Luontoisedut: usein kysyttyä

Milloin luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin?

Ilmoita luontoisetuja koskevat tiedot viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Kertymiskuukaudella tarkoitetaan sitä kalenterikuukautta, jonka aikana etu on ollut käytössä.

Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan kuukauden aikana, luontoisetu voidaan ilmoittaa kertymiskuukautta seuraavan kuukauden tuloksi. Ilmoitus on tällöin annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.

Esimerkki: Luontoisetua ja rahapalkkaa kertyy maaliskuussa. Jos maaliskuussa kertynyttä rahapalkkaa maksetaan huhtikuussa, myös luontoisetu voidaan ilmoittaa huhtikuun tuloksi. Luontoisetu on tällöin ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään 5.5.

Miten puhelinetu korjataan?

Jos puhelinetu 20 e/kk on ilmoitettu tulorekisteriin, vaikka henkilöllä ei ole ollut puhelinetua käytössään, korjaa aiempaa ilmoitusta. Anna korvaava ilmoitus ja poista puhelinetu ilmoituksilta, joilla niitä ei pitäisi olla.

Jos puhelinetua 20 e/kk ei ole ilmoitettu tulorekisteriin, vaikka henkilöllä on ollut puhelinetu käytössään, anna uusi ilmoitus tai korjaa aiempaa ilmoitusta. Ilmoita puhelinetu palkkatietoilmoituksella niiltä kuukausilta, joilta se puuttuu, tai korjaa aiemmin annettua ilmoitusta ja lisää puhelinetu siihen.

Jos puhelinetu on ilmoitettu alkuvuonna koko vuodelta, mutta todellisuudessa puhelinetu on ollut käytössä vain osan vuotta, korjaa aiempaa ilmoitusta. Anna korvaava ilmoitus ja ilmoita todellinen puhelinedun määrä.

Korjaa myös työnantajan erillisilmoituksella ilmoittamasi työnantajan sairausvakuutuksen määrä niiltä kuukausilta, joilta korjaat palkkatietoilmoitusta.

Miten liikuntasetelit käsitellään tulorekisterissä (omaehtoinen liikunta- ja kulttuurietu)?

Verovapaita henkilökuntaetuja ei ilmoiteta tulorekisteriin. Sitä vastoin Maksettava palkka -tulolajissa (koodiarvo 406) on voitu huomioida tulonsaajalta nettopalkasta vähennetty määrä.

Ilmoitetaanko työsuhdematkalippuetu kerralla sille kuukaudelle, jolloin työntekijälle on annettu työsuhdematkaliput, jos liput annetaan koko vuodeksi kerrallaan?         

Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Ellei verovapaata työsuhdematkalippuetua käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, verovapaan työsuhdematkalippuedun voi ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jolloin etu annetaan.

Jos yrittäjä nostaa palkkaa satunnaisesti, mutta hänellä on käytössään puhelinetu, onko joka kuukaudelta tehtävä kuitenkin ilmoitus edusta? Eikö esimerkiksi koko vuoden puhelinedun voisi ilmoittaa etukäteen?      

Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Puhelinetu pitää huomioida myös työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärässä kuukausittain.

Jos puhelinedun lisäksi yrittäjälle ei makseta muuta tuloa, eikä anneta muuta etua, voidaan puhelinetu näissä tilanteissa ilmoittaa koko vuodelta yhdellä kertaa. Näin voidaan toimia, kun maksettava tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista, kuten YEL-vakuutetuilla osakkailla.

Tiedot voidaan ilmoittaa 45 päivää ennen maksupäivää.

Palkka maksetaan kahden viikon välein. Miten luontoisedut (kuten puhelinetu) ilmoitetaan?

Luontoisetu voidaan ilmoittaa jommankumman palkanmaksun yhteydessä, eli viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Luontoisetu voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa omalla ilmoituksellaan erikseen kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana, luontoisedun voi ilmoittaa myös sen kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden tuloksi. Tällöin ilmoitus on annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.

