Etuudet: usein kysyttyä

Yleistä etuustietojen ilmoittamisesta

Mitä eläke- ja etuustietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajeilla. Lue lisää etuuksien tulolajeista.

Tulorekisterissä ei ole tietoja päätöksestä tai sen perusteista. Tulorekisterissä ei myöskään ole tietoa siitä, onko etuushakemus vireillä.

Koska etuuksia voi ilmoittaa tulorekisteriin?

Etuuksia voi ilmoittaa tulorekisteriin 1.1.2021 lähtien.

Pitääkö etuuden saajalla olla suomalainen henkilötunnus?

Etuuden saajalla ei tarvitse olla suomalaista henkilötunnusta. Myös rajoitetusti verovelvolliselle maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin. Jos etuuden saajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Etuuden saajan nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite on ilmoitettava.

Lue lisää Lue lisää ohjeesta Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (luku 5 Tietojen ilmoittaminen kansainvälisisissä tilanteissa).

Verohallinnon asiakaspalvelu antaa ohjeistusta verosopimuskysymyksiin sekä siihen, milloin etuuden saaja on rajoitetusti tai yleisesti verovelvollinen.

Pitääkö ennen ilmoituksen tekemistä varmistua siitä, että maksettu etuus on mennyt henkilölle perille?

Ei tarvitse. Vasta sitten, jos maksu palautuu takaisin eläkkeiden ja etuuksien maksajalle esimerkiksi virheellisen tilinumeron takia, on ilmoitus mitätöitävä ja tehtävä uusi ilmoitus. Lue lisää tulorekisterin ohjeesta Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (luku 6.6.5 Palautunut raha).

Mitä etuuksia ja eläkkeitä tulorekisteriin ilmoitetaan?

Etuuksina tulorekisteriin ilmoitetaan seuraavat eläke- ja etuustulot:

  • lakisääteiset eläkkeet
  • vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet
  • kaikki veronalaiset etuudet
  • verovapaat etuudet, jotka vaikuttavat Kelan perustoimeentulotukeen
  • seuraavat verovapaat etuudet, jotka eivät vaikuta Kelan perustoimeentulotukeen: kulukorvaus (työttömyysetuus), korotettu kulukorvaus (työttömyysetuus) ja ulkomaan kulukorvaus (työttömyysetuus)
  • suoritukset, jotka etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverolain perusteella (28 a §).

Ilmoitetaanko VSELERIE (vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista) ja VSELVYHT (eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön vuosi-ilmoitus) vuodesta 2021 lähtien tulorekisteriin? Mistä ilmoitusten tietuekuvaukset löytyvät?

Vuodesta 2021 alkaen VSELVYHT-ilmoitusta vastaavat tiedot ilmoitetaan ainoastaan tulorekisteriin. VSELVYHT annetaan viimeisen kerran vuodelta 2020 tammikuussa 2021. VSELERIE-vuosi-ilmoituksen tulorekisteri korvaa vain osittain. Lue lisää tulorekisterin ohjeesta Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (luku 1.1 Etuustietojen ilmoittamisvelvollisuus).

Verohallinto julkaisee VSELERIE- sekä VSELVYHT-tietuekuvaukset verkkosivuillaan.

Ilmoitetaanko Ruotsista saatu etuus tulorekisteriin?

Tulorekisteriin ei ilmoiteta ulkomaisten etuuden maksajien ulkomailta myönnettyjä ja maksettuja etuuksia esimerkiksi silloin, jos suomalainen henkilö on työskennellyt Ruotsissa ja Ruotsin Försäkringskassan maksaa henkilölle etuutta.

Ilmoitetaanko toimeentulotuki tulorekisteriin?

Kelan maksamaa toimeentulotukea ja kunnan maksamaa harkinnanvaraista toimeentulotukea ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Ilmoitetaanko kunnan antama palveluseteli tulorekisteriin?

