Tiedon käyttäjät: usein kysyttyä

Voiko tulorekisterin tietoja käyttää määriteltäessä kunnan myöntämän palvelusetelin arvoa?

Toistaiseksi tulorekisterin tietoja ei voi käyttää tulosidonnaisen palvelusetelin arvon tai omavastuuosuuden määrittelyyn. Tämä johtuu siitä, että palvelusetelin arvon tai omavastuuosuuden määrittelyä ei ole mainittu tulorekisterin tietojen käyttötarkoituksena tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n 1 momentin 18 tai 19 kohdassa.

Miten tiedonsaanti- ja käyttöoikeus määritellään? Miten niitä rajoitetaan ja valvotaan?

Tietoja luovutetaan vain voimassaolevien lakiin perustuvien tiedonsaantioikeuksien perusteella ja vain tulotietojärjestelmästä annetussa laissa mainituille tahoille. Tiedonsaantiprofiileilla määritellään luovuttavat tiedot ryhmiksi eri käyttötarkoitusten ja -tilanteiden perusteella siten, että luovutettavaksi tulevat kulloinkin vain ne tiedot, joihin kyseisessä ratkaistavana olevassa asiassa/hoidettavana olevassa tehtävässä ovat lain edellyttämällä tavalla välttämättömiä.

Sähköisen asiointipalvelun käyttöliittymällä rooleihin kytketään profiileja, joilla voi kullakin katsella eri tietoja. Roolilla tarkoitetaan käyttäjään liitettyä tietoa, jonka perusteella on oikeus määriteltyihin toimintoihin tulorekisterissä. Käyttäjällä voi olla useita eri rooleja.

Hakuehdot ja käsittelysäännöt ovat sidottuja tiedon käyttäjän tiedonsaantioikeuksiin. Käytön valvontaan liittyen tuotetaan käyttölokitietoja. Esimerkiksi tulorekisteriin kirjautumisesta ja kirjautumisyrityksestä sekä sähköisessä asiointipalvelussa ja käyttöliittymässä tehdystä toimenpiteestä tuotetaan käyttöloki.

Onko tulorekisterin tietojen hyödyntämien maksullista käyttäjille?        

Ei ole.

Mitä tarkoittaa tiedonsaantiprofiili?           

Tieto siitä, mitä yksittäisiä tietoja tiedon käyttäjälle jaetaan ja mihin käyttötarkoitukseen. Oikeus tietojen saantiin perustuu lakiin.

Mikä on tietolupa?                

Tietolupa käsittää tiedon käyttäjään liitetyt tiedonsaantiprofiilit, tiedon käyttäjän roolit ja käytettävät palvelut.

Muuttuuko oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen?

Tulorekisteri ei vaikuta verojen maksamiseen. Ilmoittaminen sitä vastoin on muuttunut aiemmasta menettelystä. Suorituksen maksaja ilmoittaa tulonsaajalta toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot palkkatietoilmoituksella kustakin tulonsaajasta erikseen, eikä näitä samoja tietoja anneta enää oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella kuukausittain.

Maksaja ilmoittaa työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän kuukausittain työnantajan erillisilmoituksella tulorekisteriin. Tulorekisteri-ilmoittaminen korvaa oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselta (4001) kaikki työnantajasuoritusten tiedot, muiden oma-aloitteisen verojen tiedot verolajin 25 (työkorvaus) ja verolajin 69 (lähdevero rojalteista).

Tulorekisteri ei tuonut muutoksia maksamisen määräaikoihin tai menettelyihin, eli esimerkiksi Verohallinnon osalta työnantajavelvoitteiden maksamisen eräpäivät säilyvät ennallaan. Työnantaja tilittää kuukauden aikana perimänsä ennakonpidätykset, lähdeverot ja sairausvakuutusmaksut Verohallinnolle oma-aloitteisesti viimeistään yrityksen oman verokauden mukaisena eräpäivänä, joka yleensä on seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Maksetaanko ennakonpidätys vanhalla kaavalla (seuraavan kuun 12. päivänä), vaikka ilmoitus annetaan jo 5. kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen?

Kyllä. Tulorekisteri ei tuonut muutoksia maksamisen määräaikoihin tai menettelyihin, eli esimerkiksi Verohallinnon osalta työnantajavelvoitteiden maksamisen eräpäivät säilyvät ennallaan. Työnantaja tilittää kuukauden aikana perimänsä ennakonpidätykset, lähdeverot ja sairausvakuutusmaksut Verohallinnolle oma-aloitteisesti viimeistään yrityksen oman verokauden mukaisena eräpäivänä, joka yleensä on seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Miten jatkossa toimitaan verokorttien kanssa? Tarvitseeko työntekijöiden toimittaa tietoja muutoksista erikseen vai ovatko tiedot saatavilla tulorekisteristä?

Tulorekisteristä ei saa ennakonpidätystietoja, joiden perusteella maksaja toimittaa ennakonpidätyksen tulonsaajan palkasta.

