Tulonsaajan tiedot: usein kysyttyä

Miten Poste restante -osoite ilmoitetaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa?

Syötä katuosoitteen kenttään Poste restante. Ilmoita myös postinumero ja postitoimipaikka.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Yhteisö-tieto?                         

Tieto annetaan, jos tulonsaajana on yhteisö. Yhteisöllä tarkoitetaan tulorekisterissä seuraavia tahoja: avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö ja muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. 

Tulorekisterissä käytössä oleva määritelmä poikkeaa esimerkiksi tuloverolain (1535/1992) yhteisön määritelmästä.

Miten ilmoitetaan turvapaikanhakijoiden keinotekoiset tunnisteet ja hyväksyykö järjestelmä ne?

Tiedot tulonsaajasta on pääsääntöisesti ilmoitettava suomalaisella asiakastunnisteella (luonnollisista henkilöistä henkilötunnuksella). Jos suomalaista asiakastunnistetta ei ole, tiedot ilmoitetaan tulonsaajan ulkomaisella asiakastunnisteella. Jos tulonsaajalla ei ole ulkomaistakaan tunnistetta, voidaan tiedot ilmoittaa syntymäajalla. Tällöin tulonsaajasta on annettava muita lisätietoja.

Tulorekisterin tukemat henkilöiden tunnistetyypit on kuvattu julkaistussa koodistossa. Sallittuja tunnistetyyppejä ovat Y-tunnus, henkilötunnus (suomalainen), ulkomainen henkilötunnus, verotunniste (TIN) ja muu tunnus. Keinotekoinen tunniste ei sellaisenaan ole sallittujen tunnistetyyppien joukossa. Ilmoituksissa voidaan kuitenkin valita tunnisteen tyypiksi ""Muu tunnus"", jolloin voidaan ilmoittaa mahdollinen keinotekoinen tunniste. Viranomaiselta saadun keinotekoisen tunnisteen käyttäminen ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska keinotekoiset tunnisteet ovat käyttäjäkohtaisia, ja eri tiedon käyttäjillä voi olla käytössään sama tunniste eri henkilöille. Maksajan itsensä keksimiä keinotekoisia tunnisteita ei saa käyttää ilmoittamisessa.

Mikä ilmoitetaan tulonsaajan toimipaikaksi, jos tulonsaajan työ on liikkuvaa tai hänellä ei ole työpaikkaa (kuten rakennusalalla) tai hän on vuokratyöntekijä, jonka toimipiste vaihtelee?                          

Tulonsaajan toimipaikka on täydentävä lisätieto, jonka ilmoittaminen on vapaaehtoista. Maksaja ilmoittaa sen toimipisteen tai paikan, jossa tulonsaaja työskentelee ja jossa tulonsaajan varsinainen työpaikka sijaitsee. Kyseisellä tiedolla voi siten ilmoittaa tulonsaajan varsinaisen työpaikan. Ilmoituksella voidaan ilmoittaa tulonsaajalle vain yksi toimipaikan osoite tai koodi.

Toimipaikkatietoa tarvitsee Tilastokeskus. Vuokra- tai henkilöstöpalveluyrityksen kohdalla Tilastokeskus ohjaa seuraavasti:

Jos työsuhde on vuokra- ja henkilöstöpalveluyritykseen (joka maksaa henkilön palkan), toimipaikka on silloin tämän yrityksen. Jos vain välittää työntekijän toiselle yritykselle, joka maksaa palkan, silloin toimipaikka on kyseisen palkanmaksajan.

Rakennusalan työntekijöiden toimipaikaksi voidaan merkitä palkanmaksajan toimipaikka.

Voiko tietoja ilmoittaa keinotekoisella henkilötunnuksella?

Keinotekoisella tunnisteella ilmoittamista ei missään nimessä suositella. Keinotekoiset tunnisteet ovat käyttäjäkohtaisia, ja eri tiedon käyttäjillä voi olla käytössään sama tunniste eri henkilöille. Suositus on käyttää asiakkaan ulkomaista tunnistetta, jos varsinaista suomalaista asiakastunnistetta ei ole.

Turvapaikanhakijoilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Miten heidän tietonsa voidaan ilmoittaa tulorekisteriin?

Tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin myös muilla tunnisteilla kuin suomalaisilla asiakastunnisteilla ja myös ilman tunnistetta. Jos annettu tunniste ei ole suomalainen tai henkilöllä ei ole tunnistetta lainkaan, tulonsaajasta on annettava muita lisätietoja (nimi, osoitetiedot, syntymäaika ja sukupuoli).

Keinotekoisella tunnisteella ilmoittamista ei suositella. Keinotekoiset tunnisteet ovat käyttäjäkohtaisia, ja eri tiedon käyttäjillä voi olla käytössään sama tunniste eri henkilöille. Suosituksena on käyttää asiakkaan ulkomaista tunnistetta, jos varsinaista suomalaista asiakastunnistetta ei ole. Ja jos asiakkaalla ei ole tunnistetta laisinkaan, voidaan tiedot ilmoittaa tulorekisteriin myös ilman asiakastunnistetta.

Verottajan vuosi-ilmoituksessa on ollut mahdollista käyttää henkilötunnuksen sijaan keinotekoista tunnistetta (loppuosa -UUUU). Voiko tällaista keinotekoista tunnistetta käyttää myös tulorekisterissä (esim. tunnisteen tyyppi 99, Muu tunnus)?             

Kyllä, mutta keinotekoisella tunnisteella ilmoittamista ei missään nimessä suositella.

Keinotekoiset tunnisteet ovat käyttäjäkohtaisia, ja eri tiedon käyttäjillä voi olla käytössään sama tunniste eri henkilöille.