Muuna kuin rahana maksettavia etuuksia, esimerkiksi palveluseteleitä, ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Korjaaminen

Miten toimitaan, jos tulorekisteriin on ilmoitettu virheellinen määrä maksettua etuutta?

Eläkkeiden ja etuuksien maksaja on vastuussa ilmoittamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta. Maksaja on vastuussa väärin ilmoitettujen tietojen korjaamisesta. Lue lisää etuustietojen korjaamisesta.

Mitätöinti

Voidaanko virheellinen ilmoitus mitätöidä myös takautuvasti, jos ilmoitus koskee esimerkiksi edellistä verovuotta? Entä jos maksupäivä muuttuu tietoliikenneongelmista johtuen?

Virheellisen ilmoituksen mitätöinti on tehtävä tietyissä tilanteissa, vaikka se koskisi edellistä verovuotta. Jos ilmoittajalla ei ole tiedossa päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan tilillä, ilmoitetaan se päivä, jolloin etuuden maksaja on maksanut suorituksen. Jos maksaja saa tiedon virheellisestä tai muuttuneesta maksupäivästä, tulee maksajan mitätöidä ilmoitus ja tehdä uusi ilmoitus. Lisätietoja on etuustietojen ilmoittamisen yksityiskohtaisessa ohjeessa, kappale 6.5 (Tietojen mitätöinti).

Eläkettä on maksettu sekä eläkkeensaajalle että sijaissaajalle ja saadaan tieto, että eläkkeensaajan tili ei ole voimassa. Pitääkö ilmoitus mitätöidä, kun rahat ovat kuitenkin siirtyneet sijaissaajan tilille?

Etuustietoilmoitus tulee mitätöidä, koska maksu ei ole saavuttanut tulonsaajaa. Etuuden maksaja maksaa tulon uudelleen tulonsaajan voimassa olevalle tilille. Maksusta annetaan uusi ilmoitus oikealla suorituksen maksupäivällä. Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeessa, luvussa 6 Etuustietojen korjaaminen tulorekisterissä (erityisesti luku 6.6.5 Palautunut raha).

Etuustietojen käyttäminen

Ketkä voivat hakea etuuksiin liittyviä tietoja tulorekisteristä?

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voivat katsella ja hakea vain ne organisaatiot ja viranomaiset, joilla on siihen tulorekisterilain perusteella oikeus. Tietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa ja siihen tarkoitukseen, kuin laissa on määritelty. Lue lisää tiedon käyttäjistä.

Palkkojen sekä etuuksien ja eläkkeiden maksajat voivat katsella lähettämiään ilmoituksia sähköisestä asiointipalvelusta.

Yksityishenkilöt voivat katsoa tulorekisteristä omia palkka-, eläke- ja etuustietojaan. Tiedot ovat tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kootusti ja reaaliaikaisesti. Jokainen näkee tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin hänellä on oikeus tai joihin hänet on valtuutettu. Lue lisää yksityishenkilön asioinnista.

Kertakorvaus

Jos liikennevakuutus- tai tapaturma- ja ammattitautilain mukaista verotonta pysyvän haitan korvausta maksetaan jatkuvana korvauksena, onko tulolajin koodi sama kuin kertakorvauksen, ja onko korvaukseen kohdistuva indeksikorotus myös samaa tulolajia?

Kyllä. Tällöin tulolajiin liitetään kertakorvauksesta lisätieto "Kertakorvaus". Indeksikorotus sisältyy tulolajin maksettuun määrään.

Onko jatkuva kuukausittain maksettava haittaraha kertakorvausta?

Maksaja ratkaisee itse, miten toimii haittarahaa maksaessaan. Lisätietoa on etuustietoilmoituksen soveltamisohjeessa (pdf). Kertakorvauksesta on tietoa ohjeen kohdassa Tulolajien yleistiedot, kertakorvaus.  

