Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vuosi-ilmoitus tuloverolain mukaisista koroista jne., täyttöohje 2022

Tämä täyttöohje koskee seuraavanlaisten tietojen ilmoittamista:

 • tuloverolain soveltamisalaan kuuluvat korot ja jälkimarkkinahyvitykset
 • rahasto-osuudet ja tuotto-osuuksille maksetut vuotuiset tuotot
 • yhteissijoitusyrityksen ja ulkomaisen rahastoyhtiön osuudet ja niille maksetut vuotuiset tuotot.

Täyttöohje koskee tiedostona annettavaa ilmoitusta (VSTVERIE ja VSTVVYHT), verkkolomaketta sekä vuosi-ilmoituslomaketta (7805).

Rahasto-osuudet ja tuotto-osuuksille maksetut tuotot sekä yhteissijoitusyrityksen ja ulkomaisen rahastoyhtiön osuudet ja niille maksetut tuotot voidaan ilmoittaa ainoastaan sähköisesti tietuekuvauksen mukaisesti. Paperista vuosi-ilmoituslomaketta ei näiden tietojen ilmoittamista varten ole.

Vuosi-ilmoitusten tietuekuvaukset

Jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa, myös muut tällä vuosi-ilmoituksella annettavat tiedot pitää antaa sähköisesti. Velvollisuus antaa tiedot sähköisesti ei kuitenkaan koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Kenen pitää antaa vuosi-ilmoitus?

Vuosi-ilmoitus annetaan tämän ohjeen mukaisesti silloin, kun suoritusten saaja tai osuuksien omistaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen.

Maksajan tai välittäjän pitää antaa vuosi-ilmoitus, jos se on maksanut tai välittänyt luonnollisille henkilöille tai kuolinpesille ennakonpidätyksen alaista korkoa, viivästyskorkoa, korkoon rinnastettavaa tuottoa, jälkimarkkinahyvitystä, suostumuspalkkiota tai osingon sijaan maksettua rahakorvausta.

 • Vuosi-ilmoitus pitää antaa, vaikka edellä mainittu maksettu tai välitetty tulo olisi vapautettu ennakonpidätyksestä Verohallinnon päätöksellä. Vuosi-ilmoitus pitää antaa myös ulkomailta maksetuista tai välitetyistä suorituksista.

Luonnollinen henkilö antaa vuosi-ilmoituksen ainoastaan silloin, jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan. Lisäksi vuosi-ilmoitus pitää antaa aina, jos suorituksesta on toimitettu ennakonpidätys.

Luotto- ja rahoituslaitos, Valtiokonttori sekä muu arvopaperikauppaa tai arvopapereiden välitystoimintaa harjoittava antaa vuosi-ilmoituksen jälkimarkkinahyvityksistä, jotka se on perinyt luonnollisilta henkilöiltä ja kuolinpesiltä.

Rahastoyhtiön, ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen sekä sellaisen ulkomaisen rahastoyhtiön, joka hallinnoi Suomeen perustettua sijoitusrahastoa on lisäksi ilmoitettava verovelvollisten kalenterivuoden lopussa omistamien rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien lukumäärät ja vertailuarvot rahastoittain. Sijoitusrahaston rahasto-osuuden ja yhteissijoitusyrityksen osuuden vertailuarvo (ent. verotusarvo) on 70 % käyvästä arvosta (laki varojen arvostamisesta verotuksessa 4 § 3 mom.). Rahastoyhtiö ilmoittaa myös sijoitusrahaston tuotto-osuuksille maksetut vuotuiset tuotot sekä niihin verrattavat yhteissijoitusyrityksen osuuksille maksetut vuotuiset tuotot, jälleen rahastoittain.

Tiedonantovelvollisuus koskee myös sijoitusrahastolain mukaista erikoissijoitusrahastoa hoitavaa vaihtoehtorahastojen hoitajaa. Tiedonantovelvollisuus koskee yhtä lailla ulkomaista vaihtoehtorahastojen hoitajaa, joka hoitaa Suomeen perustettua vaihtoehtorahastoa.

Milloin vuosi-ilmoitus annetaan?

Vuosi-ilmoitus on annettava viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun 31. päivänä. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Muuta huomioitavaa

Rajoitetusti verovelvollisia koskevat tiedot annetaan tietuekuvauksen VSRKOERI mukaisesti, verkkolomakkeella tai lomakkeella 7809. Rajoitetusti verovelvollisten omistamien rahasto- tai yhteissijoitusyrityksen osuuksien lukumäärätietoja tai vertailuarvoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Tällä vuosi-ilmoituksella ei ilmoiteta pitkäaikaissäästämis- ja osakesäästötilille sijoitetuille varoille kertyviä tuottoja, eikä näiden tilien varallisuustietoja.

