Etuudet

Usein kysyttyä

Yleistä etuustietojen ilmoittamisesta

Ilmoitetaanko VSELERIE (Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista) ja VSELVYHT (Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön vuosi-ilmoitus) vuodelta 2019 vanhaan malliin? Ja 2020 tulorekisteriin?

Tulorekisterin seuraavia laajennuksia on tarkoitus vaiheistaa kahteen erilliseen kokonaisuuteen. 1.1.2020 palkkatietojen käyttäjien määrä kasvaa, kun mukaan tulevat kaikki tulorekisterilaissa nimetyt tulorekisterin tiedon käyttäjät. 1.1.2021 eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin ja ulosottoviranomainen tulee tulorekisterin tiedon käyttäjäksi.

Lisätietoa tulorekisterin suunnitellusta aikataulusta

Pitääkö varmistua siitä, että maksettu etuus on mennyt henkilölle perille (esim. ettei maksu ole palautunut virheellisen tilinumeron vuoksi takaisin etuuden maksajalle) ennen kuin tekee ilmoituksen maksetusta etuudesta tulorekisterille?

Ei tarvitse. Vasta, jos maksu palautuu takaisin eläkkeiden ja etuuksien maksajalle, on ilmoitus mitätöitävä ja tehtävä uusi ilmoitus. Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeen kohdassa 6.6.5 Palautunut raha

Ovatko Katso-tunnukset vielä voimassa vuoden 2020 alussa, jotta vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista, korvauspäivistä ja vuoden 2019 verotuksen korjaus on mahdollista ilmoittaa Katson avulla?

Veroasioita voi hoitaa Verohallinnon palveluissa ja tulorekisterissä Katso-tunnisteilla vielä vuoden 2020 aikana.

VSELERIE (Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista) ja VSELVYHT (Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön vuosi-ilmoitus) ilmoitetaan tämän vuoden osalta "vanhaan malliin"? Ilmoitetaanko nämä vuonna 2020 tulorekisteriin? Löytyykö näiden tietuemääritykset jo kuvattuina jostain ohjeista?

Verohallinnon vuosi-ilmoitukset VSELERIE ja VSELVYHT annetaan uuden aikataulun mukaan vanhaan malliin vielä vuodelta 2020. Vuodesta 2021 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lisätietoa eläkkeiden ja etuuksien tulorekisterin toimittamisesta Verohallinto julkaisee VSELERIE sekä VSELVYHT-tietuekuvaukset omilla sivuillaan.

Ovatko liikennevakuutuksesta maksettava vaatelisä ja siihen liittyvä indeksikorotus tulorekisteriin ilmoitettavaa etuutta?

Eivät ole. Vaatelisä ja siihen liittyvä indeksikorotus ovat kustannusten korvausta, eivätkä tiedot kuulu tulorekisterin etuuksien tietosisältöön.

Jos työnantaja maksaa entiselle työntekijälleen eläkettä, ilmoittaako työnantaja edelleen vuonna 2020 eläkkeen palkkatietoilmoituksella, vai eläkkeiden ja etuuksien ilmoituksella?

Työnantajat ilmoittavat maksamansa eläkkeet vuonna 2020 palkkojen tietosisällössä tulolajilla 338 (Työnantajan maksama eläke).

Pitääkö työnantajan saama kuntoutusetuus ilmoittaa jotenkin tulorekisteriin?

Jos työnantaja on sijaissaaja eli kuntoutusetuus maksetaan työnantajalle tulonsaajan sijaan, niin kuntoutusetuus ilmoitetaan tulorekisteriin. Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeen kohdassa 2.3 Sijaissaaja

Pystyykö tulorekisteriin ilmoittamaan etuutta ilman henkilötunnusta? Esimerkiksi tilanteissa, joissa ulkomaalainen henkilö (kuten turisti) loukkaantuu liikennevahingossa ja hänelle maksetaan ansionmenetyskorvausta ja siitä pidätetään lähdevero.

Kyllä. Myös rajoitetusti verovelvolliselle maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin. Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeen kohdassa Tietojen ilmoittaminen kansainvälisissä tilanteissa.

Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Lisäksi on ilmoitettava tulonsaajan etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite.

Työnantajat ilmoittavat maksamansa eläkkeet vuonna 2020, mutta jos työantajana on kunta, eikö työnantajan maksama eläke tule ilmoittaa jo nyt tulorekisteriin?