Tulorekisteri mahdollistaa reaaliaikaisten tietojen saamisen, mutta se ei voi ottaa kantaa Verohallinnon kehitystyöhön. Verohallinto tiedottaa mahdollisista muutoksista ja menettelyiden kehittämisestä Vero.fi-sivulla (vero.fi/muutoksia).

Jäävätkö työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT) pois vuosi-ilmoituksesta?

Maksajakohtaiset yhteenvetotiedot korvataan tulorekisteriin annettavilla ilmoituksilla.

Poistuuko Kelalle ilmoitettava Y17-lomake?

Y17-lomakkeen tarve riippuu siitä, ilmoitetaanko myös täydentävät tiedot palkkatietoilmoituksella:
Kun työnantaja ilmoittaa palkkatietoilmoituksella kaikki tulorekisterin täydentävät tiedot, seuraavien ilmoitusten, hakemusten ja lomakkeiden tarve vähenee: SVL-etuuksien työnantajien hakemukset (Y17) ja niihin liittyvät työtulot, palkkatodistukset, TT4 Todistus työssäoloehdon selvittämistä varten ja SV 18 Vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannusten tai perhevapaakorvauksen hakemus.

Miten tulorekisteristä tilataan esimerkiksi verovelkatodistukset ja lähetetyn työntekijän todistukset?

Tulorekisteri ei tuonut muutoksia eri viranomaisilta tilattaviin viranomaisasiakirjoihin. Jatkossakin esimerkiksi verovelkatodistus tilataan Verohallinnolta ja lähetetyn työntekijän todistus Eläketurvakeskukselta tai Kelalta.

Milloin ennakonpidätyksen määrä ja sotun määrä ilmestyy OmaVeroon, kun helmikuussa on maksettu tammikuussa nostettavissa olevia palkkoja (merityötuloja)? Eli tammikuu on ilmoitettu nostettavissaolokaudeksi ja maksut on suoritettu helmikuussa.

Jos tulo on ollut merityötä koskevan työoikeudellisen lainsäädännön ja sitä täydentävän sopimuksen perusteella nostettavissa jo ennen varsinaista maksupäivää, on suoritukselle tallennettava tieto nostettavissaolokaudesta.

Verotuksessa tulon katsotaan olevan saajan käytettävissä nostettavissaolokauden aikana. Myös ennakonpidätys tulee toimittaa silloin, kun tulo on nostettavissa.

Ennakonpidätys tulee toimittaa silloin, kun tulo on nostettavissa. Ennakonpidätys on maksettava nostettavissaolokauden päättymistä seuraavan kuukauden yleisenä eräpäivänä (12. päivä).

Miten saan tulostettua maksutositteen, siis Verohallinnon tilin ja viitenumeron?

Näette Verohallinnon maksuyhteystiedot yrityksen OmaVerosta. Verohallinnon tilinumerot ja viitteet eivät ole muuttuneet tulorekisterin myötä.

Ketkä pääsevät käyttämään antamaamme dataa? Ja millä oikeudella, kuka käyttöoikeudet antaa? Esimerkiksi poissaolojen ilmoittamisessa on poissaolon syyvaihtoehtona "lakko/työsulku". Kenellä on laillinen peruste kerätä tietoa, kuka on ollut lakossa? Ketkä kaikki pääsevät näkemään esimerkiksi sairauslomalla oloajat? Jos myöhemmin tulorekisteriin syötettyä tietoa alkaa hyödyntää uusi taho, saako hän käyttöönsä myös takautuvasti tulorekisterin tiedot?

Laissa tulotietojärjestelmästä on säädetty, ketkä saavat hyödyntää tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Kullekin tiedon käyttäjälle jaetaan vain ne tiedot, joita tiedon käyttäjä tarvitsee lain mukaisen tehtävänsä hoitamiseen. Jaettavat tiedot, niiden käyttötarkoitus ja mihin lakiin tietojen jakaminen perustuu on kerrottu selosteessa tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista.

Miksi en saa samoja tietoja näkyviin, kun haen tietoja palkkojen ansaintakaudella tai vaihtoehtoisesti maksupäivällä?

Palkkojen ansaintakausi on palkkatietoilmoituksella vapaaehtoinen tieto, ja kaikki suorituksen maksajat eivät ole tietoa antaneet. Sen vuoksi ansaintakautta ei pitäisi käyttää ainoana hakuehtona tietoja haettaessa.

Maksupäivä sen sijaan on pakollinen tieto, ja hakutulos on kattava, kun hakuehtona käyttää maksupäivää.

Korvaako tulorekisteri Kelan etuustietopalvelun Kelmun?

Tulorekisteri ei korvaa Kelmu-palvelua, sillä tiedon käyttäjät eivät saa tulorekisteristä tietoja etuuksia ja eläkkeitä koskevista päätöksistä tai ratkaisuista. Tulorekisteriin ei ilmoiteta myöskään perustoimeentulotuen maksutietoja.