Palkkailmoituksen muut tiedot: usein kysyttyä

Missä tilanteessa ilmoitetaan Esiintyvä taiteilija -tieto?   

Esiintyvä taiteilija -tietoa käytetään, kun ilmoitetaan taiteilijan henkilökohtaisesta esiintymisestä maksettu suoritus. Suoritus voi olla palkkaa tai työkorvausta. Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- tai televisiotaiteilijat sekä muusikot.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Osakasasemassa maksajaan -tieto?

Ilmoita lisätieto, jos tulonsaaja on osakasasemassa maksajaan nähden eli osallisena yritykseen tai osallistuu sen toimintaan sijoitetun pääoman kautta. Tieto voidaan ilmoittaa, jos tulonsaaja omistaa yksin vähintään 30 % yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yksin vähintään 30 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai jos muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä on vastaava määräämisvalta yhteisössä. Tietoa ei tarvitse antaa, jos tulonsaaja on osakkaana pörssiyhtiössä.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Osaomistaja-tieto?

Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät.
Osaomistajan käsite on määritelty työttömyysturvalaissa (1290/2002). Tieto osaomistajuudesta annetaan tulorekisteriin ilmoittamalla Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osaomistaja.

Jos tulonsaaja työskentelee yrityksessä tai yhteisössä mutta ei ole johtavassa asemassa, hän on osaomistaja, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • tulonsaajalla on vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • tulonsaajan perheenjäsenellä on vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta (voimassa 30.6.2019 asti)
  • tulonsaajalla on yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta.

Jos tulonsaaja työskentelee yrityksessä tai yhteisössä johtavassa asemassa mutta hän ei ole yrittäjä, hän voi olla osaomistaja, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • tulonsaajalla on vähintään 15 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • tulonsaajan perheenjäsenillä tai tulonsaajalla ja hänen perheenjäsenillään yhdessä on vähintään 30 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta (perheenjäsenen osalta voimassa 30.6.2019 asti).

Osaomistajan määritelmä muuttuu 1.7.2019 alkaen. Muutos koskee yrityksessä tai yhteisössä työskentelevää perheenjäsentä, jolla ei ole omistusta, äänivaltaa tai määräysvaltaa yrityksessä.

Lue lisää osaomistajuudesta Työllisyysrahaston sivuilta.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Rajakunnassa työskentelevä henkilö -tieto?                       

Tietoa käytetään silloin, kun tulonsaaja asuu vakinaisesti Ruotsissa tai Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Suomen maarajaan, ja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa Suomen puolella.

Rajakuntia ovat

  • Suomen ja Ruotsin välisiä rajakuntia ovat Suomessa Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio sekä Ylitornio ja Ruotsissa Haparanda, Kiruna, Pajala sekä Övertorneå.
  • Suomen ja Norjan välisiä rajakuntia ovat Suomessa Enontekiö, Inari sekä Utsjoki ja Norjassa Karasjok, Kautokeino, Kåjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger ja Tana.

Tietoa käytetään silloin, kun rajankävijälle maksetusta palkasta ei peritä tuloveroja Suomessa, mutta josta suomalaisen työnantajan on maksettava sosiaalivakuutusmaksut ja perittävä työntekijän sairausvakuutusmaksu.

Jos työntekijä tekee osan työstä Suomessa muualla kuin rajakunnassa, tähän työhön kohdistuva palkan osa verotetaan Suomessa. Näistä tuloista on annettava tulorekisteriin erillinen palkkatietoilmoitus, jossa rajakuntatyöskentelyyn liittyvää lisätietoa ei käytetä.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Urheilija-tieto?                       

Tietoa käytetään silloin, kun ilmoitetaan urheilusta saatuja suorituksia esimerkiksi urheilijasopimuksen perusteella. Suoritus voi olla esimerkiksi palkkaa tai työkorvausta. Tietoa käytetään, kun ilmoitetaan vain urheilusta saatuja suorituksia. Tietoa ei käytetä esimerkiksi silloin, kun ilmoitetaan urheilijan muusta kuin urheilusta saamaa palkkatuloa.

Urheilijan palkka on tyypillisesti joukkueurheilijalle pelaajasopimuksen perusteella maksettavaa palkkaa. Palkkasummaan ei sisälly urheilurahastoon siirrettyä palkkaa.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty -tieto?           

Tieto annetaan, jos työnantaja on saanut tulonsaajan työllistämiseen valtion työllistämistukea (palkkatukea tai valtion virastolle ja laitokselle osoitettua määrärahaa työttömän työnhakijan työllistämiseen). Tuki myönnetään työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Julkisyhteisö-tieto?              