Kyllä, jos työantaja maksaa eläkkeen, on eläke ilmoitettava jo nyt palkkatietoilmoituksessa.

Jos etuuden maksaja huomaa, että tammikuussa 2020 on maksettu liian vähän etuutta ja maksaja korjaa tammikuun maksun esim. maaliskuussa, tuleeko siitä sanktio, koska korjaus tehdään 45 päivää myöhemmin?

Jos eläkettä tai etuutta maksetaan etuudensaajalle maaliskuussa ja vaikka ansaintakausi on tammikuu, ilmoitus ei ole myöhässä. Lisätietoa tulorekisterin ilmoittamiseen liittyvistä seuraamusmaksuista. 

Pitääkö työnantajan ilmoittaa Kelalta saamansa sairaspäiväraha etuustietona tilanteessa, jossa työnantaja on maksanut työntekijälle palkan ja saanut sen vuoksi työntekijän osuuden päivärahasta Kelalta itselleen?

Ei. Työnantaja ei tee eläkkeiden ja etuuksien ilmoitusta.

Sijoitusvakuutus - vuonna 2020 alkaen osittaiset takaisin ostot tulevat sisältämään veronalaista tuottoa sekä verottoman pääoman palautusta. Tuleeko nämä erotella ilmoituksella erikseen, vai ilmoitetaanko maksettava kokonaissumma ja siitä perittävä vero?

Tiedot tulee erotella. Lisäohjeita on ohjeessa tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin kappaleessa 4.4. (Osin veronalaisen ja osin verottoman etuuden ilmoittaminen).

Jos vuonna 2020 olisi vastaava tilanne, kuin 2019 joulukuun pyhäpäivien kohdalla oli eli maksupäivä on 23.12.2019, milloin viiden päivän sääntö täyttyy? Minä päivänä ilmoituksen olisi oltava tulorekisterissä?

Jos ilmoituspäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, tulee ilmoitus tehdä seuraavana arkipäivänä. Kyseisessä tapauksessa ilmoituspäivä olisi lauantai 28.12.2019 eli ilmoituksen voi tehdä maanantaina 30.12.2019.

Eläkettä on maksettu sekä eläkkeensaajalle että sijaissaajalle ja saadaan tieto, että eläkkeensaajan eläketili ei ole voimassa. Miten lähetetään mitätöinti-ilmoitus, kun kuitenkin sijaissaajan tilille rahat ovat siirtyneet?

Etuustietoilmoitus tulee mitätöidä, koska maksu ei ole saavuttanut tulonsaajaa. Etuuden maksaja maksaa tulon uudelleen tulonsaajan voimassa olevalle tilille. Maksusta annetaan uusi ilmoitus oikealla suorituksen maksupäivällä. Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeessa,  luku 6 Etuustietojen korjaaminen tulorekisterissä (erityisesti luku 6.6.5 Palautunut raha).

Meneekö seuraamusmaksua tilanteessa, jossa eläke on yritetty ilmoittaa, mutta sanomaa ei pystytä jonkin teknisen haasteen vuoksi vastaanottamaan eli se mene perille?

Verohallinnon asiakaspalvelu antaa ohjeistusta tällaisiin kysymyksiin. Lisätietoa tulorekisterin ilmoittamiseen liittyvistä seuraamusmaksuista.

Oliko niin, että verovapaita kulukorvauksia (esim. matkakulujen korvaukset), jotka liittyvät työeläkkeen kuntoutukseen, ei ilmoiteta tulorekisteriin?

Kyllä. Työeläkkeessä kuntoutukseen liittyviä verovapaita kulukorvauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Jos liikennevakuutuksesta maksetaan ansionmenetyskorvauksen sijaan sijaisen palkkakulut (esim. loukkaantuneelle taksiyrittäjälle maksetaan sijaiskuljettajan palkkakulut työnantajakuluineen), ilmoitetaanko nämä tiedot tulorekisteriin? Taksiyritys voi olla toiminimi, mutta myös yksityinen ammatinharjoittaja.

Kyllä. Jos tällaisessa tilanteessa tehdään ansionmenetyskorvauspäätös luonnolliselle henkilölle ja maksajana on tulorekisterissä tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, suoritus tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Ilmoituksella sijaissaajan tiedoissa ilmoitetaan määritelty vähennyksen tyyppi sekä sijaissaajan tiedot (eli tieto siitä, että suoritus on maksettu taksiyrittäjälle). Lue lisää etuustietojen ilmoittamisen ohjeesta, kappale 4.3 (Etuuden maksaminen sijaissaajalle).