Takaisinperintä

Miten takaisinperintäilmoitusta korjataan, jos siinä on ilmoitettu virheellistä tietoa? Voiko takaisinperintäilmoituksen antaa korvaavana ilmoituksena tällaisissa tapauksissa?

Takaisinperintäilmoituksen voi korjata antamalla korvaavan ilmoituksen tai mitätöimällä annetun ilmoituksen. 

Jos etuuden saajalta peritään takaisin vuonna 2020 maksettua etuutta vuonna 2021, ilmoitetaanko takaisinperintä tulorekisteriin?

Kyllä. Jos takaisinperintä tehdään vuonna 2021 tai sen jälkeen, ilmoitus takaisinperinnästä annetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen suoritus olisi maksettu ennen vuotta 2021. Lue lisää tulorekisterin ohjeesta Etuudet: takaisinperintä ja regressi.

Erityyppisten etuuksien ilmoittaminen

Ilmoitetaanko entiselle työntekijälle maksettu eläke tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella vai etuustietoilmoituksella vuonna 2021?

Työnantajat ilmoittavat maksamansa eläkkeet palkkatietoilmoituksella tulolajilla 338 (Työnantajan maksama eläke).

Miten eläkkeisiin ja etuuksiin tehtävät indeksikorotukset ilmoitetaan tulorekisteriin?

Etuuden määrä ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajeittain eriteltynä. Tehtyjä indeksikorotuksia ei ilmoiteta erikseen.

Ilmoitetaanko tulorekisteriin sairauskulujen ja muiden kustannusten korvaukset?

Ei ilmoiteta. Kustannusten korvaukset eivät kuulu tulorekisterin etuuksien tietosisältöön. Lue lisää tulorekisteriin ilmoitettavista tiedoista tulorekisterin verkkosivuilta.

Ilmoitetaanko työeläkekuntoutukseen liittyvät verovapaat kulukorvaukset (esimerkiksi matkakulujen korvaukset) tulorekisteriin?

Kuntoutusetuuksiin liittyviä verovapaita kulukorvauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Miten kertakorvauksena maksettava pysyvän haitan korvaus ilmoitetaan tulorekisteriin?

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajeittain. Käytettävä tulolaji määräytyy tulon luonteen mukaisesti. Tulolajiin merkitään lisätiedoksi "Kertakorvaus", jos kyseessä oleva suoritus maksetaan kertaluonteisesti.

Tutustu dokumenttiin: Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet (pdf). Lue kertakorvauksesta tarkemmin yksityiskohtaisesta ohjeesta Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (luku 3.5 Kertakorvaus-tiedon ilmoittaminen).

Ovatko liikennevakuutuksesta maksettava vaatelisä ja siihen liittyvä indeksikorotus tulorekisteriin ilmoitettavia etuuksia?

Eivät ole. Vaatelisä ja siihen liittyvä indeksikorotus ovat kustannusten korvausta, eivätkä tiedot kuulu tulorekisterin etuustietoilmoituksen tietosisältöön.

Pitääkö työnantajan saama kuntoutusetuus ilmoittaa tulorekisteriin?

Jos työnantaja on sijaissaaja eli kuntoutusetuus maksetaan työnantajalle tulonsaajan sijaan, niin kuntoutusetuus ilmoitetaan tulorekisteriin. Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeen kohdassa 2.3 Sijaissaaja.

Pitääkö työnantajan ilmoittaa Kelalta saamansa sairauspäiväraha etuustietoilmoituksella tulorekisteriin, jos työnantaja on maksanut työntekijälle palkan ja saanut sen vuoksi työntekijän osuuden päivärahasta Kelalta itselleen?

Ei. Työnantaja ei tee eläkkeiden ja etuuksien ilmoitusta.

Sijoitusvakuutuksen osittaiset takaisinostot sisältävät veronalaista tuottoa sekä verottoman pääoman palautusta. Pitääkö nämä suoritukset eritellä ilmoituksella, vai ilmoitetaanko vain maksettava kokonaissumma ja siitä perittävä vero?

