitusta tarvitse tehdä. Yritysasiakkaan on valittava Palkka.fi-palvelussa automaattinen ilmoitusliikenne, jonka jälkeen palvelu lähettää myös yritysten ilmoitukset automaattisesti eikä muita ilmoituksia tarvita.

Ilmoitetaanko opettajalle annettu muistamislahja tulorekisteriin?

Kyseessä on huomaavaisuutena annettu lahja, jonka oppilas tai oppilaan vanhempi antaa opettajalle. Tällaiset muistamiset eivät yleensä ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa, eikä niitä ilmoiteta tulorekisteriin.   

Pitääkö stipendi ilmoittaa tulorekisteriin?

Stipendejä ei ilmoiteta tulorekisteriin. Tulorekisteri ei ole muuttanut stipendien ilmoittamista. Jos stipendi on veronalainen, pitää se ilmoittaa Verohallinnolle kuten aikaisemminkin.

Pitääkö arpajaispalkinnot ilmoittaa tulorekisteriin?

Arpajaispalkinto ilmoitetaan tulorekisteriin vain silloin, jos se ei kuulu arpajaisverolain soveltamispiiriin.

Arpajaispalkinto kuuluu arpajaisverolain soveltamispiiriin, jos palkinnon saaminen ei perustu palkinnon saajan suoritukseen vaan sattumaan ja jos osallistujamäärä on riittävän suuri. Arpajaisverolain soveltamispiiriin kuuluvista tuloista ei makseta tuloveroa, mutta arpajaisten järjestäjä maksaa arpajaisveron. Näitä tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan ne ilmoitetaan erikseen Verohallinnolle. Arpajaisverolain soveltamisesta on annettu erillinen Verohallinnon ohje Arpajaisten verotus.

Jos arpajaispalkinto ei täyty arpajaisverolain edellytyksiä, se on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo. Asiasta enemmän Verohallinnon ohjeen kohdassa 7.4.3.

Miksi selaimen automaattinen täyttö -toiminnon käyttämistä ei suositella tulorekisterin verkkolomakkeisiin?

Tulorekisterin verkkolomakkeiden täyttämiseen ei kannata käyttää Google Chrome -selaimen lomakkeiden automaattinen täyttö -toimintoa. Selaintoiminto voi aiheuttaa lomakkeelle täytettäviin tietoihin virheitä, joita lomakkeen täyttäjä ei havaitse itse. Selaimen mahdollisesti automaattisesti tarjoamia tietoja ei siis suositella käytettäväksi verkkolomakkeissa tai vaihtoehtoisesti lomakkeen täyttötoiminnon voi kytkeä pois päältä selaimen asetuksista.