Liikennevakuutuslain mukainen myötävaikutusalennus vaikuttaa bruttokorvaukseen ja sitä kautta myös TyEl:iin. Toisin sanoen, jos myötävaikutusalennus on 1/2, niin TyEl on myös 1/2 eli samassa suhteessa pienempi. Päivärahaan tehtävien vähennysten järjestys on muuttunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisissa työajan- ja vapaa-ajan vakuutuksissa helmikuussa 2019. Palkansaajamaksuvähennys tehdään vasta muiden vähennysten jälkeen ennen ennakonpidätystä. Ensin tehdään Kela-vähennys, sitten myötävaikutusvähennys ja vasta sitten palkansaajamaksujen vähennys.

Lue lisää ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin, kappale 3.6 (Palkansaajamaksujen vähennys). Ohjetta tullaan päivittämään uutta vähennysjärjestystä vastaavaksi seuraavan ylläpidon yhteydessä.

Tulolajit

Liikennevakuutuksesta voidaan joissain tapauksissa maksaa henkisen kärsimyksen korvausta (vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 a §). Onko se myös ilmoitettava tulorekisteriin?

Kyllä. Korvaus sisältyy tulolajiin 1192 (Korvaus henkisestä kärsimyksestä läheiselle, liikennevakuutus), jos se maksetaan menehtyneen läheiselle. Mainitsemasi säädös viittaa juuri tähän. Jos kuitenkin tarkoitit vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n ja 2 c §:n mukaisia korvauksia, ne ilmoitetaan tulolajilla 1188 (Haitan korvaus, tilapäinen, liikennevakuutus). Tähän tulolajiin sisältyy myös henkisen kärsimyksen korvaus.

Liikennevakuutuksesta maksettavat immateriaalikorvaukset ovat kuittauskelpoisia keskenään. Miten esimerkiksi pysyvästä haitasta liikaa maksettua korvausta voidaan ilmoittaa kuitatuksi pysyvän kosmeettisen haitan korvauksesta, jos pysyvän haitan korvaus on tulorekisteriin ilmoitettavaa etuutta, mutta pysyvän kosmeettisen haitan korvaus ei ole?

Pysyvän kosmeettisen haitan korvaus ei ole poistumassa etuustietojen tietosisällöstä. Korvaus on yhdistetty tulolajiin 1189 (Haitan korvaus, pysyvä, liikennevakuutus).

Miten esimerkiksi liikenne- tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan jatkuvana korvauksena maksettava pysyvän haitan korvaus tai haittaraha ilmoitetaan tulorekisteriin? Korvaus voi olla myös liikennevakuutuslain mukaan kertakorvaus ja TyTal:n mukaan jatkuva.

Ilmoittaminen tapahtuu säädöstä vastaavalla tulolajilla sekä tulolajin lisätiedolla "Kertakorvaus", kun kyseessä on kertaluonteisesti maksettu suoritus. Tulolajeista on kerrottu tarkemmin etuuksien tulolajien ohjeessa (pdf), kappaleet 2.4 (Haitan korvaus, pysyvä) ja 2.5 (Haitan korvaus, tilapäinen).

Kertakorvauksesta tarkemmin etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohjeessa (pdf), sivu 18.

Kertakorvaus

Jos liikennevakuutus- tai tapaturma- ja ammattitautilain mukaista verotonta pysyvän haitan korvausta maksetaan jatkuvana korvauksena, niin onko sen tulolajin koodi sama kuin kertakorvauksen ja onko korvaukseen kohdistuva indeksikorotus myös samaa tulolajia?

Kyllä. Tällöin tulolajiin liitetään kertakorvauksesta lisätieto kertakorvaus. Indeksikorotus sisältyy tulolajin maksettuun määrään.

Onko jatkuva kuukausittain maksettava haittaraha tosiaan kertakorvausta?

Maksaja ratkaisee itse, miten toimii haittarahaa maksaessaan. Lisätietoa on etuustietoilmoituksen soveltamisohjeessa (pdf). Kertakorvauksesta on tietoa ohjeen kohdassa Tulolajien yleistiedot, kertakorvaus.  

