Luontoisedut: usein kysyttyä

Miten liikuntasetelit käsitellään tulorekisterissä (omaehtoinen liikunta- ja kulttuurietu)?                          

Verovapaita henkilökuntaetuja ei ilmoiteta tulorekisteriin, kuten niitä ei nykyisinkään ilmoiteta vuosi-ilmoituksella. Sitä vastoin Maksettava palkka -tulolajissa (koodiarvo 406) on voitu huomioida tulonsaajalta nettopalkasta vähennetty määrä.

Ilmoitetaanko työsuhdematkalippuetu kerralla sille kuukaudelle, jolloin työntekijälle on annettu työsuhdematkaliput, jos liput annetaan koko vuodeksi kerrallaan?         

Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Ellei verovapaata työsuhdematkalippuetua käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, verovapaan työsuhdematkalippuedun voi ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jolloin etu annetaan.

Jos yrittäjä nostaa palkkaa satunnaisesti, mutta hänellä on käytössään puhelinetu, onko joka kuukaudelta tehtävä kuitenkin ilmoitus edusta? Eikö esimerkiksi koko vuoden puhelinedun voisi ilmoittaa etukäteen?      

Jatkossa etua ei voi ilmoittaa koko vuodelta yhdellä kertaa, vaan tiedot on ilmoitettava reaaliaikaisesti. Luontoisedut ovat nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden tuloa, jolloin etu on ollut tulonsaajan käytettävissä. Näin ollen myös puhelinetu on ilmoitettava reaaliaikaisesti.

Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset, jos tulonsaajalle ei makseta rahasuorituksia, ilmoitetaan kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Puhelinetu pitää huomioida myös työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärässä kuukausittain.

Tiedot voidaan ilmoittaa 45 päivää ennen maksupäivää.

Palkka maksetaan kahden viikon välein. Miten luontoisedut (kuten puhelinetu) ilmoitetaan?

Luontoisetu on ilmoitettava jommankumman kyseessä olevan kuukauden maksupäivän ilmoituksella. 

Miten työmatkaedun käyttö ilmoitetaan, jos työntekijän osuus kuitataan kerran vuodessa?

Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jolloin etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa.

Jollei verovapaata työsuhdematkalippuetua käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, verovapaan työsuhdematkalippuedun voi ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jolloin etu annetaan. Esimerkiksi jos tulonsaajalle annetaan työsuhdematkalippuna 300 euroa helmikuussa, tieto ilmoitetaan helmikuun palkkatietoilmoituksella.

Miten ilmoitan luontoisedut vuodenvaihteessa 2018–2019?

Luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin yleensä aina silloin, kun ne on saatu. Etu on siis sen ajankohdan tuloa, jolloin se on ollut palkansaajan käytettävissä. Palkkatietoilmoitus annetaan luontoisedun käyttöajankohdan perusteella.

Luontoisetu vuodelta 2018 ilmoitetaan vanhaan tapaan. Vaikka luontoisedusta perittäisiin korvaus vuonna 2019, peritty summa kuuluu vuoden 2018 vuosi-ilmoitukselle ja sitä ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaikka perintä tapahtuisikin vuonna 2019.

Jos vuonna 2018 käytössä ollut luontoisetu on jäänyt ilmoittamatta vuoden 2018 vuosi-ilmoituksella, vuoden 2018 vuosi-ilmoitusta on korjattava. Tietoa ei ilmoiteta tulorekisteriin. Lisäksi on huomattava, että ennakonpidätys on verovuosikohtainen: vuoden 2018 luontoisetuja ei tule huomioida vuonna 2019 ennakonpidätyksessä. Aiheesta saa lisätietoa ja ohjeita Verohallinnosta.

Milloin luontoisedut pitää ilmoittaa tulorekisteriin? Voiko esimerkiksi koko vuoden puhelinedun ilmoittaa kerralla, jos rahapalkkoja ei makseta lainkaan?

Luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun ne on annettu palkansaajan käyttöön. Etu on siis sen ajankohdan tuloa, jolloin se on ollut palkansaajan käytettävissä. Palkkatietoilmoitus annetaan luontoisedun käyttöajankohdan perusteella. Jos tulonsaajalle maksetaan myös rahapalkkaa, sekä luontoisetujen että palkan tiedot ilmoitetaan viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Jos palkansaajalle ei ole samalla maksettu rahapalkkaa, luontoisedun tiedot ilmoitetaan kuukausittain: tiedot on ilmoitettava viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Eli esimerkiksi tammikuun luontoisetu on ilmoitettava viimeistään helmikuun 5. päivä.

Eläkkeellä olevalle toimitusjohtajalle ei makseta palkkaa, mutta hänellä on puhelinetu, joka kirjataan palkanlaskentaan joulukuussa koko vuodelta. Milloin tieto ilmoitetaan tulorekisteriin?

Jatkossa etua ei voi ilmoittaa koko vuodelta yhdellä kertaa, vaan tiedot on ilmoitettava reaaliaikaisesti. Luontoisedut ovat nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden tuloa, jolloin etu on ollut tulonsaajan käytettävissä. Näin ollen myös puhelinetu on ilmoitettava reaaliaikaisesti.

Jos tulonsaajalle ei makseta rahasuorituksia, muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset ilmoitetaan kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Maksupäiväksi on merkittävä sen kuun viimeinen päivä, jolloin etu on ollut käytössä. Puhelinetu olisi otettava huomioon myös työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärässä kuukausittain.

Miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, kun ravintoedusta peritään korvausta siten, että ravintoetu vastaa verotusarvoa?                            

Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan suuruisen korvauksen, tulorekisteriin ilmoitetaan tieto Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä. Ravintoedun verotusarvoksi ilmoitetaan tällöin 0 euroa. Maksaja ilmoittaa tiedon käyttämällä tulolajia 334 Ravintoetu. Halutessaan maksaja voi ilmoittaa tällä samalla tulolajilla 0:n euron sijasta ravintoedun verotusarvon. 

Jos työntekijältä peritään ravintoedusta sen verotusarvoa vastaava korvaus, ravintoedun määrää ei saa ilmoittaa käyttämällä tulolajia 317 Muu luontoisetu ja antamalla tietoa "Muun luontoisedun tyyppi: Ravintoetu". Ravintoedusta perittyä määrää ei ilmoiteta erikseen tulolajilla Muista luontoiseduista peritty korvaus.
Tiedon käyttäjät huomioivat omassa toiminnassaan, ettei edellä mainitussa tilanteessa tulonsaajalle muodostu verotettavaa tai sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevaa tuloa.

Tulonsaajan työsuhde on päättynyt, mutta hänellä on vielä tämän jälkeen käytössä jokin luontoisetu (esimerkiksi asuntoetu). Tällöin ei voida käyttää normaaleja luontoisedun verotusarvoja, vaan on käytettävä edun käypää arvoa. Ilmoitetaanko luontoisetu työsuhteen jälkeenkin luontoisetujen tulolajeilla käyttäen käypää arvoa, vai ilmoitetaanko etu jollakin muulla tulolajilla?                        

Edun voi työsuhteen jälkeenkin ilmoittaa luontoisetujen tulolajeilla käyttäen käypää arvoa.

Mitkä luontoisedut pitää aina ilmoittaa omina tulolajeinaan?

Luontoiseduista autoetu ja työsuhdematkalippuetu ja lisäksi asuntolainan korkoetu ilmoitetaan aina omina tulolajeinaan.

Mitä tietoja maksaja ilmoittaa tulorekisteriin, kun tulonsaajalla on autoetu?

Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin autoedun määrän Autoetu-tulolajilla. Sillä ei ole merkitystä, ilmoittaako työnantaja rahapalkat yhteissummana (ilmoitustapa 1) vai eritellysti (ilmoitustapa 2). Autoedun lisäksi työnantajan pitää ilmoittaa Autoedun tyyppi -tietona se, onko kyseessä käyttöetu vai vapaa autoetu. Käyttöetu on kyseessä silloin, kun työntekijä maksaa itse ainakin auton käyttövoimakulut. Vapaasta autoedusta on kyse silloin, kun työnantaja maksaa kaikki autosta aiheutuneet kustannukset.