Miten työmatkaedun käyttö ilmoitetaan, jos työntekijän osuus kuitataan kerran vuodessa?

Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jolloin etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa.

Jollei verovapaata työsuhdematkalippuetua käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, verovapaan työsuhdematkalippuedun voi ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jolloin etu annetaan. Esimerkiksi jos tulonsaajalle annetaan työsuhdematkalippuna 300 euroa helmikuussa, tieto ilmoitetaan helmikuun palkkatietoilmoituksella.

Eläkkeellä olevalle toimitusjohtajalle ei makseta palkkaa, mutta hänellä on puhelinetu, joka kirjataan palkanlaskentaan joulukuussa koko vuodelta. Milloin tieto ilmoitetaan tulorekisteriin?

Jos puhelinetu käsitellään palkanlaskennassa tammikuussa etukäteen koko vuodelta, voidaan puhelinetu ilmoittaa myös tulorekisteriin etukäteen kerran vuodessa. Näin voidaan toimia, kun maksettava tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista. Edellytyksenä on myös, ettei henkilölle makseta mitään muuta tuloa tai ole annettu muuta etua.

Jos puhelinetua ei käsitellä etukäteen koko vuodelta, etu on ilmoitettava sen kuukauden tulona, jolloin etu on ollut tulonsaajan käytettävissä. Näin ollen myös puhelinetu on ilmoitettava reaaliaikaisesti.

Jatkossa etua ei voi ilmoittaa koko vuodelta yhdellä kertaa, vaan tiedot on ilmoitettava reaaliaikaisesti. Luontoisedut ovat nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden tuloa, jolloin etu on ollut tulonsaajan käytettävissä. Näin ollen myös puhelinetu on ilmoitettava reaaliaikaisesti.

Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset ilmoitetaan kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Maksupäiväksi on merkittävä sen kuun viimeinen päivä, jolloin etu on ollut käytössä. Puhelinetu olisi otettava huomioon myös työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärässä kuukausittain.

Miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, kun ravintoedusta peritään korvausta siten, että ravintoetu vastaa verotusarvoa?                            

Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan suuruisen korvauksen, tulorekisteriin ilmoitetaan tieto Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä. Ravintoedun verotusarvoksi ilmoitetaan tällöin 0 euroa. Maksaja ilmoittaa tiedon käyttämällä tulolajia 334 Ravintoetu. Halutessaan maksaja voi ilmoittaa tällä samalla tulolajilla 0:n euron sijasta ravintoedun verotusarvon. 

Jos työntekijältä peritään ravintoedusta sen verotusarvoa vastaava korvaus, ravintoedun määrää ei saa ilmoittaa käyttämällä tulolajia 317 Muu luontoisetu ja antamalla tietoa "Muun luontoisedun tyyppi: Ravintoetu". Ravintoedusta perittyä määrää ei ilmoiteta erikseen tulolajilla Muista luontoiseduista peritty korvaus.
Tiedon käyttäjät huomioivat omassa toiminnassaan, ettei edellä mainitussa tilanteessa tulonsaajalle muodostu verotettavaa tai sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevaa tuloa.

Tulonsaajan työsuhde on päättynyt, mutta hänellä on vielä tämän jälkeen käytössä jokin luontoisetu (esimerkiksi asuntoetu). Tällöin ei voida käyttää normaaleja luontoisedun verotusarvoja, vaan on käytettävä edun käypää arvoa. Ilmoitetaanko luontoisetu työsuhteen jälkeenkin luontoisetujen tulolajeilla käyttäen käypää arvoa, vai ilmoitetaanko etu jollakin muulla tulolajilla?                        

Edun voi työsuhteen jälkeenkin ilmoittaa luontoisetujen tulolajeilla käyttäen käypää arvoa.

Mitkä luontoisedut pitää aina ilmoittaa omina tulolajeinaan?