Sijaissaaja

Jos sijaissaaja on saanut korvausta liikaa ja etuudensaaja itse siis liian vähän: kun sijaissaajan tulevasta korvauksesta kuitataan liikamaksu tai sijaissaaja palauttaa liikamaksun niin tätä rahaliikennettä ei siis ilmoiteta ollenkaan tulorekisteriin. Korvauksen jakautuminen oikein ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella heti, kun tilanne huomataan, vaikka sijaissaaja ei olisi vielä palauttanut liikaa saamaansa etuutta? Toimitaanko näin myös silloin kun sijaissaaja on ilmoittanut maksaneensa sairausajan palkan ja etuus on maksettu kokonaan sijaissaajalle, mutta myöhemmin ilmeneekin, että palkkaa ei olekaan maksettu (näitä sattuu, ja varmaan myös ensi vuonna koska emme välttämättä saa tietoa sairausajan palkasta tulorekisteristä, jos poissaoloja ei ole ilmoitettu). Eli tällöinkään sijaissaajan takaisinmaksamaa etuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin vaan korjaus tehdään korvaavalla ilmoituksella?

Kyllä. Sijaissaajan saamaa liikamaksua eli perusteetonta etua eikä sen palautusta ilmoiteta tulorekisteriin. Korvauksen jakautuminen oikein ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella. Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeessa,  kappale 6.4.5. Etuutta on maksettu sijaissaajalle liikaa.

Jos liikennevakuutuksesta esim. taksiyrittäjälle maksetaan ansionmenetyskorvauksen sijaan sijaisen palkka sivukuineen ja taksiyritys on toiminimi, niin onko kyseinen sijaisen palkka ilmoitettava tulorekisteriin?

Kyllä. Jos ansionmenetyskorvauspäätös tehdään luonnolliselle henkilölle ja maksajana on tulorekisterissä tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, suoritus tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Ilmoituksella sijaissaajan tiedoissa ilmoitetaan määritelty vähennyksen tyyppi sekä sijaissaajan tiedot (eli tieto siitä, että suoritus on maksettu taksiyrittäjälle). Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeessa, kappale  4.3 (Etuuden maksaminen sijaissaajalle).

Jos sijaissaajalle on maksettu verotonta korvausta väärin, tuleeko myös siitä tehdä korjausilmoitus tulorekisteriin?

Kyllä. Sijaissaajalle maksettavassa korvauksessa veronalaisuustiedolla ei ole merkitystä korjausilmoituksen tekemisessä. Lisätietoa sijaissaajasta ja etuuden maksamisesta sijaissaajalle on Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeessa, kappaleet 2.3 ja 4.3.

Onko sijaissaajalle liikaa maksettu veroton korvaus (esim. pysyvän haitan korvaus osittain maksettu alaikäisen lapsen vanhemman tilille ja osittain lapsen tilille) myös ilmoitettava tulorekisteriin?

Kyllä. Jos etuuspäätöksessä etuuden saaja on alaikäinen lapsi, on lapsi myös etuustietoilmoituksessa etuuden varsinainen saaja.

Jos sijaissaajana on esimerkiksi rekisteröity yhdistys, pitääkö tulo ilmoittaa tulorekisteriin?

Kyllä. Jos maksettava suoritus on sellainen eläke tai etuus, joka on määritelty laissa tulotietojärjestelmästä, on eläke tai etuus ilmoitettava tulorekisteriin. Sillä ei ole merkitystä, että maksetaanko eläke tai etuus sijaissaajalle. Sijaissaajalle maksettu osuus ilmoitetaan etuustietoilmoituksessa, jos vähennyksen tyyppi kuuluu ilmoittaa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa sijaissaajana on rekisteröity yhdistys. Vähennyksen tyypeistä lisätietoa etuustietoilmoituksen soveltamisohjeessa (pdf), sivu 29.

Mitkä tiedot sijaissaajasta ovat pakollisia etuuksia ilmoitettaessa?

Sijaissaajan tiedot eivät ole pakollisia tietoja. Lisätietoa on tietojen toimittamisen skeemassa kappaleessa 2.29 (pdf)

Rajoitetusti verovelvollinen

Jos ulkomainen turisti Suomessa joutuu liikennevahinkoon ja hänelle joudutaan maksamaan verottomien kertakorvausten lisäksi verollista ansionmenetyskorvausta. Hänelle ei välttämättä saa haettua suomalaista henkilötunnusta (ei asu tai työskentele Suomessa). Voidaanko henkilölle maksaa myös jatkuvaa korvausta nimi- ja osoitetietojen jne. avulla?

