Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 22.06.2021

Kehitysversio on julkaistu vain testausympäristössä EXT2.

EXT1-testausympäristö suljetaan 24.8.2021 eikä sitä enää päivitetä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Tietosisältömuutokset 2022: Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

Palkkatietoilmoitukseen on lisätty uusia käsittelysääntöjä:

 • Alkuperäisen palkanmaksukauden alkupäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.1800 ja tieto ei voi olla myöhäisempi kuin Takaisinperintäpäivä.
 • Jos ilmoituksella on annettu yhdellekin tulolajille Takaisinperintä-tieto, ilmoituksella ei saa antaa negatiivista Määrä-tietoa tulolajille 402 (Ennakonpidätys) tai 404 (Lähdevero).
 • Jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi on 11 (Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)), maksajan tyyppinä pitää ilmoittaa arvo 4 (Ulkomainen työnantaja).
 • Jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) on 14 (Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta), ilmoituksella on annettava seuraavat Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedot (InsuranceExceptionCode):
  • koodiarvo 1: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
  • TAI koodiarvot 2-5:
   • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
   • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
   • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
   • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)
  • Koodiarvot voivat olla ilmoituksessa missä järjestyksessä tahansa.
 • Jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) on 4 (Avainhenkilö), ei tulolajia 402 (Ennakonpidätys) saa ilmoittaa.
 • Palkoissa on lisätty mahdollisuus muuttaa vakuuttamistiedon tyyppiä seuraaville tulolajeille:
  • 328 Perhehoitajan palkkio
  • 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
  • 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
 • Takaisinperintäpäivä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
 • Takaisinperintäpäivä ei voi olla myöhäisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
 • Tulolajia 402 (Ennakonpidätys) ei saa antaa, jos ilmoituksella on annettu tulolaji 362 (Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti).

Etuustietoilmoitukseen on lisätty uusia käsittelysääntöjä:

 • Alkuperäisen ansaintakauden alkupäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.1800 ja tieto ei voi olla myöhäisempi kuin Takaisinmaksupäivä.
 • Jos ilmoituksella on annettu yhdellekin tulolajille Takaisinperintä -tieto tai Oma-aloitteinen palautus-tieto, ilmoituksella ei saa antaa negatiivista Määrä-tietoa tulolajeille Ennakonpidätys (1266) ja Lähdevero (1267).
 • Takaisinmaksupäivä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2021.
 • Takaisinmaksupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
 • Tietoja Perusteeton etu (UnjustEnrichment) ja Takaisinperintä (Recovery) sekä näihin liittyviä muita tietoryhmän tietoja ei saa antaa seuraaville tulolajeille:
  • 1389 Kapitalisaatiosopimuksen tappio
  • 1387 Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma
  • 1388 Säästöhenkivakuutuksen tappio, takaisinostosumma
  • 1396 Vakuutussopimuksen tappio
  • 1397 Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio
  • 1266 Ennakonpidätys
  • 1267 Lähdevero
  • 1268 Lähdeverovähennys
  • 1269 Ulosmittaus

Työnantajan erillisilmoituksessa on muutettu yhtä käsittelysääntöä ja lisätty uusi tietoryhmä:

 • Lisätty uusi tietoryhmä Maksajan muut tiedot (PayerOther) tietoryhmään Maksajan tiedot (Payer). Uudessa kohdassa on mahdollista antaa koodistosta Maksajan tyyppi (PayerType) ainoastaan arvot 2 Kotitalous, 10 Kotitalouksien työnantajarinki tai molemmat. Muiden koodistoarvojen käyttö on estetty.
 • Muutettu tietoryhmän Työeläkevakuutukset tiedon Eläkejärjestelynumero (PensionPolicyNo) käsittelysääntöä: Eläkejärjestelynumeron on oltava voimassa vähintään yhtenä päivänä tiedon "Kohdekausi" (PaymentMonth) mukaisena ajankohtana.

Tietosisältömuutokset 2022: Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Lisätty uusi poimintaehto 9 (Työeläkejärjestelynumero) tulorekisteristä tilattavaan aineistoon 302 Palkkatietoilmoitukset – useita maksajia.

Tietosisältömuutokset 2022: Rajapintapalvelut – Koodistot ja tulolajit

 • Koodistossa Maksajan tyyppi (PayerType) arvon 3 selite "Tilapäinen työnantaja" on muutettu muotoon "Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta)".
 • Lisätty uudet etuuksien tulolajit:
  • 1417 Työuraeläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
  • 1418 Työuraeläke (suora lisäeläkejärjestely)
  • 1419 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
  • 1420 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (suora lisäeläkejärjestely)
  • 1421 Kertamaksullisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuotto

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset ja tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Korjattu tilanne, jossa annettiin epäselvä virheilmoitus, kun haku oli liian laaja. Korjauksen jälkeen tilanteessa näytetään oikea virheilmoitus: "Haku on liian laaja. Yhteenvetoa ei voida näyttää. Tarkenna hakua."

Sähköinen asiointipalvelu - Tilaukset

 • Korjattu tilanne, jossa virheeseen päättyneestä jatkuvasta tilauksesta näytettiin Tehdyt tilaukset -sivulla väärin Tila-sarakkeen tieto sekä Seuraava poiminta -tieto.

Tunnetut puutteet

Aineistotilaukset

 • Aineistosta 312 (Maksajan palkkatietojen yhteenveto) puuttuu eläkejärjestelynumeroiden summatiedot.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Kun käytetään uuden ilmoituksen pohjana aiemmin annettua palkkatietoilmoitusta, Rajoitetusti verovelvollinen -tieto ei siirry uuteen ilmoitukseen.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Tehdyt tilaukset -sivun Tila-sarakkeessa ei näytetä tilauksen tilaa, vaan käyttöliittymäkomponentin virhe. Tilauksen katselunäkymässä tiedot näkyvät oikein.
 • Tehdyt tilaukset -sivulla näytetään jatkuvista tilauksista Seuraava poiminta -sarakkeessa seuraavan poiminnan lisäksi virheellisesti myös tilauksen tila. Tilauksen katselunäkymässä tiedot näkyvät oikein.