Ilmoituksen tiedot

Maksajan ilmoitusviite

Ilmoitusviite yksilöi tulorekisteriin annetun ilmoituksen. Voit muodostaa viitteen itse. Viitteen täytyy olla jokaisella antamallasi ilmoituksella erilainen, ja se voi sisältää esimerkiksi kirjaimia ja numeroita.  Jos et anna viitettä itse, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi. Ilmoitusviite on tärkeä, koska samaa viitettä käytetään, jos ilmoitusta on tarpeellista korjata.  Ilman ilmoitusviitettä korvaavaa tai mitätöivää ilmoitusta ei pystytä kohdistamaan siihen ilmoitukseen, jota halutaan korjata.

Ilmoitusviitteen voi muodostaa esimerkiksi palkanmaksupäivän ja juoksevan numeron perusteella tai jollain muulla maksajalle sopivalla tavalla. Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen ja se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

Työnantaja on antanut palkkatietoilmoituksen kolmelle eri työntekijälle samana ilmoituspäivänä 30.4.2019. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään numeron

 • 300420191
 • 300420192
 • 300420193

Työnantaja on antanut palkkatietoilmoituksen kahdelle eri työntekijälle (Virtanen ja Nieminen) samana ilmoituspäivänä 15.7.2019. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään tulonsaajan nimen

 • 15072019Virtanen
 • 15072019Nieminen

Palkanmaksukausi

Ilmoita aika, jolta palkka maksetaan. Yleensä palkanmaksukausi on yksi kuukausi, mutta se voi olla myös pidempi tai lyhyempi. Huomaa, että palkanmaksukaudella ei tarkoiteta palkan ansaintakautta, vaan palkan ansaintakausi voi olla eri kuin palkanmaksukausi.

Suorituksen maksupäivä

Ilmoita suorituksen maksupäivä muodossa ppkkvvvv. Maksupäivä on palkkapäivä eli se päivä, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä. Sillä ei ole merkitystä, milloin suoritus on ansaittu.

Ilmoituspäivä: Jos et ole maksanut euromääräisiä suorituksia, ilmoita päivä, jolloin tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Ilmoituspäivän voi ilmoittaa esimerkiksi silloin, jos ilmoitat poissaolo-, työskentely- tai oleskelujaksoja. Jos et tiedä maksupäivää, merkitse ilmoituspäivä.

Tulonsaaja

Valitse Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta, jos tulonsaajalla ei ole mitään listalta valittavissa olevaa tunnistetta. Ilmoita yrityksen nimi tai henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika (muodossa ppkkvvvv) ja sukupuoli. Anna lisäksi tulonsaajan osoite kotivaltiossa ja työskentelyvaltiossa. Jos osoite on ulkomailla, ilmoita myös maakoodi.

Ilmoita ensisijaisesti aina tulonsaajan henkilötunnus tai Y-tunnus. Ilmoita myös tulonsaajan etu- ja sukunimi.

Ulkomainen tunniste

Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta, ilmoita ulkomainen tunniste. Ilmoita myös osoitetiedot. Jos tulonsaaja on luonnollinen henkilö (henkilöasiakas), ilmoita myös nimi, syntymäaika ja sukupuoli. Valitse tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi. Tunnisteen myöntänyt valtio voi olla eri kuin tulonsaajan asuinvaltio.

Jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoita molemmat tunnisteet.

Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita kotivaltion verotunniste (TIN). Ilmoita tunniste vain, jos tunniste on käytössä rajoitetusti verovelvollisen kotivaltiossa.

Ammattiluokat

Ilmoita ammattiluokka, jos

 • tulonsaajalla on työtapaturma- ja ammattitautivakuutus 
 • kyseessä on JuEL:n tai MEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde
 • kyseessä on Suomen Pankin palvelussuhde.

Ilmoita tulonsaajan ammattiluokan tyyppi ja tunniste.