Etuuden saajalla ei tarvitse olla suomalaista henkilötunnusta. Myös rajoitetusti verovelvolliselle maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin. Jos etuuden saajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Etuuden saajannimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoitetieto on ilmoitettava.

Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeessa,  kappale 5 (Tietojen ilmoittaminen kansainvälisisissä tilanteissa).

Verohallinnon asiakaspalvelu antaa ohjeistusta verosopimuskysymyksiin sekä siihen, milloin etuuden saaja on rajoitetusti tai yleisesti verovelvollinen, milloin voidaan maksaa jatkuvaa korvausta.

Mitätöinti

Voidaanko virheellinen ilmoitus mitätöidä myös takautuvasti, jos ilmoitus koskee esim. edellistä verovuotta? Entä jos maksupäivä muuttuu pankin tietoliikenneongelmista johtuen? Yhtiö ei välttämättä edes saa tietoa virheellisestä maksupäivästä.

Virheellisen ilmoituksen mitätöinti on tehtävä tietyissä tilanteissa, vaikka se koskisi edellistä verovuotta. Jos ilmoittajalla ei ole tiedossa päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan tilillä, ilmoitetaan se päivä, jolloin etuuden maksaja on maksanut suorituksen. Jos maksaja saa tiedon virheellisestä tai muuttuneesta maksupäivästä, tulee maksajan mitätöidä ilmoitus ja tehdä uusi ilmoitus. Lisätietoja on etuustietojen ilmoittamisen ohjeessa, kappale 6.5 (Tietojen mitätöinti).

Regressi

Mitä tulorekisterissä tarkoittaa regressi? Regressi on eläkeyhtiöissä ehkä eri merkityksessä.

Tulorekisterin tarkoittamista regresseistä lisätietoa löytyy ohjeista Takaisinperintä- ja regressi ja etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin, kappale 8.

Ovatko lakisääteisessä tapaturmassa ja liikenteen henkilövahingoissa regressi (kyllä) -tapauksia vain sellaiset, joissa olemme aiheettomasti maksaneet etuutta ja myöhemmin ilmeneekin toinen ensisijainen maksaja?

Tulorekisterin tarkoittamista regresseistä lisätietoa löytyy ohjeista Takaisinperintä- ja regressi ja etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin , kappale 8.

Jos verollisen korvauksen regressi tulee voimaan takautuvasti (esim. liikennevahinkolautakunnan lausunnolla syyllisyysratkaisu muuttuu) ja regressit tehdään usealta vuodelta takautuvasti, niin ilmoitetaanko tulorekisteriin vain ne etuudet, jotka tulevat vuodesta 2020 eteenpäin?

Ei. Myöhemmän etuuden maksajan tulee ilmoittaa Vähennykset-tietoryhmässä tekemänsä regressivähennyksen. Lisätietoja on ohjeessa etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin, kappale 8.5 (Tulorekisterin ulkopuolista etuutta koskeva regressi).

Takautumisoikeudet

Jos työtapaturmayhtiö regressoi liikennevakuutusyhtiöltä asiakkaalle maksamansa verollista päivärahaa, niin liikennevakuutusyhtiö joutuu joka tapauksessa tekemään korvauspäätöksen asiakkaalle, vaikka erotuskorvausta ei tulisi maksettavaksi (ns. nolla-päätös). Liikennevakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat joissain tapauksissa pienemmät, kuin tapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavat. Tällöin asiakas on asianosainen ja hänelle menee korvauspäätös asiasta. Onko asiakas tulorekisterin näkökulmasta myös asianosainen vai ei ole?

Tulorekisterihankkeen näkemyksen mukaan asianosaisella tarkoitetaan seuraavaa: Käytännössä asianosaisuuden puuttuminen tarkoittaa sitä, että takautumisoikeus toteutuu menettelyllä, johon tulonsaaja itse ei osallistu mitenkään, ja jossa tulonsaajalle ei lähetetä erillistä päätöstä maksusuorituksen perusteen muuttumisesta alkuperäisen suorituksen jälkeen. Jos vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kyseessä ei ole ns. takautumisoikeustilanne, tulee ilmoitus antaa tulorekisteriin ja tapaturmayhtiö on ilmoituksella sijaissaaja.

