Maksajan tiedot: usein kysyttyä

Miten muodostan maksajan ilmoitusviitteen?

Voit muodostaa ilmoitusviitteen esimerkiksi palkanmaksupäivän ja juoksevan numeron perusteella tai jollain muulla haluamallasi tavalla. Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen ja se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

Esimerkkejä ilmoitusviitteestä: 160520191 (maksupäivä ja numero 1) 16052019Virtanen (maksupäivä ja tulonsaajan sukunimi)

Viitteen täytyy olla jokaisella antamallasi ilmoituksella erilainen. Jos et anna viitettä itse, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Erityisjärjestö-tieto?            

Tieto on annettava, jos suorituksen maksajana on erityisjärjestö, jonka maksamasta palkasta ei makseta Suomessa tuloveroa kansainvälistä erityisjärjestöä koskevan sopimuksen mukaisesti. Palkka saattaa kuitenkin olla joidenkin vakuutusmaksujen alainen. Tällaisia erityisjärjestöjä ovat esimerkiksi Kemikaalivirasto ECHA, Itämeren suojelukomissio HELCOM, Wider-instituutti ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Kotitalous-tieto?                   

Jos maksaja on yksityistalouden muodostama kotitalous, tieto on ilmoitettava. Kotitaloudella on erilainen ennakonpidätysvelvollisuus kuin yhteisöillä.  

Missä tilanteessa ilmoitetaan Tilapäinen työnantaja -tieto?                        

Tieto on annettava, jos työnantaja on järjestänyt työntekijöidensä eläketurvan tekemättä vakuutussopimusta. Tilapäisenä työnantajana voi toimia vain, jos työnantajan palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijää ja jos työnantaja maksaa määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta palkkaa, jonka yhteismäärä on alle erikseen säädetyn eurorajan. 

Missä tilanteessa ilmoitetaan Valtio-tieto?

Tieto on annettava, jos suorituksen maksajana on valtio.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Valtion liikelaitos tai erillishallinnollinen valtion laitos -tieto?                 

Tieto on annettava, jos suorituksen maksajana on valtion liikelaitos tai erillishallinnollinen valtion laitos.

Mitä Aliorganisaatio-tiedossa ilmoitetaan?

Maksajalla on käytössään Maksajan aliorganisaatio -tieto ja Tulonsaajan aliorganisaatio -tieto. Maksajan aliorganisaatio -tiedon avulla maksaja voi eritellä eri toimipisteidensä työntekijät toisistaan. Maksaja voi käyttää kyseistä tietoa myös tietojen näkyvyyden rajaamiseen esimerkiksi yrityksen sisällä. Tulonsaajan aliorganisaatio -tiedolla maksaja voi eritellä omien aliorganisaatioidensa palkkatietoilmoitukset toimipaikkojen lisäksi myös esimerkiksi ammattiryhmittäin tai toimialoittain työtapaturmavakuutuksen tai työterveydenhuollon tarpeisiin tai muihin tarpeisiin. Maksaja voi muodostaa aliorganisaation tunnisteen haluamallaan tavalla.

Mikä on toimipaikan koodi?

Kyse on Tilastokeskuksen toimipaikan koodista. Maksaja saa toimipaikan koodin Tilastokeskukselta.

Missä tilanteessa yritys voi käyttää omaa ilmoitusviitettä ja missä muodossa viitteen on oltava?

Maksaja voi muodostaa ilmoitusviitteen itse, ja sen on oltava jokaisella ilmoituksella yksilöllinen. Ilmoitusviitteen enimmäispituus on 40 merkkiä, ja se voi sisältää kirjaimia ja numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

Maksajan ilmoitusviite on annettava silloin, kun uusi ilmoitus toimitetaan ensimmäisen kerran teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta. Jos uusi ilmoitus annetaan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tai paperilomakkeella, tulorekisteri muodostaa annetulle ilmoitukselle ilmoitusviitteen, ellei maksaja ole antanut itse ilmoitusviitettä. Jos tiedot on poikkeuksellisesti toimitettu tulorekisteriin paperilomakkeella, suorituksen maksajalle lähetetään ilmoitusviite kirjeenä.

Milloin maksajan tyypiksi on ilmoitettava Valtio ja Julkisyhteisö?                  

Julkisyhteisö-tieto on pakollinen silloin, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen. Tieto on ilmoitettava kansainvälisen tiedonvaihdon vuoksi. Jos suoritus maksetaan yleisesti verovelvolliselle, tietoa ei tarvitse ilmoittaa, vaikka maksaja olisikin julkisyhteisö. Valtio-tieto on pakollinen aina, kun maksajana on valtio.

Missä tilanteessa voidaan antaa useita Maksajan tyyppi -tietoja?

Maksajan tyyppi -tietoja tarvitsevat eri tiedon käyttäjät, kuten Verohallinto ja työeläkelaitokset.
Tietoja voi olla voimassa useita samanaikaisesti, eikä niiden ilmoittamisen määrää ole teknisesti rajoitettu. Maksajan tyyppi -tiedot ovat pääsääntöisesti pakollisia tietoja, jos maksaja on tyypissä kuvattu toimija. Näin ollen tietoja voi ja pitää ilmoittaa samanaikaisesti niin monta, kuin maksajan tyypin kuvaaminen edellyttää.

Esimerkkitilanne 1.
Kotitalous voi toimia tilapäisenä työnantajana.

Esimerkkitilanne 2.
Ulkomaisena työnantajana pidetään Suomessa rajoitetusti verovelvollista luonnollista henkilöä, joten tällöin suorituksen maksaja voi olla kotitalous ja ulkomainen työnantaja sekä tilapäinen työnantaja. Tällainen tilanne voisi olla silloin, jos Espanjassa asuva rajoitetusti verovelvollinen henkilö palkkaa siivoojan kesämökilleen Suomessa.

Esimerkkitilanne 3.
Ulkomainen työnantaja, ulkomainen konserniyhtiö ja tilapäinen työnantaja.

Mitä tulorekisterissä tarkoitetaan maksajalla?

Maksajalla tarkoitetaan tunnisteella yksilöitävää suorituksen maksajaa. Yhdessä aineistossa voi antaa vain yhden maksajan tiedot. Jos maksajan tiedot jonkun ilmoituksen kohdalla poikkeavat muusta aineistosta, on kyseisestä ilmoituksesta tehtävä oma aineisto.