Tilastokeskuksen ammattiluokitus: Ilmoita, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Saat ohjeet ammattiluokkien käytöstä omalta tapaturmavakuuttajaltasi.

Myös Kevan ja Merimieseläkekassan asiakkaiden ja Suomen Pankin on ilmoitettava Tilastokeskuksen ammattiluokitus. Huom. Tulorekisterissä käytössä oleva Tilastokeskuksen ammattiluokitus -koodisto poikkeaa Tilastokeskuksen Ammattiluokitus 2010-koodistosta. Tulorekisterissä on käytössä viisitasoinen numerointi.

Kevan nimikkeistö: Tätä käyttävät vain Kevan asiakkaat.

Suomen pankin nimikkeistö: Tätä käytetään vain Suomen Pankin ilmoituksissa.

Trafin nimikkeistö: Tätä nimikkeistöä käyttävät vain Merimieseläkekassan (MEK) asiakkaat.

Voit ilmoittaa tulonsaajalle ammattiluokkia ja nimikkeistöjä painamalla Lisää ammattiluokka.

Tarkemmat tulonsaajan tiedot

Ilmoita, jos tulonsaajalla on vain ulkomainen tunniste tai ei asiakastunnistetta ollenkaan.

Ilmoita se osoite, jossa tulonsaaja asuu. Rajoitetusti verovelvollisen osoite kotivaltiossa on tämän ulkomaisessa asuinvaltiossa oleva osoite, jossa on tulonsaajan pysyvä koti ja jossa hänen perheensä asuu.

Ilmoita osoite työskentelyvaltiossa, jos tulonsaajalla on vain ulkomainen tunniste tai ei asiakastunnistetta ollenkaan. Työskentelyvaltion osoite voi olla Suomessa tai ulkomailla. Suomessa työskentelevällä rajoitetusti verovelvollisella työskentelyvaltion osoitteeksi merkitään Suomessa oleva osoite. Suomesta ulkomaille lähteneen tulonsaajan osoitteeksi merkitään ulkomailla oleva osoite.

Valitse Lisää aliorganisaatio, jos haluat lisätä tulonsaajalle palkkaa maksavan aliorganisaation tiedot.

Halutessaan maksaja voi eritellä omien aliorganisaatioidensa palkkailmoitukset toimipaikkojen lisäksi myös esimerkiksi ammattiryhmittäin tai toimialoittain työtapaturmavakuutuksen tai työterveydenhuollon tarpeisiinsa tai muihin tarpeisiin. Maksaja voi muodostaa tunnisteensa haluamaansa muotoon.

Ilmoita se toimipisteen tai -paikan koodi ja osoite, jossa tulonsaaja työskentelee ja jossa tulonsaajan varsinainen työpaikka on. Voit ilmoittaa vain yhden toimipaikan. Tulonsaajan toimipaikan koodin saat Tilastokeskukselta. Jos osoite sijaitsee ulkomailla, ilmoita myös maakoodi.

Palvelussuhdetiedot on hyvä ilmoittaa, jotta tiedon käyttäjien ei tarvitse pyytää lisätietoja palvelussuhdetiedoista.

Palvelussuhdetiedot on ilmoitettava seuraavissa tapauksissa aina:

 • Palvelussuhde päättyy vanhuuseläkkeelle siirtymisen takia.
 • Kyseessä on julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukainen palvelussuhde tai Suomen pankin palvelussuhde. Ilmoita tällaisessa tapauksessa:
  • palvelussuhteen voimassaolo
  • palvelussuhteen päättymisen syy
  • rekisteröinnin peruste.

Valitse Palvelussuhteessa, jos suorituksen maksajan ja tulonsaajan välillä on työ- tai virkasuhde.