Ohjeessa Etuudet – Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin puhutaan, että tulorekisteriin ei ilmoiteta takautumisoikeustilanteita, joissa tulonsaajalle ei tehdä päätöstä eli tulonsaaja ei ole asianosaisena päätöksessä. Toisaalta kun lukee ohjetta Etuudet: takaisinperintä ja regressi, niin saa käsityksen, että kaikki pitää ilmoittaa. Voisiko sellaiset tapaukset, joita ei tarvitse ilmoittaa, ohjeistaa selkeästi?

Takaisinperintä- ja regressiohjeen johdannossa kerrotaan, että ohje koskee niitä takaisinperinnän ja regressin tilanteita, joissa tulonsaaja on itse asianosaisena.

Ilmoitetaanko takautuvasti maksettavat etuudet aina useammalla ilmoituksella, jos etuutta maksettaisiin asiakkaalle samalla maksupäivällä esim. kolmelta kuukaudelta takautuvasti? Eli tehtäisiinkö tässä tapauksessa kolme eri ilmoitusta jokaiselta kuukaudelta erikseen eikä vain "könttäsummaa" kolmen kuukauden ajalta?

Ei aina. Jos takautuvasti maksettavissa eläkkeissä ja etuuksissa on sama maksupäivä, voi eläkkeet ja etuudet ilmoittaa yhdellä ilmoituksella. Takautuvissa kertaluonteisissa tuloissa maksettu tulo on kohdistettava kalenterivuoden tarkkuudella. Suositus on, että takautuvan suorituksen tulolajierittelyt jaetaan kaikissa tilanteissa vuositasolle – myös silloin, kun edelliselle vuodelle kohdistuu vähemmän kuin kolme kuukautta ansaintakaudesta.

Jos eläke tulee voimaan takautuvasti, takautuva osa eläkkeestä on maksettu kertakorvauksena ja tiedossa on, että eläke on jatkuva. Miten tämä ilmoitetaan?

Tiedot voi ilmoittaa maksupäiväkohtaisesti. Jos takautuvasti maksettavissa eläkkeissä ja etuuksissa on sama maksupäivä, voi eläkkeet ja etuudet ilmoittaa yhdellä ilmoituksella. Takautuvissa kertaluonteisissa tuloissa maksettu tulo on kohdistettava kalenterivuoden tarkkuudella. Suositus on, että takautuvan suorituksen tulolajierittelyt jaetaan kaikissa tilanteissa vuositasolle – myös silloin, kun edelliselle vuodelle kohdistuu alle kolme kuukautta ansaintakaudesta.

Takaisinperintä

Miten takaisinperintäilmoitusta korjataan, jos siinä on ilmoitettu virheellistä tietoa? Voiko takaisinperintäilmoituksen antaa korvaavana ilmoituksena tällaisissa tapauksissa?

Kyllä. Takaisinperintäilmoituksen voi antaa korvaavana ilmoituksena tai sen voi mitätöidä. 

Takaisinperinnän kuittaaminen etuudesta: Esimerkeissä puhuttiin "bruttokuittaamisesta", jolloin kuittauksella on vaikutus ennakonpidätykseen. Jos kuittaus kuitenkin tehdään vasta ennakonpidätyksen jälkeen, eli nettosummasta (ei siis vaikutusta ennakonpidätykseen), niin voiko takaisinperintäilmoituksen tehdä omana ilmoituksenaan samalla lailla kuin jäsenen itse maksamista suorituksista?

Asia on selvityksessä ja siitä tullaan myöhemmin ohjeistamaan ohjeessa Etuudet - Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

Kyse on nettoperinnästä, joka peritään seuraavana vuonna, niin ettei verotus ole vielä valmistunut, Verohallinto oikaisee etuuden maksajan alkuperäisen maksupäivän mukaisen kuukauden ennakonpidätysvelvoitteita. Miten tämä muutos tapahtuu, kun edellinen vuosikin on jo tulorekisterissä? Eli kysyn asiaa suorituksen maksajan kannalta, miten tällainen veronmuutos siellä näkyy? Miten tiedetään kuluvan vuoden maksut ja myöhemmin muuttuneet edellisen vuoden verojen maksut?

Takaisinperintäilmoitukset tehdään tulorekisteriin, joissa annetaan myös takaisinmaksun lisätiedot. Verohallinnon asiakaspalvelu antaa ohjeistusta maksuihin ja veroihin liittyviin kysymyksiin.