Työnantajan maksamat pääomatulot, kuten palkkasaatavan korot ja takausprovisiot, ilmoitetaan tulorekisteriin.

Henkilöstörahasto ilmoittaa jäsenilleen maksamansa veronalaiset rahasto-osuudet ja ylijäämät tulorekisteriin.

Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön ETF-, UCITS- ja AIF-rahastoista saama tulo on pääomatuloa (ei osinkotuloa) riippumatta siitä, onko tuottoa maksava yhteissijoitusyritys sopimusperusteinen tai yhtiömuotoinen. Tuotot ilmoitetaan TVL-korkojen vuosi-ilmoituksella (VSTVERIE) suorituslajilla 3J tai 2D.

Mitä tietoja vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan?

A) Maksajakohtaiset tiedot

Ilmoita maksajan tai välittäjän nimi, osoite, Y-tunnus tai henkilötunnus (kohdat 1 ja 010) sekä yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero (kohdat 041 ja 042).

Merkitse kohtaan maksuvuosi (058), miltä vuodelta annat vuosi-ilmoituksen. Maksuvuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana suoritus on maksettu. Sillä ei ole merkitystä, miltä ajalta tulo on kertynyt.

B) Saajakohtaiset tiedot

Erittele kaikki maksetut suoritukset. Ilmoita verovelvollisen nimi sekä täydellinen henkilö- tai Y-tunnus (kohdat 085 ja 083).

Suorituslaji (kohta 084)

Omaisuuslaji (vain sähköisesti annettava ilmoitus)

Suoritus- tai omaisuuslaji tarkoittaa ilmoitettavan suorituksen tai omaisuuden lajia. Verovelvolliskohtaiset tiedot on annettava suorituslajeittain. Ilmoita kukin suorituslaji omalla erittelyrivillään. Voit kuitenkin ilmoittaa erilajisia suorituksia samalla lomakkeella.

Kotimaisilla ja ulkomaisilla suoritus- ja omaisuuslajeilla on pääsääntöisesti eri tunnukset, kotimaisilla 2-alkuiset ja ulkomaisilla 3-alkuiset. Poikkeuksena ovat ulkomaisten joukkovelkakirjalainojen jälkimarkkinahyvitykset, jotka ilmoitetaan kotimaisten suoritusten tunnuksilla 2E ja 2F.

Suorituslajit 2B ja 3J sekä omaisuuslajit 2G ja 3L voidaan ilmoittaa ainoastaan sähköisesti.

Kotimaisten suorituslajien tunnukset:

2B Tuotto-osuudelle maksettu vuotuinen tuotto (vain sähköisesti)
2C Joukkovelkakirjalainan korko
2D Muu korko tai pääomatulo (esimerkiksi koronvaihtosopimuksen perusteella maksetut suoritukset)
2E Vuosi-ilmoituksen antajan verovelvolliselle maksama jälkimarkkinahyvitys (verovelvolliselle veronalaista pääomatuloa)
2F Vuosi-ilmoituksen antajan verovelvolliselta perimä (saama) jälkimarkkinahyvitys (vähennys verovelvollisen verotuksessa)
2G Sijoitusrahaston rahasto-osuus (vain sähköisesti)

Ulkomaisten suorituslajien tunnukset:

3J Ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksettu tuotto (vain sähköisesti)
3L Ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen osuus (vain sähköisesti)
3M Toisesta EU-jäsenvaltiosta maksettu tai välitetty korko
3K EU:n ulkopuolelta maksettu tai välitetty korko
3N Toisesta EU-jäsenvaltiosta maksettu tai välitetty myynnin, takaisinoston tai lunastuksen tuoton kokonaismäärä

Suorituksen määrä (kohta 534)

Rahasto-osuuksien tai yhteissijoitusyrityksen osuuksien vertailuarvo rahastoittain (vain sähköisesti annettava ilmoitus)

Ilmoita suorituksen määrä bruttona. Ilmoita rahasto-osuuksien tai yhteissijoitusyrityksen osuuksien arvo rahastoittain. Vertailuarvo (ent. verotusarvo) on 70 % osuuden käyvästä arvosta.

Ennakonpidätys (kohta 535)

Ilmoita ennakonpidätyksen määrä, jos ennakonpidätys on toimitettu. Jos kyse on ulkomaisten joukkovelkakirjalainojen jälkimarkkinahyvitysten ilmoittamisesta suorituslajeilla 2E tai 2F, ilmoita niistä mahdollisesti ulkomailla peritty vero myös kohdassa Ennakonpidätys.

