Tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 16 §:n 3 kohdan mukainen seloste

Tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 25 §:n mukaan tulorekisterin tietoja luovutetaan 1.1.2019 alkaen seuraaville tiedon käyttäjille:

1. Verohallinto
2. Työntekijän eläkelain 2 §:ssä tarkoitetut eläkelaitokset, jotka ovat:

ABB Eläkesäätiö
Apteekkien eläkekassa
Eläkekassa Verso
Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse
Honeywell OY:n Henkilökunnan Eläkesäätiö
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Kontinon Yhteiseläkesäätiö s.r.
UPM Sellutehtaiden Eläkesäätiö (Kymin Eläkesäätiö)
L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiö
Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek konkurssipesä
Maataloustuottajain Eläkesäätiö
OP-Eläkekassa
Orionin Eläkesäätiö
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
Reka Eläkekassa
Sandvik Eläkesäätiö
Sanoman Eläkesäätiö
TELIAN eläkesäätiö
Valion eläkekassa
Yara Suomen Eläkesäätiö
Yleisradion Eläkesäätiö

3. Merimieseläkekassa
4. Maatalousyrittäjien eläkelaitos
5. Keva
6. Eläketurvakeskus
7. Suomen Pankki
8. Työllisyysrahasto
9. Kansaneläkelaitos

Tiedot luovutetaan kullekin tiedon käyttäjälle tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:ssä säädettyihin käyttötarkoituksiin seuraavasti:

1) Verohallinnolle verotusta sekä 22 ja 23 §:ssä säädetyn myöhästymismaksun määräämistä varten;

2) työntekijän eläkelain 2 §:ssä tarkoitetulle eläkelaitokselle mainitun lain 3 §:ssä mainituissa työeläkelaeissa, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004 ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 987/2009 sekä Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten;

3) Merimieseläkekassalle merimieseläkelaissa (1290/2006) ja 2 kohdassa mainituissa asetuksissa ja sosiaaliturvasopimuksessa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten;

4) Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maatalousyrittäjän eläkelaissa, 2 kohdassa mainituissa asetuksissa ja sosiaaliturvasopimuksessa, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetussa laissa (612/2006) ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa laissa (1293/1994) säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten;

5) Kevalle julkisten alojen eläkelaissa ja 2 kohdassa mainituissa asetuksissa ja sosiaaliturvasopimuksessa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten;

6) Eläketurvakeskukselle työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainituissa työeläkelaeissa, Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa (397/2006) ja 2 kohdassa mainituissa asetuksissa tai sosiaaliturvasopimuksessa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten;

7) Suomen Pankille siihen palvelussuhteessa olevien henkilöiden eläketurvan toteuttamista varten;

8) työllisyysrahastolle työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 §:n 1 momentin 2, 3 ja 6 kohdassa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten;

9) Kansaneläkelaitokselle kaikista tulorekisteriin merkitystä tulonsaajista sellaiset tulotiedot ja muut tiedot, jotka Kansaneläkelaitoksella on kaikkien sen toimeenpantaviksi säädettyjen eläkkeiden ja etuuksien sekä 2 kohdassa mainituissa asetuksissa tai sosiaaliturvasopimuksessa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten oikeus saada.


Tulorekisteriyksikkö välittää ja luovuttaa tulorekisterin tietoja, jotka tiedon käyttäjä on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeutettu muun kuin tulotietojärjestelmästä annetun lain nojalla saamaan suorituksen maksajalta tai toiselta tiedon käyttäjältä. Tietojen luovuttaminen perustuu seuraaviin lainkohtiin:

1. Verohallinto

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 16 § ja 17 §
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1 ja 3 momentti

2. Työntekijän eläkelain 2 §:ssä tarkoitettu eläkelaitos

Työntekijän eläkelaki (395/2006) 144 §, 147 §, 195 § ja 198 §

3. Merimieseläkekassa

Merimieseläkelaki (1290/2006) 139 §, 219 §, 221 § ja 215 §
Työntekijän eläkelaki (395/2006) 198 §

4. Maatalousyrittäjien eläkekassa

Maatalousyrittäjien eläkelaki (2006/1280) 141 §, 143 § ja 138 §
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006) 70 §
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/1994) 40 §
Työntekijän eläkelaki (395/2006) 198 §

5. Keva

Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 151 § ja 153 §

6. Eläketurvakeskus

Laki eläketurvakeskuksesta (397/2006) 4 §
Työntekijän eläkelaki (395/2006) 186 § ja 198 §
Merimieseläkelaki (1290/2006) 219 §

7. Suomen Pankki

Laki Suomen Pankin virkamiehistä (1166/1998) 58 a §
Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 151 § ja 153 §

8. Työllisyysrahasto

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998) 22 § ja 22 a §

9. Kansaneläkelaitos

Kansaneläkelaki (568/2007) 85 §, 86 § ja 91 §
Sairausvakuutuslaki (1224/2004) 15 luvun 10 § ja 19 luvun 1 §, 3 § ja 9 §
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005) 59 §, 60 § ja 61 §
Laki yleisestä asumistuesta (938/2014) 42 § ja 45 §
Opintotukilaki (65/1994) 41 a § ja 42 §
Koulumatkatukilaki (48/1997) 14 §
Työttömyysturvalaki (1290/2002) 13 luvun 1 § ja 4 §
Laki toimeentulotuesta (1412/1997) 18 a § ja 18 c §
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 20 §
Laki takuueläkkeestä (703/2010) 32 §
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993) 15 §
Sotilasavustuslaki (781/1993) 22 a § ja 22 b §
Elatustukilaki (580/2008) 34 § ja 35 §
Laki eläkkeensaajan asumistuesta (571/2007) 43 § ja 47 §
Laki vammaisetuuksista (570/2007) 43 § ja 47 §
Rintamasotilaseläkelaki (119/1977) 17 §
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) 23 a § ja 24 §
Eläketukilaki (1531/2016) 22 §
Lapsilisälaki (796/1992) 16 §
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä (1269/2016) 10 §
Vuorotteluvapaalaki (1305/2002) 21 §
Äitiysavustuslaki (477/1993) 14 §


Kullekin tiedon käyttäjälle luovutetaan edellä mainittujen säännösten nojalla jäljempänä olevista taulukoista ilmenevät tiedot.

Tietojen sisältö on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa tulorekisteri.fi-sivustolla julkaistuissa dokumenteissa:

- Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje
- Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje
- Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet


Työnantajien ja muiden suorituksen maksajien palkkatietoilmoituksilla ilmoittamien tietojen jakelu (.xls, 13.12.2018):

Työnantajien ja muiden suorituksen maksajien työnantajien erillisilmoituksilla ilmoittamien tietojen jakelu (.xls, 13.12.2018):