Valitse Palvelussuhteen tyyppi (valitse jokin seuraavista)

 • Kokoaikainen, kun työntekijän työaika on alalla sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika. Useimmiten tästä enimmäistyöajasta on sovittu työehtosopimuksessa. Jos palvelussuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta, katsotaan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajan olevan työaikalain mukainen enimmäistyöaika eli 40 tuntia viikossa.
 • Osa-aikainen, kun työntekijän työaika on lyhyempi kuin enimmäistyöaika, josta on sovittu joko alalla sovellettavassa työehtosopimuksessa (kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika) tai työaikalaissa (40 tuntia viikossa).
 • Tietoa ei ole saatavilla, kun tietoa kokoaikaisuudesta tai osa-aikaisuudesta ei ole saatavilla

Palvelussuhteen kesto (valitse jokin seuraavista)

 • Toistaiseksi voimassa oleva, jos palvelussuhteen päättymispäivää ei ole sovittu työsopimuksessa tai virkanimitystä koskevassa asiakirjassa
 • Määräaikainen, jos päättymispäivä on sovittu työsopimuksessa tai virkanimitystä koskevassa asiakirjassa. Palvelussuhteen kestoksi ilmoitetaan määräaikainen myös silloin, jos palvelussuhde on rajattu kestämään tietyn työtehtävän suorittamisen ajan.

Osa-aikaisuuden prosenttiosuus

Jos tulonsaajan palvelussuhde on osa-aikainen, kohtaan merkitään prosenttiosuus, jonka osa-aikainen työntekijä on töissä verrattuna alan säännölliseen työaikaan, esimerkiksi 75 % tai 50 %.

Säännöllinen sovittu viikkotyöaika

Ilmoita se tuntimäärä, josta on sovittu työsopimuksessa tai virkanimitystä koskevassa asiakirjassa ja jonka verran tulonsaaja työskentelee joka viikko. Jos tulonsaajan viikkotyöaika vaihtelee, älä ilmoita kohdassa mitään.

Palkkauksen muoto (valitse yksi tai useampi seuraavista)

 • Kuukausipalkka: palkanmaksun perusteena on kuukausipalkka.
 • Tuntipalkka: palkanmaksu perustuu tehtyihin tunteihin ja tuntihintaan.
 • Urakkapalkka: kyseessä on suorituspalkka, joka maksetaan ennalta sovitun työkokonaisuuden suorittamisen perusteella. Urakkapalkka valitaan myös silloin, jos   palkkaan sisältyy provisiopalkkaa tai muuta suoritukseen perustuvaa palkkaa.

Palvelussuhteen voimassaolo

Palvelussuhteen alkupäivä: ilmoita yhdenjaksoisen palvelussuhteen alkupäivä, esimerkiksi 1.1.1998.

Alkupäivä ei muutu esimerkiksi silloin, jos määräaikaisuutta jatketaan. Palvelussuhteen katsotaan olevan yhdenjaksoinen, jos välissä ei ole yhdenkään päivän katkosta. Jos palvelussuhde jatkuu ilman katkoksia, kaikilla tulonsaajan palkkatietoilmoituksilla ilmoitetaan sama palvelussuhteen alkupäivä.

Saman palkkakauden aikana voi olla useita palvelussuhteen voimassaoloaikoja. Tulevaisuudessa alkava palvelussuhde voidaan ilmoittaa tulorekisteriin aikaisintaan 45 päivää ennen palvelussuhteen alkamista.

Palvelussuhteen loppupäivä: ilmoita loppupäivä, jos

 • palvelussuhde on määräaikainen
 • toistaiseksi voimassa olevan palvelussuhteen päättymispäivä on tiedossa
 • palvelussuhde on jo päättynyt.

Loppupäivä on ilmoitettava heti, kun se on suorituksen maksajan tiedossa. Jos määräaikaisen palvelussuhteen loppupäivä on jo palvelussuhteen alussa tiedossa, ilmoitetaan loppupäivä, kun palvelussuhteen tietoja ilmoitetaan ensimmäistä kertaa. Määräaikaisena pidetään myös sellaista palvelussuhdetta, joka on sovittu päättymään, kun tietty ennalta sovittu tehtävä on hoidettu. Tällöin palvelussuhteen loppupäivä ilmoitetaan heti, kun se on tiedossa.

