Tiedot lainkohdista, joihin perustuu tulorekisterin tiedon käyttäjien oikeus saada työnantajilta ja muilta suorituksen maksajilta tulorekisteriin talletettavat täydentävät tiedot (tulotietojärjestelmästä annetun lain 16 §:n 2 kohta)

Työnantajat ja muut suoritusten maksajat voivat ilmoittaa tulorekisteriin tietoja, jotka täydentävät pakollisia tietoja ja jotka ovat tarpeellisia tulorekisterin tiedon käyttäjille laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin (tulotietojärjestelmästä annetun lain 7 §).

Kullekin tiedon käyttäjälle luovutettavat pakolliset ja täydentävät tiedot sekä lainkohdat, joihin suorituksen maksajan ilmoitusvelvollisuus perustuu, luetellaan tulotietojärjestelmästä annetun lain 16 §:n 3 kohdan mukaisessa selosteessa.

Tulorekisteriyksikkö on julkaissut ohjeen vapaaehtoisesti annettavista täydentävistä tiedoista: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot.

Seuraavassa taulukossa luetellaan tulorekisteriin talletettavat tiedot, jotka annetaan vapaaehtoisesti ja jotka täydentävät pakollisia tietoja.

Maksajan tiedot

 • Tieto maksajan aliorganisaatiosta, jos maksaja käyttää maksajan omaa aliorganisaation tunnistetta
 • Asiointikieli
 • Maksajan tyyppi, jos maksaja on erityisjärjestö 

Tulonsaajan tiedot

 • Tulonsaajan toimipaikka
 • Tulonsaajan aliorganisaatio
 • Tulonsaajan lisätiedot, eli tieto, jos tulonsaaja on
  • osakasasemassa maksajaan
  • valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty

  Tulonsaajan palvelussuhteen tiedot

 • Tieto, onko tulonsaaja palvelussuhteessa
 • Palvelussuhteeseen sovellettava työehtosopimus
 • Palvelussuhteen tyyppi
 • Palvelussuhteen kesto
 • Palvelussuhteen päättymisen syytä koskevat tiedot
  • Jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde, tieto on pakollinen
 • Palkkauksen muoto
 • Osa-aikaisuusprosentti
 • Säännöllinen sovittu viikkotyöaika
 • Vapaamuotoinen ammattinimike

Vakuuttamisen tiedot

 • Sosiaaliturvaa koskeva todistus
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ja yhtiötunnus
  • Tieto on pakollinen, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä usealla vakuutuksella
 • Työeläkelaitosta varten annettava maksun viitenumero ja maksun tarkenne

Maksettuun tuloon liittyvät tiedot

 • Tulojen ansaintakaudet
 • Tieto siitä, jos suoritus on maksettu muuna kuin rahana
 • Tieto siitä, jos maksettu suoritus on kertaluonteinen
 • Palkan yksikköä koskevat tiedot
  • yksikkö: tunti, päivä, viikko, jakso
  • yksikön hinta
  • yksikön lukumäärä
 • Takaisinperityn tulon alkuperäinen maksupäivä ja siitä maksuhetkellä toimitettu ennakonpidätys
 • Tulojen nostettavissaolojaksot, jos tulo on merityötuloa

Kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tiedot

 • Työskentelyajat Suomessa silloin, kun ei ole kyse vuokratyöntekijöistä
 • Osoite työskentelyvaltiossa
 • Työskentelypaikkakunta
 • Rahapalkka kuukaudessa
 • Muut korvaukset ja edut

 

Poissaolotiedot

 • Poissaolojen ilmoitusjakso
 • Palkallisen poissaolon tiedot
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy
  • palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta
  • arvioitu päivämäärä, johon asti poissaolo jatkuu
  • korvaushakemustiedot Kelaa varten
 • Palkattoman poissaolon tiedot
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy
 • Korvaushakemustiedot (Kela)
  • maksutiedon tyyppi
  • maksun viitenumero
  • maksun tarkenne

Tulolajit

Rahapalkat

 • 201 Aikapalkka
 • 202 Aloitepalkkio
 • 203 Bonuspalkka
 • 204 Etuusajalta maksettu täydennyspalkka
 • 205 Hätätyökorvaus
 • 206 Iltatyökorvaus
 • 207 Iltavuorolisä
 • 208 Irtisanomisajan korvaus
 • 209 Kilometrikorvaus (veronalainen)
 • 210 Kokouspalkkio
 • 211 Lauantaityökorvaus
 • 212 Lisätyökorvaus
 • 213 Lomaraha
 • 214 Luentopalkkio
 • 215 Luottamustoimipalkkio
 • 216 Muu maksettu lisä
 • 217 Odotusajan korvaus
 • 218 Olosuhdelisä
 • 220 Provisiopalkka
 • 219 Sairausajan osapalkka
 • 221 Sunnuntaityökorvaus
 • 222 Synteettinen optio
 • 223 Tulospalkkio
 • 224 Työaikapankin rahakorvaus
 • 225 Työajantasauskorvaus
 • 226 Työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • 227 Urakkapalkka
 • 229 Vahingonkorvaus päättämistilanteissa
 • 231 Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa
 • 230 Varallaolokorvaus
 • 232 Viikkolepokorvaus
 • 233 Voittopalkkio
 • 234 Vuosilomakorvaus
 • 235 Ylityökorvaus
 • 236 Yötyökorvaus
 • 237 Yövuorolisä

Erikseen ilmoitettavat tulolajit

 • 301 Asuntoetu
 • 303 Ateriakorvaus
 • 330 Puhelinetu
 • 334 Ravintoetu

Palkasta vähennettävät erät

 • 406 Maksettava palkka
 • 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
 • 409 Nettopalkka
 • 416 Ulkomaille maksettu vero
 • 417 Ulosmittaus