Tiedot pitää eritellä. Lisäohjeita on ohjeessa tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (luku 4.4 Osin veronalaisen ja osin verottoman etuuden ilmoittaminen).

Tulolajit

Liikennevakuutuksesta voidaan joissain tapauksissa maksaa henkisen kärsimyksen korvausta (vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 a §). Onko korvaus ilmoitettava tulorekisteriin?

Kyllä. Korvaus sisältyy tulolajiin 1192 (Korvaus henkisestä kärsimyksestä läheiselle (liikennevakuutus)), jos se maksetaan menehtyneen läheiselle. Mainitsemasi säädös viittaa juuri tähän. Jos kuitenkin tarkoitit vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n ja 2 c §:n mukaisia korvauksia, ne ilmoitetaan tulolajilla 1188 (Haitan korvaus, tilapäinen (liikennevakuutus)). Tähän tulolajiin sisältyy myös henkisen kärsimyksen korvaus.

Liikennevakuutuksesta maksettavat immateriaalikorvaukset ovat kuittauskelpoisia keskenään. Miten esimerkiksi pysyvästä haitasta liikaa maksettua korvausta voidaan ilmoittaa kuitatuksi pysyvän kosmeettisen haitan korvauksesta, jos pysyvän haitan korvaus on tulorekisteriin ilmoitettavaa etuutta mutta pysyvän kosmeettisen haitan korvaus ei ole?

Pysyvän kosmeettisen haitan korvaus ei ole poistumassa etuustietoilmoituksen tietosisällöstä. Korvaus on yhdistetty tulolajiin 1189 (Haitan korvaus, pysyvä (liikennevakuutus)).

Sijaissaaja

Pitääkö työnantajalle maksettu etuus, kuten kuntoutusraha tai Kelan sairauspäiväraha, ilmoittaa tulorekisteriin?

Etuuden maksaja ilmoittaa maksamansa etuudet tulorekisteriin ja merkitsee työnantajan sijaissaajaksi. Lue lisää tulorekisterin ohjeesta Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (luku 4.3 Etuuden maksaminen sijaissaajalle).

Miten ilmoitus mitätöidään, jos eläkettä on maksettu sekä eläkkeensaajalle että sijaissaajalle ja saadaan tieto, ettei eläkkeensaajan eläketili ole voimassa?

Etuustietoilmoitus pitää mitätöidä, jos maksu ei ole saavuttanut tulonsaajaa. Etuuden maksaja maksaa tulon uudelleen tulonsaajan voimassa olevalle tilille. Uudesta maksusta annetaan uusi ilmoitus, johon merkitään oikea suorituksen maksupäivä. Lue lisää tulorekisterin ohjeesta Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (luku 6.6.5 Palautunut raha).

Sijaissaaja on saanut liikaa korvausta, ja vastaavasti etuuden saaja on saanut liian vähän. Sijaissaajan seuraavasta korvauksesta kuitataan liikamaksu tai vaihtoehtoisesti sijaissaaja palauttaa liikamaksun. Miten tämä ilmoitetaan tulorekisteriin?

Sijaissaajan saamaa liikamaksua eli perusteetonta etua eikä sen palautusta ilmoiteta tulorekisteriin. Etuuden maksaja ilmoittaa korvauksen jakautumisen korvaavalla ilmoituksella tulorekisteriin heti, kun tilanne havaitaan. Lisätietoa etuustietojen ilmoittamisen ohjeessa, kappaleessa 6.4.5. Etuutta on maksettu sijaissaajalle liikaa.

Kun tulonsaajalle maksetaan puuttunut suoritus, on tulorekisteriin annettava uusi ilmoitus. Ilmoituksessa käytetään tietoa "Maksun oikaisu – Kyllä", jolla kerrotaan tiedon käyttäjille, että kyseessä on puuttuneen tulon maksu, eikä uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus.