Jos palvelussuhteen päättymisen syy on ilmoitettu, loppupäivä pitää aina ilmoittaa.

Lisää päättymisen syy valitsemalla Lisää syykoodi. Valitse ensin Palvelusuhteen päättymisen syykoodisto ja sen jälkeen Palvelussuhteen päättymisen syykoodi.

Ilmoita syy tulorekisterin syykoodiston mukaisesti:

 • Oma irtisanoutuminen
 • Muu syy
 • Henkilöstä riippuvainen syy
 • Tuotannolliset ja taloudelliset syyt
 • Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta
 • Eläkkeelle siirtyminen
 • Määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen

Kevan ja Suomen Pankin on lisäksi käytettävä joko Kevan tai Suomen Pankin koodistoa.

Sovellettava työehtosopimus

Valitse palvelussuhteeseen sovellettava työehtosopimus listalta. Jos listassa ei ole sovellettavaa työehtosopimusta, valitse 194 (Muu työehtosopimus). Jos alalla ei ole valtakunnallista työehtosopimusta, valitse 195 (Alalla ei ole valtakunnallista työehtosopimusta).

Tulonsaajan lisätiedot

Valitse tulonsaajan lisätieto, jos jokin valittavana olevista vaihtoehdoista koskee tulonsaajaa. Lue lisää tulonsaajan lisätiedoista.

Palvelussuhteen rekisteröinti

Ilmoita palvelussuhteen rekisteröinnin peruste, jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde. Valitse ensin Rekisteröinnin peruste ja sen jälkeen Rekisteröinnin perusteen tyyppi.

Sosiaaliturvaa koskeva todistus

Valitse tulonsaajaa koskeva todistus.

 • Suomesta A1-todistus tai sopimus

Suomesta lähtevä ja ulkomailla työskentelevä tulonsaaja vakuutetaan Suomessa, jos tulonsaajaan sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella Suomen lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus. Toinen vaihtoehto on, että tulonsaajaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen perusteella ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä. Esimerkiksi tilapäisesti EU- tai ETA-maissa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaissa työskentelevä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan, jos hän ulkomaille lähtiessään on Suomen sosiaaliturvan piirissä ja työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä.

 • Suomeen A1-todistus tai sopimus

Ulkomailta Suomeen lähetettyä ja Suomessa työskentelevää työntekijää ei tarvitse vakuuttaa Suomessa, jos työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijällä on A1-todistus tai työntekijään sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen perusteella ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

 • EU- tai ETA-alueen ulkopuolinen tai ei-sosiaaliturvasopimusmaa (ns. 3.maa)

Valitse tämä vaihtoehto tilanteessa, jossa tulonsaaja lähtee työskentelemään EU- tai ETA-alueen ulkopuoliseen maahan tai sellaiseen maahan, jolla ei ole sosiaaliturvasopimusta Suomen kanssa. Käytä tätä vaihtoehtoa myös tilanteessa, jossa tulonsaaja tulee Suomeen työskentelemään EU-tai ETA-alueen ulkopuolisesta maasta tai sellaisesta maasta, jolla ei ole sosiaaliturvasopimusta Suomen kanssa. Maissa, joiden kanssa Suomella ei ole voimassaolevaa sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä sekä useimmat Etelä-Amerikan ja Aasian valtiot), tulonsaajaan sovelletaan sekä lähtö- että tulomaassa omia kansallisia lainsäädäntöjä.

Merkitse lisäksi, onko tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen tai onko tulo ennakonpidätyksen alaista.

 • Rajoitetusti verovelvollinen

Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, valitse sen valtion maatunnus, jossa tulonsaajan katsotaan asuvan tai jossa yrityksellä on kotipaikka. Rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi. Jos maakoodia ei löydy listasta, valitse 99 (Tuntematon) ja ilmoita asuinvaltion nimi.