Ulkomailla peritty vero (kohta 536)

Ilmoita suorituksesta ulkomailla perityn veron yhteismäärä ulkomaisten suorituslajien 3J, 3K, 3M ja 3N yhteydessä.

Maatunnus (kohta 537)

Merkitse ulkomaisten suoritus- ja omaisuuslajien yhteyteen ISO 3166 -standardin mukainen kaksimerkkinen liikkeeseenlaskumaan maatunnus. Ulkomaisen suoritus- tai omaisuuslajin maatunnus ei voi olla FI (Suomi).

Kotimaisten suoritus- ja omaisuuslajien yhteydessä maatunnusta ei ilmoiteta. Huom. Jos kyse on ulkomaisten joukkovelkakirjalainojen jälkimarkkinahyvitysten ilmoittamisesta suorituslajeilla 2E tai 2F, ilmoita aina lisäksi myös maatunnus.

Seuraavat kohdat koskevat vain sähköisesti annettavaa ilmoitusta:

Sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen nimi (kohta 540)

Ilmoita sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen nimi kotimaisten suoritus- ja omaisuuslajien 2B ja 2G sekä ulkomaisten suoritus- ja omaisuuslajien 3J ja 3L yhteydessä. Nimi on tunnistetieto ja erilajisten suoritusten pitää erota toisistaan. Nimen osana voi tarvittaessa käyttää esimerkiksi ISIN-koodia.

Ilmoita muiden suorituslajien yhteydessä ISIN-koodi tai jokin muu tuotteen yksilöivä nimi. Kohtaan voi merkitä esimerkiksi "Matin pääomalaina 1”, jos se parhaiten yksilöi lainan muiden osakkaiden antamista pääomalainoista.

Kohta on täytettävä kaikkien suorituslajien yhteydessä.

Sijoitusrahaston Y-tunnus (kohta 541)

IImoita sijoitusrahaston Y-tunnus kotimaisten suoritus- ja omaisuuslajien 2B ja 2G yhteydessä.

Rahasto-osuuksien tai yhteissijoitusyrityksen osuuksien lukumäärä (kohta 542)

Ilmoita rahasto-osuuksien tai yhteissijoitusyrityksen osuuksien lukumäärä omaisuuslajien 2G ja 3L yhteydessä.

Ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus (kohta 080)

Täytä kohta vain, jos ilmoitat tietoja maksajan puolesta.

Ilmoittajan rooli (kohta 158)

Merkitse, onko ilmoittaja tilinhoitaja (1), arvopaperikeskus (2) vai muu ulkomainen ilmoittaja (3). Muulla ulkomaisella ilmoittajalla tarkoitetaan esimerkiksi ulkomaisen ilmoittajan puolesta tietoja antavaa.

Sen arvopaperikeskuksen nimi, jossa arvopaperi on laskettu liikkeeseen (kohta 067)

Ilmoita sen kotimaisen tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen nimi, jossa arvopaperi on laskettu liikkeeseen. Jos ilmoitat arvopaperikeskuksen nimen, ilmoita myös tunnus (068).

Sen arvopaperikeskuksen tunnus, jossa arvopaperi on laskettu liikkeeseen (kohta 068)

Ilmoita sen kotimaisen tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen tunnus, jossa arvopaperi on laskettu liikkeeseen. Jos ilmoitat arvopaperikeskuksen tunnuksen, ilmoita myös nimi (067).

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Jos vuosi-ilmoituksessa on virheitä, korjaa ne mahdollisimman pian. Lue lisätietoja ohjeesta Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Vuosi-ilmoitukset korjataan antamalla uusi korvaava vuosi-ilmoitus. Korvaavassa korjaamistavassa uusin, samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • suorituslaji tai omaisuuslaji
 • maksuvuosi
 • maksajan tai välittäjän tunnus
 • verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus
 • sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen nimi
 • sijoitusrahaston Y-tunnus suorituslajien 2B ja 2G yhteydessä (vain, jos tieto on annettu)
 • maatunnus ISO3166 (vain, jos tieto on annettu)
 • verovelvollisen nimi (vain, jos tieto on annettu)
 • ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus (vain, jos tieto on annettu)
 • sen arvopaperikeskuksen tunnus, jossa arvopaperi on laskettu liikkeeseen (vain tiedostona ilmoittaessa ja vain, jos tieto on annettu)
 • ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto (vain tiedostona ilmoittaessa).
Sivu on viimeksi päivitetty 9.9.2022