Luontoiseduista autoetu ja työsuhdematkalippuetu ja lisäksi asuntolainan korkoetu ilmoitetaan aina omina tulolajeinaan.

Mitä tietoja maksaja ilmoittaa tulorekisteriin, kun tulonsaajalla on autoetu?

Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin autoedun määrän Autoetu-tulolajilla. Sillä ei ole merkitystä, ilmoittaako työnantaja rahapalkat yhteissummana (ilmoitustapa 1) vai eritellysti (ilmoitustapa 2). Autoedun lisäksi työnantajan pitää ilmoittaa Autoedun tyyppi -tietona se, onko kyseessä käyttöetu vai vapaa autoetu. Käyttöetu on kyseessä silloin, kun työntekijä maksaa itse ainakin auton käyttövoimakulut. Vapaasta autoedusta on kyse silloin, kun työnantaja maksaa kaikki autosta aiheutuneet kustannukset.

Työnantajan pitää ilmoittaa tulorekisteriin Auton ikäryhmä -tieto. Arvolistalta valitaan A, B, C tai U.

Jos työntekijän autoedun käyttökustannukset lasketaan kilometrikohtaisena arvona kuukausikohtaisen arvon sijaan, työnantajan pitää ilmoittaa tulorekisteriin Auton kilometrimäärä -tieto.

Jos työnantaja on perinyt autoedusta tulonsaajalta korvausta, ilmoitetaan peritty korvaus erikseen Autoedusta peritty korvaus -tulolajilla.

Miten autoedusta peritty korvaus ilmoitetaan tulorekisteriin? "Työnantaja voi periä autoedun omavastuuosuuden työntekijän nettopalkasta. Tällöin työntekijä käytännössä maksaa omavastuun, ja tämä autoedun omavastuuosuus alentaa verotettavaa etua tai poistaa sen kokonaan. Jos autoedun omavastuuosuus on autoedun verotusarvoa pienempi, autoedun arvon ja autoedusta perityn korvauksen erotus käsitellään työntekijän veronalaisena luontoisetuna. Jos omavastuuosuus vastaa autoedun verotusarvoa, verotettavaa etua ei synny. Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin luontoisedun verotusarvon Autoetu-tulolajilla ja työntekijältä perityn omavastuuosuuden määrän Autoedusta peritty korvaus -tulolajilla.

Autoetu on ilmoitettava siinäkin tapauksessa, että työnantaja on perinyt työntekijältä luontoisedusta luontoisedun raha-arvoa vastaavan tai sitä suuremman korvauksen, eikä palkkaan lisättävää määrää jää lainkaan.

Työntekijältä peritty omavastuuosuus ilmoitetaan erikseen Autoedusta peritty korvaus -tulolajilla.

Huom.! Autoetu on ilmoitettava täysimääräisenä Autoetu-tulolajilla, eikä siitä saa vähentää tulonsaajalta perittyä korvausta.

Ilmoitetaanko työsuhdematkalipputuki tulorekisteriin? Työntekijät saavat halutessaan matkalipputuen 10 euroa kuukaudessa ePassilla.

Työnantaja ilmoittaa työntekijälleen kustantamansa julkisen liikenteen henkilökohtaisen lipun verovapaan osan Työsuhdematkalipun verovapaa osuus -tulolajilla. Palkaksi katsottavan osuuden työnantaja ilmoittaa Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus -tulolajilla. Tiedot on eriteltävä, koska ne vaikuttavat määrään, jonka työntekijä voi vähentää verotuksessa kodin ja työpaikan välisten matkojen perusteella. Ilmoitus työsuhdematkalippuedusta annetaan tulorekisteriin aina edellä mainituilla tulolajeilla. Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jolloin etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Ellei verovapaata työsuhdematkalippuetua käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, verovapaan työsuhdematkalippuedun voi ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jolloin etu annetaan.

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan ravintoedusta peritty korvaus, joka on nettopalkkaa vähentävä erä?