Rajoitetusti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka asunto ja koti ovat ulkomailla ja joka ei oleskele Suomessa yli kuutta kuukautta yhtäjaksoisesti. Yhteisöä pidetään rajoitetusti verovelvollisena, jos sitä ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jos sen rekisteröity kotipaikka ei ole Suomi. Rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle maksetuista suorituksista on annettava ilmoitus riippumatta siitä, onko suorituksesta täytynyt periä lähdeveroa tai ennakonpidätystä tai onko tulonsaaja vakuutettu Suomessa. Ilmoitus on annettava myös korvauksesta, joka on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle ulkomailla tehdystä työstä.

 • Tulo on ennakonpidätyksen alaista

Valitse tämä vaihtoehto, jos tulonsaajalla on ollut rajoitetusti verovelvollisen verokortti lähdeverokortin sijasta.

Rajoitetusti verovelvollinen on voinut vaatia ansiotulojensa verottamista progressiivisesti lähdeverotuksen sijasta. Tällöin rajoitetusti verovelvollista verotetaan samaan tapaan kuin Suomessa pysyvästi asuvia. Progressiivista verotusta varten rajoitetusti verovelvollisen on oltava rajoitetusti verovelvollisen verokortti, jonka perusteella maksaja toimittaa ennakonpidätyksen.

Vakuuttaminen

Työeläkevakuutus

Ilmoita sen työeläkelaitoksen yhtiötunnus, josta olet ottanut työeläkevakuutuksen. Työeläkelaitoksella tarkoitetaan työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä.
Valitse yksi työeläkevakuutusvaihtoehdoista.

Sijaismaksaja ei ilmoita tulonsaajan työeläkevakuuttamisen tietoja.

Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL): Valitse tämä, jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.

Jos ilmoitat yrittäjän saama palkkaa, on erityisen tärkeä ilmoittaa myös MYEL-eläkevakuutus, jottei maksuja määrätä kahteen kertaan.

Työntekijän työeläkevakuutus

Valitse tämä, jos tulonsaaja on vakuutettu jonkin seuraavan lain perusteella:

 • työntekijän eläkelaki
 • julkisten alojen eläkelaki
 • merimieseläkelaki
 • ortodoksista kirkosta annettu laki
 • Suomen Pankista annettu laki (lain mukainen eläkesääntö)
 • Ahvenanmaan maakuntalaki ÅFS 54/2007 (lain mukainen eläkesääntö)

Ilmoita se työeläkelaitos, josta vakuutus on otettu. Ilmoita myös eläkejärjestelynumero. Saat eläkejärjestelynumeron siltä työeläkelaitokselta, jossa tulonsaaja on vakuutettu. Jos olet tilapäinen työnantaja, valitse se työeläkelaitos, josta otat työntekijälle vakuutuksen. Tilapäisen työnantajan ei tarvitse ilmoittaa eläkejärjestelynumeroa.

Työnantaja järjestää työntekijänsä eläketurvan joko tilapäisenä työnantajana tai sopimustyönantajana. Eläkejärjestelynumero on työnantajan vakuutuksen numero, jonka eläkelaitos on antanut sopimustyönantajalle. Tilapäisellä työnantajalla ei ole eläkevakuutussopimusta eläkevakuuttajan kanssa.

Jos tilapäinen työnantaja maksaa työntekijöilleen työeläkkeen perusteena olevaa työansiota, työnantajan on kuitenkin ilmoitettava sen työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero, jossa työntekijät on vakuutettu.

Jos tulonsaajien palkkatiedot toimitetaan tulorekisteriin teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta tai paperilomakkeella, tilapäisen työnantajan on oltava itse suoraan yhteydessä työeläkelaitokseen saadakseen laitoksen käyttämän eläkejärjestelynumeron tilapäisille työnantajille.

Jos tiedot ilmoitetaan tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, tilapäinen työnantaja valitsee haluamansa vakuutusyhtiön palkkatietoilmoituksen valikossa olevista vaihtoehdoista. Valinnan jälkeen järjestelmä muodostaa taustalla kyseisen yhtiön yhtiötunnuksen ja eläkejärjestelynumeron.

