Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista suorituksista 2016

Täyttöohje koskee sekä tietuekuvausta VSKTVYSL että lomaketta 7815.

Yleistä

Vuosi-ilmoituksella korkotulon lähdeveron alaisista suorituksista ilmoitetaan talletusten, huoltokonttoritalletusten, maksulaitosten maksutilien ja joukkovelkakirjalainojen korot.

Vuosi-ilmoituksen tarkoittamia korkoja ovat kotimaassa yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetuilta tileiltä maksetut korot sekä yleisön merkittäväksi tarjottujen joukkovelkakirjalainojen korot. Korkoihin rinnastetaan indeksihyvitykset. Vuosi-ilmoitusta ei anneta koroista, jotka on erikseen säädetty verovapaiksi. Tällä vuosi-ilmoituksella ei myöskään ilmoiteta korkoja, jotka suoritetaan talletuksen siirron tai joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä.

Rajoitetusti verovelvollisille maksetut korot ilmoitetaan Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten vuosi-ilmoituksella (VSRAERIE tai lomakkeella 7809).

Tiedot ilmoitetaan euroina täysien kymmenien senttien tarkkuudella.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Vuosi-ilmoitus annetaan kalenterivuodelta viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivänä. Vuodelta 2016 tiedot on annettava viimeistään 15.2.2017.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen”. Ohje löytyy vero.fi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet.

Vuosi-ilmoitusten korjaaminen muuttuu. Uudessa korjaamismenettelyssä uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

  • Tietuetunnus
  • Korkotyyppi
  • Maksuvuosi
  • Maksajan tunnus
  • Lisätietoja sekä
  • Tilinhoitajan y-tunnus

Veron laskeminen

Korkotulon lähdevero lasketaan jokaisesta maksetusta korkoerästä täysin kymmenin sentein siten, että yli menevät sentit jätetään lukuun ottamatta.

Jos korko maksetaan muuna valuuttana kuin euroina, se on korkotulon lähdeveroa laskettaessa muunnettava euroiksi korkoa maksettaessa voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan.

Korkotyyppi (8)

8A = pankkitalletuskorot

8B = joukkovelkakirjalainan korot

8C = huoltokonttoritalletusten ja maksulaitosten tai ulkomaisen maksulaitosten Suomessa olevien sivuliikkeiden maksamat korot

Kohta 8A tarkoittaa yleisötalletuksia vastaanottavien pankkien että osuuskunnan säästökassojen maksamia korkoja, kohta 8B joukkovelkakirjalainojen korkoja ja kohta 8C sekä huoltokonttoritalletusten että maksulaitoksen tai ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen maksamia korkoja. Vuosi-ilmoituksen riveillä ilmoitetaan talletuskorot pankkikohtaisesti, joukkovelkakirjalainojen korot lainakohtaisesti, huoltokonttoritalletusten korot työnantajakohtaisesti ja maksutilien korot maksulaitoskohtaisesti.

Korot yhteensä (9)

Kohdassa ilmoitetaan yhteismäärä maksetuista korkotulon lähdeveron alaisista koroista. Näitä ovat korot, jotka on maksettu Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille tai kotimaisille kuolinpesille. Jos yhteisöltä tai yhtymältä on esimerkiksi puutteellisen selvityksen vuoksi pidätetty korkotulon lähdevero, merkitään myös nämä korot tähän kohtaan.

Korkotulon lähdeverot yhteensä (10)

Kohtaan merkitään ilmoitetuista koroista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä. Jos Verohallinto erikseen vaatii, on koronmaksajan ilmoitettava niiden yleisesti verovelvollisten koronsaajien nimet, kotipaikat ja maksetut korot, joilta ei ole peritty korkotulon lähdeveroa.

Lisätiedot (11)

Lisätietoja kohdassa ilmoitetaan esimerkiksi joukkovelkakirjalainan nimi ja haluttaessa verojen suorituspäivämäärät.

Tässä kohdassa myös huoltokonttorit tai maksulaitokset tai ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa olevat sivuliikkeet ilmoittavat niiden maksutilien yhteisen euromäärän vuoden lopussa, josta on perittävä korkotulon lähdevero.

Tiedot koronmaksajasta

Jos tiedot annetaan sähköisesti, koronmaksajasta ilmoitetaan Y-tunnus (4) . Jos tiedot annetaan paperilomakkeella, koronmaksajasta ilmoitetaan nimi ja osoite(1), puhelinnumero (7), ja Y-tunnus (4).

Koronmaksajalla tarkoitetaan koron maksavaa talletuspankkia, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaa sivuliikettä, maksulaitosta, ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa olevaa sivuliikettä, työnantajan perustamaa huoltokonttoria ja joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijaa.

Koronmaksajasta on ilmoitettava maksajaluokitus:

01 Talletuspankki
02 Huoltokonttori
03 Ulkomaisen luottolaitoksen Suomen sivuliike
04 Valtio
05 Kotimainen maksulaitos
06 Muu joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija
07 Ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa oleva sivuliike

Tiedot yhteyshenkilöistä (6-7)

Jos vuosi-ilmoituksen tekee esim. joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan puolesta koron maksun välittävä pankki, yhteyshenkilötietoihin merkitään pankin nimi ja yhteyshenkilö sekä puhelinnumero.

Paperilla ilmoittavien vuosi-ilmoituksen liitteet

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan on vuosi-ilmoituksessaan lisäksi ilmoitettava liikkeeseen laskemansa joukkovelkakirjalainan ehdot.

Huoltokonttoritalletukselle korkoa maksavan työnantajan tai maksulaitoksen tai ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen on vuosi-ilmoituksessaan lisäksi ilmoitettava maksutileillä noudatettavat tiliehdot.

Liitteet merkitään vuosi-ilmoitukseen rastilla ja liitteiden lukumäärä ilmoitetaan. Ehdot toimitetaan paperisen vuosi-ilmoituslomakkeen mukana optiseen lukupalveluun.

Vuodelta 2016 sähköisesti annettavan vuosi-ilmoituksen paperiliitteitä ei tarvitse lähettää.