Ravintoedun tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin kuten ne on aiemmin ilmoitettu Verohallinnon vuosi-ilmoitukseen. Jos ravintoedusta peritty korvaus vastaa sen verotusarvoa, maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tiedon Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä. Ravintoedun verotusarvoksi ilmoitetaan tällöin 0 euroa. Maksaja ilmoittaa tiedon käyttämällä tulolajia 334 Ravintoetu. Halutessaan maksaja voi ilmoittaa tällä samalla tulolajilla 0:n euron sijasta ravintoedun verotusarvon.

Jos työntekijältä peritään ravintoedusta sen verotusarvoa vastaava korvaus, ravintoedun määrää ei saa ilmoittaa käyttämällä tulolajia 317 Muu luontoisetu ja antamalla tietoa "Muun luontoisedun tyyppi: Ravintoetu". Ravintoedusta perittyä määrää ei ilmoiteta erikseen tulolajilla Muista luontoiseduista peritty korvaus.
Tiedon käyttäjät huomioivat omassa toiminnassaan, ettei edellä mainitussa tilanteessa tulonsaajalle muodostu verotettavaa tai sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevaa tuloa.

Hybridiauton latausetu 30 e/kk. Ilmoitetaanko se autoetuna vai Muu luontoisetu -koodilla?

Auton latausetu ilmoitetaan tulolajilla 317 (Muu luontoisetu).

Jos tammikuun palkat maksetaan vasta 15.2, onko tammikuulta tehtävä ilmoitus luontoiseduista erikseen? Entä jos puhelinetu käsitellään vasta joulukuussa 2020 koko vuodelta, pitääkö etu ilmoittaa joka kuukaudelta erikseen?

Luontoisetu voidaan ilmoittaa palkanmaksun yhteydessä, eli viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Luontoisetu voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa omalla ilmoituksellaan erikseen kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana, luontoisedun voi ilmoittaa myös sen kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden tuloksi. Tällöin ilmoitus on annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.

Jos työntekijä on saanut puhelinedun heti työsuhteen alkaessa, mutta rahapalkka ensimmäisen vajaan kuukauden työskentelystä maksetaan vasta seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä, voi ensimmäisen kuukauden puhelinedun ilmoittaa samalla ilmoituksella kyseiseltä kuukaudelta maksettavan rahapalkan kanssa. Tällöin tulorekisteriin ilmoitetaan maksetun palkan lisäksi sekä edellisen kuukauden että kuluvan kuukauden puhelinetu.

Jos tulonsaajalla on vain puhelinetu, eikä hänelle makseta muuta tuloa, voi puhelinedun ilmoittaa etukäteen tammikuun ilmoituksella koko vuodelta kerralla sen mukaisesti kuin etu on käsitelty palkanlaskennassa. Edun voi ilmoittaa kerralla vain silloin, kun tulonsaajan puhelinetu ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista, kuten YEL-vakuutetuilla osakkailla. Edellytyksenä on myös, ettei henkilölle makseta mitään muuta tuloa eikä anneta muuta etua.

Omistajayrittäjällä on ainoastaan puhelinetu, hänelle ei makseta rahapalkkaa. Voiko puhelinedun ilmoittaa myös 45 vrk etukäteen tuleville kuukausille?

Kyllä voi. Maksupäiväksi on merkittävä sen kuukauden päivä, jolloin etu on käytössä.

Jos palkansaajalla on kokonaispalkka (luontoisetu vähentää rahapalkkaa) ja autoetu, josta on luopunut tammikuun loppupuolella. Korjaus tehdään helmikuun palkassa (vähennetään autoetua ja lisätään rahapalkkaa). Miten korjaus tehdään tulorekisteriin?

