Tietojen käsittely ja tietosuoja Verohallinnon Tulorekisteriyksikössä

Henkilötietojen käsittely Tulorekisteriyksikössä

Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulotietojärjestelmää sekä vastaa tulotietojärjestelmän toimivuudesta ja tietoturvallisuudesta yhdessä Verohallinnon kanssa.

Tulotietojärjestelmä muodostuu lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden sekä tiedonsaantioikeuden nojalla annettavia tietoja sisältävästä tulorekisteristä sekä tietojen oikeellisuutta palvelevasta yksilöinti- ja yhteystietoja sisältävästä rekisteristä.

Tulotietojärjestelmän avulla vastaanotetaan ja talletetaan työnantajien ja muiden laissa tarkoitettujen tahojen antamia tietoja sekä välitetään tietoja niiden saantiin oikeutetuille viranomaisille ja muille tahoille suoritusten maksajien lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi sekä tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi.

Tulorekisteriyksikkö saa tulorekisteriin talletettavat tulotiedot työnantajilta ja muilta suoritusten maksajilta sekä tietojen oikeellisuutta palvelevat yksilöinti- ja yhteystiedot väestötietojärjestelmästä ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Selosteet tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista

Tulorekisteriyksikkö on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) tarkoittama rekisterinpitäjä.

Verohallinnon tietosuojavastaavana toimii johtava asiantuntija Helena Hynynen ja varahenkilönä erityisasiantuntija Taito von Konow.

Tulotietojärjestelmä ja henkilötietojen käsittely

Seloste henkilötietojen käsittelystä Verohallinnon Tulorekisteriyksikössä

Tietojärjestelmäseloste: tulotietojärjestelmä

Tietojen salassapito ja julkisuus

Tulorekisteriin talletetut tuloja ja muita suorituksia sekä suorituksen saajia ja maksajia koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja voidaan luovuttaa vain laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tulotietojärjestelmästä luovutetaan henkilötietoja vain laissa säädetyille tiedon käyttäjille. Käyttötarkoituksista ja tiedonsaantioikeuksista on säädetty laissa.

Suojausperiaatteet

Verohallinto on valtion viranomaisena velvoitettu noudattamaan hyvää tiedonkäsittelytapaa, tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen mukaista korotettua tietoturvatasoa sekä rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklan mukaisia suojaustoimenpiteitä. Verohallinnon tietojärjestelmien turvallisuus on auditoitu.

Tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen.

Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön tehtävien mukaisesti, ja katselu ja muuttaminen kirjataan.

Tietojen oikeellisuus varmistetaan tietojärjestelmien koneellisilla ja manuaalisilla kontrolleilla tietojenkäsittelyn eri vaiheissa.

Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla ja fyysisillä turvamenettelyillä. Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot on suojattu kulunvalvonnalla ja lukituilla arkistoilla.

Pääsy omiin tietoihin

Jokaisella on oikeus saada asianosaisena tieto itseään koskevista asiakirjoista.

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee. Henkilöllä on oikeus saada pääsy näihin tietoihin.

Tulonsaajalla ja suorituksen maksajalla on oikeus katsella itseään koskevia tulotietojärjestelmään talletettuja tietoja tulotietojärjestelmän sähköisen asiointipalvelun kautta. Suorituksen maksajalla on samoin oikeus katsella antamiaan tulorekisteriin talletettuja tietoja.

Tulonsaaja voi pyytää Tulorekisteriyksiköltä otteen hänelle maksetuista suorituksista.

Tiedon korjaaminen

Suorituksen maksajat vastaavat tulorekisteriin talletettavaksi antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen oikaisemisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Jos tulonsaaja vaatii suorituksen maksajan tulorekisteriin ilmoittaman virheellisen tiedon korjaamista, on korjausvaatimus tehtävä suorituksen maksajalle.

Tulorekisteriyksikkö voi tiedoissa havaittujen teknisten virheiden vuoksi pyytää suorituksen maksajaa tarkistamaan tulorekisteriin talletettavaksi antamansa tiedon oikeellisuuden.

Tulonsaaja ja suorituksen maksaja voi sähköisen asiointipalvelun avulla antaa ja korjata tulotietojärjestelmään antamiaan yhteystietoja.