Jos liikennevakuutuksesta maksetaan esimerkiksi taksiyrittäjälle ansionmenetyskorvauksen sijaan sijaisen palkka sivukuluineen ja taksiyritys on toiminimi, niin onko kyseinen sijaisen palkka ilmoitettava tulorekisteriin?

Kyllä. Jos ansionmenetyskorvauspäätös tehdään luonnolliselle henkilölle ja maksajana on tulorekisterissä tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, suoritus pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Ilmoituksella sijaissaajan tiedoissa ilmoitetaan määritelty vähennyksen tyyppi sekä sijaissaajan tiedot (eli tieto siitä, että suoritus on maksettu taksiyrittäjälle). Lisätietoa on etuustietojen ilmoittamisen ohjeessa (luku 4.3 Etuuden maksaminen sijaissaajalle).

Jos sijaissaajalle on maksettu verotonta korvausta väärin, pitääkö myös siitä tehdä korjausilmoitus tulorekisteriin?

Kyllä. Sijaissaajalle maksettavassa korvauksessa veronalaisuustiedolla ei ole merkitystä korjausilmoituksen tekemisessä. Lisätietoa sijaissaajasta ja etuuden maksamisesta sijaissaajalle on etuustietojen ilmoittamisen ohjeessa, kappaleet 2.3 ja 4.3.

Onko sijaissaajalle liikaa maksettu veroton korvaus (esim. pysyvän haitan korvaus osittain maksettu alaikäisen lapsen vanhemman tilille ja osittain lapsen tilille) myös ilmoitettava tulorekisteriin?

Kyllä. Jos etuuspäätöksessä etuuden saaja on alaikäinen lapsi, on lapsi myös etuustietoilmoituksessa etuuden varsinainen saaja.

Jos sijaissaajana on rekisteröity yhdistys, pitääkö tulo ilmoittaa tulorekisteriin?

Kyllä. Jos maksettava suoritus on sellainen eläke tai etuus, joka on määritelty laissa tulotietojärjestelmästä, on eläke tai etuus ilmoitettava tulorekisteriin. Sillä ei ole merkitystä, että maksetaanko eläke tai etuus sijaissaajalle. Sijaissaajalle maksettu osuus ilmoitetaan etuustietoilmoituksessa, jos vähennyksen tyyppi kuuluu ilmoittaa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa sijaissaajana on rekisteröity yhdistys. Vähennyksen tyypeistä lisätietoa etuustietoilmoituksen soveltamisohjeessa (pdf), sivu 29.

Mitkä tiedot sijaissaajasta ovat pakollisia etuuksia ilmoitettaessa?

Sijaissaajan tiedot eivät ole pakollisia tietoja. Jos tiedot annetaan, sijaissaajan tiedoissa pitää ilmoittaa maksetun etuuden tilitysjakso. Lue lisää ohjeesta: etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin, kappaleista 1.3. ja 4.3.

Takautumisoikeudet

Mitä regressi tarkoittaa tulorekisterissä?

Tulorekisterin tarkoittamista regresseistä lisätietoa löytyy yksityiskohtaisista ohjeista: Takaisinperintä ja regressi ja etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin, kappale 8.

Ilmoitetaanko takautuvasti maksettavat etuudet aina useammalla ilmoituksella, jos etuutta maksetaan asiakkaalle takautuvasti samalla maksupäivällä, esim. kolmelta kuukaudelta?

Ei aina. Jos takautuvasti maksettavissa eläkkeissä ja etuuksissa on sama maksupäivä, voi eläkkeet ja etuudet ilmoittaa yhdellä ilmoituksella. Takautuvissa kertaluonteisissa tuloissa maksettu tulo on kohdistettava kalenterivuoden tarkkuudella. Suositus on, että takautuvan suorituksen tulolajierittelyt jaetaan kaikissa tilanteissa vuositasolle – myös silloin, kun edelliselle vuodelle kohdistuu vähemmän kuin kolme kuukautta ansaintakaudesta.

