Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

Maksajan on ilmoitettava tulotiedot palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin kansainväliseen työskentelyyn liittyvissä tilanteissa aina, jos maksajalla on velvollisuus antaa tietoja jollekin tulorekisterin tietoja hyödyntävälle tiedon käyttäjälle. Sen lisäksi kansainvälisissä työskentelytilanteissa annetaan ilmoitus Tiedot kansainvälisestä työskentelystä.

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä on ilmoitettava tilanteessa, jossa tulonsaaja työskentelee ulkomailla pitkäaikaisesti. Yksittäisistä lyhyistä työmatkoista ei tarvitse antaa ilmoitusta.

Ilmoitettavat tiedot

Ilmoituksella voi antaa tiedot:

Ilmoita tiedot ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa.

NT1-ilmoitus annetaan silloin, kun Suomessa asuva tulonsaaja (yleisesti verovelvollinen) työskentelee toisessa Pohjoismaassa (Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska sekä Tanskan itsehallintoalue Färsaaret, ei kuitenkaan Grönlanti) alle kuusi kuukautta. Antamalla NT1-ilmoitus voidaan varmistaa, ettei tulonsaajan tarvitse maksaa veron ennakkoa Suomessa toimitetun ennakonpidätyksen lisäksi myös työskentelyvaltioon. Ilmoituksella osoitetaan työskentelyvaltion veroviranomaiselle, että ennakonpidätys toimitetaan jo Suomessa.

Varmista ennen NT1-ilmoituksen antamista, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • palkan maksaa suomalainen työnantaja
  • tulonsaaja oleskelee työskentelyvaltiossa enintään 183 päivää 12 kuukauden aikana
  • kyseessä ei ole työvoiman vuokraus
  • työstä suoritettu korvaus ei rasita työnantajan työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta (saat lisätietoa kiinteästä toimipaikasta ja asiaan liittyvistä ehdoista Verohallinnosta).

NT1-ilmoitus  on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ulkomaantyön ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen.

Ilmoita tiedot tilanteessa, jossa ulkomailla tehdystä työstä maksetusta palkasta ei toimiteta ennakonpidätystä Suomessa.

NT2-ilmoitus annetaan silloin, kun tulonsaaja työskentelee ulkomailla yli 183 päivää ja suomalainen työnantaja soveltaa tulonsaajan palkkaan kuuden kuukauden verovapaussääntöä. Tällöin tulonsaajalle maksetusta palkasta ei toimiteta Suomeen ennakonpidätystä. Lue lisää kuuden kuukauden säännöstä Verohallinnon ohjeesta.

Työskentelyvaltio voi vaihtua ulkomailla oleskelun aikana. Jos työskentelyvaltio vaihtuu, on annettava uusi NT2 -ilmoitus.

Työnantajan on ilmoitettava NT2-tiedot viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen palkanmaksupäivän jälkeen, jolloin ennakonpidätystä palkasta ei ensimmäisen kerran toimiteta.

Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa annetaan, jos ulkomailla työskentelevän tulonsaajan palkkaan sovelletaan kuuden kuukauden verovapaussääntöä. Ilmoituksessa annetaan tiedot niistä ajanjaksoista, jolloin ulkomailla työskentelevä tulonsaaja oleskelee Suomessa.

Voit ilmoittaa tiedot

  • työskentelyn aikana, esimerkiksi kerran kuukaudessa
  • ulkomaan työskentelyn päätyttyä, jos koko ulkomaan työskentely tapahtuu kalenterivuoden aikana
  • kerralla koko kalenterivuodelta vuoden loputtua.

Ilmoita kalenterivuoden ulkomaan työskentelyn tiedot kuitenkin aina viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun lopussa.

Esimerkki:
Tulonsaaja työskentelee Yhdysvalloissa 1.1.–30.11.2019. Hän lomailee Suomessa 21.6.–31.7. ja 28.9.–13.10, eli vain kesä-, heinä-, syys- ja lokakuussa. Jos työnantaja ilmoittaa oleskelujaksot kerran kuukaudessa, työnantaja antaa Yhdysvalloissa oleskeluajan kuukausilta ilmoituksen siitä, ettei kalenterikuukausi sisällä oleskelujaksoja Suomessa. Suomessa oleskelun ajalta työnantaja ilmoittaa oleskelujaksot Suomessa: kesäkuussa 21.–30.6., heinäkuussa 1.–31.7., syyskuussa 28.–30.9. ja lokakuussa 1.–13.10.

Tässä tapauksessa vuoden 2019 tiedot voisi ilmoittaa myös kerralla koko ulkomaan työskentelyn ajalta sen jälkeen, kun tulonsaaja on palannut pysyvästi Suomeen. Siinä tapauksessa työnantaja ilmoittaisi koko vuoden oleskelujaksot joulukuun ilmoituksessa, koska ulkomaan komennus on päättynyt jo marraskuussa. Koko vuoden 2019 oleskelujaksoista  Suomessa olisi ilmoitus annettava viimeistään 31.1.2020.

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä on jaettu kolmeen osaan

1. Maksajan tiedot

2. Ilmoituksen tiedot

3. Esikatselu