2. Ilmoituksen tiedot

Valitse, mitä kansainvälisen työskentelyn tietoja haluat ilmoittaa:

Ilmoita tiedot ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa.

NT1-ilmoitus annetaan silloin, kun Suomessa asuva tulonsaaja (yleisesti verovelvollinen) työskentelee toisessa Pohjoismaassa (Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska sekä Tanskan itsehallintoalue Färsaaret, ei kuitenkaan Grönlanti) alle kuusi kuukautta. Antamalla NT1-ilmoitus voidaan varmistaa, ettei tulonsaajan tarvitse maksaa veron ennakkoa Suomessa toimitetun ennakonpidätyksen lisäksi myös työskentelyvaltioon. Ilmoituksella osoitetaan työskentelyvaltion veroviranomaiselle, että ennakonpidätys toimitetaan jo Suomessa.

Varmista ennen NT1-ilmoituksen antamista, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • palkan maksaa suomalainen työnantaja
 • tulonsaaja oleskelee työskentelyvaltiossa enintään 183 päivää 12 kuukauden aikana
 • kyseessä ei ole työvoiman vuokraus
 • työstä suoritettu korvaus ei rasita työnantajan työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta (saat lisätietoa kiinteästä toimipaikasta ja asiaan liittyvistä ehdoista Verohallinnosta).

NT1-ilmoitus on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ulkomaantyön ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen.

Ilmoita tiedot tilanteessa, jossa ulkomailla tehdystä työstä maksetusta palkasta ei toimiteta ennakonpidätystä Suomessa.

NT2-ilmoitus annetaan silloin, kun tulonsaaja työskentelee ulkomailla yli 183 päivää ja suomalainen työnantaja soveltaa tulonsaajan palkkaan kuuden kuukauden verovapaussääntöä. Tällöin tulonsaajalle maksetusta palkasta ei toimiteta Suomeen ennakonpidätystä. Lue lisää kuuden kuukauden säännöstä Verohallinnon ohjeesta.

Työskentelyvaltio voi vaihtua ulkomailla oleskelun aikana. Jos työskentelyvaltio vaihtuu, on annettava uusi NT2 -ilmoitus.

Työnantajan on ilmoitettava NT2-tiedot viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen palkanmaksupäivän jälkeen, jolloin ennakonpidätystä palkasta ei ensimmäisen kerran toimiteta.

Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa annetaan, jos ulkomailla työskentelevän tulonsaajan palkkaan sovelletaan kuuden kuukauden verovapaussääntöä. Ilmoituksessa annetaan tiedot niistä ajanjaksoista, jolloin ulkomailla työskentelevä tulonsaaja oleskelee Suomessa.

Voit ilmoittaa tiedot joko

 • työskentelyn aikana, esimerkiksi kerran kuukaudessa
 • ulkomaan työskentelyn päätyttyä, jos koko ulkomaan työskentely tapahtuu kalenterivuoden aikana
 • kerralla koko kalenterivuodelta vuoden loputtua.

Ilmoita kalenterivuoden ulkomaan työskentelyn tiedot kuitenkin aina viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun lopussa.

Esimerkki: Tulonsaaja työskentelee Yhdysvalloissa 1.1.–30.11.2019. Hän lomailee Suomessa 21.6.–31.7. ja 28.9.–13.10, eli vain kesä-, heinä-, syys- ja lokakuussa. Jos työnantaja ilmoittaa oleskelujaksot kerran kuukaudessa, työnantaja antaa Yhdysvalloissa oleskeluajalta ilmoituksen siitä, ettei kalenterikuukausi sisällä oleskelujaksoja Suomessa. Suomessa oleskelun ajalta työnantaja ilmoittaa oleskelujaksot Suomessa: kesäkuussa 21.–30.6., heinäkuussa 1.–31.7., syyskuussa 28.–30.9. ja lokakuussa 1.–13.10.
Tässä tapauksessa vuoden 2019 tiedot voisi ilmoittaa myös kerralla koko ulkomaan työskentelyn ajalta sen jälkeen, kun tulonsaaja on palannut pysyvästi Suomeen. Siinä tapauksessa työnantaja ilmoittaisi koko vuoden oleskelujaksot joulukuun ilmoituksessa, koska ulkomaan komennus on päättynyt jo marraskuussa. Koko vuoden 2019 oleskelujaksoista  Suomessa olisi ilmoitus annettava viimeistään 31.1.2020.

Maksajan ilmoitusviite

Ilmoitusviite yksilöi tulorekisteriin annetun ilmoituksen. Voit muodostaa viitteen itse. Viitteen täytyy olla jokaisella antamallasi ilmoituksella erilainen, ja se voi sisältää esimerkiksi kirjaimia ja numeroita.  Jos et anna viitettä itse, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi. Ilmoitusviite on tärkeä, koska samaa viitettä käytetään, jos ilmoitusta on tarpeellista korjata.  Ilman ilmoitusviitettä korvaavaa tai mitätöivää ilmoitusta ei pystytä kohdistamaan siihen ilmoitukseen, jota halutaan korjata.

Ilmoitusviitteen voi muodostaa esimerkiksi palkanmaksupäivän tai ilmoituspäivän ja juoksevan numeron perusteella tai jollain muulla maksajalle sopivalla tavalla. Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen ja se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

Työnantaja on antanut tiedot kansainvälisestä työskentelystä kolmelle eri työntekijälle samana ilmoituspäivänä 30.4.2019. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään numeron

 • 300420191
 • 300420192
 • 300420193

Työnantaja on antanut tiedot kansainvälisestä työskentelystä kahdelle eri työntekijälle (Virtanen ja Nieminen) samana ilmoituspäivänä 15.7.2019. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään tulonsaajan nimen

 • 15072019Virtanen
 • 15072019Nieminen

Palkanmaksukausi

Ilmoita palkanmaksukaudeksi ilmoitushetken palkanmaksukausi. Palkanmaksukausi on ajanjakso, jolta palkka maksetaan.