Miten tiedot ilmoitetaan tilanteessa, jossa eläke tulee voimaan takautuvasti, takautuva osa eläkkeestä on maksettu kertakorvauksena ja tiedossa on, että eläke on jatkuva?

Tiedot voi ilmoittaa maksupäiväkohtaisesti. Jos takautuvasti maksettavissa eläkkeissä ja etuuksissa on sama maksupäivä, voi eläkkeet ja etuudet ilmoittaa yhdellä ilmoituksella. Takautuvissa kertaluonteisissa tuloissa maksettu tulo on kohdistettava kalenterivuoden tarkkuudella. Suositus on, että takautuvan suorituksen tulolajierittelyt jaetaan kaikissa tilanteissa vuositasolle – myös silloin, kun edelliselle vuodelle kohdistuu alle kolme kuukautta ansaintakaudesta.

Ilmoitetaanko takautuvasti maksettavat etuudet useammalla ilmoituksella, jos etuudet maksetaan tulonsaajalle samana maksupäivänä?

Jos takautuvasti maksettavissa eläkkeissä ja etuuksissa on sama maksupäivä, voi maksetut suoritukset ilmoittaa yhdellä ilmoituksella. Takautuvissa kertaluonteisissa tuloissa maksettu suoritus on kohdistettava kalenterivuoden tarkkuudella. Lue lisää tulorekisterin ohjeesta Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

Jos verollisen korvauksen regressi tulee voimaan takautuvasti (esim. liikennevahinkolautakunnan lausunnolla syyllisyysratkaisu muuttuu) ja regressit tehdään usealta vuodelta takautuvasti, ilmoitetaanko tulorekisteriin vain vuodesta 2021 eteenpäin maksettavat etuudet?

Ei. Myöhemmän etuuden maksajan tulee ilmoittaa Vähennykset-tietoryhmässä tekemänsä regressivähennys. Lisätietoja on ohjeessa etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin, kappale 8.5 (Tulorekisterin ulkopuolista etuutta koskeva regressi).

Seuraamusmaksut

Mitä seuraa, jos etuustietojen maksaja ei ilmoita tietoja tulorekisteriin?

Maksajan on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin oikein ja ajallaan. Verohallinto määrää maksajalle ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä seuraamusmaksun. Lue lisää seuraamusmaksuista tulorekisterin verkkosivuilta.

Määrätäänkö etuuden maksajalle sanktio, jos virheellistä ilmoitusta korjataan yli 45 päivää alkuperäisen maksupäivän jälkeen?

Verohallinto määrää maksajalle ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä seuraamusmaksun, jos aikaisemmin ilmoitettuja tietoja korjataan yli 45 päivää määräajan jälkeen. Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä, jos maksetun etuuden määrä ei oikaisun johdosta muutu aiemmin ilmoitettua suuremmaksi. Lue lisää seuraamusmaksuista tulorekisterin verkkosivuilta.

Onko ilmoitus myöhässä, jos etuuden maksaja huomaa, että tammikuussa 2021 on maksettu liian vähän etuutta ja maksaja korjaa maksun esimerkiksi maaliskuussa?

Jos eläkettä tai etuutta maksetaan etuuden saajalle maaliskuussa ja ansaintakausi on tammikuu, ilmoitus ei ole myöhässä. Lisätietoa tulorekisterin ilmoittamiseen liittyvistä seuraamusmaksuista. 

Muodostetaanko seuraamusmaksu tilanteessa, jossa eläke tai etuus on yritetty ilmoittaa mutta ilmoitusta ei pystytä jonkin teknisen haasteen vuoksi vastaanottamaan, eli se ei mene perille?

Verohallinnon asiakaspalvelu antaa ohjeistusta tällaisissa tilanteissa. Lisätietoa tulorekisterin ilmoittamiseen liittyvistä seuraamusmaksuista.