Maksajan pitää ilmoittaa palkkatietoilmoituksessa eläkejärjestelynumero (ns. vakuutusnumero), jos tulonsaaja on työeläkevakuutettu.

Jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaan (MYEL-vakuutettu) tai yrittäjän eläkelain mukaan (YEL-vakuutettu), eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta.

Eläkejärjestelynumero on 11 merkkiä ja se ilmoitetaan koko pituudessaan. Eläkejärjestelynumeron alkuosa ennen yhdysmerkkiä yksilöi eläkejärjestelyä hoitavan eläkelaitoksen eli eläkevakuuttajan. Numero voi olla kahta muotoa:

 • nn-nnnnnnnT, jossa n on numero ja T on tarkistusmerkki (numero tai iso kirjain)
 • nnnnn-nnnnT, jossa n on numero ja T on tarkistusmerkki (numero tai iso kirjain)

Alkuosan numero on pääsääntöisesti 2-merkkinen, poikkeuksena tilanteet, joissa eläkevakuutus on hoidettu eläkesäätiössä tai eläkekassassa. Jos alkuosa on 5-merkkinen ja muotoa 7nnnn, on kyse eläkesäätiöstä ja jos se on muotoa 8nnnn on kyseessä eläkekassa.

Jos eläkejärjestelynumero on lyhyempi kuin 11 merkkiä, yhdysmerkin jälkeen merkitään riittävä määrä nollia, esimerkiksi 46-0123456T.

Yhdysmerkki lasketaan mukaan merkkimäärään. Yhdysmerkkiä ei saa korvata millään muulla merkillä.

Eläkejärjestelynumeron viimeinen merkki on tarkistusmerkki. Tarkistusmerkki voi olla numero tai kirjain. Jos tarkistusmerkki on kirjain, se on aina iso kirjain.

Esimerkiksi: Ilmarisen eläkejärjestelynumero olisi muotoa 46-0123456T, Elon eläkejärjestelynumero muotoa 54-0123456T ja Varman eläkejärjestelynumero muotoa 55-0123456T.

Eläkesäätiöiden numerot olisivat muotoa 70001-1234T. Eri eläkevakuuttajilla on erilaisia käytäntöjä, mutta yleensä eläkejärjestelynumero on merkitty työeläkevakuuttajan asiakaskirjeisiin.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL): Valitse tämä vaihtoehto, jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain mukaisesti. Jos ilmoitat yrittäjän saama palkkaa, on erityisen tärkeä ilmoittaa myös YEL-eläkevakuutus, jottei maksuja määrätä kahteen kertaan.

Jos olet tilapäinen työnantaja, valitse alla olevasta luettelosta se työeläkelaitos, jonka kautta hoidat eläkevakuuttamisen. Ilmoita tämän työeläkelaitoksen yhtiötunnus. Tilapäisen työnantajan ei tarvitse ilmoittaa eläkejärjestelynumeroa.

 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 • Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas  

Valitse Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus), jos työnantaja on ottanut tulonsaajalle vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Tulonsaaja voidaan vakuuttaa vapaaehtoisesti, jos tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin tai jos työnantajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa.            

Työtapaturmavakuutus

Valitse työtapaturmavakuutuksen Tunnisteen tyyppi, ilmoita työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero, jos työtapaturmavakuutuksia on useita. Vakuutusnumeron saat siltä vakuutusyhtiöltä, josta vakuutus on otettu.

Jos työtapaturmavakuutusyhtiöllä ei ole Y-tunnusta, ilmoita ulkomainen tunniste ja valitse tunnisteen maakoodi valikosta. Jos maakoodia ei ole, valitse 99 (Tuntematon) ja ilmoita valtion nimi.

Lue lisää vakuuttamiseen liittyvistä tiedoista.

Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot

Valitse vakuutukset, joita maksajalla ei ole ollut velvollisuus ottaa tulonsaajalle. Valitse Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus), jos maksajalla ei ole ollut velvollisuutta ottaa lueteltuja vakuutuksia. Tässä tapauksessa tieto koskee kaikkia ilmoituksessa annettuja tuloja.

Jos tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan, valitse vakuutukset, joita maksajalla ei ole ollut velvollisuutta ottaa tulonsaajalle. Valitse Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus), jos maksajalla ei ole ollut velvollisuutta ottaa lueteltuja vakuutuksia. Tässä tapauksessa tieto koskee kaikkia ilmoituksella annettuja tuloja.

Suomessa työskentelevä tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan esimerkiksi, jos

 • tulonsaajaan sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus
 • tulonsaajaan sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen perusteella ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Jätä tämä kohta tyhjäksi, jos annat uutta ilmoitusta tai korjaat aiempaa ilmoitusta, jossa näitä tietoja ei ole annettu.

Tulonsaajalle maksetut suoritukset

Valitse Tulolaji ja ilmoita tulolajilla maksettu määrä euroina. Ilmoita eri tulolajien tiedot erikseen. Ilmoita samassa palkkatietoilmoituksessa kaikki ne tulot, joita tulonsaajalle on maksettu samana maksupäivänä. Voit hakea tulolajeja kolminumeroisella koodilla tai nimellä.

Tietojen ilmoittamiseen kannattaa käyttää 200-sarjan tulolajeja, jotta tiedon käyttäjien ei tarvitse pyytää lisätietoja tuloista. 200-sarjan tulolajit ja niiden selitteet

Ilmoituksella voi käyttää vain yhtä ilmoitustapaa. Jos valitset ensimmäiseksi tulolajiksi yhteissumman, et voi lisätä samaan ilmoitukseen tarkemmin eriteltyä tulolajia ja toisin päin.

Ansaintakausi

Ilmoita ansaintakauden alku- ja loppupäivät. Ansaintakausi on se aika, jolta tulo on kertynyt. Esimerkiksi loma-ajan palkka kertyy yleensä ajalta 1.4.–31.3. Ansaintakausi voi olla erilainen jokaisella tulolajilla. Tulolajin ansaintakausi voi olla eri kuin ilmoituksen palkanmaksukausi.

Ilmoita tulolajeille ansaintakaudet, jos ilmoituksella on ilmoitettu myös palvelussuhteen päättymisen syynä Eläkkeelle siirtyminen.

Tarkemmat tulolajin ilmoittamisen tiedot

Valitse palkalle yksikkö ja ilmoita yksiköiden määrä ja yksikköhinta.

Maksettu muuna kuin rahana

Valitse lisätieto, jos vastike työstä maksetaan muuna vastikkeena kuin rahana.

Kertakorvaus

Valitse lisätieto, jos suoritus maksetaan kertakorvauksena. Kertakorvaus on esimerkiksi bonus tai muu epäsäännöllisesti maksettava suoritus. Jos maksat vain yksittäisen suorituksen tulonsaajalle, älä käytä Kertakorvaus-lisätietoa.

Perusteeton etu

Tätä lisätietoa voi käyttää vain korvaavassa ilmoituksessa. Valitse lisätieto, jos suoritus on perusteetonta etua. Etu on perusteeton, jos tulonsaaja ei ole siihen oikeutettu. Korjaa tieto oikeaksi ilmoittamalla suoritus alkuperäisen ilmoituksen tulolajilla ja liittämällä suoritukseen lisätiedoksi Perusteeton etu.

Yleistä tietoa tietojen korjaamisesta.

Takaisinperintä

Valitse lisätieto, jos aiemmin tulorekisteriin ilmoitettu tulo on peritty tulonsaajalta takaisin.

Lue lisää takaisinperittyjen suoritusten ilmoittamisesta.

Vakuuttamistieto

Valitse lisätieto, jos tulolajin vakuuttamistieto poikkeaa tulolajin oletusarvosta (pdf). Merkitse, minkä vakuutusten alainen suoritus on.

