Tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 4 §:n 1 momentin mukainen päätös tulorekisteriin talletettavista tiedoista

Antopäivä
23.12.2019
Diaarinumero
VH/5828/00.01.00/2019
Voimassaolo
23.12.2019 - Toistaiseksi

ASIA

Tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 4 §:n 1 momentin mukainen päätös tulorekisteriin talletettavista tiedoista.

 

PÄÄTÖS

Tulorekisteriin talletetaan liitteenä olevista dokumenteista ilmenevät tiedot, jotka maksaja ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tai työnantajan erillisilmoituksella. Dokumentit on julkaistu myös tulorekisteri.fi-sivustolla:

SOVELLETUT LAINKOHDAT

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan tulorekisteriyksikkö määrittelee päätöksellään tarkemmin tulorekisteriin talletettavat tiedot.

Lain 1 §:n 2 momentin mukaan tulotietojärjestelmä muodostuu lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden sekä tiedonsaantioikeuden nojalla annettavia tietoja sisältävästä tulorekisteristä sekä tietojen oikeellisuutta palvelevasta yksilöinti- ja yhteystietoja sisältävästä rekisteristä.

Lain 10 § 1 momentin mukaan suorituksen maksajan on salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä annettava Tulorekisteriyksikölle 6 ja 8 §:ssä säädetyt ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot ja se voi antaa Tulorekisteriyksikölle talletettaviksi ja edelleen 13 §:n nojalla luovutettaviksi tulonsaajia koskevat 7 §:ssä tarkoitetut tiedot.

 

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 1.1.2020 ja on voimassa toistaiseksi. Tämä päätös korvaa aiemman päätöksen, jonka Tulorekisteriyksikkö antoi 11.12.2018 diaarinumerolla VH/2761/00.01.00/2018.

 

 

Johtaja                                                       Terhi Holmström

 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta, valitusosoitus liitteenä.

Liitteet

Liite 1 Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje

Liite 2 Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje

Liite 3 Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet

Liite 4 Valitusosoitus

 

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

- päätös, johon muutosta haetaan

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit-taa

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti:

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 

Yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus

Osoite: Tuomioistuimet -talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Puhelinvaihde: 029 56 42000

Telefax: 029 56 42079

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virka-aika klo 8.00 - 16.15