Luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin

18.4.2019

Luontoisetujen ilmoittaminen on muuttunut tulorekisterin myötä.

Työnantaja ilmoittaa luontoisedun verotusarvon kokonaisuudessaan omalla tulolajillaan. Jos tulonsaajalta on peritty korvaus, työnantaja ilmoittaa korvauksen erikseen.

Käytä seuraavia tulolajeja:

 • 304 Autoetu
 • 401 Autoedusta peritty korvaus

Ilmoita lisätietoina:

 • Auton ikäryhmä: A, B, C tai U
 • Autoedun tyyppi: käyttöetu tai vapaa autoetu

Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Ellei verovapaata työsuhdematkalippuetua käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, verovapaan työsuhdematkalippuedun voi ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jolloin etu annetaan. Työnantajan on aina ilmoitettava työsuhdematkalippuetu tulorekisteriin siinäkin tapauksessa, että verotettavaa etua ei ole. Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan kolmen tulolajin avulla:

 • 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
 • 342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus
 • 415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus

Käytä seuraavia tulolajeja:

 • 301 Asuntoetu
 • 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus

Käytä seuraavia tulolajeja:

 • 330 Puhelinetu
 • 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus

Puhelinedun ilmoittamista muutettiin maaliskuussa. Jos puhelinetu käsitellään palkanlaskennassa etukäteen koko vuodelta, voidaan puhelinetu ilmoittaa myös tulorekisteriin etukäteen kerran vuodessa. Näin voidaan toimia, kun maksettava tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista, kuten YEL-vakuutetuilla osakkailla. Edellytyksenä on myös, ettei henkilölle makseta mitään muuta tuloa tai anneta muuta etua.

Tällaisissa tilanteissa loppuvuoden 2019 puhelinedut voidaan käsitellä ja ilmoittaa kerralla tulorekisteriin. Alkuvuodesta ilmoitettuja tietoja ei tämän takia tarvitse muuttaa takautuvasti. Tämä toimintatapa soveltuu myös tilanteeseen, jossa yrittäjän puhelinetu alkaa kesken vuoden eikä sen käsittely tammikuussa olisi ollut edes mahdollista.

Lue uutinen: Tulorekisterin uusi ohjeistus helpottaa puhelinedun ilmoittamista

Ravintoetu eli nk. lounasetu ilmoitetaan eri tavoin riippuen siitä, vastaako etu verotusarvoa.

Ravintoetu vastaa verotusarvoa

Ilmoita tulorekisteriin:

 • Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä
 • 334 Ravintoetu: 0 euroa tai edun määrä

Ravintoetu ei vastaa verotusarvoa

Käytä seuraavia tulolajeja:

 • 334 Ravintoetu: kokonaismäärä
 • 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus

Käytä tulolajia 317 Muu luontoisetu.

Koska luontoisedut ilmoitetaan?

Jos työntekijälle maksetaan samassa yhteydessä myös rahapalkkaa, työnantaja ilmoittaa sekä luontoisetujen että palkan tiedot viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Jos työntekijälle maksetaan palkkaa kahden viikon jaksoissa, osa työnantajista saattaa jakaa edun puoliksi kummallekin jaksolle. Halutessaan suorituksen maksaja voi ilmoittaa edun kahdesti kuussa jakamalla verotusarvon saman kuukauden kahdelle eri palkanmaksukaudelle. Tämä kuitenkin edellyttää, että kummankin palkanmaksukauden palkka maksetaan saman kuukauden aikana. Suosituksena kuitenkin on, että luontoisetu ilmoitetaan vain kerran kuukaudessa.

Jos työntekijälle annetaan pelkkä luontoisetu ilman, että hänelle maksetaan rahapalkkaa, tieto edun määrästä on ilmoitettava kuukausittain tulorekisteriin ja maksupäiväksi palkkatietoilmoitukselle on merkittävä sen kuukauden päivä, esimerkiksi kuun viimeinen päivä, jolloin etu on nautintaperiaatteen mukaan ollut tulonsaajan käytettävissä.

Luontoisetutietojen korjaaminen tulorekisterissä

Jos luontoisetu on jäänyt ilmoittamatta: Korjaa kyseisen kuukauden ilmoitus antamalla korvaava ilmoitus ja lisää ilmoitukseen puuttunut luontoisetu.

Jos luontoisetu on ilmoitettu liian suurena: Jos tulonsaajalle on ilmoitettu etu, jota hänellä ei ole ollut käytössään, tai luontoisetu on ilmoitettu liian suurena, korjaa alkuperäinen ilmoitus antamalla korvaava ilmoitus. Korjaa väärin ilmoitetun luontoisedun määrä oikeaksi tai poista luontoisetu ilmoituksesta.

Tarvittaessa korjaa myös työnantajan erillisilmoitus.

Luontoisetu on muuna kuin rahana annettu vastike työntekijälle

Luontoisetu on työstä saatava vastike, jonka työntekijä saa työnantajalta muuna kuin rahana. Luontoisetu on veronalaista palkkatuloa, josta työnantajan on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava sosiaalivakuutusmaksut.

Verovapaita henkilökuntaetuja, kuten omaehtoisia liikunta- ja kulttuurietuja, esimerkiksi liikuntaseteleitä, ei ilmoiteta tulorekisteriin. Sitä vastoin tulolajilla 406 Maksettava palkka voidaan huomioida tulonsaajalta nettopalkasta vähennetty määrä.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Luontoisedut: usein kysyttyä