Tulonsaaja

Ilmoita tulonsaajan etu- ja sukunimi sekä suomalainen henkilötunnus. Ilmoita myös osoitetiedot (katuosoite tai postilokero, postitoimipaikka ja postinumero, tarvittaessa c/o-tarkenne) ja valitse maakoodi valikosta. 

Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita kotivaltion verotunniste (TIN).  Ilmoita tunniste vain, jos tunniste on käytössä rajoitetusti verovelvollisen kotivaltiossa.

Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita etu- ja sukunimi, ulkomainen tunniste, syntymäaika (muodossa ppkkvvvv) ja sukupuoli. Ilmoita ulkomaisen tunnisteen tyyppi ja tunnisteen maakoodi. Anna lisäksi tulonsaajan osoite. Jos osoite on ulkomailla, ilmoita myös maakoodi.

Jos tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta, valitse Tulonsaajalla ei ole tunnistetta. Ilmoita tulonsaajan etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite.

Voit antaa useita osoitteita valitsemalla Lisää osoite kotivaltiossa tai Lisää osoite työskentelyvaltiossa.

Voit lisätä useamman tunnisteen valitsemalla Lisää tunniste.

Oleskelujakso tarkoittaa aikaa, jonka tulonsaaja viettää tietyssä valtiossa yhtäjaksoisesti  maasta poistumatta.

Oleskelulla tarkoitetaan todellista, fyysistä oleskelua, ja oleskelujaksoja voi olla yksi tai useampi. Oleskeluksi luetaan kaikki päivät, jotka vietetään työskentelyvaltiossa. Oleskeluksi luetaan myös ennen työskentelyä, sen aikana ja sen jälkeen työskentelyvaltiossa vietetyt lomapäivät. Oleskeluun lasketaan mukaan myös työskentelyvaltiossa vietetyt vajaat vuorokaudet.

Sisältyykö ilmoitukseen oleskelujaksoja Suomessa?

Jos tulonsaaja on oleskellut Suomessa, valitse Kyllä ja ilmoita tulonsaajan oleskelujaksot Suomessa. Voit lisätä useamman oleskelujakson valitsemalla Lisää oleskelujakso. Jos tulonsaaja ei ole oleskellut ilmoitettavana aikana lainkaan Suomessa, valitse Ei.

Valitse valikosta työskentelyvaltio, jossa tulonsaaja työskentelee. Voit valita useampia valtioita kohdasta Lisää työskentelyvaltio.

Ilmoita myös työskentelypaikkakunta. Työskentelypaikkakunta on se paikkakunta, jossa tulonsaaja yleensä työskentelee. Voit valita useampia paikkakuntia valitsemalla Ilmoita toinen paikkakunta.

Onko työskentelyvaltiolla verotusoikeus tulonsaajan tuloon? Valitse Kyllä tai Ei.

Onko työnantajalla työskentelyvaltiossa kiinteä toimipaikka, jonka tulosta tulonsaajan palkka rasittaa? Valitse Kyllä tai Ei.

Tulonsaajan osoite työskentelyvaltiossa

Ilmoita tulonsaajan osoite työskentelyvaltiossa. Ilmoita myös työskentelyvaltion maakoodi.

Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa

Oleskelujakso tarkoittaa aikaa, jonka tulonsaaja viettää tietyssä valtiossa yhtäjaksoisesti maasta poistumatta. Oleskelujakso voi olla pidempi kuin työskentelyjakso, jos tulonsaaja esimerkiksi lomailee samassa maassa ennen työskentelyjakson alkamista tai sen päättymisen jälkeen.

Ilmoita oleskelujaksot työskentelyvaltiossa. Voit ilmoittaa useamman oleskelujakson valitsemalla Lisää oleskelujakso.

Työskentelyjaksot ulkomailla

Ilmoita työskentelyjaksot ulkomailla. Työskentelyjakso tarkoittaa työstä johtuvaa oleskeluaikaa. Jakson alussa tai lopussa vietetty loma ei pidennä työskentelyaikaa. Maahanmuuttopäivä ja maastalähtöpäivä lasketaan mukaan työskentelyjaksoon.

Voit ilmoittaa useamman työskentelyjakson valitsemalla Lisää työskentelyjakso.

Toimeksiantaja

Toimeksiantaja on se yritys tai vastaava taho, jolle tulonsaaja työskentelee työskentelyvaltiossa (esimerkiksi urakoitsija, rakennuttaja tai asiakas).

Ilmoita toimeksiantajan Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus ja nimi. Jos toimeksiantajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta, ilmoita nimi, ulkomainen tunniste, tunnisteen tyyppi ja maakoodi. Ilmoita lisäksi toimeksiantajan osoite sekä yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

Voit ilmoittaa useamman tunnisteen valitsemalla Lisää tunniste.

Palkka ja muut korvaukset ja edut

Ilmoita tulonsaajalle kuukauden aikana maksettu rahapalkka euroissa. Jos tulonsaajalle on maksettu muita suorituksia, erittele ne kohdassa Muut korvaukset ja edut.

 

1. Maksajan tiedot

3. Esikatselu