Tulorekisterin sanastot ja termit

Etuuden saaja
Etuuden saajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai kuolinpesää, jolle maksetaan eläkettä tai etuutta. Etuuden saajasta voidaan käyttää myös nimitystä tulonsaaja. Etuuden saaja voi olla myös ulkomainen kuolinpesä, jota pidetään verotuksessa yhteisönä. Etuustietoilmoituksessa etuuden saajaksi merkitään etuuteen oikeutettu henkilö, vaikka suoritus maksettaisiin sijaissaajalle.

Erityisjärjestö
Kansainvälisellä sopimuksella perustettu erityisjärjestö. Tällaisia erityisjärjestöjä ovat esimerkiksi Kemikaalivirasto ECHA, Itämeren suojelukomissio HELCOM, Wider-instituutti ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Palkkaturva
Järjestelmä, joka turvaa työntekijän palvelussuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

Palvelussuhde
Palvelussuhde on työnantajan ja työntekijän välinen oikeussuhde. Palkkahallinnon sanaston mukaan palvelussuhteita ovat sekä työsuhteet että virkasuhteet.

Julkisten alojen eläkelain (JuEL) palvelussuhteen käsite on laajempi: JuEL:n mukaisia palvelussuhteita ovat työ- ja virkasuhteiden lisäksi myös toimeksiannot, luottamustoimet ja -tehtävät sekä omaishoitajan ja perhehoitajan kanssa  tehdyt sopimukset. Palvelussuhteena ilmoitetaan tulorekisteriin myös sellainen epätyypillinen tai lyhytaikainen työsuhde, josta ei ole välttämättä tehty kirjallista työsopimusta, esimerkiksi lastenhoitajan tai remonttimiehen palkkaaminen.

Satunnainen työnantaja
Satunnaisella työnantajalla on kalenterivuoden aikana palveluksessaan vain yksi palkansaaja tai vaihtoehtoisesti enintään viisi palkansaajaa, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Satunnaisesti palkkoja maksavalla työnantajalla ei ole velvollisuutta ilmoittautua työnantajarekisteriin. Satunnaisen työnantajan pitää antaa tulorekisteriin työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa. Satunnainen työnantaja voi kuitenkin halutessaan ilmoittautua työnantajarekisteriin. Tällöin työnantajaa käsitellään säännöllisesti palkkaa maksavana työnantajana ja myös sen tulee antaa työnantajan erillisilmoitus joka kuukaudelta.

Sijaissaaja
Sijaissaajalla tarkoitetaan suorituksen saajaa, jolle etuus tai jokin osa etuudesta maksetaan varsinaisen etuuden saajan sijaan. Sijaissaaja ilmoitetaan tulorekisteriin, jos suoritus maksetaan takautumisoikeuden perusteella toiselle etuuden maksajalle (regressisuoritus) tai jos etuus muusta syystä maksetaan jollekin muulle kuin varsinaiselle etuuden saajalle.

Säännöllinen työnantaja 
Säännöllinen työnantaja maksaa palkkaa vakituisesti kahdelle tai useammalle palkansaajalle, tai maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin ennen palkanmaksun aloittamista. Säännöllisen työnantajan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin joka kuukaudelta.

Tiedon käyttäjä
Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 lähtien tiedon käyttäjiä ovat Verohallinto, Kela, Työllisyysrahasto sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK).

Toisessa vaiheessa 1.1.2020 lähtien tiedon käyttäjiä ovat lisäksi mm. Tilastokeskus, Työllisyysrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat, Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala, kunnat ja työsuojeluviranomainen.

Tiedon tuottaja
Kaikki yritykset ja muut toimijat, joilla on palkka-, eläke- tai etuustietojen ilmoitusvelvollisuuksia Suomeen jollekin tulorekisterissä olevalle tiedon käyttäjälle.

Tilapäinen työnantaja
Tilapäinen työnantaja on työeläkevakuuttajien käyttämä käsite, jolla ilmoitetaan se, onko suorituksen maksaja tehnyt työeläkevakuutusyhtiön kanssa sopimuksen työeläkevakuuttamisesta vai ei. Työnantaja järjestää työntekijänsä eläketurvan joko tilapäisenä työnantajana tai sopimustyönantajana.

  • Työeläkevakuuttamisessa palkanmaksaja on tilapäinen työnantaja, jos se maksaa palkkoja kuuden peräkkäisen kuukauden aikana enintään 8 502 euroa (v. 2019) eikä työllistä ketään pysyvästi. Tilapäisellä työnantajalla ei ole voimassa olevaa eläkevakuutussopimusta työeläkeyhtiön kanssa.

Tulorekisteri
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Tulorekisteriviranomainen
Verohallinnon yksikkö, joka vastaa tulorekisterin toiminnasta.

Tulonsaaja
Tulonsaajia ovat kaikki palkan-, eläkkeen- tai etuuksien saajat.

Palkkahallinnon sanasto

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät vuonna 2013 sanastotyön, jolla tuettiin palkkahallinnon yhteentoimivuuden intressiryhmän työtä. Palkkahallinnon sanasto sisältää suomenkieliset tiedot 342 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja termeistä annetaan suomenkieliset suositukset. 

Lisätietoa palkkahallinnon sanastosta

Palkkahallinnon sanasto (PDF)