Suosituksena on käyttää asiakkaan ulkomaista tunnistetta, jos ”oikeaa” suomalaista asiakastunnistetta ei ole.

Kun henkilö saa oikean henkilötunnuksen (paperittomat, lähdeverolliset), pitääkö vanhat, jo lähetetyt ilmoitukset korjata vastaamaan uutta, oikeaa henkilötunnusta?

Ei tarvitse korjata, jos aiemmilla ilmoituksilla on annettu tulonsaajan ulkomainen tunniste. Kun henkilötunnus on saatu, voidaan se ilmoittaa seuraavan palkanmaksukauden ilmoituksella yhdessä ulkomaisen asiakastunnisteen kanssa. Sitä vastoin, jos poikkeuksellisesti ilmoituksella ei olisi ollut yhtään tunnistetta, tulisi ilmoitukset korjata.

Miten ilmoitetaan eri-ikäisille tulonsaajille (esim. 16-vuotiaalle ja 65-vuotiaalle) maksetut suoritukset siten, ettei suorituksesta peritä sosiaalivakuutusmaksuja?

Maksaja ilmoittaa Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedolla (Ei vakuuttamisvelvollisuutta), ettei suorituksesta peritä tiettyjä maksuja.

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon arvoja voi antaa useita samanaikaisesti. Tieto annetaan, jos tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin tai hänen saamansa tulon osalta ei ole vakuuttamisvelvollisuutta. Tieto koskee tulonsaajaa, ei yksittäisiä tulolajeja.

Kysymyksen esimerkissä 16 vuotta täyttäneelle mutta alle 17-vuotiaalle tulonsaajalle ilmoitettaisiin seuraavat Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon arvot:

  • 3 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • 5 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus).

Vastaavasti 65 vuotta täyttäneelle mutta alle 68-vuotiaalle ilmoitettaisiin seuraava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon arvo:

  • 5 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus).

Missä tilanteessa ilmoitetaan Tulonsaajan toimipaikka -tieto?

Tulonsaajan toimipaikka on se paikka, jossa tulonsaaja työskentelee ja jossa tulonsaajan varsinainen työpaikka sijaitsee. Suorituksen maksaja ilmoittaa toimipaikan, jossa tulonsaaja pääsääntöisesti työskentelee. Jos tulonsaaja työskentelee useammassa toimipaikassa, ilmoitetaan sen toimipaikan nimi, jossa hän on työskennellyt eniten.

Toimipaikasta voidaan ilmoittaa joko 9-numeroinen toimipaikkatunnus (toimipaikkakoodi) tai osoite. Maksaja saa toimipaikkatunnuksen Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Suositus on, että toimipaikkatunnuksen lisäksi ilmoitetaan myös tulonsaajan toimipaikan osoite.

Missä tilanteessa henkilö on yleisesti verovelvollinen ja rajoitetusti verovelvollinen?

Yleisesti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka varsinainen asunto ja koti ovat Suomessa tai joka oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan. Ulkomaille muuttanutta Suomen kansalaista pidetään pääsääntöisesti yleisesti verovelvollisena muuttovuoden jälkeen kolme kalenterivuotta.

Rajoitetusti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka asunto ja koti ovat ulkomailla ja joka ei oleskele Suomessa yli kuutta kuukautta yhtäjaksoisesti. Rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle maksetuista suorituksista on annettava ilmoitus riippumatta siitä, onko suorituksesta pitänyt periä lähdeveroa tai ennakonpidätystä taikka onko henkilö vakuutettu Suomessa. Ilmoitus on annettava myös korvauksesta, joka rajoitetusti verovelvolliselle on maksettu ulkomailla tehdystä työstä.

Miten merkitään ns. tavallinen työntekijä, joka ei ole esimerkiksi avainhenkilö?

Jos tulonsaaja on ns. tavallinen työntekijä, eikä mikään tulonsaajan lisätiedoissa kuvattu taho (esim. avainhenkilö, urheilija, taitelija), maksaja jättää Tulonsaajan lisätiedon tyyppi -tiedon ilmoittamatta. Kun kyseistä tietoa ei ole annettu, tulonsaaja katsotaan ns. tavalliseksi työntekijäksi.

Ilmoitetaanko tulonsaajan lisätietona "Yhteisö" myös avoimen yhtiön saamat tulot, vaikka kyseessä ei olekaan yhteisö tuloverotuksessa?

Kyllä ilmoitetaan. Yhteisöllä tarkoitetaan tulorekisterissä seuraavia tahoja: avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö ja muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö.
Tulorekisterissä käytössä oleva määritelmä poikkeaa esimerkiksi tuloverolain yhteisön määritelmästä.

Voiko maksaja käyttää Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon "Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin" sijasta "Ei vakuuttamisvelvollisuutta"?

Suosituksena on, ettei käytettäisi väärää tietoa. Näin siksi, että kysymyksessä mainitut kaksi eri tilannetta koskevat eri asioita. Jos käytetään väärää tietoa, se saattaa aiheuttaa turhia kyselyitä tiedon käyttäjiltä maksajille.

Pitääkö palkansaajan pankkitilinumero näkyä ilmoituksissa?

Tulorekisteriin ei ilmoiteta tilinumeroita.

Mistä viranomaisten myöntämät keinotunnisteet voi hakea?

Keinotunnisteiden käyttöä ilmoittamisessa ei suositella, koska kullakin tiedon käyttäjällä on käytössään omat keinotunnuksensa. Näin ollen sama keinotunnus voi olla käytössä eri viranomaisilla eri henkilöillä.

Jos suomalaista tunnistetta ei ole, on suositeltavaa käyttää ulkomaista tunnistetta. Jos ulkomaistakaan tunnistettakaan ei ole, tiedot voi ilmoittaa ilman tunnistetta.