Työnantajan pitää ilmoittaa tulorekisteriin Auton ikäryhmä -tieto. Arvolistalta valitaan A, B, C tai U.

Jos työntekijän autoedun käyttökustannukset lasketaan kilometrikohtaisena arvona kuukausikohtaisen arvon sijaan, työnantajan pitää ilmoittaa tulorekisteriin Auton kilometrimäärä -tieto.

Jos työnantaja on perinyt autoedusta tulonsaajalta korvausta, ilmoitetaan peritty korvaus erikseen Autoedusta peritty korvaus -tulolajilla.

Miten autoedusta peritty korvaus ilmoitetaan tulorekisteriin? "Työnantaja voi periä autoedun omavastuuosuuden työntekijän nettopalkasta. Tällöin työntekijä käytännössä maksaa omavastuun, ja tämä autoedun omavastuuosuus alentaa verotettavaa etua tai poistaa sen kokonaan. Jos autoedun omavastuuosuus on autoedun verotusarvoa pienempi, autoedun arvon ja autoedusta perityn korvauksen erotus käsitellään työntekijän veronalaisena luontoisetuna. Jos omavastuuosuus vastaa autoedun verotusarvoa, verotettavaa etua ei synny. Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin luontoisedun verotusarvon Autoetu-tulolajilla ja työntekijältä perityn omavastuuosuuden määrän Autoedusta peritty korvaus -tulolajilla.

Autoetu on ilmoitettava siinäkin tapauksessa, että työnantaja on perinyt työntekijältä luontoisedusta luontoisedun raha-arvoa vastaavan tai sitä suuremman korvauksen, eikä palkkaan lisättävää määrää jää lainkaan.

Työntekijältä peritty omavastuuosuus ilmoitetaan erikseen Autoedusta peritty korvaus -tulolajilla.

Huom.! Autoetu on ilmoitettava täysimääräisenä Autoetu-tulolajilla, eikä siitä saa vähentää tulonsaajalta perittyä korvausta.

Ilmoitetaanko työsuhdematkalipputuki tulorekisteriin? Työntekijät saavat halutessaan matkalipputuen 10 euroa kuukaudessa ePassilla.

Työnantaja ilmoittaa työntekijälleen kustantamansa julkisen liikenteen henkilökohtaisen lipun verovapaan osan Työsuhdematkalipun verovapaa osuus -tulolajilla. Palkaksi katsottavan osuuden työnantaja ilmoittaa Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus -tulolajilla. Tiedot on eriteltävä, koska ne vaikuttavat määrään, jonka työntekijä voi vähentää verotuksessa kodin ja työpaikan välisten matkojen perusteella. Ilmoitus työsuhdematkalippuedusta annetaan tulorekisteriin aina edellä mainituilla tulolajeilla. Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jolloin etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Ellei verovapaata työsuhdematkalippuetua käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, verovapaan työsuhdematkalippuedun voi ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jolloin etu annetaan.

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan ravintoedusta peritty korvaus, joka on nettopalkkaa vähentävä erä?

Ravintoedun tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin kuten ne on aiemmin ilmoitettu Verohallinnon vuosi-ilmoitukseen. Jos ravintoedusta peritty korvaus vastaa sen verotusarvoa, maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tiedon Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä. Ravintoedun verotusarvoksi ilmoitetaan tällöin 0 euroa. Maksaja ilmoittaa tiedon käyttämällä tulolajia 334 Ravintoetu. Halutessaan maksaja voi ilmoittaa tällä samalla tulolajilla 0:n euron sijasta ravintoedun verotusarvon.

Jos työntekijältä peritään ravintoedusta sen verotusarvoa vastaava korvaus, ravintoedun määrää ei saa ilmoittaa käyttämällä tulolajia 317 Muu luontoisetu ja antamalla tietoa "Muun luontoisedun tyyppi: Ravintoetu". Ravintoedusta perittyä määrää ei ilmoiteta erikseen tulolajilla Muista luontoiseduista peritty korvaus.
Tiedon käyttäjät huomioivat omassa toiminnassaan, ettei edellä mainitussa tilanteessa tulonsaajalle muodostu verotettavaa tai sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevaa tuloa.