Valitse kohta, jos suoritus on maksettu merityötulona. Merityötuloa on merimiesammateissa työskentelevän tulonsaajan palkkatulo. Merityötuloksi katsotaan myös laivanisännän ja esimerkiksi tarjoilijan, esiintyvän taiteilijan tai myyjän saama palkkatulo.

Crosstradeaika: aika, jolloin alus on kaukoliikenteessä eikä käy Suomen rajojen sisäpuolella.

Nostettavissaolokausi: Merkitse alkupäiväksi palkkakauden alkupäivä ja vuosi, jolloin merityötuloa saavan tulonsaajan tulo on ollut nostettavissa. Merkitse loppupäiväksi palkkakauden päättymispäivä ja vuosi, jolloin merityötyötuloa saavan tulonsaajan tulo on ollut nostettavissa.

Valitse Kyllä, jos tulonsaajan saajan saamaan tuloon soveltuu 6 kk sääntö.

Valitse Ei, jos 6 kk sääntö ei sovellu tulonsaajan saamaan tuloon esimerkiksi silloin, kun tulonsaaja työskentelee ulkomailla ja hänellä on vahvistettu vakuutuspalkka, mutta kuuden kuukauden sääntö ei sovellu.  Lue lisää kansainvälisistä tilanteista.

Luontoisedut, kustannusten korvaukset ja muut erikseen ilmoitettavat tulot

Erikseen ilmoitettavia tulolajeja ovat 300-sarjan tulolajit, esimerkiksi työkorvaus, luontoisedut ja kustannusten korvaukset. Jos olet maksanut näitä tuloja, ne on aina ilmoitettava erikseen, eikä niitä voi esimerkiksi sisällyttää tulolajiin Palkka yhteissumma.

300-sarjan tulolajit ja niiden selitteet

Tulolaji

Valitse Tulolaji ja ilmoita tulolajilla maksettu määrä euroina. Ilmoita eri tulolajien tiedot erikseen. Ilmoita tulolajille ansaintakausi.

Palkasta vähennettävät erät

Valitse Tulolaji ja ilmoita tulolajilla maksettu määrä euroina. Ilmoita eri tulolajien tiedot erikseen.

Palkasta vähennettäviä eriä ovat 400-sarjan tulolajit eli kaikki ne summat, jotka maksaja vähentää tulonsaajan bruttopalkasta, esimerkiksi ennakonpidätys ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut. Jos näitä maksuja on vähennetty suorituksesta, ne pitää ilmoittaa.

400-sarjan tulolajit ja niiden selitteet

Poissaolot

Poissaolojaksot on hyvä ilmoittaa. Tietoja käytetään etuuksien käsittelyssä. Kun ilmoitat poissaolotiedot tulorekisteriin, ei tiedon käyttäjän tarvitse pyytää niitä myöhemmin erikseen.

Ilmoita poissaolon ilmoitusjakso, vaikka poissaoloja ei olisi ollut.

Ilmoitusjakso on aika, jolta tulonsaajan poissaolot ovat maksajan tiedossa. Se voi olla eri kuin palkanmaksukausi.

Poissaolojakso on aika, jonka tulonsaaja on ollut poissa työstä palkattoman tai palkallisen poissaolon takia. Ilmoita vain säännölliseen työaikaan kohdistuvat poissaolot. Esimerkiksi osa-aikatyötä tekevän vapaapäivät eivät ole poissaoloja.

Ilmoita jokainen yksittäinen poissaolo omana poissaolojaksonaan. Valitse poissaolon syykoodi valikosta. Jos sopivaa syykoodia ei ole valikossa, valitse 99 (Muu syy). Jos poissaolojaksolla ei ole ollut poissaoloja, ei poissaolon syykoodia ilmoiteta. 

Lue lisää poissaolotietojen ilmoittamisesta tulorekisteriin 

  

1. Maksajan tiedot

3. Esikatselu