Julkisyhteisöjä ovat Suomen julkishallintoa toteuttavat talousyksiköt: valtion- ja kunnanhallinto, kuntayhtymähallinto sekä Ahvenanmaan maakuntahallinto. Tieto on annettava kansainvälisen tietojenvaihdon vuoksi, jos tulonsaajana on rajoitetusti verovelvollinen. Silloin, kun suoritus maksetaan yleisesti verovelvolliselle, tietoa ei tarvitse ilmoittaa, vaikka maksaja olisikin julkisyhteisö.

Miten ilmoitetaan, jos yrityksellä on oma, niin sanottu talokohtainen työehtosopimus?

Jos valtakunnallista työehtosopimusta ei ole, valitaan koodiarvo 195 ”Alalla ei ole valtakunnallista työehtosopimusta”.

Mitä merkitään silloin, kun ei noudateta mitään työehtosopimusta vaan noudatetaan työaikalakia?

Jos alalla ei ole valtakunnallista työehtosopimusta, valitaan koodiarvo 195: ”Alalla ei ole valtakunnallista työehtosopimusta”.

Miten ilmoitetaan työkorvaukseen sisältyvä arvonlisäveron osuus?             

Arvonlisäveron osuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin. Katso ohjeen Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet esimerkki 5.

Milloin on ilmoitettava Rajoitetusti verovelvollinen -tieto?         

Tieto ilmoitetaan, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka asunto ja koti ovat ulkomailla ja joka ei oleskele Suomessa yli kuutta kuukautta yhtäjaksoisesti. Yhteisöä pidetään rajoitetusti verovelvollisena, jos sitä ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jos sen rekisteröity kotipaikka ei ole Suomi.

Rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle maksetuista suorituksista on annettava ilmoitus riippumatta siitä, onko suorituksesta pitänyt periä lähdeveroa tai ennakonpidätystä taikka onko tulonsaaja vakuutettu Suomessa. Ilmoitus on annettava myös korvauksesta, joka rajoitetusti verovelvolliselle on maksettu ulkomailla tehdystä työstä. Rajoitetusti verovelvolliselle yritykselle maksettu suoritus ilmoitetaan vain, jos tulosta on peritty lähdevero.

Mitä Maksun tiedot -kohta käytännössä tarkoittaa ja mitä tietoja kohdassa pitäisi henkilötasolla ilmoittaa?

Ns. normaalitilanteissa työeläkevakuutusyhtiö antaa sopimustyönantajalle maksuviitteet, joiden perusteella työnantaja maksaa työeläkevakuutusmaksut.
Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan maksaja voi ilmoittaa muodostamansa työeläkevakuutusmaksun viitenumeron ja sen teknisen tarkenteen työeläkealan käyttöön. Tieto on täydentävä tieto.

Maksun tiedot -tietoa käytetään niissä tilanteissa, joissa suorituksen maksaja on maksanut työeläkevakuutusmaksun samalla kertaa, kun tekee ilmoituksen tulorekisteriin (koskee pääsääntöisesti tilapäisiä työnantajia).

​Työeläkeala tarvitsee tiedon siitä, millä maksuviitteellä työnantaja on maksanut Palkka.fi-palvelussa tai muissa vastaavissa palveluissa työeläkevakuutusmaksut samalla kertaa, kun työnantaja antaa ilmoitusta tulorekisteriin.
Jos työeläkeala ei saa maksuviitetietoa, saattaa työnantaja saada työeläkelaitokselta laskun jo maksetusta työeläkevakuutusmaksusta. Ilman maksutietoa työeläkeyhtiöllä ei ole tietoa siitä, mihin ansioon jo suoritettu maksu kohdistuu.

Jos on yrittäjä, mihin kohtaan se merkitään tulorekisterissä?

Jos on yrittäjä, merkitään tieto työeläkevakuutuksesta kohtaan YEL. Lisäksi ilmoitetaan Vakuuttamisen poikkeustilanne -tiedot:

  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Ilmoitetaanko tai pidätetäänkö osakeyhtiön palkkailmoituksessa yrittäjän palkasta sairausvakuutus- maksu? Vai valitaanko vakuuttamisen poikkeustilanteen kohta "Ei vakuuttamisvelvollisuutta"?

Jos kyseessä on YEL-vakuutettu yrittäjä, palkasta on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Näin ollen tietoa "Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)" ei saa käyttää. Lue lisää yrittäjän palkan ilmoittamisesta tulorekisteriin

Maksamme helmikuussa palkkion rajoitetusti verovelvolliselle, jolla on lähdeverokortti. Lähdeverokortissa vain syntymäaika. Onnistuuko palkkatietoilmoituksen tekeminen tulorekisteriin?