Luontoisedut ilmoitetaan ns. nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden ilmoituksella, jolloin etu on ollut käytössä. Jos etu on jäänyt ilmoittamatta, on kyseiseltä kuukaudelta annettua ilmoitusta korjattava ja merkittävä ilmoitukselle puuttunut etu. Jos vastaavasti etu on ilmoitettu, vaikka se ei ole enää ollut henkilöllä käytössä, on annettua ilmoitusta korjattava ja poistettava ilmoitettu etu. Ennakonpidätys ja työntekijämaksut on ilmoitettava perityn mukaisina.

Miten lounassetelit tai vastaava etu käsitellään tulorekisterissä? Eli nettopalkasta vähennetään 6,60 euroa. Miten tämä ilmoitetaan tulorekisteriin?

Ravintoedun voi ilmoittaa tulorekisteriin kahdella eri tapaa. Nämä vaihtoehtoiset ilmoittamistavat on kerrottu ohjeessa Luontoisedut ja kustannusten korvaukset.

Jos maksamme palkkaa vakinaisille työntekijöille 15.1. ja määräaikaisille kuun viimeinen päivä, miten ilmoitetaan tammikuun ravintoedut, jotka saamme tietoomme vasta helmikuun puolella? Voiko ne käsitellä helmikuun palkoissa vai täytyykö olla jokin erillisajo?

Luontoisetu voidaan ilmoittaa tulorekisteriin samalla palkkatietoilmoituksella kyseisen kuukauden rahapalkkojen ilmoittamisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti omalla ilmoituksellaan. Jos luontoisedut ilmoitetaan erillään rahapalkoista, ilmoituksen määräaika on luontoisedun saamiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

Jos työntekijän palkanmaksupäivä on esimerkiksi kuukauden puolivälissä, ja ravintoetu ilmoitetaan samanaikaisesti rahapalkkojen kanssa, tieto ravintoedun määrästä annetaan tulorekisteriin ennen kuin on varmuutta ravintoedun kokonaismäärästä kyseisenä kuukautena (esim. mahdolliset poissaolot eivät ole työnantajan tiedossa). Tämän vuoksi on katsottu riittäväksi, että ravintoetu täsmäytetään oikean suuruiseksi viimeistään seuraavassa palkkatietoilmoituksessa.

Vuoden 2020 alusta lukien luontoisetujen ilmoittamisen määräaika on muuttunut. Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana, voidaan luontoisetu ilmoittaa myös sen kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden tuloksi. Näin ollen, jos tammikuulta kertynyt palkka maksetaan helmikuussa, tiedot tammikuun ravintoedun määrästä voidaan ilmoittaa helmikuun ilmoituksella

Jos tulorekisteriin ilmoittaa luontoisetuja, esimerkiksi puhelinedun osa kuukaudesta, miksi ei voi ilmoittaa myös senttejä, tulorekisteri pyöristää tasaeuroiksi?

Tulorekisteri ei pyöristä lukuja, kyse voi olla palkkaohjelmiston toiminnallisuudesta. Sähköisessä asiointipalvelussa käytettävä selain voi vaikuttaa asiaan.

Hallituksen jäsenten saamat autoedut kirjautuvat työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan tuloon, vaikka heiltä ei peritä sivukuluja?

Jollei vakuuttamisvelvollisuutta ole, voi ilmoittamisessa käyttää vakuuttamisen poikkeustilanteen tietoa "Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)".

Miten ilmoitetaan osakkaan autoetu, josta hän maksaa yritykselle verotusarvon verran eikä hänelle ei makseta palkkaa? Ohjeen mukaan ilmoitetaan etu ja palkasta vähennettävä määrä. Mutta kun palkkaa ei makseta, jää kokonaissumma miinusmerkkiseksi ja ilmoitus hylkääntyi tulorekisterissä.

Autoedun määrä ilmoitetaan tulolajilla 304 ja autoedusta osakkaalta peritty korvaus tulolajilla 401, vaikka summa olisi sama kuin autoedun määrä. Annettu etu ilmoitetaan tulorekisteriin positiivisena lukuna, ei negatiivisena lukuna. Tulorekisteri ei voi ottaa kantaa, miten etua käsitellään palkkaohjelmassa. 

