Seloste henkilötietojen käsittelystä Positiivisen luottotietorekisterin perustamishankkeessa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, 30 artikla.

Positiivisen luottotietorekisterin perustamishanke kerää ja säilyttää henkilöiden yhteystietoja viestinnällisiä tehtäviä varten.

Positiivisen luottotietorekisterin perustamishanke on aloittanut 1.10.2020 järjestelmän suunnittelun. Sidosryhmien edustajat ovat mukana rekisterin suunnittelussa ja määrittelyssä.

Tiedot rekisterinpitäjästä ja käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Käyntiosoite:
Lintulahdenkuja 10, Helsinki

Verohallinnon tietosuojavastaava

Helena Hynynen

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Henkilötietojen käsittelijä Verohallinto/Positiivisen luottotietorekisterin perustamishanke

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteystietoja käytetään viestinnällisiä tehtäviä varten. Käsittelyn tarkoituksena on hoitaa tarvittava yhteydenpito sidosryhmien kanssa.

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin kohtiin:

  • tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e) alakohta
  • tietosuojalain 4 §:n 1 kohta.
Rekisteröityjen ryhmät Sähköinen uutiskirje: Sähköisen uutiskirjeen tilaajat
Sidosryhmäyhteistyö: Sidosryhmäyhteistyöhön ilmoittautuneet
henkilöt
Henkilötietojen ryhmät Uutiskirje:
- Henkilön ilmoittama sähköpostiosoite
Sidosryhmäyhteistyö:
- Sidosryhmäorganisaation yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite
ja puhelinnumero
Erityiset henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset Ei käsitellä.
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.

Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin

Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin.

Tietoryhmien poistamisen määräajat 

Tietoja säilytetään, kunnes yhteyshenkilö vaihtuu tai tietoja ei enää tarvita.