Kyllä onnistuu. Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin suomalaisella asiakastunnisteella, jos tulonsaajalla on sellainen. Rajoitetusti verovelvollisten tapauksessa on ilmoitettava asuinvaltion verotunniste, jos tulonsaajan asuinvaltiossa on kyseinen tunniste käytössä. Tiedot on ilmoitettava ensisijaisesti asiakastunnistetta käyttäen. Jos tulonsaajan kotivaltiossa ei ole käytössä minkäänlaisia asiakas- tai henkilötunnisteita, voidaan tiedot ilmoittaa ilman tunnistetta.

Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja kirjaa itselleen kirjanpidossa päivärahoja ja kilometrikorvauksia työskentelystä toisella paikkakunnalla, ilmoitetaanko ne tulorekisteriin?

Yksityisen elinkeinoharjoittajan kuluja käsitellään hänen omassa kirjanpidossaan, niitä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Osakasasemassa maksajaan: Mikä tiedon käyttäjä tarvitsee tämän tiedon ja mihin sitä käytetään?

Työsuojeluviranomainen tarvitsee tietoa valvontatoiminnassaan.

Meidän pitää ilmoittaa "Osakasasemassa maksajaan"-tieto perustietoissa. Mihin tämä vaikuttaa? Pitääkö laittaa kaikille osakeyhtiön omistajille vai vain YEL:in alaisille?

Ilmoita lisätieto, jos tulonsaaja on osakasasemassa maksajaan nähden eli osallisena yritykseen tai osallistuu sen toimintaan sijoitetun pääoman kautta. Tieto on ilmoitettava, jos tulonsaaja omistaa yksin vähintään 30 % yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yksin vähintään 30 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai jos muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä on vastaava määräämisvalta yhteisössä. Tietoa ei tarvitse antaa, jos tulonsaaja on osakkaana pörssiyhtiössä.

Osakasaseman ilmoittaminen: Onko tieto osakasasemasta annettava myös YEL-yrittäjästä (pakollinen tieto)? Vai riittääkö, että yrittäjälle ilmoitetaan YEL-vakuutettu tieto?

Osakasasemassa maksajaan -tieto annetaan silloin, jos tulonsaaja on yritykseen tai toimeen osallinen sijoitetun pääoman kautta, eli osakasasemassa maksajaan nähden. Merkitystä ei ole sillä, onko tulonsaaja YEL-vakuutettu. Osakasasemassa maksajaan -tieto on täydentävä tieto, jonka ilmoittaminen on vapaaehtoista. Lisätietoa YEL-vakuutetun yrittäjän palkan ilmoittamisesta.

Kuka tarkalleen ottaen on osakassuhteessa maksajaan? Esim. lapset ovat osaomistajia vain niin kauan kuin he asuvat samassa taloudessa yrittäjävanhempien kanssa ja tietenkin omistavat osakkeita. Omilleen muutettuaan eivät enää olekaan osaomistajia.

Osakasasemassa maksajaan on silloin, kun tulonsaaja omistaa yrityksen osakkeita, vaikka ei olisikaan osaomistaja. Merkitystä ei ole sillä, asuuko samassa taloudessa kuin muut osakkeenomistajat.

Tarkoittaako osakasasema, että omistaa yrityksen osakkeita? Jos tarkoittaa, niin kumpi ilmoitetaan, kun sama henkilö on myös osaomistaja? Meidän ohjelmassamme ei pysty valitsemaan kuin toisen.

"Osakasasemassa maksajaan" -tieto tarkoittaa, että omistaa yhtiön osakkeita. Jos järjestelmästä ei pysty ilmoittamaan kuin vain toisen tiedoista ja henkilö on myös osaomistaja, ilmoita tämä tieto. "Osaomistaja"-tieto on pakollinen tieto ja "Osakasasemassa maksajaan" -tieto on vapaaehtoisesti annettava täydentävä tieto.

Onko osakasasema ilmoitettava, vaikka omistaisi pienen määrän osakkeista ja kuuluu TyEL:n piiriin?

Ei ole. Kyse on vapaaehtoisesti ilmoitettavasta täydentävästä tiedosta.  

Kahden työntekijän tiedoista puuttuu tammikuulta tieto "Osakassuhteessa maksajaan". Pääseekö tämän korjaamaan jälkikäteen tulorekisterin sivuilla vai tarvitseeko korjata ollenkaan? Lisään tiedon tietenkin heti eli helmikuu ilmoitetaan jo oikein.

Voitte korjata tiedon esimerkiksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tieto ei ole pakollinen antaa.

Missä palkansaajan tai yksittäisen aineiston tiedoissa näkyy tieto, että kyseinen palkansaaja on osaomistaja?

Tieto näkyy ilmoituksessa kohdassa Muut tiedot. Kyse on tulonsaajan lisätiedosta.