Pystyykö tulorekisteriin ilmoittamaan palkan, jossa maksettava palkka on negatiivinen, eli työntekijä jää velkaa työnantajalle? Kun työntekijällä on autoetu, josta hän maksaa yritykselle verotusarvon verran eikä muuta palkkaa makseta, niin maksettava palkkaa jää negatiiviseksi. Miten tällaisessa tilanteessa ilmoitus tehdään?

Ei pysty ilmoittamaan. Tällaisessa tilanteessa henkilölle ilmoitetaan autoetu tulolajilla 304. Jos henkilöltä peritään tai hän maksaa esim. laskua vastaan korvauksen autoedusta, ilmoitetaan autoedusta peritty korvaus tulolajilla 401.

Voiko työsuhdematkalipun verottoman osuuden ilmoittaa puolivuosittain tai vuosittain vai pitääkö ne ilmoittaa kuukausittain tulorekisteriin?

Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Jos verovapaata työsuhdematkalippuetua ei käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, voi verovapaan työsuhdematkalippuedun ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksessa, jonka aikana etu annetaan.

Voiko puhelinedun ilmoittaa maksetuksi kerralla tammikuussa koko vuodelle?

Lähtökohtaisesti puhelinetu on ilmoitettava kuukausittain, jos tulonsaajalle maksetaan suorituksia. Jos tulonsaajalla on vain puhelinetu, eikä hänelle makseta muuta tuloa, voi puhelinedun ilmoittaa etukäteen tammikuun ilmoituksella koko vuodelta kerralla sen mukaisesti kuin etu on käsitelty palkanlaskennassa. Edun voi ilmoittaa kerralla vain silloin, kun tulonsaajan puhelinetu ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista, kuten YEL-vakuutetuilla osakkailla. Edellytyksenä on myös, ettei henkilölle makseta mitään muuta tuloa eikä anneta muuta etua.

Jos palkansaajalle annetaan 20 lounasseteliä 15.1, työnantaja ei voi tietää, milloin hän ne käyttää. Voiko lounassetelit ilmoittaa seuraavassa palkassa?

Luontoisetu voidaan ilmoittaa tulorekisteriin samalla palkkatietoilmoituksella kyseisen kuukauden rahapalkkojen ilmoittamisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti omalla ilmoituksellaan. Jos luontoisedut ilmoitetaan erillään rahapalkoista, ilmoituksen määräaika on luontoisedun saamiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

Jos työntekijän palkanmaksupäivä on esimerkiksi kuukauden puolivälissä, ja ravintoetu ilmoitetaan rahapalkkojen kanssa samalla ilmoituksella,, tieto ravintoedun määrästä annetaan tulorekisteriin ennen kuin on varmuutta ravintoedun kokonaismäärästä kyseisenä kuukautena (esim. mahdolliset poissaolot eivät ole työnantajan tiedossa). Tämän vuoksi on katsottu riittäväksi, että ravintoetu täsmäytetään oikean suuruiseksi viimeistään seuraavassa palkkatietoilmoituksessa. Joulukuun ravintoedun määrä on korjattava antamalla joulukuulle korvaava ilmoitus, jotta ravintoedun määrä korjaantuu oikealle verovuodelle. Jos ravintoetu toteutetaan saldoon perustuvaa maksuvälinettä käyttäen (esim. maksukortti), täsmäytys on tehtävä vähintään vuoden viimeisellä palkkatietoilmoituksessa. Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Luontoisedut verotuksessa.

Vuoden 2020 alusta lukien luontoisetujen ilmoittamisen määräaika on muuttunut. Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana, voidaan luontoisetu ilmoittaa myös sen kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden tuloksi. Näin ollen, jos tammikuulta kertynyt palkka maksetaan helmikuussa, tiedot tammikuun ravintoedun määrästä voidaan ilmoittaa helmikuun ilmoituksella.

Palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Kummassakin palkassa huomioidaan puhelinetu puoliksi (siis 10 €/palkka). Voiko puhelinedun ilmoittaa näin?

Kyllä voi. Suosituksena on kuitenkin, että luontoisetu ilmoitettaisiin kokonaisuutena kerran kuukaudessa.  

RSU-etuun (Restricted Stock Units) liittyvän ennakkovähennyksen korvaaminen nettokorvauksena. Mille tulolajille nettokorvaus kirjataan?

Työntekijälle myönnetään työnantajan osakkeita osana palkkaa tietyin ehdoin. Osakkeet myydään esim. USA:ssa ja näistä muodostuu työntekijälle RSU osake-etu (luontoisetu), joka verotetaan palkanlaskennassa Suomessa. Osakkeiden myyntihetkellä työnantaja on vähentänyt työntekijälle maksettavasta osakkeiden myynnistä saatavasta summasta tietyn nettosumman ja maksaa tämän työntekijälle nettokorvauksena samassa palkka-ajossa, jossa RSU-osake-etu käsitellään. Tämä tehdään, jotta työntekijän nettokorvaus riittäisi kattamaan RSU-edusta laskettavan ennakonpidätyksen. Ilman tätä menettelyä työntekijän nettopalkka jäisi negatiiviseksi.

Työsuhdeoptio voidaan toteuttaa siten, että osa järjestelyn perusteella saaduista osakkeista myydään ja tämä myyty osa annetaan rahana verojen kattamiseksi. Tulolajilla 340 (Työsuhdeoptio) voi ilmoittaa samasta suorituksesta sekä osakkeina annetun määrän että verojen kattamiseksi rahana maksetun määrän. Se osuus, jota ei ole annettu rahana, ilmoitetaan erillisenä summana ja siihen liitetään lisätieto "Maksettu muuna kuin rahana – Kyllä".  Lue lisää ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet (ohjeen päivitys julkaistaan maaliskuussa).

Asiakkaalla käsitellään kuukausipalkka ja luontoisedut takautuvasti. Toisin sanoen joulukuun palkka ja edut käsitellään palkoissa tammikuussa. Vuodenvaihteessa tapahtuneet mahdolliset muutokset edun verotusarvossa käsitellään siis vasta helmikuun palkoissa. Luontoisetu tulisi kuitenkin käsitellä nautintaperiaatteen mukaan, joten kuinka näin käsitellyt edut tulisi ilmoittaa tulorekisteriin?

Luontoisedut on ilmoitettava viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana, voidaan luontoisetu ilmoittaa myös sen kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden tuloksi. Ilmoitus on tällöin annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu. Näin ollen joulukuun edut voidaan ilmoittaa viimeistään helmikuun 5. päivänä (maksupäiväksi merkitään tammikuun viimeinen päivä), jos joulukuulta kertynyttä palkkaa maksetaan tammikuussa. Sitä vastoin maksaja ei voi kysymyksen tilanteessa ilmoittaa luontoisetuja helmikuun tuloksi.

Yrittäjä (Oy) maksaa yritykselle takaisin 50 % puhelinlaskusta (puhelinetua ei lasketa). Pitääkö tästä ilmoittaa tulorekisteriin?

Kysymyksestä ei selviä, onko kyse työnantajan vai tulonsaajan puhelinliittymän kuluista.  Jos työnantaja maksaa tulonsaajan omistaman tai vuokraaman puhelinliittymän laskut, kysymyksessä ei ole puhelinetu. Yksityiskäytön osuus puhelinlaskuista on tällaisessa tilanteessa palkansaajan veronalaista palkkatuloa. Myös työkäytön osuus on veronalaista, mutta työnantajan ei tarvitse toimittaa siitä ennakonpidätystä. Työkäytön osuus ilmoitetaan tulorekisteriin veronalaisena kustannusten korvauksena tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus), josta on vähennetty tulonsaajan maksama osuus.

Jos kyse on työnantajan järjestämästä puhelinliittymästä: Luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin siinäkin tapauksessa, että tulonsaaja on maksanut luontoisedusta työnantajalle luontoisedun raha-arvoa vastaavan tai sitä suuremman korvauksen, eikä palkkaan lisättävää määrää jää lainkaan. Palkkatietoilmoituksessa ilmoitetaan luontoisedusta perittynä korvauksena korkeintaan verotusarvoa vastaava määrä. Lue lisää ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: Luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Työnantaja on unohtanut ilmoittaa palkanlaskijalle työntekijän uuden puhelinedun tammikuun alussa. Ilmoitus palkanlaskijalle tulee vasta maaliskuussa. Miten ilmoitetaan tammi- ja helmikuun puhelinetu tulorekisteriin? Voiko ne ilmoittaa maaliskuun ilmoituksessa, kun tietoa ei tosiaan aikaisemmin ole ollut saatavilla?

Luontoisedut on ilmoitettava nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden ilmoituksessa, kun edut ovat olleet käytössä. Näin ollen annetut ilmoitukset on korjattava ja lisättävä ilmoituksesta puuttunut luontoisetu.

Onko ravintoetu entinen lounasetu?

Kyllä. Viralliselta nimeltään etu on ollut aina ravintoetu.

Tammikuun palkat maksetaan 5.2. eli rahapalkkaa ei tule maksuun tammikuussa. Miten tammikuun luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin?

Luontoisetu ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään sen saamiskuukautta seuraavan kuun 5. päivänä, eli tammikuussa saatu luontoisetu tulee ilmoittaa tulorekisteriin viimeistään 5.2.

Jos tammikuun rahapalkoista annetaan ilmoitus tulorekisteriin niiden maksupäivänä, eli 5.2, voidaan tammikuun luontoisetu ilmoittaa samalla ilmoituksella. Jos tammikuun palkoista annetaan ilmoitus tulorekisteriin maksupäivä + 5 päivää -periaatteella, eli myöhemmin kuin 5.2, tulee luontoisetu kuitenkin ilmoittaa tulorekisteriin omalla ilmoituksellaan 5.2. mennessä.

Jos tammikuun palkat maksetaan vasta 15.2, onko tammikuulta tehtävä ilmoitus luontoiseduista erikseen? Entä jos puhelinetu käsitellään vasta joulukuussa 2020 koko vuodelta, pitääkö etu ilmoittaa joka kuukaudelta erikseen?

Luontoisetu voidaan ilmoittaa palkanmaksun yhteydessä, eli viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Luontoisetu voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa omalla ilmoituksellaan erikseen kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana, luontoisedun voi ilmoittaa myös sen kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden tuloksi. Tällöin ilmoitus on annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.

Jos työntekijä on saanut puhelinedun heti työsuhteen alkaessa, mutta rahapalkka ensimmäisen vajaan kuukauden työskentelystä maksetaan vasta seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä, voi ensimmäisen kuukauden puhelinedun ilmoittaa samalla ilmoituksella kyseiseltä kuukaudelta maksettavan rahapalkan kanssa. Tällöin tulorekisteriin ilmoitetaan maksetun palkan lisäksi sekä edellisen kuukauden että kuluvan kuukauden puhelinetu.

Jos tulonsaajalla on vain puhelinetu, eikä hänelle makseta muuta tuloa, voi puhelinedun ilmoittaa etukäteen tammikuun ilmoituksella koko vuodelta kerralla sen mukaisesti kuin etu on käsitelty palkanlaskennassa. Edun voi ilmoittaa kerralla vain silloin, kun tulonsaajan puhelinetu ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista, kuten YEL-vakuutetuilla osakkailla. Edellytyksenä on myös, ettei henkilölle makseta mitään muuta tuloa eikä anneta muuta etua.